slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บริษัท TOT จำกัด มหาชน PowerPoint Presentation
Download Presentation
บริษัท TOT จำกัด มหาชน

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

บริษัท TOT จำกัด มหาชน - PowerPoint PPT Presentation

lisbet
371 Views
Download Presentation

บริษัท TOT จำกัด มหาชน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. บริษัท TOT จำกัด มหาชน

 2. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 336 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7425-8440 โทรสาร 0-7425-2131

 3. ประวัติบริษัท บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดยแปลงสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทีโอทีพร้อมให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรตอบสนองความต้องการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 4. วิสัยทัศน์และพันธกิจ วิสัยทัศน์ -> มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า พันธกิจ -> ให้บริการโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 5. งานที่ได้รับมอบหมาย - เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าที่มีการติดตั้ง Internet เข้าแฟ้ม - ปั้มตราซองจดหมาย และส่งจดหมาย - key ข้อมูลของลูกค้าที่ติดตั้ง Internet เข้าระบบการจัดทำบิล - ถ่ายเอกสาร - ตรวจสอบหมายเลขที่ค้างหนี้ชำระ

 6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงานประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน 1. ได้เข้าใจการทำงานจริงว่าทำงานอย่างไร2. ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นและการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น3. ได้รู้จักกับบุคคลต่างๆในหลายๆหน่วยงาน4. ได้รู้จักการตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

 7. บรรยากาศภายในที่ทำงานบรรยากาศภายในที่ทำงาน

 8. บรรยากาศภายในที่ทำงานบรรยากาศภายในที่ทำงาน

 9. บรรยากาศภายในที่ทำงานบรรยากาศภายในที่ทำงาน

 10. บรรยากาศภายในที่ทำงานบรรยากาศภายในที่ทำงาน

 11. จัดทำโดย นายจักรกฤตย์    โชติเกียรติคุณ รหัส 5010210061 นางสาวกิตติยา ทองอร่าม รหัส 5035511006 นางสาววรารัตน์ ศรีทวี รหัส 5035511044

 12. ขอบคุณครับ