Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veg PowerPoint Presentation

Veg

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Veg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Veg Vårsamling 2013

  2. Hovedplan • God dokumentasjon på faktisk behov • Frist første kvartal 2013 • Stor spredning • Ny frist: 19. Juli 2013 • Sendes på minimum begrenset høring

  3. ByggeplanHjemmelsgrunnlag • NMSK-forskriften • §5 Tilskudd til vegbygging • Et vilkår at vegen blir bygd i samsvar med gjeldene normaler for landbruksveger • Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent. • Skjema SLF-903 Søknad om tilskudd til vegbygging • Krav til planlegging • En byggeplan skal omfatte

  4. Senterlinje • Skal være stukket i marka • Kart • Vegens beliggenhet skal vises nøyaktig • Lengdeprofil • Byggeplaner skal normalt inneholde lengdeprofil • Tverrprofil • Større veganlegg som medfører betydelige masseforflyttningerbørmasseberegnes

  5. Arbeidsbeskrivelse • Det skal utarbeides en arbeidsbeskrivelse • Mengdeoversikt og masseberegning • Som grunnlag for kostnadsoverslag og anbud bør det settes opp en mengdeoversikt • Avtaler ved fellestiltak • Skal foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne i fht; • Gjennomføring av tiltaket • Oppfølging og vedlikehold av vegen

  6. Alternative plantyper • 2 alternativer • 1) Enkel plan • Traktorveger • Enklere ombygging • Senterlinje, kart, Arbeidsbeskrivelse, Mengdeoversikt, kostnadsoverslag og avtaler v. felles tiltak • 2) Fullstendig plan • Nybygging og tyngre ombygging I tillegg til 1.; - Lengde og tverrprofil og masseberegning

  7. Raskere saksbehandling ved riktig utfylt skjema. • Høringsbrev på vegsaker.