slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Introduktionskurs Skövde 2009-12-01 Växtskyddsmedel och Miljö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Introduktionskurs Skövde 2009-12-01 Växtskyddsmedel och Miljö - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Introduktionskurs Skövde 2009-12-01 Växtskyddsmedel och Miljö Örjan Folkesson, Jordbruksverket, ALNARP. Bakgrund!. Miljömålen: Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Giftfri miljö Ett rikt odlingslandskap. Modul 13A. Foto, Magnus Sandström, SJV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Introduktionskurs Skövde 2009-12-01 Växtskyddsmedel och Miljö' - lionel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Introduktionskurs Skövde 2009-12-01

Växtskyddsmedel och Miljö

Örjan Folkesson, Jordbruksverket, ALNARP

slide2

Bakgrund!

 • Miljömålen:
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Giftfri miljö
  • Ett rikt odlingslandskap
slide3

Modul 13A

Foto, Magnus Sandström, SJV

tar helhetsgreppet för vattenskydd!

Modul 13B, 13C

Modul 13B

Foto, Johan Yngwe, SBU

Foto, Stina Olofsson, SJV

slide4

Disposition:

 • Gränsvärde och riktvärde, fynd av växtskyddsmedel i
 • vatten
 • Punktkällor och Hantering
 • Diffusa förluster
slide5

Gränsvärde och Riktvärde

Gränsvärde för dricksvatten enligt SLVFS 2001:30

gäller nu även grundvatten enligt dotterdirektiv till WFD

Dricksvatten betraktas som otjänligt:

> 0,1 g/l av enskilt bekämpningsmedel

> 0,5 g/l totalt av bekämpningsmedel

Riktvärde för ytvatten enligt KemI 2008

För skydd av vattenlevande organismer.

Olika för olika bekämpningsmedel, ex:

Glyfosat i Roundup 100 g/l ( det.gräns 0,02 g/l )

Bentazon i Basagran 30 g/l ( det.gräns 0,003 g/l )

Tribenuronmetyl i Express 0,1 g/l ( det.gräns 0,01 g/l )

Esfenvalerat i Sumi-alpha 0,0001 g/l ( det.gräns 0,001 g/l )

slide6

Hur mycket är 0,1 µg/l ?

Snapsglas

4 cl

2 cl

1g

10 000 000 l

1 000 l

10 000 st

slide7

TOTEX STRÖ

Totalbekämpningsmedel

för hårdgjorda ytor förbjudet 1990.

Innehöll:

Atrazin

Diklobenil

Halv.tid 0,5

-

2 mån.

Halv.tid 1

-

6 mån.

Liten urlakning

DEA

DIPA

HA

Desetylatrazin Desisopropylatrazin

Hydroxyatrazin

Större urlakningsrisk, längre

nedbrytningstid

BAM

2,6

-

diklorbensamid

Större urlakningsrisk

Längre

nedbrytningstid

slide8

Dricksvattenproduktion i Sverige

Grundvattenverk 1700 st

Ytvattenverk 200 st

Ytvatteninfiltration 100 st

Enkät från drygt 1000 vattenverk 1999/2000

Fynd av växtskyddsmedelsrester hos knappt 10% av vattenverken.

Vad hittades? BAM 54%, Atrazin 19%, DEA 17%, Bentazon 8%, Övrigt 2%

Halter över 0,1 g/lhos knappt 5% av vattenverken.

slide9

Pilotstudie grundvatten och bekämpningsmedelsrester

Skåne 2007 i 119 kommunala brunnar. Källa: Lst Skåne.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

slide10

Pilotstudie grundvatten och bekämpningsmedelsrester

Skåne 2007 i 119 kommunala brunnar. Källa: Lst Skåne.

Totalhalt bek.medel µg/l

1 %

8 %

20 %

71 %

Brunnsdjup m

slide11

Fyndfrekvens av växtskyddsmedelsrester

i vatten

Ytvatten 1985-2004:

Glyfosat/Roundup 59% 322 prov.

AMPA 34% 312 prov.

Bentazon/Basagran 29% 2461 prov.

MCPA 25% 2598 prov.

DETA/Totex Strö19% 176 prov.

Diklorprop 17% 2590 prov.

Azoxystrobin/Amistar17% 175 prov.

Mekoprop 16%2597 prov

BAM/Totex Strö 14% 1206 prov

Källa: SLU, teknisk rapport 102, 2006

slide12

SAMMANFATTNING FYND - RIKTVÄRDE:

 • Fynden i grundvatten är mindre än i ytvatten och består
 • huvudsakligen av nedbrytningsprodukter från Totex Strö.
 • I ytvatten är fynden vanligare och består huvudsakligen av
 • jordbruksrelaterade växtskyddsmedel.
 • Det finns stor samstämmighet i fyndfrekvens mellan olika
 • undersökningar.
 • Fyndfrekvensen beror på växtskyddsmedlens egenskaper såsom
 • läckagebenägenhet mm.
 • Växtskyddsmedel som är läckagebenägna har ofta högre riktvärde
 • ( annars hade dom inte blivit godkända ).
slide13

Växtskyddsmedelsanvändningen 2006 är

betydligt större i södra Sverige, beroende

på stor odling av sockerbetor, potatis och

ett större skördevärde.

slide14

Var fylls sprutan? Resultat från användar-

undersökning 2006, SCB MI 31 SM 0701.

 • Platta med uppsamling: 51 % (33 % -98).
 • Fält/aktiv mark: 26 % (10 % -98)
 • Biobädd: 14 % (4 % -98)
 • På gårdsplanen: 16 % (30 % -98)
slide15

Växtskyddsmedelshantering på 21 gårdar. Johan Nilsson examensarbete 04.

 • Förråd: 5 gårdar hade inte invallning. Det var vanligt att det var långt mellan
 • påfyllningsplats och förråd. På 12 gårdar användes tillfällig förvaring.
 • Dokumentation: 12 sprutförarehade fullständig sprutjournal.
 • Påfyllningsplats: 10 platta med uppsamling, 6 biobäddar, övriga biologisk aktiv mark?
     • 8 gårdar hade för kort avstånd till vattentäkter eller dagvattenbrunnar.
     • 5 av 6 biobäddar var i behov av underhåll. Ingen biobädd var tillräckligt
     • stor för traktor och spruta.
 • Påfyllning av preparat: 12 av 15 använde preparatsluss. På Hardi mfl. satt reglage till preparatslussen under tratten = trattens öppning i ansiktshöjd.
     • ”Spill” från preparatslussen yrde upp.
 • Sköljning av förpackningar: 8 av 15 använde sköljutrustningen på preparatslussen.
 • 4 sköljde dunkarna med sprutvätska. 1 sköljde manuellt
     • utan lock!
slide16

Växtskyddsmedelshantering på 21 gårdar. Johan Nilsson examensarbete 04.

 • ·       Personlig skyddsutrustning: 17 förare använde handskar. 4 förare använde andningsskydd. 2 förare hade gummistövlar.
 • ·       Inre rengöring spruta: Spolvattentank fanns på 17 sprutor. 9 gårdar sköljde
 • mindre än 3 ggr.
  • Yttre rengöring spruta: 3 uppgav att rengöring bara skedde en gång per år.
  • 5 hade utrustning för tvätt i fält. 2 tvättade i fält.
  • Missöde med sprutvätska i slangen hade skett för
  • flera förare.
  • Förararnas synpunkter vid nyinvestering:
 • 1. Lätt hantering och manövrering.
 • 2.  Ökad kapacitet och fler spruttimmar.
 • 3.  Bra service och enkelt underhåll.
 • 4.  Förbättrad arbetsmiljö.
 • 5. ”Uppfyllda regler och bestämmelser”.
slide17

Vemmenhög – utvecklingen 90% minskning av pesticidhalterna

2007

Källa; Jenny Kreuger

slide18

SAMMANFATTNING HANTERING/PUNKTKÄLLOR:

 • Det finns fortfarande stora brister när det gäller säker hantering.
 • Det gäller att ha de rätta rutinerna och utrustningen för att
 • eliminera olyckshändelser när man är stressad eller trött.
 • Det är vanligt att man tar för lätt på det personliga skyddet!
slide19

MACRO_GV-simulering på måttligt mullhaltig mellanlera.

Bekämpningstidpunktens betydelse för läckagerisken

av aktiv substans vid ogräsbekämpning i höstsäd.

Relativtal läckage

Arelon 3 l/ha,

Isoproturon

Duplosan Meko 1,2 l/ha

Mekoprop P

Event Super 1 l/ha

Fenoxaprop-P

slide20

Förlust g/ha

Arealförluster (g/ha behandlad areal) i 4 typområde 2002-2006 orsakat

av hanteringsspill, läckage och ytavrinning från fälten. Röda pilar markerar

substanser som finns på den sk ”Lättrörliglistan” för vattenskyddsområde.

slide21

Pesticide Leaching Assessment Program, PLAP, i Danmark. Mäter diffust läckage – Ej påverkat av punktkällor! www.pesticidvarsling.dk

GEUS

slide22

Principskiss tänkbart scenario: Risk för läckage av växtskyddsmedel på olika jordarter. De gula

pilarnas bredd illustrerar mängden växtskyddssmedel som transporteras.

”Lättare jordarter”

Lerjord

Infiltration

Tätande lerskikt

Ytvatten

Grundvatten

Grundvatten

ÖF 05

slide23

Ytvattenerosion - ett underskattat problem

Fosforförluster

”Våra mätningar visar att 90 % av fosforförlusterna kan härstamma från 10 % av arealen och ske under 1 % av tiden. Förlusterna sker både som ytvattenerosion och inre erosion ner igenom jorden. På lerjordar kan de fina partiklarna transporteras mycket lång väg.”

Docent Barbro Ulén, SLU

Förluster av växtskyddsmedel

”Kraftiga åskregn under försommaren ökar alltid risken för höjda halter av växtskyddsmedel i våra vattendrag. Vi har sett att ytavrinning till bla dräneringsbrunnar är en av orsakerna till dessa förluster.”

Agr Dr Jenny Kreuger, SLU

slide25
Otillräcklig skyddszon Gör skyddszonen bredare eller förebygg genom vårplöjning eller avskärande dike längre upp

Foto: Örjan Folkesson SJV

slide26

SAMMANFATTNING DIFFUSA FÖRLUSTER:

 • I takt med att hanteringen förbättras ökar de diffusa förlusterna i
 • betydelse
 • Diffust läckage kan påverkas genom bekämpningstidpunkt, val av
 • preparat mm.
 • Läckagerisken från lerjordar till ytvattenhar underskattats
 • Läckagerisken till grundvatten är oftast högst på lättare jordar
 • Åtgärder mot ytvattenerosion är viktiga mot såväl förluster av
 • fosfor som växtskyddsmedel och för bördigheten.
ad