oblast podpory 3 1 rozvoj inova n ho prost ed a partnerstv mezi z kladnou v zkumu a v voje a prax n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VA ŠÍ BUDOUCNOSTI. Struktura semináře. Obecné informace o programu OPPK 4. výzva - podporované aktivity, oprávnění žadatelé

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ' - liona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oblast podpory 3 1 rozvoj inova n ho prost ed a partnerstv mezi z kladnou v zkumu a v voje a prax

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

PRAHA & EUINVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

struktura semin e
Struktura semináře

Obecné informace o programu OPPK

4. výzva - podporované aktivity, oprávnění žadatelé

Projektová žádost a její přílohy

Způsobilé výdaje

Podmínky poskytnutí podpory

Nejčastější chyby při zpracovávání projektů

Závěr, diskuse

obecn informace o programu oppk vize oppk
Obecné informace o programu OPPKVize OPPK

Vize OPPK

Udržitelný rozvoj, kvalitní prostředí města

Dobrá dostupnost dopravních služeb

Dobrá dostupnost telekomunikačních služeb

Rozvoj inovací a znalostní ekonomiky – využitíinovačníhopotenciálu Prahy

Podpora rozvoje podnikání

obecn informace o programu oppk struktura oppk
Obecné informace o programu OPPKStruktura OPPK

Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Prioritní osa 2 - Životní prostředí

2.1 Revitalizace a ochrana území

2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí

3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí

3.3 Rozvoj malých a středních podniků

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

obecn informace o programu oppk alokace
Obecné informace o programu OPPKAlokace

Celkový objem fin. prostředků: 276,4 mil. EUR (7,46 mld. Kč)

Použitý kurz: 27 CZK/EUR

informace o 1 a 2 v zv oppk pro oblast 3 11
Informace o 1. a 2. výzvě OPPKpro oblast 3.1
 • Počet podpořených žádostí
slide8

OPPK – prioritní osa 3

Prioritní osa 3

Oblasti podpory

 • 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí
 • 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí
 • 3.3 Rozvoj malých a středních podniků
slide9

OPPK – prioritní osa 3

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství

mezi základnou V&V a praxí

  • - na 4. výzvu vyčleněno 400 000 000,- Kč
 • Termíny předkládání žádostí
  • 16.12. 2009 - 23. 2. 2010 do 13 hodin
 • Místo předkládání žádostí
  • Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1
  • Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje - 3. patro, dveře č. 375
slide10

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí

Specifické cíle

 • zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje,
 • posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na území města,
 • zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP,
 • přispět k realizaci BRIS

Podporované aktivity

 • investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvojem stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV
 • pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace
slide11

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí

Oprávnění žadatelé

 • Organizace výzkumu a vývoje (lékařské fakulty vysokých škol; Akademie věd ČR – sekce biologických a lékařských věd, sekce chemických věd; zdravotnická zařízení s vědecko-výzkumným a vývojovým pracovištěm na úseku zdravotnictví)

Minimální hranice způsobilých výdajů

 • 1,0 mil. Kč na projekt
slide12

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí

Specifické způsobilé výdaje

 • výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch, odstranění staré ekologické zátěže); terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb a novostaveb; výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace, vč. parkovacích ploch sloužících obnovovanému objektu nebo novostavbě; nákup nemovitosti – to vše max. do výše 50% celkových způsobilých výdajů projektu
 • nákup a instalace technologií
 • nákup a nájem pozemků (v případě nákupu pozemků do 10% celkových způsobilých výdajů projektu)
slide13

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí

Specifické způsobilé výdaje

 • nákup a nájem strojů a zařízení, pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace
 • pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu; tvorba webových stránek
 • pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např. know-how, patenty, licence)
 • Osobní náklady pouze na projektové řízení (veškeré další os. náklady jsou nezpůsobilé)
 • Výdaje na rekonstrukce a stavební úpravy jsou způsobilé pouze tehdy, je-li objekt v majetku žadatele
povinn p lohy dosti
Povinné přílohy žádosti

Předkládané v rámci žádosti

Společné

Čestné prohlášení

Doklady o právní subjektivitěžadatele

Rozpočet projektu

Doklad o prokázání vlastnických vztahů

Podklady pro posouzení finančního zdraví

Podklady pro ekonomické hodnocení projektu

Seznam příloh

Dle charakteru projektu

Územní rozhodnutí / Územní souhlas

Doklad o partnerství

Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí

Projektová dokumentace

povinn p lohy dosti1
Povinné přílohy žádosti

Předkládané před podpisem smlouvy

Doklad o právní subjektivitě (podnikající FO a PO)

Stavební povolení / Ohlášení stavby

Čestné prohlášení o podpoře de minimis

Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování monitorovací zprávy

Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu

Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH)

zp sobil v daje spole n pro v echny oblasti podpory
Způsobilé výdaje – společné pro všechny oblasti podpory

Časově způsobilé výdaje jsou výdaje vynaložené:

po 1. 7. 2009

u projektů zakládajících veřejnou podporu ode dne předložení žádosti

do data ukončení realizace projektu uvedeného ve smlouvě, nejpozději však do 31. 7. 2015

Způsobilé výdaje (společné pro všechny oblasti podpory):

pořízení samostatných movitých věcí (kancelářské vybavení, stroje, zařízení, počítače apod.),

pronájem movité nebo nemovité věci (leasing),

odpisy,

zp sobil v daje spole n pro v echny oblasti podpory1
Způsobilé výdaje – společné pro všechny oblasti podpory

Způsobilé výdaje

kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.),

právní a technické poradenství, projektová dokumentace

(vytvoření stavebního projektu a rozpočtu stavby, průzkum staveniště), výdaje na VŘ, osobní náklady na projektové řízení, výdaje na odborné (znalecké) posudky

do 5 % celkových způsobilých výdajů,

výdaje na publicitu projektu,

finanční služby (poplatky),

zp sobil v daje spole n pro v echny oblasti podpory2
Způsobilé výdaje – společné pro všechny oblasti podpory

Způsobilé výdaje:

výdaje na zřízení a vedení účtu projektu,

výdaje na účetní audit

(u projektů s celkovými náklady vč. DPH nad 90 mil.Kč),

DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

princip kofinancov n
Princip kofinancování
 • Projekty nezakládající veřejnou podporu
 • Výše spolufinancování:
 • Veřejnoprávní subjekt - 7,5 %
 • Soukromoprávní subjekt – 10 %
princip kofinancov n1
Princip kofinancování

Veřejná podpora

Čl. 87-88 Smlouvy o založení ES

Jakákoliv forma podpory z veřejných zdrojů, která může narušit hospodářskou soutěž Společenství tím, že zvýhodní podnikání nebo odvětví výroby, které ovlivní obchod mezi ČR a členskými státy EU.

V programu OPPK se posuzuje poskytování veřejné podpory dle charakteru činnosti, tj. např. i veřejnoprávní subjekt (jako např. MČ či příspěvková organizace MČ) může být posuzován jako podnikatelský subjekt ve vztahu k dané činnosti a s tím se mu bude přirozeně krátit míra poskytnuté podpory.

princip kofinancov n2
Princip kofinancování
 • Projekty zakládající veřejnou podporu
 • Výše spolufinancování:
 • Ve 4. výzvě oblasti 3.1 pouze dle pravidla de minimis (platí i pro český přechodný rámec)
 • Veřejnoprávní a soukromoprávní subjekt – 20 %
partne i
Partneři

za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační či provozní fáze projektu, ale nejsou založené či zřízené žadatelem nebo naopak nejsou zakládající organizací žadatele

statutární zástupce příjemce nemůže být současně statutárním zástupcem partnera

způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů

zapojení partnera je nutno doložit smlouvou nebo dohodou, v nichž bude zapojení partnera jasně specifikováno

etapizace projekt
Etapizace projektů

Jedno-etapový projekt

Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 20 mil. Kč

Doba realizace je kratší než 6 měsíců

Více-etapový projekt

Celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 20 mil. Kč

Doba realizace je delší než 6 měsíců

Jsou –li splněny obě podmínky zároveň, je žadatel povinen projekt etapizovat.

Maximální délka etapy je 6 měsíců.

projekty d le it lh ty
Projekty – důležité lhůty

Uzavření smlouvy o financování / vydání Podmínek usnesení

Doložení povinných příloh projektu k podpisu smlouvy do 10ti pracovních dnůod odeslání dopisu o získání podpory

Podpis smlouvy do 2 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP

Udržitelnost projektu

Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti letode dne ukončení realizace; u MSP po dobu tří let ode dne ukončení realizace

Doba realizace projektu

Maximální délka realizace projektu je 30 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP

Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP

p jem projekt
Příjem projektů

Elektronický formulář v programu Benefit7

k dispozici na stránkách: https://eu-zadost.eu

vyplňuje žadatel on-line

V řádně zalepené obálce:

vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele

listy žádosti musí být pevně spojeny

stejný unikátní kód žádosti jako elektronická forma

kód přiděluje program Benefit 7

přílohy (povinné i nepovinné), na CD Studie proveditelnosti a CBA

Na obálce musí být uvedeno:

název/číslo oblasti podpory OPPK

název žadatele

název projektu

příp. číslo výzvy a unikátní kód žádosti

zm ny oproti p edchoz v zv rekapitulace
Změny oproti předchozí výzvě - rekapitulace
 • Výdaje partnera nejsou způsobilým výdajem
 • Cestovné, režijní náklady, výdaje na konference a semináře nejsou způsobilým výdajem
 • Osobní náklady – pro oblast 3.1 pouze pro projektové řízení
 • Procentuální limity způsobilých výdajů – výstavba, rekonstrukce/nákup nemovitosti do 50% celkových způsobilých výdajů; kompletní administrace, poradenství, odborné posudky, projektová dokumentace, výdaje na VŘ a projektové řízení do 5% celkových způsobilých výdajů
 • Výdaje na rekonstrukce a stavební úpravy jsou způsobilé pouze v případě, že je objekt v majetku žadatele
 • Povinnost zpracovat CBA u projektů s celkovými výdaji nižšími než 50 mil. Kč (pro oblast 3.1 je CBA povinná od 20 mil. Kč)
 • Projektová dokumentace povinná pouze u projektů, jejichž součástí jsou stavební úpravy
 • Veřejná podpora: Český přechodný rámec

27

nej ast j chyby
Nejčastější chyby

Nekvalitně či neúplně zpracovaná studie proveditelnosti nebo CBA

Nedostatečně definovaný projektový záměr a zajištění provozní fáze projektu (doba udržitelnosti)

Chybějící variantní řešení projektu

Nejasně stanovené ukazatele projektu (výsledkové)

Nekonkrétně popsaná finanční udržitelnost projektu

Veřejná podpora

Nedostatečná rozpracovanost položek rozpočtu

Výběrová řízení

Nedodržení nastavených termínů

kontakt
KONTAKT

Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů Evropské unie

oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj

Jungmannova 29/35, Praha 1

fax.: +420 236 007 110

Mgr. Karolína Ochranová- programová manažerka 1.2, 3.1. a 3.2

E-mail: karolina.ochranova@cityofprague.cz

Tel.: 236 002 549

Bc. Klára Slapničková - projektová manažerka 1.2, 3.1. a 3.2

E-mail: klara.slapnickova@cityofprague.cz

Tel.: 236 002 030