Presentation
Download
1 / 11

Presentation - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Projektet Nytt Ekonomikoncept Göteborgs Stad. Presentation. Maj, 2011. Innehåll. Bakgrund Mötesplatsens omfattning Gränssnittet mellan Rappet och NEKK Konceptmålbild Färdplan Informationstillgång i NEKK under införandet Projektorganisation, Etapp 3 (hösten 2011). Inledning (1/2).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Presentation' - linus-rosario


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Inneh ll
Innehåll

 • Bakgrund

 • Mötesplatsens omfattning

 • Gränssnittet mellan Rappet och NEKK

 • Konceptmålbild

 • Färdplan

 • Informationstillgång i NEKK under införandet

 • Projektorganisation, Etapp 3 (hösten 2011)

NEKK | Informationsmaterial Projektet | 2011-05


Inledning 1 2
Inledning (1/2)

 • BAKGRUND

 • Göteborgs Stad har under flera år genomfört ett målinriktat arbete i syfte att samordna och effektivisera ekonomiprocesser och systemstöd, bl.a. genom samordning av fakturahantering och införandet av en gemensam huvudbok för stadens förvaltningar, vilket underlättar för det fortsatta arbetet. Det finns även en uttalad ambition att förbättra förutsättningarna för och kvaliteten i ekonomisk planering, uppföljning och analys. Därför startades projektet Nytt Ekonomikoncept (NEKK) upp under hösten 2009.

VAD BETYDER NEKK?

Med nytt ekonomikoncept menar vi en bärande idé om en helhetslösning - där system och teknik bara är en del bland flera för att åstadkomma önskvärd verksamhetsnytta. NEKK fokuserar förutom på system även på att vidareutveckla grundläggande strukturer och modeller, processer och arbetssätt som systemet ska stödja. Därutöver ska NEKK aktivt medverka till att människor, kompetenser, roller, organisation samt rådande kultur utvecklas i den riktning som gör det möjligt att få ut så mycket nytta av förändringen som möjligt. Detta synsätt påverkar genomförandet av projektet och införandet av nytt ekonomikoncept.

NEKK | Informationsmaterial Projektet | 2011-05


Inledning 2 2
Inledning (2/2)

 • RESULTATET AV INTRODUKTIONSSTUDIEN

 • I introduktionsstudien framkom att dagens situation kännetecknas av:

 • Hög grad av administrativa inslag i Göteborgs Stads processer.

 • Brister i informationstillgång medför arbetssätt med hög grad av kontroll, komplettering och sammanställning vilket minskar utrymmet till analys.

 • Fragmenterade systemkarta vilket medför att kompetens binds till administrativa uppgifter på bekostnad av stöd till verksamheten.

 • Saknas ett gemensamt utdatagränssnitt – idag hänvisas de flesta mottagare av ekonomisk information till redovisningen i huvudboken.

 • Synsätt och processer för framtagande av den lokala budgeten eller prognosen skiljer sig åt och bristen på verktyg har inneburit en flora av olika excellösningar.

 • Studien visade på ett behov av ny funktionalitet i form av utvidgat systemstöd för budget, prognos, uppföljning och analys (upphandlas under 2011) liksom ett nytt ekonomisystem (upphandlas enligt plan under 2012).

NEKK | Informationsmaterial Projektet | 2011-05


M tesplatsens omfattning
Mötesplatsens omfattning

NEKK:s och mötesplatsens primära syfte är att tillhandahålla kvalitetssäkrad information som stöd till ekonomisk budget och uppföljning och därmed ett underlag till ekonomi-styrningen.

Beslutsstöd

Mötesplatsen ska i ett första steg ge möjligheter till uppföljning av väsentliga styrbegrepp från både ekonomi och personal som underlag till verksamhetens styrning och ledning.

1

Utvidgat beslutsstöd

Mötesplatsen ska i steg 2 även ge möjligheter till uppföljning av andra väsentliga styrbegrepp och styrparametrar från verksamheten.

2

Portal – ingår ej i NEKK-projektets nuvarande uppdrag.

NEKK och mötesplatsen ska också kunna skapa förutsättningar till och vara en del av ett framtida kommungemensamt informationsgränssnitt som knyter ihop den information som behövs för ledning och styrning i ett vidare perspektiv.

3

NEKK | Informationsmaterial Projektet | 2011-05


Gr nssnittet mellan rappet och nekk
Gränssnittet mellan Rappet och NEKK

Budget- och uppföljningsprocessen

NEKK

Finansiell budget, prognos

och uppföljning

Rappet

Verksamhetsplanering

och uppföljning

Användaren ska kunna ta ut data (ekonomisk samt viss verksamhets- och personaldata) från NEKK för att använda i Rappet.

NEKK | Informationsmaterial Projektet | 2011-05


Konceptm lbild
Konceptmålbild

NEKK | Informationsmaterial Projektet | 2011-05


F rdplan

2012

2014

2013

2011

Färdplan

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

Etapp 5

Etapp 6

Etapp 7

Etapp 8

Etapp 9

Krav- och upphandling

Införande

Krav och behov

Kontrakt

Annons

Kravspec

Upphandl.

formalia

Upphandling

Steg 1:

Systemlösning för budget, upp-

följning, prognos & analys

Överlämning

Förberedelser mottagarorganisation

Förberedelser

Piloter

Införande

fas 1

Överlämning

Datalager

Förberedelser

Införande

fas 2

Pilot

 • Horisonten

 • Personec

Datalager

Datalager

 • Verksamhet

 • Nytt EK-system

Krav- och upphandling

Införande

Krav och behov

Steg 2:

Systemlösning för

ekonomihantering

Kravspec

Upphandl.

formalia

Upphandling

Annons

Kontrakt

Överlämning

Förberedelser mottagarorganisation

Införande i faser

Förberedelser

Piloter

Tidplanen är uppgjord utifrån kända förutsättningar och kan komma att förändras.

NEKK | Informationsmaterial Projektet | 2011-05


Informationstillg ng i nekk under inf randet
Informationstillgång i NEKK under införandet

FAS 1 (2012)

Datainsamling och presentation

Ett urval av målgrupper

FAS 2 (2013)

Utvecklade modeller och workflow

Bredare målgrupp

FAS 3 (2014 och senare)

Utfall (2011 och 2012) – hämtas från Horisonten

Utfall (2013) – hämtas från Horisonten

Utfall – hämtas från nytt ekonomisystem

Budget (2012) – hämtas från Horisonten

Prognos (2013) – skapas enbart i NEKK

Budget

FINANSIELL

INFORMATION

Prognos (2012)* – skapas i NEKK

Budget (2014) – skapas enbart i NEKK

Prognos

Budget (2013)* – skapas i NEKK

Lönekostnader per individ

Övrig personalinformation & nyckeltal (t.ex. sjukfrånvaro)

Årsarbetare/arbetad tid

PERSONAL-

INFORMATION

Annan Kompassinformation (t.ex. semesterlöneskuldslista, retrolista)

Anställningsinformation för budget och prognosmodul

Förberedande arbete att definieraoch kvalitetssäkra de mått som ska ingå

Ett urval avverksamhetsmått

VERKSAMHETS-

INFORMATION

* Skapas i BUPA-verktyget i takt med att förvaltningarna ansluts enligt en övergångs-strategi där Horisonten är officiell källa för central rapportering under hela 2012.

NEKK | Informationsmaterial Projektet | 2011-05


Projektorganisation etapp 3 h sten 2011
Projektorganisation, Etapp 3 (hösten 2011)

STYRGRUPP

Beslutsforum

PROJEKTGRUPP

Koordinering, planering, kommunikation

Referensgrupp

EKONOMI

UPPHANDLING BUPA

INFÖRANDE BUPA

MOTTAGAR-ORGANISATION

Arbetar med kravställning och förbereder för upphandling av nytt ekonomisystem 2012.

Genomför upphandlingsarbetet av systemlösning för budget, prognos, uppföljning och analys utifrån vald upphandlingsform.

Förbereder strukturer, processer och utdatapaket för förvaltningarna i införandets första fas.

Utformar framtida mottagande av NEKK – drift, förvaltning och vidareutveckling.

Omfattning,

Utformning,

planering

Förvaltnings-organisation

Lösning

NEKK | Informationsmaterial Projektet | 2011-05


Kontakt

[email protected]

NEKK | Informationsmaterial Projektet | 2011-05


ad