Z m ry nb se st edn dob mi fisk ln mi projekcemi pro ecb
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Záměry ČNB se střednědobými fiskálními projekcemi pro ECB. Michal Slavík Odbor měnový analýz a veřejných financí Č NB. Přehled. Důvody Harmonogram a procedurální otázky Nároky na požadovaná data Metodologie Zkušenosti jiných centrálních bank Naše představy a dosavadní zkušenost. Důvody.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - linus-irwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z m ry nb se st edn dob mi fisk ln mi projekcemi pro ecb

Záměry ČNB se střednědobými fiskálními projekcemi pro ECB

Michal Slavík

Odbor měnový analýz a veřejných financí

ČNB


P ehled
Přehled pro ECB

 • Důvody

 • Harmonogram a procedurální otázky

 • Nároky na požadovaná data

 • Metodologie

 • Zkušenosti jiných centrálních bank

 • Naše představy a dosavadní zkušenost


D vody
Důvody pro ECB

 • Evropský systém centrálních bank vytváří 2x ročně širší makroekonomickou predikci pro členy eurozóny (Broad Macroeconomic Projection Exercise)

 • Souběžně s ní monitoruje vývoj v zemích, které ještě nepřijaly euro v tzv. Bi-annual Monatary Policy Co-ordination Exercise

 • V důsledku toho ECB vyžaduje po centrálních bankách přistupujících zemích poměrně rozsáhlé informace o vývoji vládního sektoru


D vody ii
Důvody II. pro ECB

 • Kromě makroekonomických predikcí ECB zpracovává 2x ročně samostatné interní fiskální predikce:

  • Na jaře: Annual Public Finance Report

  • Na podzim: Autumn Fiscal Policy Note

 • Oba tyto materiály jsou důvěrné, ECB je však může poslat členům ECOFINu, komisaři pro ekonomické a finanční záležitosti a členům Ekonomické a finanční komise (v posledních 5 letech se tak vždy stalo)


D vody iii predik n innost ecb ve fisk ln oblasti
Důvody III. pro ECBPredikční činnost ECB ve fiskální oblasti

 • ECB provádí na základě obdržených dat z jednotlivých členských zemí EU modelovou fiskální predikci pro eurozónu

 • Jejich fiskální model obsahuje:

  • Cca 50-60 fiskálních proměnných

  • 20 behaviorálních rovnic

  • 20 účetních identit

  • 15 rozpočtových elasticit

  • 6 dalších parametrů


D vody iv pravd podobn d vody po adavk ecb
Důvody IV. pro ECB Pravděpodobné důvody požadavků ECB

 • Snaha ECB o maximální nezávislost na Evropské komisi (ve smyslu informačním a datovém)

 • Zabezpečení datových zdrojů v požadované struktuře pro makroekonomické predikce a tvorbu měnové politiky

 • Verifikace údajů zasílaných vládami členských zemí ostatním institucím EU (notifikace, konvergenční programy)


Harmonogram a procedur ln ot zky i
Harmonogram a procedurální otázky pro ECBI.

 • Centrální banky zemí EU musí poskytnout počátečních předpoklady pro následnou fiskální predikci ECB 2x ročně: do poloviny března a září

 • Technicky se jedná o vyplnění stručného dotazníku o fiskálním vývoji a cca 3 tabulek (v ESA 95) s veličinami v časovém horizontu do t+2 (pozn. tabulky je nutné odeslat na začátku měsíce, dotazníky do 15.3. a 15.9.)

 • Tyto údaje jsou ze strany ECB brány jako předběžné, jsou verifikovány s informacemi, které má ECB z jiných zdrojů (EDP notifikace Evropské komisi, Eurostat, konvergenční programy, minulé informace apod.) a lze je dodatečně zpřesnit


Harmonogram a procedur ln ot zky ii
Harmonogram a procedurální otázky pro ECBII.

Důraz ze strany ECB je kladen zejména na:

 • Opatrnost a realističnost předpokladů (lze zahrnout jen taková příjmová a výdajová opatření, která již byla parlamentem přijata nebo u nichž je vysoce pravděpodobné, že přijata budou)

 • Detailní zdůvodnění dočasných opatření (UMTS, prodeje nemovitého majetku, zkrácení časového zpoždění daňových inkas, jednorázové předplacení daní, dočasné zmrazení určitých výdajů, prodej a následný zpětný leasing apod.) zvlášť pokud jejich objem přesáhne 0,1 % HDP ročně


Harmonogram a procedur ln ot zky iii
Harmonogram a procedurální otázky pro ECBIII.

 • Po vyhodnocení počátečních předpokladů fiskální predikce dochází k vytvoření predikce a několika kolům jejích revizí a dolaďování (jde o interaktivní proces mezi ECB a centrálními bankami)

 • Během tohoto procesu ECB vyžaduje po centrálních bankách členů EU vypracování podrobnějšího dotazníku o fiskálním vývoji, který blíže upřesní odpovědi obsažené v dotazníku k počátečním předpokladům predikce.


Form ln n roky na po adovan data
Formální nároky pro ECBna požadovaná data

 • Dodat ECB data v ESA 95 v požadované struktuře za celý vládní sektor

 • Některé položky jsou konsolidované (např. běžné a kapitálové výdaje, úrokové platby ), jiné ne (např. daně, dotace)

 • Roční data (v ECB nicméně existují však tlaky zejména od expertů na makromodelování na čtvrtletní fiskální data, doposud se jim daří čelit)

 • Časové rozpětí: minulost, t, t+1, t+2


Metodologie
Metodologie pro ECB

 • ECB pracuje s upravenou verzí ESA 95, kterou označuje jako „Public Finance Report methodology“

 • V podstatě se lze tedy v materiálech EU setkat se 3 různými deficity/přebytky:

  • podle ESA 95

  • podle ESA 95 upravené dle Excessive Deficit Procedure(vyloučení úrokových výdajů ze swapových a FRA operací)

  • Podle ESA 95 upravené v metodologii Public Finance Report (PFR)


Z kladn odli nosti pfr metodologie
Základní odlišnosti PFR metodologie pro ECB

Rozdíly jsou v klasifikaci:

 • některých transakcí s institucemi EU (v ESA 95 tyto transakce nejsou, v PFR ano)

 • V některých agregátních položkách (např. sociální platby jsou součtem jiných ESA 95 kategorií než je tomu v základní ESA 95)


Zku enosti jin ch centr ln ch bank i
Zkušenosti jiných centrálních bank pro ECBI.

 • Všechny centrální banky dosavadních členů si vytváří vlastní predikci fiskálního vývoje (výjimka: UK) a předpokládá se, že nově přistupující členové se tomu přizpůsobí

 • Existují různé přístupy, u většiny však asi převládá pragmatismus (Bundesbanka) před sofistikovanými ekonometrickými makromodely (Finsko, Itálie);

 • Některé CB predikují rovnou ESA 95 veličiny (Itálie), jiné cash GFS a ty pak transformují do ESA 95 (např. Německo)


Zku enosti jin ch centr ln ch bank ii
Zkušenosti jiných centrálních bank pro ECBII.

 • Více expertní a méně teoreticky založený přístup umožňuje snadněji najít základní determinanty budoucího vývoje a vyrobit patřičnou „story“, která data důvěryhodně vysvětluje

 • Více sofistikovaný přístup (ekonometrický makromodel) poskytuje pravděpodobně konzistentnější výstupy, je ale následně těžké je slovně interpretovat


Schopnosti model kop rovat empiricky pozorovan data versus jejich konzistence s ekonomickou teori

Schopnost modelu prokládat pro ECB

pozorovaná data

Schopnost modelu

být konzistentní

s ekonomickou teorií

Schopnosti modelů kopírovat empiricky pozorovaná data versus jejich konzistence s ekonomickou teorií


Zku enosti jin ch centr ln ch bank iii
Zkušenosti jiných centrálních bank pro ECBIII.

 • Centrální banky členských států zpravidla přebírají výdajovou stranu vládního sektoru od ministerstva financí a zaměřují se na modelování příjmové strany (tj. zejména daní), případně modelují výdaje spojené s nezaměstnaností.

 • Silná neformální spolupráce s ministerstvem financí je obvyklá (i když centrální banky říkají, že jde o jejichvlastní fiskální predikce).

 • Odchylky mezi fiskálními predikcemi MF (notifikace, konvergenční programy) a predikcemi centrálních bank obvykle vycházejí z odlišných předpokladů o makroekonomickém vývoji.


Zku enosti jin ch centr ln ch bank iv
Zkušenosti jiných centrálních bank pro ECBIV.

 • Ostatní přistupující země na tom jsou velmi podobně ČR:

  • Problémy s fiskálními daty celkově (vliv jednorázových a transformačních operací)

  • Problémy s implementací ESA 95 a s převodem GFS dat na ESA 95

  • Baltské státy: díky opticky dobrým saldům veřejného sektoru nevěnují fiskálu příliš pozornost

  • Maďarsko, Polsko, Slovensko: velmi podobné ČR


Na e dosavadn zku enost
Naše dosavadní zkušenost pro ECB

 • Letos poprvé jsme spolu s ostatními přistupujícími CB na podzim testovali komunikaci s ECB

 • Důraz byl kladen na technickou způsobilost dodat nějaká data ve stanoveném termínu, tj. byli jsme instruováni dodat data z PEP, od příštího roku by se ale měla dodávat vlastní fiskální predikce

 • Správností dat z přistupujících zemí se ECB doposud moc nezabývala

 • Spolupráce s MF se úspěšně rozvíjí


Koly a p edstavy do budoucna
Úkoly a představy do budoucna pro ECB

 • Nutnost mít v blízké době vlastní funkční predikční aparát a predikovat hlavní daňové příjmy (DPH, spotřební daně, DPFO) a sociální pojistné

 • Půjdeme pragmatickou cestou po vzoru Bundesbanky

  • Expertní přístup

  • Modelování cash fiskálních dat a jejich následná transformace do ESA 95

 • Odhadovat daňové příjmy bude v příštím roce vlivem podstatných úprav daňových předpisů obtížné

 • Chtěli bychom i nadále prohlubovat spolupráci s MF (a minimalizovat tak případné predikční odchylky)