k re lilleholt n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KÃ¥re Lilleholt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

KÃ¥re Lilleholt - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Kåre Lilleholt. Obligasjonsrett hausten 2013. Fråvikeleg og ufråvikeleg lovgjeving. Fråvikeleg lovgjeving som bakgrunnsrett Ufråvikeleg lovgjeving kan ikkje fråvikast i det heile kan ikkje fråvikast til skade for den eine parten Lovgjeving om urimelege kontraktsvilkår

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KÃ¥re Lilleholt' - linus-barry


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k re lilleholt

Kåre Lilleholt

Obligasjonsrett hausten 2013

fr vikeleg og ufr vikeleg lovgjeving
Fråvikeleg og ufråvikeleg lovgjeving
 • Fråvikeleg lovgjeving som bakgrunnsrett
 • Ufråvikeleg lovgjeving
  • kan ikkje fråvikast i det heile
  • kan ikkje fråvikast til skade for den eine parten
 • Lovgjeving om urimelege kontraktsvilkår
  • avtl. §§ 36 og 37
  • EU-direktiv 93/13 om urimelege kontraktsvilkår
standardvilk r som bakgrunnsrett
Standardvilkår som bakgrunnsrett
 • Standardvilkår og praksis
  • kan uttrykkje allereie etablert praksis
  • kan gje grunnlag for fast praksis
 • Einsidig utarbeidde standardvilkår
 • Framforhandla standardvilkår
  • entreprisekontraktar
  • fabrikasjonskontraktar i petroleumsverksemda
  • Incoterms
internasjonal p verknad
Internasjonal påverknad
 • Lovgjevinga
  • CISG
  • EU-retten
 • Kontraktspraksis
 • Modellreglar
 • Særleg om utkastet til europeisk kjøpsrett
tida for oppfylling
Tida for oppfylling
 • Oppfyllingstid, forfall
  • tidspunktet da oppfylling skal skje for ikkje å vera for sein
 • Avtaleregulering
 • Bakgrunnsreglar i lov
 • Typiske løysingar
tid for oppfylling av anna enn pengar
Tid for oppfylling av anna enn pengar
 • Kjøp
  • innan rimeleg tid frå kontraktsinngåing
  • fast eigedom: tredje månadsskifte etter kontraktsinngåing
 • Løpande ytingar (leige, abonnement m.m.)
  • starttidspunkt
  • bestemt tidsrom eller på ubestemt tid
  • oppseiingsvern
slide7

Avtalar om fullføring av oppdrag m.m.

  • ferdigstilling
  • overtaking
  • (heimelsoverføring)
 • Rt. 2011 s. 670 (Nye Major)
  • avtaletolking
  • rimeleg framdrift
stad for yting av anna enn pengar
Stad for yting av anna enn pengar
 • Lausøyrekjøp
  • hentekjøp
 • Andre avtalar
  • må fastleggjast ut frå samanhengen
 • Skjeringspunkt
  • stilt til disposisjon
  • overgjeving til fraktførar osv.
tid og stad for oppfylling av pengar
Tid og stad for oppfylling av pengar
 • Når kreditor krev det (påkrav)
 • Betaling hos kreditor
  • men får mindre å seie ved betaling med kontopengar
 • Meir i Obligasjonsrett II
yting mot yting
Yting mot yting
 • Kjøp
  • motyting vilkår for forfall
 • Løpande kontraktar
  • forskot eller etterskotsbetaling
 • Oppdrag
  • forskot eller etterskot
  • avdragsordningar
tidleg oppfylling
Tidleg oppfylling
 • Frigjeringstid
 • Oppfylling før forfall
  • kan vera tillate
  • medverknad frå kreditor?
  • ulemper ved lagring m.m.?
  • bunde til bestemt føremål?
  • rentebinding m.m.
kva som skal ytast
Kva som skal ytast
 • Samanhengen med mangelsreglane
  • krav til eigenskapar ofte definerte indirekte gjennom mangelsreglane
 • Hovudregel:
  • slike eigenskapar som kreditor med rette kan vente ut frå kontrakten og omstenda rundt kontrakten
avtalen
Avtalen
 • Avtale om kvantitet
 • Avtale om kvalitet
 • Detaljeringsgraden
 • Tre variantar
  • avtale om kva debitor skal tilverke eller skaffe
  • avtale om kva kreditor kan vente av eit eksisterande objekt
  • særleg om tilsikringsansvar, Rt. 2005 s. 257 hårfjerningsapparat
generelle krav til eigenskapar
Generelle krav til eigenskapar
 • Passe til vanleg bruksføremål
 • Passe til spesielt bruksføremål
  • debitors kjennskap, grunn til å lite på debitor
 • Prøve
 • Pakking
 • Tilhøyrsle (kjøp og pantsetjing av eigedom)
 • Andre generelle krav
  • «svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper» (fkjl. § 15)
nokre d me fr rettspraksis
Nokre døme frå rettspraksis
 • Rt. 1998 s. 774 videospelardommen
 • Rt. 2008 s. 963 rottedom I
 • Rt. 2010 s. 103 Kistebakkane
kistebakkane avsnitt 53 og 54
Kistebakkane avsnitt 53 og 54
 • «Det tilføyes at det dreier seg om et bolighus som i 2003 var 27 år gammelt. ... Etter lagmannsrettens vurdering er det også påregnelig at en brukt, eldre boligikke på ethvert punkt oppfyller alle krav til god håndverkskikk og byggeforskrifter. Slike avvik ved en eldre brukt bolig, uten at forholdet gir seg utslag i funksjonssvikt, vil etter omstendigheteneikke i seg selv representere mangler ved eiendommen i rettslig forstand. ... Disse utgangspunktene er jegenig i.»
opplysningssvikt
Opplysningssvikt
 • Urette opplysningar
  • forholdet til avtalen
  • avvik
  • innverknad (Rt. 2003 s. 612 arealsviktdommen)
 • Manglande opplysningar
  • som debitor kjende eller måtte (eller burde) kjenne til
  • som kreditor hadde grunn til å rekne med å få
  • innverknad
 • Villeiande opplysningar (Rt. 2001 s. 369)
tidspunkt for mangelsvurderinga
Tidspunkt for mangelsvurderinga
 • Levering, overtaking m.m.
 • Løpande ytingar
 • Skjult (latent) mangel
 • Mangel som oppstår seinare
  • oppstår ved mishald
  • funksjonsgaranti

levering

mangel viser seg

vederlaget
Vederlaget
 • Prismodellar
  • fast sum
  • einingsprisar
  • prisoverslag (grenser for overskriding)
  • bestemt sum i husleigeforhold
 • Kontrakt utan fastsett pris
  • utfyllingsregel: gjengs pris o.l.
avtala endringsrett
Avtala endringsrett
 • Endring av hovudytinga
  • avtak og forsyning
  • entreprise m.m., rammer for endring
 • Endring av vederlaget
  • som følgje av endra hovudyting
  • løpande ytingar
  • husleige
  • renter
 • Tilhøvet til kontraktsrevisjon
  • tomtefestesakene, Rt. 1999 s. 922, Rt. 2010. s. 1345