skattar ttur skattlagning einstaklinga tekjuskattshugtaki o fl launatekjur h r ur gu mundsson hdl
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lesefni

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Lesefni - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Skattar é ttur Skattlagning einstaklinga, tekjuskattshugtakið o.fl. Launatekjur. H ö rður Guðmundsson, hdl. Lesefni. 7., 28., 30., 58. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. Skattmat 2005 – sjá heimasíðu RSK. Reiknað endurgjald 2005 – sjá heimasíður RSK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lesefni' - ling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skattar ttur skattlagning einstaklinga tekjuskattshugtaki o fl launatekjur h r ur gu mundsson hdl

SkattarétturSkattlagning einstaklinga, tekjuskattshugtakið o.fl.Launatekjur.Hörður Guðmundsson, hdl.

lesefni
Lesefni
 • 7., 28., 30., 58. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt.
 • Skattmat 2005 – sjá heimasíðu RSK.
 • Reiknað endurgjald 2005 – sjá heimasíður RSK.
 • Skattframtal einstaklinga 2004 - leiðbeiningar og dæmi.
 • Skattabæklingur KPMG. Einstaklingar

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

tarefni
Ítarefni
 • Ásmundur Vilhjálmsson. Skattaréttur 1, bls. 120 – 199, Reykjavík 1994.
 • Indriði H. Þorláksson. Hlutabréfavalréttur – tekjuígildi og skattlagning. Tíund maí 2000.
 • Friðleifur Jóhannesson. Hlutabréf á undirverði - afhending verðmæta til starfsmanna á sérkjörum, Tíund nóvember 1999.
 • Friðleifur Jóhannesson. Óheimilar lánveitingar og úthlutun verðmæta úr hluta- og einkahlutafélögum, Tíund ágúst 2002.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

skattskyldar tekjur
Skattskyldar tekjur
 • II. kafli TSL fjallar um skattskyldar tekjur
 • Í 7. gr. er að finna almenna skilgreiningu.
 • Í 8. – 28. gr. er að finna nánari útlistun.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

7 gr tsl
7. gr. TSL

A-liður

Skattskyldar tekjur teljast með þeim undantekningum og takmörkunum, er síðar greinir, hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verða til peningaverðs og skiptir ekki máli hvaðan þær stafa eða í hvaða formi þær eru, svo sem:

 • Endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu, án tillits til viðmiðunar, sem innt er af hendi fyrir annan aðila.
 • Tryggingabætur, meðlög og styrkir.
 • Endurgjald til höfunda og rétthafa fyrir hvers konar hugverk, bókmenntir og listir eða listaverk, hvort sem um er að ræða afnot eða sölu.
 • Verðlaun og heiðurslaun, vinningar í happdrætti, veðmáli eða keppni.Beinar gjafir í peningum eða öðrum verðmætum, þar með talin afhending slíkra verðmæta í hendur nákominna ættingja, nema um fyrirframgreiðslu upp í arf sé að ræða. Undanskildar eru þó tækifærisgjafir, enda sé verðmæti þeirra ekki meira en almennt gerist um slíkar gjafir svo og verðlitlir vinningar í almennum happdrættum og keppnum. (1)

Til skattskyldra gjafa teljast lán til hluthafa og stjórnarmanna sem eru óheimil samkvæmt lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög. (2)

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

7 gr tsl1
7. gr. TSL

B-liður

Allar tekjur af atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi, þar með talið endurgjald fyrir selda vöru og þjónustu, umboðslaun, þóknanir, atvinnurekstrarstyrkir, rekstrarstöðvunar­bætur og hvers konar tekjur sem upp eru taldar í öðrum liðum þessarar greinar og tengdar eru atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

7 gr tsl2
7. gr. TSL

C-liður

 • Leigutekjur og arður af hvers konar lausafé, þar með talin skip og loftför.
 • Arður, landskuld og leigu eftir hvers konar fasteignir og fasteignaréttindi, þar með talin námaréttindi, vatnsréttindi, jarðvarmaréttindi, veiðiréttur og hvers konar önnur fasteignatengd hlunnindi.
 • Vextir, verðbætur, afföll og gengishagnaður, sbr. 8. gr.
 • Arður af hlutum og hlutabréfum í félögum, sbr. 11. gr.
 • Fé sem samvinnufélög o.fl. sbr. 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. færa félagsaðilum sínum til séreignar í stofnsjóði vegna viðskipta þeirra. (samvinnufélög)
 • Fé sem félög þau sem um ræðir í 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. greiða félagsaðilum sínum vegna viðskipta þeirra, enda séu þessi viðskipti í tengslum við atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi félagsaðilans eða sé varið til fjárfestingar í eignum sem notaðar eru í atvinnurekstri.
 • Fé sem félög þau sem um ræðir í 4. tölul. 1. mgr. 2. gr. greiða félagsaðilum sínum út í hlutfalli við viðskipti þeirra eða færa þeim til séreignar, hvort heldur í stofnsjóð eða á annan hátt.
 • Hagnaður af sölu eigna, sbr. 12.-27. gr.
 • Sérhverjar aðrar tekjur eða ígildi tekna sem eigi eru sérstaklega undanskildar í lögum þessum eða sérlögum.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

flokkun tekna einstaklinga
Flokkun tekna einstaklinga
 • Launatekjur o.fl., sbr. A-liður 7. gr. TSL.
  • Einstaklingar greiða almennan tekjuskatt og útsvar af þessum tekjum:
   • Í staðgreiðslu 2005, 37,73%.
   • Við álagningu 2% (hátekjuskattur) af tekjum yfir kr. 4.191.686.
 • Fjármagnstekjur, sbr. C-liður 7. gr. TSL.
  • Einstaklingar greiða 10% fjármagnstekjuskatt vegna tekna skv. C-lið 7. gr. sem ekki stafa frá atvinnurekstri,
   • þó ekki vegna 9. tölul. tekna (almennur tsk)
  • Einstaklingar í rekstri greiða almennan tekjuskatt af fjármagnstekjum sem stafa frá atvinnurekstrinum (nettóskatt), þ.e. 37,73% auk háteekjuskatts ef það á við.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

br tt skattur nett skattur
Brúttóskattur - Nettóskattur
 • Einstaklingar greiða BRÚTTÓSKATT af launatekjum sínum, sbr. A-lið 7. gr. og fjármagnstekjum, sbr. C-lið 7. gr.
  • Undantekningar í 30. gr.:
   • 2. mgr. B-liðar 30. gr. TSL. – Beinn kostnaður við öflun annarra tekna en launatekna.
   • 3. mgr. B-liðar 30. gr. TSL. – Útleiga á íbúðarhúsnæði.
   • 1. mgr. 24. gr. TSL
    • Tap á sölu eigna, sem ekki eru notaðar í atvinnurekstri, er ekki heimilt að draga frá skattskyldum tekjum. Áður en skattskyldur hagnaður af sölu eigna er ákveðinn má skattaðili þó draga frá heildarhagnaðinum það tap sem hann kann að hafa orðið fyrir vegna sölu sams konar eigna á sama ári (Nettóskattlagning)
 • Lögaðilar og einstaklingar í atvinnurekstri greiða NETTÓSKATT, þ.e. tekjur – gjöld.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

launatekjur
Launatekjur
 • Algengasta tekjuform einstaklinga.
 • Ekki skiptir máli í hvaða gjaldmiðli er goldið, eða hvort að það er í reiðufé, fríðu, hlunnindum eða vinnuskiptum.
 • Laun fá menn fyrir vinnu hjá öðrum.
 • Jafnframt ber mönnum að reikna sér laun við eigin atvinnurekstur (hvort sem um er að ræða einstaklingsrekstur eða einkahlutafélag)
  • 2. mgr. 1. tl. A-liðar 7. gr. tsl.
  • 58. gr. tsl.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

reikna endurgjald
Reiknað endurgjald
 • Samkvæmt 58. gr. TSL skal fjármálaráðherra setja árlega við upphaf tekjuárs reglurum reiknað endurgjald að fengnum tillögum RSK.
 • Við ákvörðun lágmarks endurgjalds skal höfð hliðsjón af raunverulegum tekjum fyrir sambærileg störf.
 • Til hvers er reglan?
  • Reglan á að koma í veg fyrir að menn geti sjálfir ákveðið að greiða sér lág laun og komist þannig hjá því að greiða m.a. tryggingagjald og 10% iðgjald í lífeyrissjóð. Reglan er sérstaklega mikilvæg til að koma í veg fyrir að einstaklingar sem stofna einkahlutafélag geti greitt sér lág laun og tekið hagnað út sem arð (26,2%).

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

reikna endurgjald1
Reiknað endurgjald
 • Í upphafi árs skal tilkynna skattstjóra um áætlað endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi í samræmi við viðmiðunarreglur um reiknað endurgjald.
  • Sbr. RSK 5.11.
 • Skattstjóri fer yfir tilkynningar og hækkar ef þær eru ekki í samræmi við viðmiðunarreglur. Víkja má frá reglunum á grundvelli skriflegra skýringa og nauðsynlegra gagna.
  • Sjá til hliðsjónar YSKN 131/2003
 • Endanleg ákvörðun fer fram við endurskoðun skattframtala og skal skattstjóri þá hækka frá ákvörðun þess vegna staðgreiðslu á tekjuárinu, komi þá í ljós að það hafi ekki verið í samræmi við viðmiðunarreglurnar.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

reikna endurgjald2
Reiknað endurgjald
 • Reiknað endurgjald í staðgreiðslu:
  • Sé reiknað endurgjald lægra en 215.000 kr. á tekjuárinu 2005 þá fellur það utan staðgreiðslu.
 • Reikað endurgjald við álagningu:
  • Hækkun skattstjóra á reiknuðu endurgjaldi má ekki leiða til þess að tap á rekstrinum verði meira en almennar fyrningar ársins. Sjá YSKN 10/2004
  • Sé um að ræða elli- eða örorkulífeyrisþega með eigin atvinnurekstur skal þess gætt að ekki verði tap á rekstrinum.
  • Ákvæði þessi taka ekki til félaga og þeirra sem reikna ber sér endurgjald vegna starfa hjá þeim.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

n nar um einstaklingstekjur
Nánar um einstaklingstekjur
 • Til launa telst ekki endurgreiðsla á kostnaði sem starfsmaður hefur innt af hendi fyrir vinnuveitanda sinn, t.d. ökutækjastyrkur og dagpeningar.
 • Vinni maður endurgjaldslaust fyrir annan telst vinnan til tekna hjá móttakanda vinnunnar sem gjafavinna.
  • Alls ekki geta um aukavinnu vina ykkar við húsbyggingar, sbr. YSKN 1078/1993.
   • Á skattframtali kærenda 1992 fylgdi húsbyggingarskýrsla vegna einbýlishúss. Á skýrslunni var gerð grein fyrir eigin aukavinnu að verðmæti 313.500 kr. og annarri eigin vinnu og gjafavinnu að verðmæti 309.600 kr. Ekki var fallist á að vinna aðstandenda myndi falla undir 4. tölul 28. gr. TSL.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

hlunnindi
Hlunnindi
 • Til tekna teljast hvers konar fríðindi og hlunnindi sem menn njóta í starfi.
 • Á hverju ári setur fjármálaráðherra viðmiðunarreglur fyrir mat á hlunnindum, sbr. skattmat vegna tekna manna tekjuárið 2005.
  • Fram til 1. janúar 2003 var setning þessara reglna alfarið í höndum RSK, breytt með lögum nr. 152/2002.
 • Ekki tíðkast að skattleggja ýmis minni háttar fríðindi og hlunnindi sem menn njóta í vinnunni, svo sem ókeypis kaffi og meðlæti, ókeypis læknisskoðun.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

hlunnindi1
Hlunnindi
 • Sérstakt skattmat er tilgreint vegna fatnaðar, bifreiðahlunninda, fæðis, íbúðarhúsnæðis, orlofshúsa og lána.
 • Í skattmati hvers árs er og að finna reglur um mögulegan frádrátt frá tekjum, m.a. vegna
  • Dagpeninga
  • Ökutækjastyrks
 • Litlar breytingar síðustu 8 ár á skattmatinu.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

hvernig skal meta hlunnindi
Hvernig skal meta hlunnindi?
 • Samkvæmt 7. gr. TSL skal telja til tekna hvers konar gæði sem mönnum hlotnast og metin eru til peningaverðs.
 • Meginreglan er sú að meta skal hlunnindi til tekna á gangverði eða markaðsverði á hverjum tíma.
 • Einungis er kveðið á um mat einstakra hlunninda í skattmati.
 • Hlunnindi eru tekjufærð hjá þeim sem þeirra nýtur og frádráttarbær hjá þeim sem greiðir.
 • Hlunnindi sem afhent eru gegn greiðslu sem er lægri en skattmat eða gangverð skal telja til tekna á mismuninum.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

starfstengd hlunnindi skattmat 2005
Starfstengd hlunnindiSkattmat 2005
 • Tiltekinn viðurgjörning við starfsmenn, sem er í mjög nánum tengslum við störf þeirra, almennur og aðgengilegur öllum, þarf ekki að telja til tekna, enda sé kostnaður hæfilegur miðað við einstök tilefni og heildstætt á árinu. Til þessa viðurgjörnings teljast árshátíðir starfsmanna, jólagleði og sambærilegar samkomur, svo og starfsmannaferðir, fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónusta, afnot af heilsubótaraðstöðu á starfsstað, kaffiveitingar í vinnutíma og námskeið sem tengjast starfinu beint. Til hans teljast ennfremur framlög til starfsmannafélaga vegna þessara liða.
 • Sé kostnaður á starfsmann samtals ekki hærri en 50.000 krónur á árinu skal hann ekki talinn til skattskyldra tekna hjá starfsmanninum. Sé kostnaðurinn í heild hærri en að framan greinir telst heildarfjárhæðin viðkomandi starfsmanni að fullu til tekna. Hlunnindi sem sæta sérstöku skattmati í samræmi við eftirfarandi, og viðurgjörningur sem eingöngu eða fyrst og fremst er vegna einkaþarfa teljast alltaf til skattskyldra tekna.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

fatna ur skattmat 2005
Fatnaður – Skattmat 2005
 • Einkennisfatnaður sem launagreiðandi lætur launþega í té án endurgjalds skal metinn honum til tekna sem hér segir:
  • Einkennisyfirhafnir  11.000 kr.
 • Stakir hlutar einkennisfatnaðar:
  • Buxur/pils  4.000 kr.
  • Jakki/kuldagalli  11.000 kr.
  • Peysa/skyrta/blússa/vesti  2.000 kr.
  • Hálsbindi/slæða/belti  1.000 kr.
  • Skór  6.000 kr.
 • Nái kostnaðarverð fatnaðar ekki framangreindu mati skal miða við kostnaðarverðið. ................ Annar fatnaður en einkennisfatnaður sem starfsmanni er látinn í té skal talinn honum til tekna á gangverði.
 • Eigi skal reikna launþega til tekna nauðsynlegan öryggis- eða hlífðarfatnað við störf hans sem launagreiðandi afhendir honum til afnota.
 • YSKN nr. 617/1992 og ÁKV RSK 17/2000

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

bifrei ahlunnindi skattmat 2005 full og takm rku umr
Bifreiðahlunnindi – Skattmat 2005Full og ótakmörkuð umráð
 • Láti launagreiðandi starfsmanni sínum í té fólksbifreið án tillits til eignarhalds, þ.m.t. skutbifreið (station) og jeppabifreið, eða aðra bifreið sem hægt er að hafa sambærileg not af, til fullra umráða skal meta umráðin starfsmanni til tekna án tillits til notkunar hans á bifreiðinni.
 • Ársumráð bifreiðar sem tekin var í notkun á árunum 2002, 2003 eða 2004, skulu metin til tekna sem 26% af verði hennar. Umráð eldri bifreiðar skulu metin til tekna sem 21% af verði hennar. Mánaðarleg hlunnindi teljast 1/12 af hlunnindum reiknuðum eins og að framan greinir fyrir hvern byrjaðan mánuð og skal við það miðað ef umráðin vara hluta úr ári.
 • Greiði launamaður sjálfur rekstrarkostnað bifreiðar sem hann hefur umráð yfir skal matið lækka um 6 prósentustig, þ.e. í 20% og 15% af metnu verði bifreiðarinnar.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

bifrei ahlunnindi skattmat 2005 full og takm rku umr1
Bifreiðahlunnindi – Skattmat 2005Full og ótakmörkuð umráð
 • Greiði launamaður launagreiðanda sínum fyrir afnot og/eða rekstur bifreiðarinnar koma slíkar greiðslur til frádráttar tekjumatinu.
 • Verð bifreiða eru í þessu sambandi skilgreind í bifreiðaskrá RSK 6.03, sjá bls. 5-27. Sé verð bifreiðar ekki að finna þar skal það vera jafnt staðgreiðsluverði samkvæmt verðlista á nýrri sams konar bifreið frá bifreiðaumboði. Til viðbótar við verð samkvæmt skránni skal koma verð á hvers konar auka- eða sérútbúnaði bifreiðarinnar. Sé ný bifreið eigi til sölu og eigi unnt að fá upplýsingar um verð á henni skal miða við verð á sambærilegum bifreiðum.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

bifrei ahlunnindi skattmat 2005 takm rku afnot
Bifreiðahlunnindi – Skattmat 2005Takmörkuð afnot
 • Hafi starfsmaður haft afnot af bifreið launagreiðanda síns og honum er einungis heimilt að nota hana utan vinnutíma til aksturs milli heimilis og vinnustaðar og til einstakra tilfallandi afnota telst hann hafa takmörkuð afnot af bifreiðinni, enda sé hún að öðru leyti notuð í daglegum rekstri launagreiðanda. Takmörkuð afnot skulu metin til tekna á 62 kr. fyrir hvern ekinn kílómetra.
 • Gögn um takmörkuð afnot skulu greinilega færð og vera aðgengileg skattyfirvöldum hvort sem er í bókhaldi launagreiðanda eða hjá starfsmanni. Sé um frekari afnot að ræða telst starfsmaður hafa full umráð bifreiðar eins og greint er frá hér að framan.
 • Þeir sem starfa við eigin atvinnurekstur eða stunda sjálfstæða starfsemi, eigendur fyrirtækja, framkvæmdastjórar þeirra og aðrir í sambærilegum störfum og stjórnarmenn félaga teljast hafa full og ótakmörkuð umráð yfir þeim fólksbifreiðum sem þeir hafa til einkanota.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

bifrei ahlunnindi e a kut kjastyrkur
Bifreiðahlunnindi eða ökutækjastyrkur?
 • Samkvæmt mínum útreikningum getur verið hagstæðara að fá ökutækjastyrk en bifreiðahlunnindi einkum ef um er að ræða dýra bíla.
 • Þær kvaðir sem fylgja ökutækjastyrknum, s.s. að halda akstursdagbók og halda utan um allan rekstrarkostnað bifreiðar geta haft áhrif á endanlega ákvörðun um hvor leiðin er fýsilegri fyrir launþega.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

f ishlunnindi skattmat 2005
Fæðishlunnindi – Skattmat 2005
 • Fæði, sem launagreiðandi lætur starfsmanni og fjölskyldu hans í té endurgjaldslaust, skal metið starfsmanninum til tekna sem hér segir:
  • Morgunverður 250 kr.
  • Hádegisverður eða kvöldverður 360 kr.
  • Fullt fæði á dag 970 kr.
 • Mjög algengt er starfsmenn greiði lægra verð en þetta fyrir mat í mötuneytum. Ekki gefið upp til skatts.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

b arh sn i og orlofsh s skattmat 2005
Íbúðarhúsnæði og orlofshús Skattmat 2005
 • Endurgjaldslaus afnot af íbúðarhúsnæði sem launagreiðandi lætur starfsmanni í té skulu metin starfsmanninum til tekna sem hér segir:
 • Árleg afnot skulu metin til tekna sem jafngildi 5% af fasteignamati íbúðarhúsnæðisins (þ.m.t. bílskúr) og lóðar og margfölduð með gildistölu þess svæðis þar sem húsnæðið er sbr. eftirfarandi;
 • Gildistala - Staðsetning
  • 1.0 Reykjavík (þar með talið Kjalarnes), Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Kópavogur, Garðabær, Bessastaðahreppur, Hafnarfjörður.
  • 0,80 Grindavík, Sandgerði, Gerðahreppur, Reykjanesbær, Vatnsleysustrandarhreppur, Akranes, Akureyri, Árborg, Hveragerði, Ölfus.
  • 0,70 Önnur sveitarfélög.
 • Endurgjaldslausa orkunotkun (rafmagn og hita) skal telja til tekna á kostnaðarverði.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

b arh sn i og orlofsh s skattmat 20051
Íbúðarhúsnæði og orlofshús Skattmat 2005
 • Eigi skal meta til tekna afnot af húsnæði í verbúðum eða vinnubúðum þar sem launamaður dvelur um takmarkaðan tíma í þjónustu launagreiðanda.
 • Hafi launþegi endurgjaldslaus afnot af orlofshúsnæði frá launagreiðanda sínum skal telja launþeganum til tekna 1.500 kr. fyrir hvern dag sem hann eða aðrir fjölskyldumeðlimir hans nýta húsnæðið. Með orlofshúsnæði er í þessu sambandi átt við sumarbústaði og annað það húsnæði sem ætlað er til slíkrar notkunar.
 • Sjá YSKN nr. 15/2003.
  • Reifun í Tíund – Ágúst 2003

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

l n skattmat 2005
LánSkattmat 2005
 • Sá sem fær vaxtalaust lán hjá launagreiðanda sínum eða fyrir milligöngu hans skal telja sér vaxtahagræðið til tekna. Sama á við um greiðslufresti og afborganir af kaupum á hlutabréfum eða öðrum eignum. Fyrir árið 2005 miðast tekjumatið við 9,0% ársvexti af höfuðstól með verðbótum. Séu vextir af fengnu láni lægri en framangreindir vextir skal telja mismuninn til tekna.
 • Hvað finnst ykkur um þetta skattmat með hliðsjón af 4,15% lánunum.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

hrd m li nr 356 1999 magn s hreggvi sson gegn slenska r kinu
Hrd. í máli nr. 356/1999Magnús Hreggviðsson gegn íslenska ríkinu
 • “Í ákvæðinu sjálfu eða í athugasemdum við það í greinargerð frumvarpsins, sem varð að lögum nr. 75/1981, eru ekki settar efnislegar skorður við því hvernig verðmæti hlunninda skuli metið á hverjum tíma. Hafa skattyfirvöldum lengi verið veittar heimildir í lögum til að setja nánari reglur um mat hlunninda og fleira. Við þessar aðstæður hefur það þótt skipta höfuðmáli hvort reglur þær sem stjórnvaldið setur með heimild í slíkum ákvæðum séu málefnalegar og reistar á almennum efnislegum mælikvarða.”
 • “Matsreglur þær sem um ræðir í máli þessu og ríkisskattstjóri setti með heimild í 116. gr. laganna um tekju- og eignarskatt eru einfaldar, hlutlægar og gegnsæjar. Í þeim tilvikum sem hér um ræðir reiknast tekjumatið sem hlutfall af verðmæti bifreiðarinnar að teknu tilliti til aldurs, en án tillits til aksturs launþega í eigin þágu, enda er hann ekki hið eiginlega inntak slíkra hlunninda, heldur hin ótakmörkuðu endurgjaldslausu umráð hans.”

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

hlunnindi sem ekki l ta s rst ku skattmati
Hlunnindi sem ekki lúta sérstöku skattmati
 • Nám og námskeið.
 • Undirverð hlutabréfa til starfsmanna.
 • Endurgjaldslaus afnot af tölvum og farsímum.
 • Ókeypis áskrift af fjölmiðlum.
 • Fríar ferðir og farmiðar.
 • Tækifærisgjafir og gjafir til menningarmála.
 • Afsláttur af vörum og þjónustu.
 • Íþróttaiðkun starfsmanna.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

hlunnindi sem ekki l ta s rst ku skattmati1
Hlunnindi sem ekki lúta sérstöku skattmati
 • Námskostnaður.
  • Kostnaður við námskeið og styttra nám í beinum tengslum við störf er óskattskyldur.
  • Kostnaður vegna lengra náms, t.d. hluti af almenna skólakerfinu er skattskyldur.
  • Bindandi álit rsk. nr. 1999-003.
  • YSKN til hliðsjónar:
   • 317/2000, 403/1999, 60/1998, 853/1997, 796/1997, 442/1997, 418/1997, 11/1988 og 815/1987.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

hlunnindi sem ekki l ta s rst ku skattmati2
Hlunnindi sem ekki lúta sérstöku skattmati
 • Undirverð hlutabréfa til starfsmanna
  • YSKN 2000:451
  • Hrd. í máli nr. 26/2002
  • YSKN 2003:006 – reifun í Tíund Ágúst 2003
  • Auglýsingu RSK nr. 10/1999
 • Endurgjaldslaus afnot af tölvum og farsímum
  • Engar sérstakar reglur – engin framkvæmd

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

hlunnindi sem ekki l ta s rst ku skattmati3
Hlunnindi sem ekki lúta sérstöku skattmati
 • Ókeypis áskrift af fjölmiðlum
  • Meta til tekna á kostnaðarverði
   • Ákvarðandi bréf RSK nr. 9/2001
 • Fríar ferðir og farmiðar
  • Færa til tekna á kostnaðaverði
  • Akstur með hópferðab. ekki skattsk.
 • Tækifærisgjafir og gjafir til menningarmála
  • Fer eftir tilefni (t.d. afmælisgjafir ok)
 • Afsláttur af vörum og þjónustu
  • Ef hærri en almennt gerist – mism. skattskyldur
 • Íþróttaiðkun starfsmanna
  • Skattskylda, skoða þó ákvarðandi bréf RSK 11/2000

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

hva telst ekki til tekna
Hvað telst ekki til tekna?

28. gr. TSL

 • Eignaauki vegna arftöku, fyrirframgreiðslu arfs og dánargjafa, enda hafi erfðafjárskattur verið greiddur.
 • Eignaauki sem verður vegna greiðslu líftryggingarfjár, dánarbóta, miskabóta og bóta fyrir varanlega örorku, enda séu bætur þessar ákveðnar í einu lagi til greiðslu. Einnig skaðabætur og vátryggingabætur vegna tjóns á eignum sem ekki eru notaðar í atvinnurekstri, sbr. þó 22. gr.
 • Eignaauki sem stafar af eftirgjöf skulda við nauðasamninga, enda hafi skuldirnar ekki myndast í sambandi við atvinnurekstur skattaðila.
 • Eignaauki sem stafar af aukavinnu sem maður leggur fram utan venjulegs vinnutíma við byggingu íbúðarhúsnæðis til eigin afnota. Söluhagnaður íbúðarhúsnæðis, sbr. 15. og 17. gr., telst þó sem mismunur heildarandvirðis að frádregnum beinum kostnaði við söluna annars vegar og stofnverðs án eigin aukavinnu hins vegar.

Sjá YSKN 135/2003 (Reifaður í Tíund desember 2003)

 • Framlag launagreiðanda til öflunar lífeyrisréttinda samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.
 • Samkvæmt 7. og 9. tölul teljast persónuafsláttur, sjómannaafsláttur, barnabætur, vaxtabætur og húsaleigubætur, sbr. lög nr. 138/1997 ekki til tekna.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

l n til hluthafa
Lán til hluthafa
 • Samkvæmt 2. mgr. 4. tölul. A-lið 7. gr. TSL þá teljast til skattskyldra gjafa lán til hluthafa og stjórnarmanna sem eru óheimil samkvæmt lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög. (Breyting skv. lögum 133/2001)
 • Samkvæmt lögum um hf. og ehf. er hvorki heimilt að veita hluthöfum, stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum félags eða móðurfélags þess og aðilum tengdum þeim, lán né setja tryggingar fyrir þá. Undanskilin eru þó venjuleg viðskiptalán og lán til að fjármagna kaup starfsmanna á hlutum í félaginu sjálfu eða móðurfélagi. (79. gr. laga nr. 138/1994 og 79. gr. laga nr. 2/1995, mjög þvælið ákvæði).

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

2 mgr 11 gr tsl greininni var breytt me l gum nr 133 2001
2. mgr. 11. gr. TSLGreininni var breytt með lögum nr. 133/2001
 • Úthlutun verðmæta skv. 1. mgr. til hluthafa (í 1. mgr. er skilgreining á hugtakinu skattskyldur arður til eigenda félaga með takmarkaða ábyrgð eigenda) eða hlutareiganda sem jafnframt er starfsmaður félags, eða tengds félags, telst vera laun skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr. ef hún er óheimil samkvæmt lögum um hlutafélög eða lögum um einkahlutafélög. Ef úthlutun til annarra en starfsmanna er óheimil samkvæmt lögum um hlutafélög eða lögum um einkahlutafélög skal skattleggja úthlutunina sem tekjur skv. 4. tölul. A-liðar 7. gr. Ef slík úthlutun á sér stað til sameignarfélags, þar sem einn sameigenda er hluthafi, stjórnarmaður eða starfsmaður félagsins sem úthlutar verðmætum, skal úthlutunin teljast til tekna hjá honum skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

thlutun ar s
Úthlutun arðs
 • Hluthafafundur tekur ákvörðun eftir tillögu stjórnar.
 • Hluthafafundur getur ekki úthlutað meiru en stjórn leggur til.
 • Einungis er heimilt að úthluta sem arði hagnaði skv. samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærðum hagnaði frá fyrri árum og frjálsum sjóðum eftir að dregið hefur verið frá tap sem ekki hefur verið jafnað og það fé sem skv. lögum og samþykktum skal lagt í varasjóð (10%) eða til annarra þarfa.
 • Útborgun arðs skal fara fram innan 6 mán. eftir á ákvörðun um úthlutun hans hefur verið tekin.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

t maf rsla launatekna
Tímafærsla launatekna
 • Laun teljast til tekna þegar “myndast hefur krafa þeirra vegna á hendur einhverjum, nema um óvissar tekjur sé að ræða”, sbr. 2. mgr. 59. gr. TSL.
 • Gjalddagi launa ræður ferðinni
 • Sé ágreiningur um laun ber að telja þau til tekna á því ári þegar fullvíst er um greiðslu þeirra.

Tekjuhugtakið o.fl. Föstudagurinn 28. jan. 2005

ad