innhold i a meldingen 25 april 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innhold i a-meldingen 25. april, 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innhold i a-meldingen 25. april, 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Innhold i a-meldingen 25. april, 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Innhold i a-meldingen 25. april, 2014. Opplysningspliktig (juridisk enhet). Virksomhet 1. Virksomhet ...n. Inntekts- mottaker ...n. Inntekts- mottaker A. A. Arbeidsforhold. Fradrag. Forskuddstrekk. Inntekts- og ytelses detaljer. Opplysningspliktig:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innhold i a-meldingen 25. april, 2014' - ling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer

slide4

Opplysningspliktig:

 • Opplysningspliktig (Organisasjonsnr. / F. nr. / D-nr.)
 • Måned
 • MeldingsID (gitt av lønnsprogram)
 • Erstatt_MeldingsID
 • Kildesystem (lønnsprogram navn + versjon)
 • Tidsstempel (gitt av lønnsprogram)
 • Språk for tilbakemelding
 • Arbeidsgiveravgift å betale
 • Forskuddstrekk å betale
 • Annen bagatellmessig støtte (arbeidsgiveravgift)

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer

slide5

Virksomhet

 • Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.)
 • Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift
 • Sone for beregning av arbeidsgiveravgift
 • Avgiftsgrunnlag/Refusjonsgrunnlag
 • Avgiftssats
 • Avgiftsgrunnlag, refusjonsgrunnlag og sats (utsendt fra USA/Canada)
 • Antall sjøfolk/mnd og sats (sjøfolk i utenriksfart som bor utenfor Norden og som ikke er statsborger i et EØS-land)

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer

slide6

Inntektsmottaker

 • Primært
 • Inntektsmottaker (F. nr /D-nr.)
 • Kun for midlertidig bruk:
 • Internasjonal identifikator: Nr, type og land
  • F.eks: [nummer], passnummer, Polen
  • Eller [nummer], socialsecuritynumber, USA
 • Navn
 • Fødselsdato
 • Ansattnr.

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer

slide7

Arbeidsforhold inntektsmottaker A

 • Arbeidsforhold ID
 • Type arbeidsforhold
 • Start- og sluttdato for arbeidsforhold
 • Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer
 • Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet, osv.)
 • Yrkeskode
 • Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore, osv.)
 • Stillingsprosent
 • Dato for siste stillingsprosentendring
 • Dato for siste lønnsendring
 • Lønnsansiennitet
 • Lønnstrinn
 • Skipsregister, skipstype, fartsområde
 • PermisjonsID
 • Start- og sluttdato permisjon
 • Permisjonsprosent
 • Beskrivelse (permisjon/permittering)

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer

typer arbeidsforhold
Typer arbeidsforhold

Ordinært arbeidsforhold

 • Alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse
 • Unntaket er de som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning

Maritimt arbeidsforhold

 • Alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse, men bare når de som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning
slide9

Pensjoner og andre utbetalinger uten ansettelsesforhold

 • opplysningspliktig utbetaler en pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person der ytelsen ikke er knyttet til et arbeidsforhold
 • Konkursbo som skal betale utestående lønn til ansatte i et foretak som har gått konkurs og for dekning fra lønnsgaranti ordning
 • Utbetalinger til personer som deltar i arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede når lønnen er definert som mottak av oppmuntringspenger (eksempelvis varig tilrettelagt arbeid)

Frilanser, oppdragstaker, honorarpersoner mv.

 • Alle som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller godtgjørelse uten tjenesteforhold eller arbeidsforhold
 • Ikke selvstendig næringsdrivende
 • Frilansere
 • styremedlemmer
 • folkevalgte
 • personer som innehar tillitsverv
 • fosterforeldre
 • støttekontakter
 • avlastere
 • personer med omsorgslønn
slide12

Fradrag

 • Beløp
 • Beskrivelse
  • Brakkeleie
  • Fagforeningskontingent
  • Premie til fond og trygd
  • Premie til pensjonsordninger
  • Brakkeleie Svalbard
  • Fagforeningskontingent Svalbard
  • Premie til fond og trygd Svalbard
  • Premie til pensjonsordninger Svalbard
  • Fagforeningskontingent Jan Mayen og bilandene
  • Premie til pensjonsordninger Jan Mayen og bilande

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer

slide13

Forskuddstrekk

 • Beløp
 • Beskrivelse
  • Betalt trygdeavgift til Jan Mayen
  • Jan Mayen og bilandene
  • Kildeskatt på pensjon
  • Svalbard

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer

slide14

Inntekts- og ytelses detaljer

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer

slide15

Beløp

Fordel

Arbeidsgiveravgift

Trekkplikt

Skatte- og avgiftsregel

Start- og sluttdato opptjeningsperiode

Inntekts- og

ytelses detaljer

Lønnsinntekt

Beskrivelse

Antall

Tilleggsinfo

Spesifikasjon

Ytelser fra

Offentlige

Beskrivelse

Tilleggsinfo

Pensjon/

Trygd

Beskrivelse

Tilleggsinfo

Nærings-

inntekt

Beskrivelse

Tilleggsinfo

Inntektstype

antall

Inntekts- og

ytelses detaljer

Antall

For noen typer lønnsinntekter skal antall oppgis:

 • Antall timer
 • Antall km
 • Antall dager
 • Antall døgn
tilleggsinformasjon

Inntekts- og

ytelses detaljer

Tilleggsinformasjon

Benyttes til ytterligere nødvendige verdier angående inntekt, for eksempel:

 • Norsk pendler
 • Sokkelarbeider
 • Utenlandsk pendler
 • Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag
 • Utlending med opphold i Norge

Tilleggsinformasjon ved fri bil

 • Listepris
 • Registreringsnummer / «bilpool»
spesifikasjon
Spesifikasjon

Inntekts- og

ytelses detaljer

Benyttes til ytterligere nødvendig spesifikasjon av forhold rundt inntekt 4 aktuelle opplysninger:

Opptjeningsland - landkode

Skattemessig bosatt - landkode

Opptjent på kontinentalsokkel - J/N

Opptjent på hjelpefartøy på kontinentalsokkel - J/N

kontantytelser l nn
Kontantytelser – lønn

• Fastlønn

• Timelønn

• Faste tillegg

• Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid

• Helligdagstillegg

• Uregelmessige tillegg knyttet til ikke- arbeidet tid

• Bonus

• Overtidsgodtgjørelse

• Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv

• Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse

• Sluttvederlag

• Feriepenger

• Annet

fastl nn
Fastlønn
 • Fastlønn omfatter:
  • Avtalt fast bruttolønn før skatt
  • Fast avtalt overtidsgodtgjørelse
  • Lønn til prosentlønte og provisjonslønte
timel nn
Timelønn
 • I de tilfeller akkordlønn, prosentlønn eller provisjonslønn beregnes som en del av timelønnen skal den tas med her
 • Timelønn rapporteres for ansatte med avtalt timelønnssats

Antall timer skal alltid oppgis.

Ved rapportering av etterbetaling av timelønn oppgis 0 i antall timer.

faste tillegg
Faste tillegg
 • Tillegg som blir utbetalt regelmessig
 • Eksempler:
  • b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv.
uregelmessige tillegg
Uregelmessige tillegg

Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid

Eks: Skifttillegg, turnustillegg, offshoretillegg, tillegg for arbeid på lørdag og søndag, tillegg for arbeid på kveld eller om natten

Uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid

Eks: Vakttillegg, beredskapstillegg, utkallingstillegg, hjemmevakt

bonus
Bonus
 • Kan knyttes direkte til innsats eller resultater i en virksomhet - på individnivå eller gruppenivå
 • Eksempler :
  • Resultatbonus, deling av overskudd i virksomheten, gratiale, tantieme
 • Obs
  • Prosentlønn, provisjon og akkordlønn skal rapporteres på fastlønn eller timelønn
overtidsgodtgj relse
Overtidsgodtgjørelse
 • Betaling for arbeid utover ordinær arbeidstid
 • Og gjelder både der arbeidsgiver utbetaler ordinær timelønn og overtidstillegg eller der kun overtidstillegget kommer til utbetaling
 • Fast overtid er ekstra arbeid bakt inn i ordinære arbeidstid og lagges til faste tillegg

Antall timer skal alltid oppgis.

Ved rapportering av etterbetaling av overtidsgodtgjørelse oppgis 0 i antall timer.

styrehonorar og godtgj relser i forbindelse med verv
Styrehonorar og godtgjørelser i forbindelse med verv

For eksempel:

 • Politiske verv (kommunestyre, representantskap)
 • Styreverv/tillitsverv (borettslagstyre, bedriftsstyre, idrettslag)
 • Honorar for arbeid til ikke ansatte
kommunal omsorgsl nn og fosterhjemsgodtgj relse
Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse
 • Gjelder kommunal omsorgslønn og skattepliktig del av fosterhjemsgodtgjørelse
 • Unntak! Dersom mottaker av ytelsen utfører arbeidet som ansatt i kommunen skal slik ytelse innrapporteres som fastlønn eller timelønn
sluttvederlag
Sluttvederlag
 • Økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver
 • Anses som lønn
 • Kan utbetales både løpende eller som et engangsbeløp
 • Kan være en kombinasjon av skattepliktige og skattefri del
feriepenger
Feriepenger
 • Omfatter samlede feriepenger, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn
annet
Annet
 • Dette omfatter alle kontantytelser som ikke hører hjemme under noen av de ovennevnte ytelsene
 • Et eksempel:
  • arbeidsgiver dekker utdanning for arbeidstaker ved refusjon, og vilkårene for skattefritak ikke er tilstede, skal beløpet innrapporteres her
altinn
Altinn

1. A01 a-melding

Manuell inntasting av a-melding.

Denne løsningen er ikke en videreføring av dagens løsning i Altinn, men en ny tjeneste som er under utvikling. Det kan ikke integreres lønnssystem mot denne tjenesten, men er kun for manuell inntasting av a-meldingen.

Tjenesten vil være spesielt tilpasset arbeidsgivere med få ansatte

Dette innebærer blant annet at:

 • Den kan ikke benyttes av offentlige etater.
 • Du kan bare innrapportere et arbeidsforhold pr. virksomhet.
 • Du kan bare sende inn for en virksomhet av gangen.
 • Det er kun mulig å sende inn erstatningsmeldinger for å rette opp eventuelle feil i tidligere meldinger (siste melding gjelder).
 • (listen er ikke uttømmende)
altinn1
Altinn

2. A02 a-melding innsending fra system (xml-fil)

3. A03 a-melding tilbakemelding (xml-fil)

 • Sum forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for måneden med betalingsinformasjon (kontonummer og KID)
 • Alle avvik fra forretningsregler dokumentert med
  • Hvor i meldingen / månedens informasjon avviket er
  • Hvilken forretningsregel som er brutt
  • Vår beskrivelse av avviket
forretningsregler og oppsummering
Forretningsregler og Oppsummering
 • Melding vs oppsummering per kalendermåned
 • Forretningsregler på nivå avvisning, kjøres på den enkelte melding
  • Feil koder
  • Ikke identifiserbar opplysningspliktig, virksomhet eller inntektsmottaker
  • mv
 • Forretningsregler på nivå øyeblikkelig og retningslinje, kjøres på oppsummering per kalendermåned
  • Ugyldig kombinasjon av informasjonselementer
  • mv
forretningsregler eksempel
Forretningsregler - eksempel

FR102:

 • Opplysningspliktig må være identifisert ved offisiell norsk identifikator.
 • Tilbakemelding: a-meldingen avvises med beskjed om at vi ikke vet hvem som prøver å rapportere.

FR181:

 • Opplysningspliktig skal oppgi en unik referanse for den enkelte meldingen.
 • Tilbakemelding: a-meldingen avvises med beskjed om at meldingsid er benyttet i en tidligere levert a-melding.

-

forretningsregler eksempel1
Forretningsregler - eksempel

FR128:

 • Startdato arbeidsforhold må være samme eller før sluttdato arbeidsforhold.
 • Tilbakemelding – øyeblikkelig, inntektsmottaker x er meldt med startdato som er etter sluttdato.

FR225:

 • Startdato for arbeidsforhold kan ikke være mer enn 3 måneder frem i tid.
 • Tilbakemelding – retningslinje, inntektsmottaker x har startdato for arbeidsforhold for langt frem i tid. Startdato kan ikke være mer enn 3 måneder frem i tid.