SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA
Download
1 / 39

- PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality OBSAH, VÝZNAM A ÚLOHA VÍZIE, POSLANIA A CIEĽOV. SEMESTRÁLNY PROJEKT Bc. LADISLAV KRUPA Bc. BRANISLAV LUKAČOVIČ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lindsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvalityOBSAH, VÝZNAM A ÚLOHA VÍZIE, POSLANIA A CIEĽOV

SEMESTRÁLNY PROJEKT

Bc. LADISLAV KRUPA

Bc. BRANISLAV LUKAČOVIČ

Školitelia: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Ing. Gabriela Hrdinová

TRNAVA

2010


Tento referát bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP -0384-09„ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.


Obsah
OBSAH výskumu a vývoja na základe zmluvy č.

1 VÍZIA

2 POSLANIE

3 CIELE PODNIKU


Východiskovou fázou procesu strategického riadenia je stanovenie vízie, poslania a cieľov podniku.

Keď je stratégia sformulovaná musí sa vhodne implementovať.


1 VÍZIA stanovenie vízie, poslania a cieľov podniku.

Vízia je obraz budúcnosti, ktorú zamýšľame.

Vízia slovami popisuje stav, kde sa chce vidieť v budúcnosti ten, čo určuje ciele.

Vízia je chápaná ako ťažisková myšlienka, ktorá predbieha svoju dobu, je orientovaná na dlhodobý časovo neobmedzený horizont a má trvalý charakter.

Zachytáva javy, trendy a faktory, ktoré sú v súčasnosti nevýrazné, nepresné a hmlisté.


Vízia závisí od značnej miery od jej tvorcu – stanovenie vízie, poslania a cieľov podniku. vizionára.

Vizionár postrehne to, čo iní nezbadajú, prikladá význam tomu, čo ostatní podceňujú a ignorujú.

Obsah vízie vytvorí vedenie podniku – vrcholoví manažéri.

Víziu oznámia zamestnancom.

Niekedy sa zamestnanci podieľajú na jej sformulovaní.


Vízia by mala byť stanovenie vízie, poslania a cieľov podniku. stručná a ľahko zapamätatelná .

Víziu možno sformulovať do kréda, sloganu či motta a v nich sa odráža aj samotný postoj.

Podniková vízia je určená predovšetkým pre vnútornú potrebu a má charakter interného dokumentu.


Účinná vízia: stanovenie vízie, poslania a cieľov podniku.

Inšpiruje

Aktivizuje

Motivuje

Vytvára rámec pre zostavenie poslania

Odpovedá na otázku „Čo by mal podnik robiť?“

Odráža ašpirácie a hodnoty, ktoré vyznávajú vedúci pracovníci.


Vízia má tri základné ciele: stanovenie vízie, poslania a cieľov podniku.

1. Vyjasniť všeobecný smer.

2. Motivovať ľudí k vykročeniu správnym smerom.

3. Rýchle a účinne koordinovať úsilie veľkého počtu ľudí.


Každá účinná vízia je charakterizovaná nasledujúcimi znakmi:

obraznosť,

adresnosť,

uskutočniteľnosť,

jednoznačnosť,

flexibilita,

zrozumiteľnosť.


Proces tvorby vízie sa obvykle riadi nasledovnými pravidlami:

Je vytvorený prvý návrh.

Prvý plán je podrobený konštruktívnej kritike vrcholového vedenia.

Členovia skupiny musia na tvorbe vízie pracovať ako tím.

V priebehu tvorby vízie je nutné používať analytické myslenie.

Tvorba dobrej vízie vyžaduje čas.


Príklady úspešných vízií: pravidlami:

Tomáš Baťa mal víziu: Ponúknuť kvalitné a lacné topánky pre každého.

Stev Job (Apple Computers): Jedna osoba, jeden počítač.

Mc.Donald´s: Rozšíriť predaj kvalitných hamburgerov po celom svete.


V súvislosti s víziou sa v literatúre o strategickom manažmente objavujú aj pojmy:

1. Podniková filozofia vyjadruje presvedčenie, zmýšľanie, hodnoty, ašpirácie a priority, ktoré vyznávajú tvorcovia strategických rozhodnutí a ktoré sprevádzajú ich manažment podniku, vyjadruje jasný a eticky podložený zmysel existencie podniku a nie je možné ju často meniť.

2. Filozofické krédo formujú niektoré podniky na to, aby zdôraznili svoj odlišný pohľad na podnikanie. Podnikové krédo zvyčajne formuje základy na rozvíjanie podnikovej kultúry.


Varianty vízie manažmente objavujú aj pojmy:

Vízia podniku sa v súlade s princípmi strategického myslenia vždy zostavuje vo viacerých variantoch.

Za optimálne sa považuje spracovanie 3-4 variantov vízie.

Každý variant vízie sa skladá zo štyroch častí.


Prvá časť tvorí tzv. manažmente objavujú aj pojmy:zásadné strategické rozhodnutie o tempe a kvalite rastu podniku.

Druhá časť vízie tvorí úvaha o štruktúre výrobného programu.

Tretia časť vízie ukazuje, o aké špecifické prednosti sa daný variant bude orientovať.

V štvrtej časti vízie sa ukazujú základné predstavy o organizácii podniku.


2 POSLANIE manažmente objavujú aj pojmy:

Každý podnikateľský subjekt, dokonca každý sociálny systém musí mať svoje poslanie.

Je to zmysel, účel , základná funkcia podniku.

Poslanie odpovedá na otázky, prečo daný podnik existuje, čo je predmetom jeho podnikania.

Je formálne deklarované a zverejňované.


Neradno zamieňať víziu s poslaním, pretože sa principiálne odlišujú. Rozdiely:

Vízia

je orientované na dlhodobý časovo neobmedzený horizont

má trvalý charakter, je nemenná.

Poslanie

vymedzuje predovšetkým podnikateľský profil firmy,

je orientované na určitý časová horizont,

môže byť vzhľadom na zmeny prostredia prehodnocované a menené.


Poslanie principiálne odlišujú. Rozdiely:môže byť určené a vymedzené:

Prostredníctvom produktu

Prostredníctvom technologického zamerania výroby

Trhovo orientovaný prístup.

Poslanie podniku môže byt vymedzené širšie alebo užšie.

širšie vymedzené poslanie - doprava,

užšie vymedzené poslanie - letecká doprava.


Sformulovať a realizovať účinné poslanie znamená splniť tri nasledujúce úlohy:

pochopiť a definovať, v akom podnikaní sa podnik skutočne nachádza,

rozhodnúť, kedy sa má poslanie zmeniť a tak upraviť strategické smerovanie podniku,

oboznámiť osadenstvo podniku s poslaním pomocou metód, ktoré sú zrozumiteľné, zaujímavé a podnetné.


Dobre splniť tri nasledujúce úlohy:sformulované poslanie pripravuje podnik pre budúcnosť, má obmedzený počet cieľov, malo by sa sústrediť len na určitý počet reálne dosiahnuteľných cieľov a malo by zdôrazňovať hlavnú politiku a hodnoty firmy.

V najširšom slova zmysle rozhodnutie firmy v rámci strategického plánovania je vo výbere poslania, t.j. generálneho cieľa firmy.

Generálny cieľ spája všetky druhy činností firmy do jedného celku.


Zmena poslania splniť tri nasledujúce úlohy:

Zmena a rozvoj podniku prináša nové, primeranejšie poslanie.

Zmena poslania nie je ľahká úloha.

Kľúčová otázka : Aké nové smery by sme mali v súčasnosti vytýčiť, aby sa pripravili na zmeny, ktoré nastanú v našom podnikaní?

Dobre sformulované poslanie pripravuje podnik do budúcnosti.


Záujmové skupiny splniť tri nasledujúce úlohy:

Poslanie vzniká v prostredí rozličných záujmových skupín, ktoré uskutočňujú svoj vplyv na strategickú orientáciu podniku s rôznou váhou a súčasne sa podieľajú rôznou mierou na realizácii strategických zámerou.

Dve základné záujmové skupiny :

Vnútorná záujmová skupina ( predstavenstvo, dozorná rada, akcionári, manažéri, zamestnanci podniku, kt. sa oboznamujú s poslaním podniku prostredníctvom interného systému hodnôt a kultúry podniku)

Vonkajšia záujmová skupina ( zákazníci, investori, dodávatelia, potencionálny zamestnanci, vláda, odbory a verejnosť, s poslaním podniku sa oboznamujú prostredníctvom verejných vyhlásení, sloganov a z názvu podniku)


Poslanie ako dokument splniť tri nasledujúce úlohy:

Malo by byť vyjadrené výstižne a realisticky.

Charakteristika poslania by nemala byť príliš široká, ani príliš úzka.

Nemalo by obsahovať viac jako 100 slov.

Jednoduchá terminológia.

Jednoznačne vymedzené základné podnikanie.

Dobre definované poslanie podporuje a motivuje zamestnancov.

Oslovuje a evokuje nadšenie pre budúce smerovanie podniku a zaujatie každého pracovníka.


Presvedčivo napísané poslanie má reálnu riadiacu hodnotu:

vyjasní pohľad vrcholového vedenia na dlhodobé smerovanie podniku,

napomáha udržiavať manažérov nižších riadiacich úrovní v zvolenom smere,

informuje o zmysle a totožnosti podniku, a tak motivuje zamestnancov k najvyšším výkonom,

pomáha manažérom vyhnúť sa strate vízie a orientácie.


Charakteristické črty poslania: hodnotu:

Zameranie skôr na trhy ako na produkty : pre zameranie poslania sú rozhodujúci zákazníci, preto je potrebné vytvárať také poslanie, ktoré má dlhodobú platnosť. Poslanie by malo vystihovať širšiu triedu potrieb, ktoré sa snaží podnik uspokojovať, a nie len produkty, ktoré podnik v danej dobe ponúka.

Dosažiteľnosť: poslanie by nemalo viesť len k dosiahnutiu vyššej výkonnosti, ale malo by byť i reálne dosiahnuteľné. Nemalo by viesť k hazardným podnikateľským aktivitám.


Charakteristické črty poslania: hodnotu:

1. Motivácia: medzi dôležité vlastnosti poslania patrí viesť pracovníkov jedným smerom, vytvárať u pracovníkoch pocit, že ich práca má zmysel a že sa podieľajú na vytváraní prosperity a dobrého mena podniku.


Charakteristické črty poslania: hodnotu:

2. Špecifikácia : poslanie by nemalo byť samoúčelné a príliš všeobecné, malo byť špecifické, malo by poskytovať manažérom jasný smer pri posudzovaní alternatívnych rozhodnutí pre dosiahnutie cieľov podniku.

3. Zrozumiteľnosť : poslanie musí byť definované jasne a veľmi jednoducho, pre zákazníka musí byť jasné, stručné a zároveň konkurencie – schopné, ktoré zákazníka osloví.Cieľ podniku : hodnotu:

je veličinou budúcnosti a je jednou z rozhodujúcich úloh manažmentu podniku

vypovedá o takom budúcom stave podniku, jeho vstupoch, transformačnom procese a výstupoch, ktorý je potrebné v budúcnosti dosiahnuť

vzhľadom na dôležitosť stanovenia cieľa musí byť každý subjekt rozhodovaného procesu v podniku zainteresovaný na jeho tvorbe a oboznámený s predpokladmi, ktoré cieľ determinujú

tvorba cieľa vychádza tak z motívov ľudského správania sa ako aj za špecifických motívov jednotlivých záujmových skupín

motívy ľudského správania sa sú vlastné, pre všetky subjekty zapojené do činnosti podniku a vychádzajú zo stanovenej hierarchie

takáto hierarchia vychádza od fyziologických potrieb cez potreby istoty, sociálne potreby, z rebríčka hodnôt a z toho vyplývajúce potreby sebarealizácie

za špecifické motívy jednotlivých záujmových skupín považujeme tie, ktoré vyplývajú z uznávania určitých kolektívnych hodnôt

z tohto dôvodu musíme záujmové skupiny rozdeliť na interné a externé.


Klasifikácia cieľov podniku hodnotu:

vzhľadom na to, že množina podnikových cieľov je značne rôznorodá, musia byť stanovené určité klasifikačné kritériá pre ich hlbšie skúmanie

patria k nim:

Obsah cieľov

Rozsah pôsobnosti cieľov

Hierarchia cieľov

Z časového hľadiska

Z hľadiska rozsahu

Z hľadiska vzájomných vzťahov alebo vzájomného pôsobenia.


Obsah cieľov hodnotu:

vzťahuje sa buď k ich ekonomickému alebo sociálnemu obsahu a tak aj ciele členíme na sociálne a ekonomické

a) ekonomické :

výkonové

finančné

výsledkové

b) sociálne:

ciele orientované na spoločnosť

ciele orientované na zamestnancov


2. rozsah pôsobnosti cieľov: hodnotu:

ciele podniku ako celku

ciele vnútropodnikových jednotiek (závody, dielne, divízie, štáby…)

ciele jednotlivých podnikov alebo funkčných oblastí (nadväzujú na fázy transformačného procesu (zásobovanie, personalistika investície výroba, odbyt…)

3. hierarchia cieľov:

člení ciele z hľadiska ich významu

je základom stratégie podniku

v konkrétnej podobe ide o: vrcholový, základné, pomocné

tieto tvoria vo svojej hierarchii strom významovosti cieľov

za vrcholový, čiže prioritný cieľ podniku sa v trhovej ekonomike považuje dlhodobá prosperita, dlhodobá maximalizácia zisku, dlhodobé dosahovanie trhovej pridanej hodnoty, ktoré zvyšuje samotná hodnota podniku.


4. časové hľadisko: hodnotu:

dlhodobé – strategické

krátkodobé – taktické

5. z hľadiska rozsahu:

maximalistické

minimalistické


6. z hľadiska vzájomných vzťahov alebo vzájomného pôsobenia:

identické ciele (rovnaký vplyv)

komplementárne (navzájom dopĺňajúce sa ciele, ktoré sa z hľadiska vrcholového cieľa podporujú)

konkurenčné – sú navzájom vylučujúce sa – pôsobia protichodne z pozície vrcholového cieľa

indiferentné – navzájom nezávislé


Ukazovatele pôsobenia:

Sú obrazom objektívnej reality. Ak má byť obraz jasným, verným, spoľahlivým sprostredkovaním, musíme použiť adekvátne ukazovatele. Nevhodné, nesprávne konštruované, či skreslené poskytujú aj nesprávny skreslený obraz.

Číselná charakteristika, prostriedok kvantitatívneho vyjadrenia úrovne, či vývoja sledovaného javu, procesu alebo niektorej ich stránky resp. vzťahov.

Nie všetky stránky (najmä kvalitatívne) sa dajú vyjadriť číselne, vtedy ich vyjadrujeme slovne.

Merné jednotky pri tvorbe ukazovateľov:

Hodnotové (peňažné) – Sk,...

Hmotné (naturálne) – ks, t, m2, ...

Časové – rok, hod....

Pracovné – normohodiny, ...


Absolútne pôsobenia:ukazovatele vyjadrujú určitý jav bez vzťahu k inému javu, vyjadrujú sa v jednorozmerných jednotkách ( počet pracovníkov, náklady...)

Relatívne ukazovatele vypovedajú o vzťahu dvoch rôznych javov a ich číselná hodnota vyjadruje veľkosť jedného javu pripadajúcu na mernú jednotku druhého javu. Vyjadrujú skôr intenzitu práce podniku.


V závislosti hodnôt ukazovateľa na dĺžke časového obdobia o ktorom vypovedá rozoznávame ukazovatele:

Stavové (okamihové)

Tokové (intervalové).

V závislosti od komplexnosti výpovede o ekonomickej realite rozoznávame ukazovatele:

Syntetické

Analytické.

Ukazovatele vo vzťahu k ekonomickému procesu:

Ukazovatele vstupu

Ukazovatele výstupu.

V závislosti od konštrukcie relatívnych ukazovateľov rozoznávame ukazovatele:

Podielové – vypovedajú o štruktúre skúmanej skutočnosti, o vzťahu časti k celku (vlastný/cudzí kapitál).

Vzťahové – konfrontujú pojmovo rozdielne, ale rovnocenné veličiny, medzi ktorými sú logické väzby (výnosy/pracovníci, zisk/kapitál).

Indexy sú časovo rozlíšené rovnaké veličiny (výnosy2006/výnosy 2005).


Strategické ukazovatele výkonnosti podniku obdobia o ktorom vypovedá rozoznávame ukazovatele:

Podľa funkčného usporiadania strategické ukazovatele výkonnosti podniku môžeme zaradiť do niekoľkých kategórií:

financie

marketing

projektovanie, inžinierstvo

účtovníctvo

materiálový manažment

ľudské zdroje

výroba

kvalita

životné prostredie

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


Ďakujeme za pozornosť ! obdobia o ktorom vypovedá rozoznávame ukazovatele: