slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ОБЩИНСКА БАНКА АД PowerPoint Presentation
Download Presentation
ОБЩИНСКА БАНКА АД

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

ОБЩИНСКА БАНКА АД - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

ОБЩИНСКА БАНКА АД. ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ И КОРПОРАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ КАТО АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ Инвестиционен форум 2004 “Проекти и финансиране”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ОБЩИНСКА БАНКА АД' - lindsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ОБЩИНСКА БАНКА АД

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ

И КОРПОРАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ КАТО АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Инвестиционен форум 2004 “Проекти и финансиране”

slide2
ОБЩИНСКА БАНКА АДОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ КАТО АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

ПОНЯТИЕ ЗА ОБЛИГАЦИЯ

 • Дългови ценни книжа.
 • Вид кредитно взаимоотношение – форма на заем.
 • Имат падеж /срок на съществуване/ и фиксирани плащания в рамките на този срок

Изразяват

задължениетона техния емитент /издател/ към

техния притежател

да бъде изплатена

номиналната им стойност плюс

определена лихва на

точно определена дата или

за точно определен период.

slide3
ОБЩИНСКА БАНКА АДОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ КАТО АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

ЕМИТЕНТИ НА ОБЛИГАЦИИ/КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ/

правителства след решение на орган на изпълнителната власт

общинислед решение на Общинския съвет

фирми след решение на Общото събрание на дружеството.

slide4
ОБЩИНСКА БАНКА АДФАЗИ НА ПРОЦЕСА НА ЕМИТИРАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ - І
 • Решение за емитиране от Компетентния орган
 • Избор на инвестиционен посредник. Сключване на договор и подписване на мандатно писмо с избрания инвестиционен посредник.
 • Избор на рейтингова агенция. Сключване на договор с рейтингова агенция за изготвяне на кредитен рейтинг.
 • Уточняване параметрите по заема.
 • Избор на банка- довереник на облигационерите Сключване на договор. Учредяване на обезпечението.
slide5
ОБЩИНСКА БАНКА АДФАЗИ НА ПРОЦЕСА НА ЕМИТИРАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ - ІІ
 • Изготвяне на проспект за предлагане на ценните книжа.
 • Маркетинг и промоциране на емисията на българския или световни финансови пазари.
 • Пласиране на емисията – откриване на подписка.
 • Приключване на емисията – край на подписката.
 • Избор на платежен агент и Сключване на договор, уреждащ реда и начина за обслужване на плащанията по облигационния заем
 • Вторично предлагане
slide6
ОБЩИНСКА БАНКА АДРЕШЕНИЕ ЗА ЕМИТИРАНЕ - ЗАЩО ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ

Осигурява възможност за:

 • набиране на финансиране на местния или световните капиталови пазари
 • атрактивна цена на финансирането
 • диверсификация на инвеститорите/кредитори - независимост

Възможност за много и различни кредитори:

 • Институционални инвеститори:

търговски банки

застрахователни компании

инвестиционни фондове

компании, управляващи активи

пенсионните фондове.

 • Индивидуални инвеститори

Добър прием на тези книжа от институционални инвеститори

 • нискорисков инструмент за инвестиции
 • осигуряват по – висока доходност за инвеститора, сравнено с ДЦК
slide7
ОБЩИНСКА БАНКА АДРОЛЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК
 • Консултира разработването параметрите на облигационната емисия
 • Консултираи/или изготвяикономическата обосновка на заема
 • Подготовка и представяне за одобряване на проспекта пред съответната комисия по ценни книжа
 • Презентация на емитента и на проекта пред агенциите оценяващи кредитния рейтинг и пред потенциалните инвеститори на финансовите пазари
 • Пласира емисията
 • Листване за вторична търговия на емисията на фондовата борса
slide8
ОБЩИНСКА БАНКА АДКРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА И ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕМИСИЯТА
 • Цел на финансирането
 • Необходими средства за реализиране на инвестиционния проект
 • Срок за реализиране на проекта
 • Планиране на приходни и разходни потоци на дружеството, респ. на общинския бюджет, за периода на погасяване на заема.
 • Оптимално съотношение собствени средства / привлечени средства
slide9
ОБЩИНСКА БАНКА АДКРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА И ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕМИСИЯТА

Изборът на вида на облигационната емисия

приоритетно значение в процеса напланиране на паричните потоци на емитента за срока на погасяване на задълженията.

Избор на начин на промоциране и пласиране:

вътрешна облигационна емисия

 • публична - предложение за възмездно прехвърляне или покана за отправяне на предложение за възмездно придобиване на ценни книжа до:

- най-малко 50 лица или неопределен кръг от лица

- да бъде разработен проспект за първично публично предлагане на ценни книжа

- проспектът да бъде одобрен от Държавната комисия по ценни книжа.

 • частна

- до 50 лица

- която не е пласирана в условията на публично предлагане

- не е необходимо изготвяне на проспекти разрешение от ДКЦК.

еврооблигационна емисии

Емитирането се извършва по реда на действащото законодателство на държавата, в която съответната облигационна емисия ще бъде пласирана.

slide10
ОБЩИНСКА БАНКА АДКРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА И ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕМИСИЯТА
 • Структуриране на заема, така че дане настъпванедостиг на средстваили свръхликвидностот привлечен капитал.
 • Начин на погасяване - паричните потоци са два вида:

главницатаможе да се изплаща

наведнъж на падежа и

на определен период.

лихватаможе да се изплаща

наведнъж на падежаили

наопределен периодили

да е калкулирана в цената на емитиране /сконтови облигации/.

slide11
ОБЩИНСКА БАНКА АДКРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА И ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕМИСИЯТА
 • Нормативни ограничения и изисквания
 • Начина на пласиране
     • частно или публично предлагане
     • ще има ли вторично пласиране
     • целевата група инвеститори
 • Доход за инвеститорите - може да има два източника:
     • лихва – плаващ или твърд лихвен %
     • отбив отцената - разлика между емисионната и номиналната стойност
slide12
ОБЩИНСКА БАНКА АДНЕОБХОДИМОСТ ОТ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

Кредитен рейтингоценка относно кредитоспособността на основата на методи за измерване на финансовата стабилност

Кой го прави

банки

специализирани агенции за кредитен рейтинг

международни финансови институции

Защо е необходим:

 • Намалява цената на заемните средства;
 • Повишава репутацията;
 • Разширява и улеснява достъпа до капитали:
 • Условие за излизане на международните капиталови пазари и участие на чуждестранни инвеститори.
 • Повишава доверието на инвеститори и чуждестранни партньори

- при оценката на кредитния риск на ценни книжа с фиксиран доход

- при задаването на инвестиционни  параметри и

- ориентир за насочване към определени пазари

slide13
ОБЩИНСКА БАНКА АДИЗБОР НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Облигационният заем може да бъде обезпечени необезпечен.

Практиката е да се предлагат няколко типа гаранции на инвеститорите:

 • приходите на дружеството/общината за периода на обслужване на заема.
 • постъпленията от проекта, който ще бъде целево финансиран.
 • имуществено обезпечение
slide14
ОБЩИНСКА БАНКА АДИЗГОТВЯНЕ НАПРОСПЕКТ

Данни за емитента

 • Правен статус на емитента
 • Информация за дейността
 • Прогнозни данни за срока на емисията
 • Описание на основните рискове свързани с дейността и на основните рискове за облигационерите
 • Данни за предишни емисии
slide15
ОБЩИНСКА БАНКА АДИЗГОТВЯНЕ НАПРОСПЕКТ

Данни за емисията

 • Цел
 • Размер на емисията: брой облигации, номинална стойност, емисионна стойност, минималната обща емисионна стойност
 • Видна облигациите, класове облигации
 • Срок и начин на погасяване на заема
 • Обратно изкупуване
 • Доход от облигациите – начин на определяне и начин на плащане
 • Права на титуляра
 • Обезпечение
 • Условия и срокове зазаписване на облигации
 • Условия за ползване на заема
 • Удовлетворяване на заявките при конкуренция между тях
 • Ред за последващи прехвърлителни сделки
 • Други
slide16
ОБЩИНСКА БАНКА АДПЛАСИРАНЕНА ЕМИСИЯТА

ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

 • поемане на облигационната емисия от инвестиционнияпосредник- изкупува цялата емисия и извършва първичното предлагане изцяло за собствена сметка и риск.
 • пласиране на облигационната емисия за сметка на емитентапосредникът извършва предлагането на книжата от името на емитента, като рискът от непълното пласиране на емисията се носи изцяло от емитента

ВТОРИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

Частно директно между заинтересовани страни

Публично на официални пазари

изисква се публикуване на съкратен проспект и съобщение запласирането

slide17
ОБЩИНСКА БАНКА АДОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ КАТО АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА НАФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

ОСНОВНИ РАЗХОДИ

 • лихва
 • отбив от цената /разлика между емисионната и номиналната стойност/
 • комисиона на инвестиционния посредник– по договаряне, като в нея се калкулират:

-изготвяне на проспект

- преговори с инвеститори

- организиране и администриране на подписка

- извършване на всички регистрации

- пласиране на облигациите

 • комисиона на платежния агент /дейности по обслужване на плащания на лихви, главници по облигационна емисия/ – 0.01%, съгласно Тарифата на ЦД
 • такса за определяне на кредитен рейтинг
 • разходи по учредяване на обезпечението /ако има такова/
 • разходи за регистриране и вписване на емисията в ЦД и в КФН
 • разходи, свързани с публично пласиране на емисията
slide18
ОБЩИНСКА БАНКА АДОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЛИГАЦИОННАЕМИСИЯ НАОФИЦИАЛЕН ПАЗАР НА БФБ

Освен формалните общи изисквания, емисиите от общински и корпоративниоблигации трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:

 • да са с пълни права за получаване на дължимите лихви
 • да са платими при настъпил падеж
 • да имат одобрен проспект
 • минимален срок, оставащ до падежа - 6 месеца
 • номинална стойност на емисията – не по-малко от 1 милион лева
 • за корпоративните – минимум 3 завършени финансови години
slide19
ОБЩИНСКА БАНКА АДОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ КАТО АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

ЕМИСИИТЕ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ, ТЪРГУВАНИ НА БФБ КЪМ МОМЕНТА

slide20
ОБЩИНСКА БАНКА АДОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ КАТО АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

НЯКОИ ЕМИСИИ ОБЩИНСКА ОБЛИГАЦИИ

slide21

ОБЩИНСКА БАНКА АД

ОСНОВНИ НАСОКИ НА АНАЛИЗА НА

КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА ПРИ ФИНАНСИРАНЕ

НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Инвестиционен форум 2004 “Проекти и финансиране”

slide22
ОБЩИНСКА БАНКА АДОСНОВНИ НАСОКИ НА АНАЛИЗА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Основна цел на анализа на кредитоспособността

Банката да прецени:

До каква степен може да се очаква от кредитополучателя погасяването на кредита с лихвите да се извърши в резултат на осъществяване на обичайната дейност и функции на фирмата:

 • Без да се засяга жизнеспособността й;
 • Без да се засягат интересите на други стопански субекти – контрагенти;
 • Без да се засягат интересите на евентуални други кредитори.
slide23
ОБЩИНСКА БАНКА АДОСНОВНИ НАСОКИ НА АНАЛИЗА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
 • Обемът на анализа зависи от:
 • Размер и срок на кредита;
 • Натрупан опит при предишни контакти между двете страни;
 • Резултатите от дейността на фирмата;
 • Вид, размер и характер на предложеното обезпечение;
 • Наличие на свързаност на клиента с други лица, изискващо изследването да обхване икономическата група като цяло;
 • Обща експозиция на Банката към клиента.
slide24

-

ИСТОРИЯ И СОБСТВЕНОСТ

 • Период на съществуване, чести промени в организационната структура и собствеността, смени на мажоритарните собственици;
 • Процедуриза обявяване в несъстоятелност, ликвидация, репутация на фирмата;
 • Финансова мощ и репутацияна собственика.

КАЧЕСТВО НА МЕНИДЖМЪНТА

 • Репутация, имидж,образование и управленски опит на мениджмънта;
 • Образователно и квалификационно равнище на персонала;
 • Наличие на текучество сред служителите и трудови конфликти.

ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ И ВЪНШНА СРЕДА

 • Общ риск – Макроикономически показатели, големина и мощ;
 • Отраслов риск - Състояние и перспективи за развитие на отрасъла, сезонност;
 • Пазарни позиции - Поява на дефицит на суровини, енергия и специалисти.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БАНКИ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

 • Лоялност и коректносткъм Общинска банка АД и други институции;
 • Готовност за предоставяне на финансова и друга необходима за анализа информация.
slide25
ОБЩИНСКА БАНКА АДХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

О

С

Н

О

В

Н

И

В

Ъ

П

Р

О

С

И

Какъв е основния бизнес на клиента и как се вписва кредитираното мероприятие в него?

Нов бизнес с добри перспективи за клиента,

в който той има/няма опит.

Фирмата има ли добро ниво на производствените мощности ите годни ли са за използване при други производства?

Наличие на много добри технологии и инфраструктура в отрасъла, без екологични проблеми.

Осигурени доставки на стабилни цени, алтернативни суровини и материали.

Дейността има ли структуроопределящо значение?

slide26
ОБЩИНСКА БАНКА АДФИНАНСОВ АНАЛИЗ И АНАЛИЗ НАПОГАСЯВАНЕ

Задълженията към Банките се погасяват с реални ПАРИ

Най-голяма тежест при анализа на кредитоспособността

ще имат показателите:

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

АНАЛИЗ НА ПОГАСЯВАНЕ

slide27
ОБЩИНСКА БАНКА АДФИНАНСОВ АНАЛИЗ И АНАЛИЗ НА ПОГАСЯВАНЕТО

В състояние ли е кредитоискателят да погаси кредита в приемлив срок?

О

С

Н

О

В

Н

И

В

Ъ

П

Р

О

С

И

Как в досегашната си дейност кредитоискателят е генерирал

парични постъпления?

Как биха повлияли върху паричните потоци на кредитоискателя

общите икономически промени, пазарът, конкурентната среда, както

и действията на мениджмънта по отношение на тези фактори?

Какъв е общият размер на потребностите от финансиране, след като

фирмата е обслужила дълга си, вложила е оборотни средства за

осъществяване на дейността си, направила е инвестиции и

изплатила дивиденти?

Как до момента кредитоискателят е финансирал потребностите си –

чрез дългосрочен и краткосрочен капитал, дългово или капиталово?

slide28
ОБЩИНСКА БАНКА АДОСНОВНИ НАСОКИ НА АНАЛИЗА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Банката може да бъде привлечена на най-ранния етап на инвестиционния процес

Банката е:

партньор

Анализира, оценява и поема същите рискове

консултант

Търси и анализира възможностите за оптимизиране на проекта;

Естествен и обективен коректив, с наличен опит и екип.

slide29

ОБЩИНСКА БАНКА АД

Инвестиционен форум 2004 “Проекти и финансиране”