slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polisområde Mellersta Skåne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polisområde Mellersta Skåne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Polisområde Mellersta Skåne - PowerPoint PPT Presentation


  • 139 Views
  • Uploaded on

Trygghetsmätning 2012. Polisområde Mellersta Skåne. Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polisområde Mellersta Skåne' - lindley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Trygghetsmätning 2012

Polisområde Mellersta Skåne

slide2

Bakgrund

Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten.

Mätningarna har skett genom enkätundersökningar, där respondenterna svarat på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen i det egna bostadsområdet.

Trygghetsindex

I syfte att förenkla jämförelser av resultaten mellan olika geografiska mätområden (polisområde, närpolisområden, kommuneroch kommundelar) samt för att bestämma ett signifikativt intervall på båda sidor om ett mätvärde för en viss indikator har ett s.k. Trygghetsindex skapat.

Genomförda trygghetsmätningar utgörs av postenkäter som innehåller sammanlagt 33 indikatorer, d.v.s frågor som indikerar

problemnivåer inom ett geografiskt område.

slide6

LUND övergripande

Ökad trygghet

Överlag är tryggheten god i Npo Lund. Sedan förra årets mätning har upplevelsen av trygghet ökat rörande skadegörelse och det är nu färre som uppger att de utsatts för fysiskt våld de senaste året.

Minskad trygghet

Trots låga siffror så har tryggheten på vissa områden minskat något gällande kvinnor som antastas, utomhusstörningar, utsattheten för brott det senaste året samt oro för överfall/misshandel (abstrakt oro för brott mot person). År 2012 är det även fler respondenter än förra året som uppger att de avstått att delta i sportevenemang på grund av otrygghet.

Trygghetsskapande åtgärder

Sedan förra årets mätning har fokus främst lagts på Centrum och Norra Fäladen. Under 2013 kommer vi att arbeta mycket aktivt med att förbättra samverkan ute i områdena. Vi har kommit långt i östra delen med Dalby, Genarp, S Sandby och Veberöd. Ett ökat ungdomsfokus i samverkansgrupperna, med inriktning på att utveckla Sociala insatsgruppen och dess arbete är även prioriterade områden.

slide7

LUND Centrum

Ökad trygghet

Från föregående år har problem med bland annat utemiljön förbättrats, vad gäller skadegörelse. Även missbruksproblem, ordningsstörningar och utomhusstörningar har minskat från föregående års undersökning. Respondenterna anger att den konkreta känslan av trygghet har ökat och att polisen agerar mot de lokala problemen.

Minskad trygghet

De områden som har försämrats från föregående mätning är trafik, att respondenterna avstått från att gå på sportevenemang på grund av otrygghet och totalt problem i något avseende. Nedskräpning och berusade personer är fortfarande påtagliga problem runt centrum.

Trygghetsskapande åtgärder

I Centrum ökade förra året otryggheten och vi kände att medborgarna var oroliga för de narkotikapåverkade och berusade personerna. Genom hög närvaro har dessa siffror vänt något i årets mätning.

Vi har jobbat aktivt med tekniska förvaltningen för att få ordning på cykelproblematiken i området. Vi jobbar även aktivt med krogkontroller och hot spots på helgkvällarna. Inga ”gäng” drar runt i någon större omfattning i centrum.

Npo Lund kommer att fortsätta med hög närvaro och aktiviteter i Lunds centrala delar, där mycket av både trygghet och kriminalitet kan påverkas.

slide8

LUND Dalby

Ökad trygghet

Den totala oron att utsättas för brott har minskat i området. En förbättring har även skett gällande tryggheten att vara ute ensam sena kvällar, en förklaring till detta kan vara att våldsbrott utfört av okända utomhus är väldigt sällsynta i byarna. Något som kan avspeglas i den upplevda tryggheten. Det är färre respondenter än förra årets som uppger att de avstått att delta på sportevenemang på grund av otrygghet. Det har dock aldrig varit några problem med sportevenemang i Lunds östra delar. Polisens agerande mot problem i området anser respondenterna vara bättre detta år.

Minskad trygghet

Detta år har fler respondenter avstått från att åka buss eller tåg på grund av otrygghet. Detta kan delvis bero på att en man har antastat flickor på bussarna mellan Dalby och Lund, något som media har belyst. Under sommartid förekommer även problem i anslutning till bussarna till/från Dalby stenbrott.

Buskörning med mopeder, och bilar som kör för fort, är fortfarande ett ganska påtagligt problem. En ökning av nedskräpning kan noteras i denna undersökning och en ökning av nedskräpningen har skett kring Knivsåsen under sommaren och busshållplatsen i anslutning på väg 11. Vi kommer att vara mer observanta på problemet.

Trygghetsskapande åtgärder

Det sker fortfarande många bostadsinbrott i området. Att oron trots detta har minskat kan bero på bra information vid många tillfällen, t.ex. via möte och media. Kanske medverkar detta till att öka medvetenheten om riskerna, vilket kan dämpa oron lite. Vi kommer att fortsätta med information och försöka utveckla detta ytterligare.

Vi fortsätter med hastighetskontroller i området. I relation till de få klagomål som inkommer till polisen är det förvånansvärt att siffrorna är höga. Detta år har Dalby ett mindre antal mopeder än tidigare år, och klagomålen gällande mopeder är få. Mopedkontroller kommer att genomföras.

Dalby är återigen vårt tryggaste område. Här samverkar vi mycket med skola, fritidsgårdar och socialtjänst. Att Polisen enligt respondenterna bryr sig mer om de lokala problemen kan vara knutet till att stationschefen återigen är på sin post och därmed synlig på ett positivt sätt.

slide9

LUND Linero

Ökad trygghet

Från föregående år har respondenterna upplevt en övergripande förbättring gällande missbruksproblem och problem/ordningsstörningar. Detta då det upplevs som att problemen med både berusade och narkotikapåverkade personer utomhus har minskat, samt att även problemen med bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare och alkoholister har minskat. Vidare har även problemen med ungdomsgäng som bråkar och stör minskat och det är i årets mätning färre personer som uppger att de under det senaste året utsatts för fysiskt våld.

Minskad trygghet

I jämförelse med föregående år kan ses en övergripande försämring vad gäller utomhusstörningar, konkret känsla av otrygghet, att respondenterna avstått aktiviteter på grund av otrygghet samt polisens agerande mot problem.

Vad gäller utomhusstörningar kan ses att det upplevs som ett ökat problem att kvinnor antastas och att trafikreglerna inte respekteras. Gällande otrygghetskänslan finns en oro för att vistats ensam ute på kvällen och det kan ses en ökning av respondenter som avstått sportevenemang på grund av otrygghet.

Trygghetsskapande åtgärder

Linero är det område i Npo Lund där vi fått dra ned på närvaron, vilket nog visar sig i undersökningen. Vi vill vända den negativa trenden avseende kvinnor som antastas och vad gäller otryggheten att vara ute ensam sen kväll. Detta kommer vi därför att fokusera på detta under 2013. Lunds kommun håller på att förändra hela Linero centrum med nya byggnader och ombyggnad av de gamla. Detta borde göra mycket för tryggheten under de närmsta åren.

Npo Lund kommer att satsa på närvaro och aktiviteter i området, tillsammans med Lunds kommun.

slide10

LUND Norra Fäladen

Ökad trygghet

I jämförelse med förra årets mätning kan ses en förbättring vad gäller polisens agerande mot problem och vad gäller utemiljön upplevs ett minskat problem med nedskräpning och skadegörelse. Beträffande utomhusstörningar upplevs minskade problem med folk som bråkar och slåss utomhus, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen samt buskörning med moped och mc.

Minskad trygghet

I jämförelse med föregående år har det skett en övergripande försämring vad gäller utsattheten för brott, abstrakt oro för egendomsbrott, total och allmän oro samt av den konkreta tryggheten. Det har även skett en ökning gällande respondenter vilka uppger att de avstått att besöka restaurang, bar eller pub på grund av otrygghet.

När det kommer till egendomsbrotten kan ses en ökad oro för skadegörelse och stöld av bil, mc, moped eller cykel. Utsattheten för brott visar att det skett en andelsmässig ökning gällande personer som utsatts för stöld de senaste 12 månaderna. Det har även skett en ökad oro att bli överfallen eller misshandlad i området.

Trygghetsskapande åtgärder

Under sommaren 2011 var det ett gäng yngre ungdomar som störde ordningen. Satsningar på hög närvaro och nära samverkan mellan polis, fältgrupp, socialtjänst, skolorna, fritidsgården m.fl. verkar ha gett resultat. Det gläder oss att se att vi fått bättre värde gällande polisens agerande.

slide11

LUND övriga delar

Ökad trygghet

I Lunds övriga delar har den konkreta känslan av otrygghet minskat från förra trygghetsmätningen, det vill säga att respondenternas konkreta känsla av trygghet har ökat. Färre avstår från att åka buss eller tåg, vilket kan tyda på en ökad trygghet i kollektivtrafiken. En mindre andel, i jämförelse med föregående års undersökning, upplever att de är rädda för personer i sitt område.

Minskad trygghet

Ett antal områden har fått sämre värden i jämförelse med föregående trygghetsmätning. Bland annat utemiljön, missbruksproblemen, utomhusstörningar, ordningsstörningar, utsatthet för brott, abstrakt oro för egendomsbrott, abstrakt oro för brott mot person och fler respondenter avstår aktiviteter. Med detta sagt är siffrorna dock fortfarande förhållandevis låga. Det som sticker ut är oro för stöd/skadegörelse på bil, MC, moped eller cykel. Samt den totala utsattheten för brott och att respondenterna inte upplever att polisen bryr sig om de lokala problemen.

Trygghetsskapande åtgärder

Det är små differenser från år till år och det är svårt att uttala sig om vad som faktiskt blivit bättre respektive sämre i Lunds övriga delar. Den övergripande bilden visar att respondenterna är trygga, men vi måste bli bättre på att visa att vi bryr oss om dem.

slide12

ESLÖV

Ökad trygghet

Generellt sett har tryggheten ökat på ett flertal områden i Eslöv, bland annat utemiljön, de upplevda missbruksproblem och abstrakt oro för brott mot person har minskat.

Det övergripande området utomhusstörningar har förbättrats på ett flertal områden och tryggheten har ökat. Vidare har den konkreta känslan av otrygghet, samt den konkreta otryggheten minskat. Det är i årets mätning även en mindre andel respondenter än förra året som uppger att de totalt sett avstått från att dela i någon aktiviteter på grund av otrygghet.

Minskad trygghet

Det är en större andel respondenter, än vid förra mätningen, som uppger att de har blivit utsatta för fysiskt våld det senaste året.

Trygghetsskapande åtgärder

Primära orsaker till den ökade tryggheten tros bero på att den lokala polisen, i största möjliga mån, utgått från förra årets mätning vid planering av de brottsförebyggande insatserna. De har även koncentrerat sig på trygghetsinsatser såsom utställningar, mässor och föreläsningar. En kontinuerlig samverkan med andra aktörer, såsom bland annat Eslövs kommun, är även bidragande orsaker till resultat. Arbete har även fokuserat på att vara synliga i krogmiljö.

En kontinuerlig, strukturerad och tydlig samverkan med externa aktörer, är av stor vikt för att nå framgång i arbetet. Ständig dialog med lokalpressen, med möjlighet att "föra fram de goda exemplen” men även att föra dialog kring problematiken med vardagsbrotten för att medborgarna ska känna att vi verkligen bryr oss om dem.

slide13

HÖRBY

Ökad trygghet

Den totala problembilden har sjunkit konstant sedan 2009. Många övergripande problemområden har förbättras såsom utemiljö, missbruksproblem och utomhusstörningar. Detta gäller även för problem/ordningsstörningar samt polisens agerande mot problem. Det är även en mindre andel personer, i jämförelse med förra årets mätning, som uppger att de avstått från att besöka restaurang, pub, disco eller sportevenemang på grund av otrygghet. Dessutom är det ett flertal områden som är oförändrat låga.

Minskad trygghet

Den abstrakta oron för egendomsbrott, den konkreta känslan av otrygghet och otryggheten ute ensam sen kväll har alla ökat. Vidare anser flertalet respondenter att polisen inte bryr sig om de lokala problemen, dock har som tidigare nämnts, den generella bilden av polisens agerande mot problem förbättrats.

Trygghetsskapande åtgärder

En bidragande orsak till den ökade tryggheten kan vara beroende av satsningen på en ny polisstation med yttre polispersonal, vilket innebär ökad synlighet, men även ökad tillgänglighet till den lokala polisen genom ett samtjänstavtal med kommunen där receptionen nu är gemensam.

Ytterligare en orsak kan vara det utökade samarbete med socialtjänsten i Hörby, vilket har renderat en tidig upptäckt av missbrukande ungdomar. Även ett bra samarbete med kommunens andra aktörer genom Trygghetsrådet har bidragit till förändringar i exempelvis trafikmiljön i kommunen.

Då det under sommarmånaderna skedde ett större antal bostadsinbrott ökade den massmediala bevakningen kring denna brottstyp. Detta kan därmed vara en bidragande orsak till den ökade oron och kanske även till den minskade upplevda tryggheten vad gäller utomhusvistelse ensam kvällstid. Fall av personrån och väskryckning representerades även dessa i kommunen, vilket blev massmedialt uppmärksammat. Trots att personer gripits för brotten har inte detta slagit igenom trygghetsmässigt.

slide14

HÖÖR

Ökad trygghet

Sedan förra årets trygghetsmätning är det endast ett område som har förbättrats gällande ökad trygghet. Detta är att en mindre andel personer nu uppger att de avstått från att delta i sportevenemang på grund av upplevd otrygghet. Dock kvarstår den generella bilden för att avstå från aktiviteter på samma nivåer som 2011. Vidare har de generellt sett goda siffrorna vidhållits från föregående år.

Minskad trygghet

Den totala problembilden för Höör har ökat något från 2011 års mätning. Utomhusstörningar som buskörning och att trafikregler inte respekteras är ett fortsatt problem. Detsamma gäller för problem/ordningsstörningar samt för den ökade abstrakta oron för egendomsbrott, vilken avspeglar att oron för inbrott i förråd har ökat sedan den senaste mätningen.

Trygghetsskapande åtgärder

Satsningar mot våld i offentlig miljö med dialog och uppföljning med krögare och med yttre personal på plats vid stängning och tillsyn under kvällen bidrar troligen till de låga siffrorna.

Under 2012 har inte tillräckligt med personal kunnat avsättas för trafikövervakning, därav har området här fortsatt höga siffror gällande buskörning och att trafikregler inte respekteras.  

slide15

KÄVLINGE

Ökad trygghet

Satsningar har gjorts mot ”bilar som kör för fort” och mot ”buskörning med mopeder”. Satsningarna verkar ha gett utslag då utomhusstörningar har minskat från föregående år.

Minskad trygghet

I västra Kävlinge uppmärksammas en ökad oro för inbrott i bostad. Detta stämmer väl in på brottsstatistiken då cirka 50 % av alla inbrott i kommunen sker i centrala Löddeköpinge och bidrar till att detta geografiska område sticker ut. Dock har oron för att utsättas för inbrott i bostaden minskat i östra Kävlinge.

Trygghetsskapande åtgärder

Under 2012 har streetrace på Center Syd helt försvunnit till följd av kontroller, utplacering av hinder, omplacering av parkeringsplatser och riktad trafikverksamhet varje torsdag. Detta har genomförts i samverkan med bland annat Handelsplatsen och Kävlinge kommun.

Ett stort antal mopeder har rapporterats och beslagtagits samtidigt som polisen förra året utbildat MC-förare (vilket bedömts vara helt avgörande) för ”Projekt moped”. Samverkan har skett med kommunen, olika företag och BRÅ. Vidare anordnas årligen en säkerhetsdag för årskurs 8, information skickas ut till föräldrar och ungdomskvällar anordnas med bland annat körskolor för att informera om mopeder och körkort.

Tillsammans med kommunen har samordnade insatser vidtagits för att upplysa kommuninvånarna om bostadsinbrott. Genom en ökad polisiär närvaro i drabbade områden samt genom information i tidningar och brev har antalet bostadsinbrott minskat med 20 % i år, vilket är en god indikation. Det är för tidigt att uttala sig om ett trendbrott.

De satsningar som har genomförts till följd av fjolårets mätning är främst riktade mot buskörning (mopeder och streetrace) och dessa resultat visar sig i årets mätning.

slide16

LOMMA

Ökad trygghet

Trygghetsindex för Lomma kommun har vid de senaste fem mätningarna stadigt legat på en mycket god nivå.

Vad gäller 2012 års mätning hamnar Lomma på sitt bästa index sedan mätningarna startade. ”Buskörning med mopeder” har fått en vikande trend i undersökningen. Från att ha varit ett alarmerande problem har oron för detta under senaste mätningarna stadigt sjunkit. När det gäller övriga händelser som skapar oro är utfallet för dessa i de närmaste obefintliga.

Minskad trygghet

Det finns fortfarande en oro för inbrott i bostad. Det skall då sägas att Lomma med hög medelinkomst samt attraktivt gods i bostäderna bidrar till att göra kommunen till ett attraktivt brottsobjekt. Till detta skall också läggas en låg uppklaringsprocent och en faktisk utsatthet. Vad gäller antalet bostadsinbrott inträffade också en ökning 2011 i jämförelse med 2010. Rent generellt är oron för olika tillgreppsbrott det som ger utslag i mätningen.

Trygghetsskapande åtgärder

Täta kontakter med kommunala aktörer såsom skola, fritidsverksamhet/fältgrupp har möjliggjort värdefulla informationsutbyten inom ramen för varandras verksamheter. Den kommunala övervakningsbilen ”Vakande ögon” bör också nämnas i sammanhanget som en god brottsförebyggande resurs. Sist men inte minst en intern/polisiär samverkan i det brottsförebyggande arbetet avseende särskilt brottsutsatta platser samt identifiering och lagföring av brottsaktiva personer.

Lommapolisens åtgärder har under perioden präglats mycket av honnörsbegreppet samverkan, med bland annat lokal press samt de större dagstidningarna i Skåne. Vilket möjliggjort information om både pågående och kommande oroshärdar i kommunen. Ett omfattande samarbete med Lomma kommun och försäkringsbolag har möjliggjort att ett antal nya grannsamverkansföreningar har bildats i kommunen, vilka nu är mycket aktiva.

Det goda utfallet över en längre tid visar att polisens åtgärder och insatser har givit resultat. Polisstationens höga tillgänglighet måste också nämnas i detta sammanhang, vilket bidrar till förbättrat informationsutbyte mellan kommuninnevånare och polis.

slide17

STAFFANSTORP

Ökad trygghet

Staffanstorps trygghetsmätning 2012 visar på fler förbättringar än försämringar från föregående år. Från 2009 och framåt har siffrorna varit goda och i år har de förbättrats ytterligare på flera ställen. Buskörning med moped och mc har varit ett påtagligt problem vid tidigare mätningar när det gäller störningar i utomhus miljö. Siffran har i år minskat men problemet upplevs fortfarande som ganska påtagligt. När det gäller utsattheten för brott samt oron för att utsättas för brott så är det generellt inte ett påtagligt problem. Oron för att utsättas för inbrott i bostaden har minskat från föregående år.

Minskad trygghet

En försämring från trygghetsmätningen 2011 är att respondenterna i kommunen anser att polisens intresse för de lokala problemen har avtagit. Respondenterna anser att detta är ett påtagligt problem. Det har även skett en försämring gällande skadegörelsebrotten och antalet respondenter som avstått från att åka kollektivt har ökat.

Trygghetsskapande åtgärder

Regelbundna trafikkontroller i kommunen och en större samverkan med kommunen är åtgärder som vidtagits. Att jämföra de klagomål som inkommer till polisen med de som kommunen fått har ökat möjligheten att få en bättre överblick om vad som upplevs som problemområden. Riktade insatser mot epa-traktorer bidrar till att störningarna utomhus har minskat. Belysta övergångsställen och utformande av cirkulationsplatser har varit en del i det förebyggande arbetet som förts för att minska olyckor samt underlätta trafikflödet.

En framgångsfaktor i området är den goda samverkan som finns mellan polis och externa aktörer såsom, kommun, skola, fritidsverksamhet, fältgrupp m fl. Förebyggande arbete från polisen med uppsökande på särskilt brottsutsatta platser och områden samt identifiering och lagföring av brottsaktiva personer bidrar också till framgång.