PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)
Download
1 / 26

Zaprzeczanie własnej seksualności w zaburzeniach odżywiania Opracowała: - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009). Zaprzeczanie własnej seksualności w zaburzeniach odżywiania Opracowała: A nna B rytek-Matera [email protected] Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009). WPROWADZENIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zaprzeczanie własnej seksualności w zaburzeniach odżywiania Opracowała:' - lin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

Zaprzeczanie własnej seksualności

w zaburzeniach odżywiania

Opracowała:

Anna [email protected]

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

WPROWADZENIE

Negatywny obraz własnego ciała wpływa na doświadczenia seksualne kobiet z zaburzeniami odżywiania(Ackard i Peterson, 2000).


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

WPROWADZENIE

W wyjaśnianiu patogenezy jadłowstrętupsychicznego autorzy często podkreślają nieświadomą odmowę bycia dorosłą oraz posiadania kobiecego ciała.

Dziewczęta zaprzeczają własnej seksualnościi w konsekwencji dążą do pozbycia się, przez skrajne głodzenie, pojawiających się w okresie dojrzewania, zewnętrznych płciowych cech kobiecych.


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

WPROWADZENIE

Osoby z zaburzeniami odżywiania cechuje:

 • niski stopień rozwoju dojrzałości psychoseksualnej;

 • negatywny stosunek do sfery seksualnej;

  a co za tym idzieproblemyz odbiorem własnej seksualności :

 • zaniechanie zachowań seksualnych (AN) lub

 • nadmierne doświadczenia seksualne (BN).


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

SFERA SEKSUALNA

A ZABURZENIA ODŻYWIANIA

Istnieją cztery grupy zachowań charakterystycznych dla kobiet z jadłowstrętem i bulimią psychiczną(Abraham i Llevelyn-Jones, 1997):

Zaprzeczanie

własnej seksualności

Niepewność co do

własnej seksualności

Bierność seksualna

Aktywność seksualna


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

ROZPOWSZECHNIENIE

Około5%populacji dziewcząt w wieku adolescencyjnym i młodych kobiet cierpi na zaburzenia odżywiania(Kreipe i Mou, 2000).

Częstotliwość występowania jadłowstrętu psychicznego wynosi od 0,1% do 1%(Lewinsohn i wsp., 2000), zaś w przypadku żarłoczności psychicznej waha się w granicach od 1% do 4%(Field, 2004).


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

CEL BADANIA

Celem prezentowanego badania było określenie czynników predykcyjnych lęku przed dorosłością (związanego z negowaniem własnej seksualności) przez pacjentki z jadłowstrętem i bulimią psychiczną.

Badanymi zmiennymi były poznawczo-behawioralne aspekty zaburzeń odżywiania oraz symptomy depresji i lęku.

W pracy postawiono następujące pytania badawcze:

1. Czy istnieją różnice w zakresie omawianych zmiennych pomiędzy osobami z anoreksją a bulimią?

2. Jakie czynniki determinują lęk przed dorosłością w badanych grupach klinicznych?


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

POPULACJA

Charakterystyka badanych grup

W badaniach uczestniczyło:

80 pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa)

(68 – typ restrykcyjny i 12 – typ żarłoczno-wydalający);

75pacjentek z bulimią psychiczną(bulimia nervosa)

(67 – typ przeczyszczający i 8 – typ nieprzeczyszczający).

Kryteria diagnostyczne zgodne były z klasyfikacją Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV (APA, 1994).


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

POPULACJA

Charakterystyka badanych grup


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

POPULACJA

Klasyfikacja BMI

Wychudzenie (<16 kg/m²)

Znaczna niedowaga (16.00 – 16.99 kg/m²)

Niedowaga (17.00 - 18.49 kg/m²)

Normowaga (18.50 – 24.99 kg/m²)

Nadwaga (25.00 - 29.99 kg/m²)


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

POPULACJA

Miejsce badania

Polska: region Śląska i Zagłębia

- InstytutEricksonowski w Katowicach;

- Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach;

- Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

Francja: region Lotaryngii

-Centre d’Accueil pour la Santé des Adolescents de Metz;

- Hôpital Sainte-Croix de Metz;

- Hôpital d’Enfants de Nancy-Brabois.


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

METODA

Do oceny poznawczo - behawioralnych aspektów jadłowstrętu i bulimii psychicznej (oraz postaw i zachowań związanych z jedzeniem) zastosowanoKwestionariusz Zaburzeń Odżywiania(EatingDisorderInventory) Garnera, Olmsteda i Polivy(1983).

W badaniu wykorzystano równieżSzpitalną Skalę Lęku i Depresji(HospitalAnxiety and DepressionScale) Zigmonda i Snaitha (1983) oceniającą aktualny poziom symptomów zaburzeń emocjonalnych.


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

KWESTIONARIUSZ

ZABURZEŃ ODŻYWIANIA

Podskale


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

KWESTIONARIUSZ

ZABURZEŃ ODŻYWIANIA

Przykładowe itemy


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

SZPITALNA SKALA LĘKU I DEPRESJI

Kwestionariusz zawiera 14 itemów. Każdy item posiada czteropunktową skalę (od 0 do 3).

Wyniki uzyskane w HADS pozwalają określić nasilenie objawów lęku (HADS - A) oraz objawów depresji (HADS - D).

Dla każdej z podskal wyniki mieszczą się do 0 do 21 punktów:

 • 0 a 7 pkt = norma;

 • 8 do 10 pkt = łagodne nasilenie objawów lękowych/depresyjnych;

 • powyżej 11 pkt= ciężkie nasilenie omawianych zaburzeń.


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

SZPITALNA SKALA LĘKU I DEPRESJI

Przykładowe itemy

Skala Lęku

-------------------------------------------------

Martwię się:

3 prawie cały czas

2 często

1 od czasu do czasu

0 rzadko

-------------------------------------------------

Miewam napady panicznego lęku:

3 bardzo często

2 dość często

1 niezbyt często

0 wcale

Skala Depresji

------------------------------------------------------

Straciłam zainteresowanie swoim wyglądem:

3 zdecydowanie tak

2 nie dbam, tak, jak powinnam

1 dbam nieco mniej

0 dbam w tym samym stopniu co zawsze

-------------------------------------------------

Jestem pogodna:

3 nigdy

2 rzadko

1 czasami

0 prawie cały czas


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

WYNIKI BADANIA

Analiza wyników składała się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie, statystyczna analiza danych dotyczyła obliczeń istotności różnic pomiędzy pacjentkami z anoreksją a pacjentkami z bulimią psychiczną (w tym celu wykorzystano test-t Studenta).

Drugi etap, skupiał się na określeniu czynników predykcyjnych lęku przed dorosłością (związanego z negowaniem własnej seksualności) w obydwu grupach klinicznych (w tym celu zastosowano analizę regresji).

Uzyskane dane opracowano za pomocą metod statystycznych zawartych w programie SPSS wersja 12.0 (2004).


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

WYNIKI BADANIA

Kwestionariusz Zaburzeń Odżywiania


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

WYNIKI BADANIA

Szpitalna Skala Lęku i Depresji


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

WYNIKI BADANIA

Jadłowstręt psychiczny

Świadomość

interoceptywna

ß = 0,354

p<0,001

Lęk przed

dorosłością

Depresja

ß = 0,294

p<0,01

Perfekcjonizm

ß = 0,264

p<0,01

Powyższe zmienne w 43% tłumaczą zaprzeczanie własnej seksualności w badanej grupie klinicznej (R² = 0, 430; p < 0,001)


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

WYNIKI BADANIA

Bulimia psychiczna

Lęk przed

dorosłością

Nieskuteczność

własnego działania

ß = 0,404 p<0,001

Powyższa zmienna w 16% tłumaczy zaprzeczanie własnej seksualności w badanej grupie klinicznej (R² = 0, 163; p < 0,01).


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

DYSKUSJA

Jedzenie traktować można jako „źródło miłości względnie stałe i dostępne” (unesourced’amourrelativementconstante et disponible) (Hornbacher, 1999, s.38).

Zatemodmawianie sobie tej przyjemności tożsame jest z brakiem uczucia miłości. Świadczy o tym, że osoba, która decyduje się nadrakońską dietę (świadoma odmowa jedzenia) lub nadmiernie objada sięi przeczyszczanie, nie czuje się kochana.

Przypuszczać możne przez swoje zachowanie stara udowodnić sobie, że stać ją na niezależność i samodzielność.


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

DYSKUSJA

Zaprzeczanie własnej seksualności daje podstawy do przypuszczenia, że u podłoża zaburzeń odżywiania leży lęk lub niechęć przed stawaniem się dorosłą kobietą.

www.strykowski.net


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

BIBLIOGRAFIA

 • Abraham, S., Llevelyn-Jones, D.L. (2002). Zaburzenia odżywiania się a sfera seksualna. W: Bulimiai anoreksja. Zaburzenia odżywiania (str. 67-76). Warszawa: Prószyński i S-ka.

 • Ackard, D.M., Peterson, C.B. (2000). Association between pubertyand disorder eating, body image, and other psychologicalvariables. International Journal of Eating Disorders,29(2), 187-194.

 • American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edition. Washington D.C : American Psychiatric Association.

 • Field, A.E. (2004). Risk factors for eating disorders: an evaluation of the evidence. In: J.K. Thompson (eds.), Handbook of eating disorders and obesity (p. 17-32). New Jersey: John Wiley & Sons.

 • Garner, D.M., Olmsted, M.P., Polivy J. (1983). The Eating Disorder Inventory: a measure of cognitive-behavioral dimensions of anorexia nervosa and bulimia. In: P.L. Darby, P.E. Garfinkel, D.M. Garner, D.V. Coscina(eds.), Anorexia nervosa: recent developments in research (p. 173-184). New York: Alan R. Liss.


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

BIBLIOGRAFIA

 • Hornbacher, M. (1999). Piégée. Mémoires d’une anorexique. Paris: Bayard.

 • Kreipe, R.E., Mou, S.M. (2000). Eating disorders in adolescents and young adults. Obstetrics and Gynecology Clinics ofNorth America, 27, 101-124.

 • Lewinsohn, P.M., Striegel-Moore, R.H.,Seeley, J.R. (2000). Epidemiology and natural course of eating disorders in young women from adolescence to young adulthood. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39(10), 1284-1292.

 • Zigmond, A., Snaith, R.P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 6, 361-370.

  Zdjęcia wykorzystane w prezentacji pochodzą z Internetui nie są własnością autorki.


PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

Denied feminine sexuality and eating disorders

Anna Brytek-Matera

University of Silesia

[email protected]