odborn semin n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
odborný seminář

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

odborný seminář - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

odborný seminář. Příprava Metodického návodu projektování pozemkových úprav a Technického standardu plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. Vliv klimatických změn na projektování a realizaci společných zařízení v rámci KPÚ. Petr Doležal, Luděk Střítecký.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'odborný seminář' - limei


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odborn semin

odborný seminář

Příprava Metodického návodu projektování pozemkových úprav a Technického standardu plánu společných zařízení v pozemkových úpravách

Vliv klimatických změn na projektování a realizaci společných zařízení v rámci KPÚ

Petr Doležal, Luděk Střítecký

petr.dolezal@agroprojektpso.cz

ludek.stritecky@agroprojektpso.cz

Agroprojekt PSO, s.r.o.Slavíčkova 1b, 638 00 Brno

slide2

Zadavatel : MZe, ÚPÚ

Zpracovatel : Agroprojekt PSO s.r.o.

 • Metodický návod projektování pozemkových úprav
 • Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách
 • Spolupráce s pracovní skupinou a experty
 • Oponentura
d vody zad n
DŮVODY ZADÁNÍ
 • Metodický návod projektování pozemkových úprav
 • Změny v legislativě dotýkající se procesu pozemkových úprav od posledního vydání metodiky z r. 2004.
  • Zejména stavební zákon 183/2006 a související vyhlášky 499/2006, 503/2006.
  • Správní řád 500/2004 .
  • 26/2007 kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).
  • 3/2008 Sb o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.,(oceňovací vyhláška).
  • 137/2006 Sb. zákon o veřejných zakázkách.
 • Zkušenosti s provádění pozemkových úprav a s jejich zadáváním.
 • Problémy, které se vyskytly v důsledku změn v zákonech. Snaha o určitý návod, jak přistupovat k jejich řešení.
d vody zad n1
DŮVODY ZADÁNÍ
 • Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách
 • Neustále přetrvávající problémy s technickou úrovní odevzdávaných prací
 • Zásadní chyby v dimenzování technický opatření (zejména vodohospodářská a protierozní)
 • Podceňování úrovně podkladů
 • Problémy při realizaci společných zařízení (např.nedostatečný zábor pozemků, neralizovatelnost)
 • Umožnění kontroly kvality prací PÚ
 • Potřeba jasného definování skladby dokumentace - rozvedení přílohy vyhlášky 545/2002 Sb. v platném znění -definování věty:

"Navrhovaná společná zařízení se doplňují dle potřeby výpočty, popřípadě nezbytným rozsahem technického řešení za účelem určení potřebné výměry půdy pro dané opatření "

metodick n vod projektov n p osnova
METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚOSNOVA
 • Na základě jednání a připomínek pracovní skupiny byla vybrána následující osnova:
 • Hlavní část - zpracování pozemkových úprav
   • Bude odpovídat svým členěním vyhlášce 545/2002 a je zaměřena na proces zpracování pozemkových úprav
 • Přílohy – zaměřeny tematicky (řešení problémů, které se vyskytly během dosavadní praxe, výběr terminologie, aktuální seznam legislativy, ukázka mapových příloh, zadávání pozemkových úprav)
metodick n vod projektov n p hlavn st zpracov n pozemkov ch prav
METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚHlavní část - zpracování pozemkových úprav
 • Osnova vychází z vyhlášky 545/2002 Sb. upravená ve smyslu metodiky z r. 2004
 • Je kladen důraz na přehlednost (názvy kapitol odpovídají jednotlivým fázím procesu zpracování pozemkových úprav).
 • Aktuálnost (podrobnější rozvedení částí, které prošly vývojem – oceňování, geodetické práce, řízení v pozemkových úpravách, nové metody zpracování odborných analýz a návrhů apod.).
 • Využitelnost – užitečné přílohy, součástí této části budou odkazy na webbové stránky, které je možné využívat při analýzách a návrzích zejména plánu společných zařízení a k rozborům současného stavu území. Je to pomůcka projektantů, ale také úřadů při zaškolování nových pracovníků.
metodick n vod projektov n p p loha 1 zam ena na v klad z kona 139 2002 sb
METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚPříloha č.1 zaměřena na výklad zákona 139/2002 Sb.
 • Součástí přílohy je výklad paragrafů zákona 139/2002 Sb. Příloha je zaměřena zejména na problémy související s řízením o pozemkových úpravách a jejich řešení.
 • Je určena zejména pracovníkům pozemkových úřadů, ale pomůže i projektantům v jejich lepší orientaci v procesu řízení o pozemkových úpravách.
 • Výchozím podkladem je :
  • Aktualizace informací ÚPÚ provedená právním oddělením ÚPÚ.
  • Připomínky pracovní skupiny a odborníků z praxe (výčet hlavních problémů – oceňování, plán společných zařízení a jeho vazby na ÚP, rozhodování, věcná břemena apod.).
  • Právní názory na vybrané problémy zpracované odborníky na právo, kteří jsou členy pracovního týmu.

Součástí přílohy budou aktualizované dokumenty využívané v procesu pozemkových úprav (rozhodnutí, smlouvy, dohody apod.)

metodick n vod projektov n p p loha 2 zam ena na terminologii v pozemkov ch prav ch
METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚPříloha č.2 zaměřena na terminologii v pozemkových úpravách
 • Členění dle oborů s uvedením zdrojů
 • Pouze výběr hlavních termínů
 • Výchozím podkladem jsou zejména názvoslovné normy
 • Cílem je zlepšení terminologické slovní zásoby projektantů a odstranění některých „vlastních“ termínů, které v odborné praxi nenajdete
 • Jedná se pouze o informativní přílohu
metodick n vod projektov n p p loha 3 p ehled souvisej c ch p edpis aktu ln k ur it mu datu
METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚPříloha č. 3 - Přehled souvisejících předpisů (aktuální k určitému datu)
 • Součástí této části bude přehled aktuálních zákonných předpisů, které mají vazbu na zpracování pozemkových úprav. (seřazený podle čísel zákonů ).
 • Přehled dalších předpisů - zejména norem (ČSN, TNV, EN...).
metodick n vod projektov n p p loha 4 uk zka mapov ch p loh a pod
METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚPříloha č. 4 - ukázka mapových příloh a pod.
 • Zde budou ukázky mapových příloh, legenda, případně barevná schémata, značky apod. (určitý problém je v programovém vybavení - DGN, DWG)
 • Vzhledem k různorodosti používaného software nepovinné.
metodick n vod projektov n p p loha 5 zad n pozemkov pravy
METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚPříloha č. 5 - Zadání pozemkové úpravy
 • Zde bude uvedena ukázka zadání veřejné zakázky (případně výčet nejčastějších pochybení).
technick standard psz v p
Technický standard PSZ v PÚ
 • Osnova vyplynula z jednání pracovní skupiny a z připomínek PÚ, zpracovatelů a odborníků z praxe
 • Výchozím podkladem je příloha vyhlášky 545/2002 Sb. v platném znění
  • 7. Plán společných zařízení
   • a) technická zpráva
   • b) přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení (v ha)
   • c) soupis změn druhů pozemků,
   • d) doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení a studii posouzení širších územních vazeb a specifických podmínek, pokud bylo pozemkovým úřadem zadáno její vypracování,
   • e) grafické přílohy
   • f) doklad o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním úřadům.
 • Nutnost definice dokumentace nutné pro stanovení záborů
technick standard psz v p osnova
Technický standard PSZ v PÚ - osnova
 • Část první se zabývá náležitostmi PSZ (podle oboru navrhovaných opatření), výchozími podklady, náležitostmi a rozsahem technické zprávy, grafickými přílohami - dle přílohy 545/2002 Sb.
  • opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků
  • protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu
  • vodohospodářská opatření
  • opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
 • Druhá část definuje rozsah a podrobnost dokumentace nutné ke stanovení záborů (samostatná dokumentace, zpracovávaná na základě požadavku)
  • výchozí podklady - další doplnění a zpřesnění (např. podrobné zaměření, IGP, ověřené hydrologické údaje apod.)
  • textovou zprávu (pro každý obor - podrobnější (úroveň DÚR))
  • výpočty (odborné a nutné pro zajištění stability a odolnosti navrženého opatření) - výsledky jsou uvedeny souhrnně v první části
  • grafické přílohy (podrobnější než dle vyhlášky, rozsah odpovídá typu opatření)
 • Postup projednávání PSZ
 • Přílohy
uk zka z va n ch chyb
Ukázka závažných chyb

Zajímavá a netradiční konstrukce !!!!

z v r
Závěr
 • Pozemková úprava je velmi účinný nástroj
  • Jasné uspořádání vlastnickýchvztahů v území
  • Zpřístupnění pozemků a umožnění jejich racionálního obhospodařování
  • Komplexní rešení území z pohledu ochrany životního prostředí (protierozní ochrana, ochrana před povodněmi, zvýšení ekologické stability území apod.)
  • Polyfunkčnost navržených opatření a prvků
  • Systematičnost (postup vyhlašování pozemkových úprav není nahodilý, má daný řád - naléhavost řešení problémů v širším území)
  • Možnost realizace navržených opatření (stavební řízení, dotace)
 • Důraz na odbornost řešitele pozemkových úprav
  • Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav (razítko, které přikryje dokumentaci podle vyhlášky 545/2002 Sb.)
  • Autorizace v příslušném oboru (nutnost pro dokumentaci pro stanovení záborů - samostatnou dokumentaci, která je podkladem PSZ) - záruka kvality a odbornosti tohoto důležitého podkladu
 • Zvýšená kvalita = zvýšená cena = snížení vicenákladů = minimalizace škod