Projekt TalentGame
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Projekt TalentGame Metodyka i narzędzia badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Warszawa, marzec 2011 r. Opis Projektu. Projekt „TalentGame” – metodyka i narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - liluye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekt talentgame metodyka i narz dzia badania predyspozycji i zainteresowa zawodowych uczni w

Projekt TalentGame

Metodyka i narzędzia badania predyspozycji

i zainteresowań zawodowych uczniów

Warszawa, marzec 2011 r.


Opis projektu
Opis Projektu

 • Projekt „TalentGame” – metodyka i narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

 • Projekt europejski realizowany w ramach POKL na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowany ze środków EFS - konkurs 4/POKL/3.4.3

 • Nr projektu UDA-POKL.03.04.03-00-035/08-00

 • Wartość projektu: 2,25 mln PLN (+ sponsoring zewnętrzny)

 • Okres realizacji: 02.04.2009 – 31.03.2012

 • Zasięg geograficzny: cała Polska


Partnerzy projektu
Partnerzy Projektu

Partnerzy projektu:

 • IDEA! Management Consulting – Lider Projektu

 • UseLab Sp. z o.o. – partner technologiczny

 • Frontier Sp. z o.o. – partner technologiczny

 • W projekcie bierze udział kadra naukowa z wiodących uczelni w tym: SWPS, SGH i UW.


Czym jest talentgame
Czym jest TalentGame?

 • TalentGameto jedno z najbardziej nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych na rzecz polskich dzieci i młodzieży.

 • TalentGame to projekt innowacyjny na skalę europejską nie mający swojego odpowiednika w innych krajach.

 • TalentGameto projekt , który ma pomóc uczniom w poszukiwaniu i rozwijaniu talentów oraz w podejmowaniu kluczowych wyborów życiowych.


Cele projektu
Cele Projektu

 • Stworzenie oraz masowe upowszechnienie innowacyjnego narzędzia diagnozy zainteresowań i uzdolnień uczniów wraz z funkcją generowania rekomendacji edukacyjno-zawodowych - narzędzia w postaci diagnostycznej gry komputerowej „TalentGame”

 • Stworzenie oraz masowe upowszechnienie innowacyjnej metodyki doradztwa edukacyjno-zawodowego do zastosowania przez rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych, której elementem jest gra komputerowa

 • Poprawa samoświadomości uczniów w zakresie oceny własnych predyspozycji zawodowych i jakości doradztwa zawodowego.


Grupy docelowe
Grupy docelowe

Grupy docelowe:

 • Uczniowie w trzech grupach wiekowych: 7+, 12+ i 16+

 • Rodzice

 • Nauczyciele, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi

  oraz

 • Instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe

 • Szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

  Grupy docelowe wybrane zostały ze względu na realną potrzebę korzystania z rozwiązań wspierających diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, zaangażowanie w proces doradztwa zawodowego.


Rezultaty projektu
Rezultaty Projektu

Rezultaty główne Projektu:

 • Wystandaryzowane i znormalizowane komputerowe narzędzie diagnostyczne TalentGamedo badania predyspozycji zawodowych uczniów (DVD)

 • Materiały metodyczne „Mój Talent” wspomagające uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych

 • Materiały metodyczne „Doradztwo Zawodowe w praktyce” wspomagające rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych w rozpoznawaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

  Pozostałe rezultaty: artykuły prasowe, raporty z badań .


Dzia ania w projekcie
Działania w Projekcie

Najważniejsze działania realizowane w Projekcie:

 • Opracowanie modeli metodycznych doradztwa zawodowego

 • Badanie potrzeb, pretesty narzędzi

 • Stworzenie prototypu narzędzia TalentGame

 • Standaryzacja wstępna narzędzia TalentGame

 • Produkcja narzędzia TalentGame

 • Standaryzacja ostateczna narzędzia TalentGame

 • Opracowanie finalne materiałów metodycznych


Koncept gry komputerowej
Koncept gry komputerowej

 • Gra jest bardzo szeroko zakrojoną produkcją, łączącą elementy gry komputerowej i filmu animowanego ze znormalizowanym narzędziem diagnostycznym, zawierającą dodatkowe elementy edukacyjne. Tytuł roboczy: „Tajemnice Aeropolis”.

 • Inspirację do stworzenia konceptu gry stanowiła teoria typów osobowości zawodowej Hollanda

 • Fabuła gry ma charakter przygodowy i osadzona jest w konwencji realistycznej. Uczeń/Gracz wędruje przez 6 światów, symbolizujących różne nastawienia zawodowe. Podczas gry uczeń przeżywa pasmo przygód, w trakcie których wykonuje zadania diagnostyczne oraz poznaje swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach i przejawach życia.


Koncept gry komputerowej cd
Koncept gry komputerowej – cd.

 • Po ukończeniu gry uczeń i jego rodzice będą mogli zapoznać się z raportem nt. predyspozycji, poziomu tzw. kluczowych kompetencji ucznia i rekomendacjami

 • Istnieje możliwość udostępnienia doradcy zawodowemu „surowych danych” ucznia

 • Gra tworzona jest zgodnie z zasadami tworzenia narzędzi psychometrycznych, poddana zostanie standaryzacji a następnie normalizacji na grupie 1000 uczniów z całej Polski.

Koncept metodyki
Koncept metodyki

 • Opracowywana metodyka koncentruje się wokół dostarczenia rodzicom, nauczycielom i doradcom zawodowym przewodnika zawierającego praktyczne wskazówki jak krok po krokupomóc uczniowi rozpoznać własny Talent i pokierować dalszą edukacją i rozwojem zawodowym.

 • Zawiera zalecenia dot. doradztwa zawodowego (DZ):

  warunki prowadzenia DZ, kompetencje DZ, etapy DZ, stosowanie narzędzi diagnostycznych, w tym narzędzia komputerowego TalentGame, odpowiedzialność DZ

 • Podejście metodyczne oparto na kompetencjach zawodowych, a nie na klasyfikacji zawodów wg krajowych standardów kwalifikacji zawodowych.


Upowszechnianie rezultat w
Upowszechnianie rezultatów

 • Masowa dystrybucja płyty DVD z grą komputerową – szkoły, inserty do gazet

 • Druk materiałów metodycznych

 • Promocja w mediach, artykuły prasowe

 • Bezpośrednie spotkania z kuratoriami, doradcami zawodowymi, organami szkół

 • Konferencje

  Rok 2010/2011 – ogłoszony przez MEN - Rokiem Odkrywania Talentów


Kontakt

Strona projektu: www.talentgame.pl

Kontakt

Biuro Projektu: Hanna Łabęda - Menedżer Projektu

Małgorzata Dąbrowska – Specjalista ds. Promocji

IDEA! Management Consulting Sp. z o.o.

ul. Drużynowa 3/1

02-590 Warszawa

Tel: (22) 331 66 99

Fax: +48 (22) 331 66 94

e-mail: hanna.labeda@idea-mc.pl

malgorzata.dabrowska@idea-mc.pl


Projekt talentgame metodyka i narz dzia badania predyspozycji i zainteresowa zawodowych uczni w

Dziękujemy za uwagę

i

zapraszamy do współpracy