วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย
Download
1 / 18

วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย. อุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ลึก. ความรู้บนฐานของความจริง การเพิ่มปริมาณความรู้ที่ต้องจดจำ การบูรณาการความรู้ ขาดการสร้างความสามารถในการสังเคราะห์. วิชาการไทยไม่เข้มข้น. ขาดความสามารถในการหาความรู้ อ่าน ค้น หนังสือน้อย วิธีเรียน สอน และสอบ ไม่มีประสิทธิผล.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย' - liluye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทยวิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย


อุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ลึกอุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ลึก

 • ความรู้บนฐานของความจริง การเพิ่มปริมาณความรู้ที่ต้องจดจำ

 • การบูรณาการความรู้ ขาดการสร้างความสามารถในการสังเคราะห์


วิชาการไทยไม่เข้มข้นอุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ลึก

 • ขาดความสามารถในการหาความรู้

  • อ่าน ค้น หนังสือน้อย

 • วิธีเรียน สอน และสอบ ไม่มีประสิทธิผล


การเรียนรู้ควรไปให้ได้ 3 ระดับ

1. เกิดความรู้ - ที่รู้ความจริง

2. เกิดปัญญา- ที่เชื่อมโรงความรู้ต่างๆได้ หรือ บูรณาการ

3. เกิดจิตสำนึก- เพราะความเข้าใจตนเองที่สัมพันธ์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย


เราจะเรียนกันอย่างไรดี ?

 • ปุจฉาวิสัชนา

 • เรียนรู้ด้วยตัวเอง

 • ช่วยกันค้นหาคำตอบ

 • ฝึกอ่าน ฝึกคิด และฝึกเขียนAnimal ?

Science


Good Morning ?

Boonserm Cheva-Isarakul

ANS 201

Animal Science CMU


Introduction to animal science and production

INTRODUCTION TO ANIMAL SCIENCE AND PRODUCTION ?สัตวศาสตร์และการผลิตเบื้องต้น

ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

ภาควิชาสัตวศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หัวข้อบรรยาย ?

 • ตอนที่ 1 พื้นฐานสัตวศาสตร์

 • ตอนที่ 2 ระบบการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ


ตอน1 พื้นฐานสัตวศาสตร์

1. บทบาทและความสำคัญของการผลิตสัตว์

2. การผลิตปศุสัตว์ในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

3. อาหารและความต้องการอาหาร

4. ระบบย่อยอาหารของสัตว์

5. การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

6. การสืบพันธุ์


ตอน 1 พื้นฐานสัตวศาสตร์ (ต่อ)

7. การผสมเทียมและย้ายฝากตัวอ่อน

8. การให้นมและผลิตภัณฑ์นม

9. พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์

10. การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์

11. สภาพแวดล้อมและการปรับตัวของสัตว์


ตอน2 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ

 • การเลี้ยงโคนม

 • การเลี้ยงโคเนื้อ

 • การเลี้ยงสุกร

 • การเลี้ยงสัตว์ปีก

 • อื่น ๆ


เอกสารอ่านประกอบ การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ

 • พื้นฐานสัตวศาสตร์ : บุญเสริมและบุญล้อม

 • Scientific Farm Animal Production : R.E. Taylor

 • การเลี้ยงสัตว์ทั่วไปและการผลิตสัตว์


3. การวัดผลการเรียน การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ

3.1 สอบย่อย (quiz) = 20%

3.2 รายงาน = 7%

3.3 สอบกลางภาค = 35%

3.4 สอบปลายภาค = 35%

3.5 การเข้าชั้นเรียน = 3%


การให้เกรด การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ

อิงเกณฑ์

 • 85-100 = A

 • 80-84 = B+ 75-79 = B

 • 70-74 = C+ 65-69 = C

 • 60-64 = D+ 55-59 = D

 • < 54 = F


Ans 201 section 4
ANS 201 SECTION 4 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ

 • ผู้สอน

 • รศ. ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

  • Dr. sc. agra. - Germany

  • Dipl. Animal Science -Denmark

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

  • อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โคนมและแพะแกะ)

  • งานพัฒนาการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง


มีคำถามหรือต้องการปรึกษามีคำถามหรือต้องการปรึกษา

 • ก่อน/หลังการบรรยาย

 • โทรศัพท์ 053-944069-71 ต่อ 113 หรือ 053-221667 ต่อ 113 053-944004

 • E-mail: [email protected]

 • ห้องพัก ชั้น 3 ภาควิชาสัตวศาสตร์ จันทร์ พุธ 13.00-14.30 น.

 • สนง.คณบดี อังคาร พฤหัสบดี 8.30-9.30 น.


ad