gewetensvorming toerekenbaarheid en strafmaat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gewetensvorming/ toerekenbaarheid en strafmaat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gewetensvorming/ toerekenbaarheid en strafmaat

play fullscreen
1 / 20

Gewetensvorming/ toerekenbaarheid en strafmaat

90 Views Download Presentation
Download Presentation

Gewetensvorming/ toerekenbaarheid en strafmaat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gewetensvorming/ toerekenbaarheid en strafmaat Robert Vermeiren, VUmc; Universiteit Leiden

 2. Waarom D toerekeningsvatbaar? • In Belgie: • Dichotoom: toerekingsvatbaar – on toerekingsvatbaar • Ziek maatschappelijk onaanvaardbaar • Enige voordeel ziekte … • Nederland glijdende toerekeningsvatbaarheid

 3. ? Diagnostiek ? • Rapportage: • Ziekelijke stoornis • Gevaarlijkheid - risicotaxatie ? Gewetensvorming Toerekenbaarheid Maatregel Delict Straf

 4. Jan, 12 jaar: Opgenomen vanuit GBJ de Hutten 5 moordpogingen; 3 maal op vader, 2 maal stiefbroer; diefstallen; inbraken Conflictueuze gezinssituatie; moeder geen contact, woont in tuinhuis, stiefmoeder goede band 6 maand opname forensische jeugdpsychiatrie Casus

 5. Casus • Diagnoses: • CD vroeg ontstaan, zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornis • ADD, aandachtstekortstoornis • Ontwikkelingsstoornis vs hechtingstoornis? • Persoonlijkheidsstoornis (in ontwikkkeling)? • Hoe (te) behandelen?

 6. Gewetenstekort = SLECHT Toerekenbaar Maatregel Delict Straf

 7. ? Diagnostiek ? Gewetenstekort = STOORNIS toerekenbaar Maatregel Delict Straf

 8. Jan • Is Jan ziek of slecht? • ‘Psychopatiform’, psychopaat in wording • ‘Redenen’ voor stoornis • Statistisch afwijkend? • Oorzakelijke factoren? • Behandelbaarheid? • …

 9. Diagnostiek gewetensfunctie • De indruk • De vragenlijst • Het interview

 10. Diagnostiek gewetensfunctie • De indruk • De vragenlijst • Het interview

 11. Diagnostiek: vragenlijst/interview • APSD: geringe concurrente validiteit met PCL (Lee, 2004) • Concept probleem? • Longitudinaal onderzoek beperkt • PCL: predictief voor herval (Walters, 2003) • Voornamelijk factor 2 • Verschillende onderzoeken: ‘psychopathiform’ voorspellend, maar wat is ‘psychopathiform’?

 12. Diagnostiek gewetensfunctie • De indruk • De vragenlijst • Het interview  WE STAAN ONGEVEER NOG NERGENS

 13. Een mythe? • ‘Psychopaten’ reageren VERKEERD OP behandeling • D’Silva (review, 2004): geen enkele goed onderzoek dat dit ondersteunt • MAAR, (Edens, 2003) etiket ‘psychopaat’ geeft een (identiek) moordenaar … • MEER kans op de doodstraf (uit hetzelfde verhaal worden meer argumenten gehaald)

 14. Risicotaxatie en geweten • Factoren; • individueel, • familiaal & • omgeving Uitkomst

 15. Risicotaxatie en geweten Factoren Uitkomst Geweten

 16. Risicotaxatie en geweten Factoren Uitkomst Geweten

 17. Risicotaxatie en geweten Factoren Uitkomst Geweten

 18. Jan, gewetensfunctie • PCL-YV: zeer laag • Bevraging bij vader: extreem laag • Bevraging bij stiefmoeder: matig laag • Bevraging bij niet behandelaar op afdeling: zeer laag • Bevraging bij therapeut: matig laag

 19. Jan verloop • Na 3 jaar: • Nog steeds aangepast in instelling • Geen politiecontacten • Bezoeken thuis • Volgt opleiding • …

 20. Conclusie • Geweten/psychopathie is een belangrijk concept, wellicht ook bij (kinderen)/jongeren • Ontbreekt thans aan voldoende kennis, ontwikkelingspsychopathologisch/ (differentiaal) diagnostisch/ prognostisch/ therapeutisch • Daarom thans onbruikbaar om oordeel op te baseren en hoogstens als een eventuele risicofactor te beschouwen binnen de algehele evaluatie