slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Haralds Beitelis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Haralds Beitelis

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Haralds Beitelis - PowerPoint PPT Presentation

lillith-frost
163 Views
Download Presentation

Haralds Beitelis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Valsts kancelejas horizontālās prioritātes “Apmācības” īstenošanas progress Haralds Beitelis Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta konsultants – tehniskās palīdzības projekta vadītājs 2012.gada 3.aprīlis

  2. Horizontālās prioritātes “Apmācības” īstenošanas pamatojums Horizontālā prioritāte “Apmācības”: No 09.07.2008. līdz 31.12.2011. tika īstenota atbilstoši 18.12.2007. MK noteikumu Nr.918 nosacījumiem un finansēta no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/02/006 „Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana Valsts kancelejā” līdzekļiem No 01.01.2012. līdz 31.12.2015. tiek īstenota atbilstoši 06.09.2011. MK noteikumu Nr.694 nosacījumiem un finansēta no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/06/006 „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai” līdzekļiem

  3. Horizontālās prioritātes “Apmācības” īstenošanas mērķis Mērķis - nodrošināt mērķtiecīgu un koordinētu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju nodarbināto un ES fondu uzraudzības komitejas sastāvā esošo sociālo partneru pārstāvju kvalifikācijas paaugstināšanu un apmācības, tādējādi veicinot institūciju administratīvās kapacitātes stiprināšanu un ES fondu finansējuma apguves efektivitāti. Mērķa grupa -22 Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas un 18 ES fondu uzraudzības komitejā pārstāvēto sociālo partneru organizācijas Finansējums TP 2.kārtas projekta ietvaros –300 000 LVL

  4. Notikušie mācību kursi nacionālo ekspertu vadībā 2008.-2011.gadā

  5. Notikušie mācību kursi ārvalstu ekspertu vadībā 2008.-2011.gadā

  6. Pasniedzēji un pieredze no Vācijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Nīderlandes, Francijas, Īrijas, Itālijas, Austrijas, Čehijas, Grieķijas un Latvijas

  7. Mācību prioritātes 2012.gadam

  8. Mācību procesa organizēšanas priekšrocības un trūkumi Priekšrocības: Mērķa grupas atsaucība, kolēģu atbalsts Institūciju horizontālā pieredzes apmaiņa un komunikācija = kapacitātes un zināšanu pilnveide Iespēja nodrošināt mācību procesu un administratīvās kapacitātes pilnveidi arī situācijā, kad valsts budžeta līdzekļi šiem mērķiem netiek paredzēti vai tiek plānoti ļoti ierobežotā apjomā Trūkumi: Kvalificētu pasniedzēju – praktiķu trūkums Latvijā ES fondu vadības specifiskajos jautājumos Nenoteiktība ar apmeklējumu + valodas barjera ārvalstu ekspertu vadītajos mācību kursos Publisko iepirkumu likuma noteiktie ierobežojumi un pakalpojumu sniedzēju konkurence, kur zemāka cena un attiecīgi kvalitāte izkonkurē augstāk kvalificētus un dārgākus ekspertus

  9. Jautājumi, komentāri, ierosinājumi, replikas?Paldies par uzmanību!Haralds BeitelisValsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta konsultants – tehniskās palīdzības projekta vadītājsTālr: 6 7082989, e-pasts:haralds.beitelis@mk.gov.lv. Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520 Tālr.: 67082989, fakss: 67082968 E-pasts: essd@mk.gov.lv www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/