Miskol
Download
1 / 14

MISKol - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

MISKol. Espinosa | Indoyon Gonda | Guinto. Ano ang nakapukaw ng interes sa may akda / awtor para piliin ang partilular na salita bilang salita ng taon ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MISKol' - lilli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Miskol

MISKol

Espinosa | Indoyon

Gonda | Guinto


Anoangnakapukawnginteressa may akda/awtorparapiliinangpartilularnasalitabilangsalitangtaon?

 • Angnakapukawnginteressa may-akdaparasakanyang “miskol” nasalitangtaon ay angbungangebolusyonngkaranasanng Pilipino saepidemyangpagkalatngmakabagongkomunikasyonnadalangteknolohiyangmga cellular phone.

 • Isa din sanakapukawngkanyanginteres ay haoslahatngtaosaPilipinas ay nakakaunawasasalitangito. Paraan din upanglagingmaramdamanngmagkakapamilyanalagisilangbuo at lagingnasa” likodlamangngbawatisa” sapagkatsapamamagitanlangngpagmiskol ay mapapadaliangkomunikasyon.


Anoangnakapukawnginteressa may akda/awtorparapiliinangpartilularnasalitabilangsalitangtaon?

 • Ayonsaawtor, saisangiglap ay halos lahatng Pilipino ay may dala-dalang cellphone kahitsaan at kahitanongoras. Biglangnagigingmahalagangbahagingbuhayngtaoanggadyetnaito.

 • Lumaganapangmiskoldahilsapagkahumalingngmga Filipino sakomunikasyong cell phone peroinangkinnanatinangbagongteknolohiya at ginamititosaatingsarilingparaan. Sinasabinating “Miskulinmoako” paramairehistroangbagongnumero, makitaangnaiwaglitna cell phone, o ipagyabangangbago at magandang ringtone.


“MIS” “KOL”

- Hindi - Tawag

Angibigsabihinnito ay “hindinasagotangtawag.”


Paano binigyang kahulugan define ng may akda awtorang salitang kanyang napili
Paanobinigyangkahulugan (define) ng may akda/awtorangsalitangkanyangnapili?

 • Binigyangkahuluganang “miskol” sapamamagitanngetomolohiyangsalitanaibigsabihin ay hindinasagotnatawag at angisanaman ay kung paanosyaginagamitngmga Pilipino saloob at labasng cellphone tuladng

  1. Miskolinmongaako.

  2 miskollang‘to

  3. Pamiskolkanaman

  4. tawagbaito o miskol lang.


Paano binigyang kahulugan define ng may akda awtorang salitang kanyang napili1
Paanobinigyangkahulugan (define) ng may akda/awtorangsalitangkanyangnapili?

 • Angsalitang MISKOL ay binigyangkahulugansadalawanganyo; Anguna ay bilangisangpangngalannaginagamitsasadyangpagdayalngnumerong cellphone ngibangtaonahindidapatsinasagot. (Hal. Natnggapmobaangmiskolkokagabi?) O angpagpaparamdamsaibangtaosapamamagitanngpagdayalngkanilangnumerong cellphone (Hal. Kahitmiskollang, Ok naako)

 • Angikalawanganyo ay bilangisangpandiwanapatunuginang cellphone nakunwari ay tumatawag o sadyangidayalangnumero o/at sadyanghindisagutinangtawag. (Hal. Magmiskol; imiskol; miniskol)


Paano binigyang kahulugan define ng may akda awtorang salitang kanyang napili2
Paanobinigyangkahulugan (define) ng may akda/awtorangsalitangkanyangnapili?

 • Binigyangkahulugangngawtorangsalitangkanyangnapilina “miskol” sapamamagitanngpagbigayngmgahalimbawakung kalian at paanoginagamitangsalitangito.

 • Ayonsakanyaangmiskol ay isangpangngalan. Ito ay sadyangpagdayalngnumerong cellphone ngibang tan a hindidapatsinasagot.

 • Isa rinitongpagpaparamdamsaibangtaosapamamagitanngpagdayalngkanilangnumerongcellphone. Ipinaliwanagdin niyaangiba’tibangklasengpaguusapngmga tong pumapasoksarealidadng cellphone.


Anuanoangnagingistiloniyaparamabuoangkanyangartikulo? Ipaliwanagpaanonakatulongangistilongnabanggitupangepektiboniyangmaipaliwanag at matalakayangnapiliniyangsalitangtaon. Magbanggitng 3 paraan at tukuyin kung saanitomatatagpuan.

Istilo1:

Sa unangbahagingkanyangartikulo, ipinaliwagniyanaangsalitang “Miskol” ay isangbahagingbuhayngtao. Angsalitang“Miskol” ay hangosapaggamitng cellphone naisarinmalakingbahagingbuhayngtaosapagkatitoay ginagamitng halos lahatngtaosapang araw-araw. Nagbigay din syangilangbalitasaatingbansabilangpatunaysamainitnapagtanggapngmga Pilipino sateknolohiyang cell phone.

Saanbahagimatatagpuan?

Matatagpuanangartikulongitosaunangbahagingartikulo o

pahina1 at 2.


Istilo 2:

Isa rinsanagging istilongawtorparamabuoangartikulongitoay angkanyangpagpapaliwanagngetimolohiya o kung paano nag ugatangsalitang“Miskol”. Ibinahaginiyanaangsalitangitoay tunaynanagmulasasalitangingles naatinnamangnabigyanngmakabagongkahulugan, Ibinigayniyarinangkahuluganng “miskol” ayonsapaggamitat pagunawangmgatao. Naipaliwanag din niyaangpagkakaibangsalitang “miskol” samgaPilipino at ngsasalitangingles.

Saanbahagimatatagpuan?

Ito naman ay matatagpuansaikaapat at ikalimangpahinangkanyangartikulo.


Istilo 3:

Ginamitngawtorangistilongpagpapaliawanagsapagbigayngkahulugangpagpaparamdamngsalitang “miskol”. Ipinaliwanagniyanaangsalitang “miskol” ay hindilamangdulotngmakabagongteknolohiya. Ito rin ay tumutukoysapagbabagongnagaganapsaatingsarili at pakitungonatinsaiba. Ipinaliwanagniyanaangsalitangito ay ginagamitdahilsapagnanasanapatuloytayongmaramdamanngibangtao. Ipinaliwanagniyaangkanyangdahilansapagpilingsalitangitobilangsalitangtaonnadahil halos lahat ay nakauunawangsalitang “miskol”.

Saanbahagimatatagpuan?

Matatagpuanangbahagingitosapahina 8 at 9 ngkanyangartikulo.


ISYU

 • Technology vs Interaction

 • Angsuliranin ay angfilipinongbinabagongmundongpinagagalawngteknolohiyahabangnagpupumilitnghuwagbumitawsakinalakihangmgapagpapahalagatuladngpagpaparamdamsamgaminamahal.


Paano naman nagging wakas ng artikulo sa palagay ninyo naging epektibo ba ang awtor bakit
Paanonaman nagging wakasngartikulo?Sapalagayninyonagingepektibobaangawtor, bakit?

 • Angnagingwakasngartikulo ay direktangpaghahalitulad (metapora). Inisinaadniyasakanyang pang wakasna kung bakitdapatangMiskol ay gawingsalitangtaon. Angsalitangmiskol ay sumasalaminsapinagdaananngatingkulturasaharapnglakasngglobalisasyon at ditto nakapaloobangsagotsatanongngatingmgapagpapahalaga at ito ay isanglarawanngbawat Filipino ngbinagongmundongkinagagalawanngteknolohiyahabangpilitnahuwagbumitawsakinalakihangpagpapahalaga.


Kailangannatingsagutinangganitonguringmiskolbagotayomaglobat.”