1 / 6

zwierzeta

Piżmak należy do zwierząt ziemno-wodnych żyjących w koloniach. Jego siedliskami są rzeki różnego typu wód. W wysokich brzegach piżmaki kopią nory do których wejście znajduje się pod powierzchnią wody. W norach tych wydzielone są komory.

lilka
Download Presentation

zwierzeta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Piżmak należy do zwierząt ziemno-wodnych żyjących w koloniach. Jego siedliskami są rzeki różnego typu wód. W wysokich brzegach piżmaki kopią nory do których wejście znajduje się pod powierzchnią wody. W norach tych wydzielone są komory. Piżmaki mogą wywoływać szkody niszcząc groble przeciwpowodziowe lub przy stawach rybnych. Są zwierzyną łowną ze względu na cenne futra.

  2. Kaczka krzyżówka jest to najpospolitszy gatunek kaczki występujący w Polsce. Można ją spotkać na prawie wszystkich zbiornikach wodnych. Zamieszkuje nawet małe stawy w parkach dużych miast, rowy, a przede wszystkim brzegi rzek, wyspy w nurcie, jeziora, mokradła, starorzecza. Jest obok łabędzia niemego jedynym ptakiem wodnym który przystosował się do życia na obszarach zurbanizowanych. Może gniazdować nawet na budynkach w zabudowie śródmiejskiej. Żywi się drobnymi zwierzętami i kawałkami roślin. Jest to ptak łowny.

  3. Łyska jest bardzo pospolitym ptakiem w Polsce. Bytuje w prawie wszystkich wodach stojących jak stawy, jeziora i zalewiska rzek zarośnięte na brzegach szuwarami. Bytuje stale na wodzie żerując na jej powierzchni oraz nurkując. Żywi się głównie wodorostami i drobnymi żyjątkami wodnymi, drobnymi rybkami i mięczakami. Gniazda zakłada wśród trzciny lub sitowia na wodzie. Jest ptakiem łownym poza okresem ochronnym.

  4. Kokoszki wodne są w Polsce dość licznymi ptakami lęgowymi. Żyją nad wodami. Bardzo lubią stare zarastające stawy, zakola na wolno płynących rzekach oraz zatoki jezior. Ich ulubionym środowiskiem jest styk wody i lądu, najlepiej porośnięty bujną roślinnością wodną i nadwodną. Pokarm kokoszki stanowią owoce i nasiona roślin wodnych i nabrzeżnych, pędy młodych traw oraz drobne owady, mięczaki i inne bezkręgowce. Kokoszki przyzwyczaiły się do życia w miastach. Spotyka się je w parkach i na miejskich stawach. Kokoszka podlega ochronie prawnej.

  5. Wrona jest mało płochliwym ptakiem, który bardzo szybko przystosowuje się do życia na terenach zurbanizowanych i w obecności człowieka. Zamieszkuje obrzeża zadrzewień śródpolnych, parki, małe laski w pobliżu łąk i terenów wilgotnych. Jej pokarm stanowią drobne ssaki i ptaki aż do owadów odpadków i resztek ze śmietnika. Nie gardzi padliną. Wrona jest objęta ochroną gatunkową częściową. Sroka zamieszkuje niewielkie młode drzewostany z domieszką olchy i brzozy, kępami krzewów pośród pól i łąk jak również stare, opuszczone sady i ogrody w pobliżu ludzkich siedzib. Pożywienie ma bardzo urozmaicone od owadów, jaszczurek, małych żab, ślimaków i myszy, po ziarno zbóż, jaja i pisklęta a nawet małe kurczaki. Nie jest objęta ochroną gatunkową.

  6. Lin występuje przeważnie w wolno płynących rzekach oraz płytkich, nagrzewających się jeziorach i stawach o mulistym dnie, gęsto porośniętym podwodną roślinnością. Lin jest popularną rybą hodowlaną, odznaczającą się bardzo małymi wymaganiami pod względem jakości wody. Płoć występuje w wodach stojących w wolno płynących. Jest to ryba stadna bytująca w porośniętej roślinnością strefie przybrzeżnej. Zimę spędza w spokojnych, głębokich miejscach. Pokarm stanowią małe organizmy zwierzęce oraz rośliny.

More Related