architekt ra webu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Architektúra webu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Architektúra webu

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Architektúra webu - PowerPoint PPT Presentation

lilith
121 Views
Download Presentation

Architektúra webu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Webové technológie a publikovanie na webe Architektúra webu

 2. WorldWide Web internetová služba multimediálne komunikačné médium (web 2.0) zdroj informácií publikačný kanál marketingový nástroj odborná knižnica

 3. Webová stránka - dokument publikovaný na webe Webové technológie • webový server, webový klient • webový adresný priestor (URI) • doménový menný systém (DNS) • komunikačný protokol (HTTP, HTTPS) • jazyky pre tvorbu webového obsahu • textový dokument • multimediálny dokument • aplikácia, ktorá užívateľovi sprístupňuje ďalšie služby

 4. Webový server a webový klient architektúra webu: klient – server komunikácia dvoch programov na základe požiadavky klienta server poskytuje službu, ktorú klient využíva

 5. Webový server a webový klient • webový server – sprístupňuje webové stránky • veľa open-source softvérov (napr. Apache) • inštalácia aj na vlastnom PC pre vývoj a testovanie webových aplikácií • pre umiestnenie webových stránok na internete je vhodnejšie využiť webhosting (sprostredkuje nákup, registráciu, konfiguráciu domény, komunikačné služby, ...)

 6. Webový server a webový klient • webový klient – prezentuje webové stránky užívateľovi • internetový prehliadač, webový prehliadač • komerčné aj open-source (napr. MS IE, MozillaFirefox, Opera, Safari, GoogleChrome, ...) • často používaný softvérový nástroj, aj na prácu s citlivými osobnými údajmi, dôraz na vyspelosť softvéru pri výbere

 7. Webové adresy • podliehajú štandardom DNS a URI • adresy počítačov sú číselné: IP adresy • napr. 194.67.123.101 • reťazcovédoménové adresy používané užívateľmi musia byť najskôr preložené na IP • napr. www.matfyz.sk • preklad adries zabezpečuje doménový menný systém (DNS)

 8. Doménový menný systém umožňuje doménu vlastniť a využívať je hierarchický, pod každou doménou môžeme vytvoriť ľubovoľný počet subdomén (prostredníctvom prefixu a bodky, napr. blog.matfyz.sk) jednej IP adrese môže byť priradených niekoľko domén (napr. poskytovateľ webhostingu) jedna doména môže byť priradená niekoľkým IP adresám (napr. portál, vyťažený web)

 9. Štandard URI URI (UniformResourceIdentifier) definuje prístupné formáty webových adries doménové meno je len časťou webovej adresy (označuje sa aj URI adresa) URI adresácia sa používa pri službe www, ale aj pri iných službách (napr. ftp, mail)

 10. Štandard URI • časti URI adresy • komunikačný protokol • adresa servera a port, na ktorom webserver beží • uloženie dokumentu na serveri • časť odovzdaná webserveru na spracovanie • miesto vnútri dokumentu, na ktoré adresa ukazuje

 11. Protokol HTTP Prehliadačkomunikuje s webserverompomocouprotokolu HTTP (HyperText Transfer Protocol). Protokolšpecifikujeformátspráv, ktorésiprehliadač a webservervymieňajú. HTTP protokolfungujenajednoduchomprincípepožiadavka-odpoveď. Potomakonapíšeme do prehliadača URI adresu, prehliadačzistí IP adresuservera, vytvorí TCP spojeniea odošlenaadresuserverapožiadavku (HTTP request). Server požiadavkuspracuje, a pošlenaspäťodpoveď (HTTP response).

 12. Protokol HTTP Keďže web slúži predovšetkým na získavanie dokumentov, HTTP odpoveď zvyčajne obsahuje dokument umiestnený na danej adrese. Správy HTTP protokolu sa skladajú z hlavičky a z tela. Požiadavka aj odpoveď sú textové správy, pričom v tele správy sa môžu prenášať aj binárne dáta (napr. vždy, keď sťahujeme obrázok). V tele správy sa teda prenáša samotný dokument,v hlavičke sa prenášajú rôzne metadáta týkajúce sa komunikácie a dokumentu.

 13. Metaúdaje stavovýkód: trojmiestnyčíselnýkódidentifikujevyhodnoteniepožiadavky web-serverom (200 – dokumentnájdený; 301, 302 – presmerovanie; 403 - prístupzamietnutý, 404 – dokumentsanenašiel, atď.); metóda(HTTP request method): protokolHTTP rozlišujeniekoľkotypovpožiadaviek, ktorýmhovorímemetódy. V praxisapoužívajúpredovšetkýmmetódy GET (vyžiadanie dokumentu) a POST (odoslanie dát). cookies:webservermôže do odpovede „pribaliť“ špeciálnedáta, ktorýmhovoríme cookies.

 14. Metaúdaje • Podstatou cookies je, žeklientprikaždejďalšejkomunikácii so serverompošlevždyvšetky cookies naspäť. Toto sanajčastejšievyužívanaidentifikáciuopakovanejkomunikácie s týmistýmklientom. • platnosťdokumentu:dátumdokedy je dokumentaktuálny a informácia o tom, čisamáukladať v cache-pamätialebonie; • ďalšiemetadátapotrebnénaspracovaniedokumentu: typodoslanýchdát (MIME), veľkosť, kódovanie, a pod.

 15. Webovýobsah a webovéaplikácie Protokol HTTP umožňuje prenášať dáta v ľubovoľnom formáte, a tak publikovať na webe môžeme vlastne akýkoľvek súbor. Podstatou webu je však jeho hypertextový obsah. Hypertext je text obohatený o tzv. hypertextové odkazy, ktoré sú linkami z jedného dokumentu do druhého. Podstatou hypermédií je práve možnosť ľubovoľne sa odkazovať v dokumente na iné dokumenty. Základným typom dát na webe sú teda hypertextové dokumenty v jazyku HTML. Tento jazyk definuje predovšetkým štruktúru dokumentov. Pre ich typografickú úpravu a grafické spracovania sa používa jazyk kaskádových štýlov (CSS).

 16. Webovýobsah a webovéaplikácie HTML dokumentymôžubyťobohatené o rôznymultimediálnyobsah. hovoríme o hypermediálnychdokumentoch, ktorémôžuobsahovaťvloženéobrázky a zvuky v rôznychformátoch. Ajkeďnatívne (t.j. samyodseba) prehliadačepodporujúibaniekoľkozákladnýchformátov, ďalšieformáty je možnédoinštalovaťvoformerôznychpluginov. Taktomôžemeprehliadačobohatiť o schopnosťprehrávať video akoajzobrazovaťpomernepokročilémultimediálneformáty, ako je napr. veľmipopulárnyformátFlash.

 17. Webovýobsah a webovéaplikácie HTML dokumenty môžu byť tiež obohatené o tzv. skripty. Skript je programový kód vložený do dokumentu, ktorý: sa v prehliadači inicializuje a vykoná po načítaní stránky, prípadne potom ako ho používateľ aktivuje kliknutím na nejaký ovládací prvok. môže vypísať hlásenie, môže spracovať a prepísať časť dokumentu, skript sa vykoná v prehliadači, hovoríme o tzv. skriptovaní alebo tiež programovaní na strane klienta (client-side). Najpoužívanejším skriptovacím jazykom je jazyk JavaScript (niekedy tiež ECMAScript), na skriptovaní stavia aj v súčasnosti veľmi populárna technológia AJAX, ktorá nám umožňuje pomocou skriptu načítať doplňujúce dáta z webservera a následne ich do stránky vložiť bez nutnosti načítať a pregenerovať celú stránku.

 18. Webovýobsah a webovéaplikácie programovanímnastraneservera(server-side): V takomtoprípade HTML dokumentyniesúdopredupripravené a uloženénawebovomserveri, ale súvytváranénaserverišpeciálnymprogramom. v praxisapoužívajúpredovšetkýmjazyky PHP, Java, ASP, a niektoréďalšie. Princípfungovania je vždyjednotný a je založenýnatzv. rozhraníCGI (Common Gateway Interface): 1. webserverdostanepožiadavkuodklienta a prijejspracovanízistí, ženejde o požiadavkunastatický HTML dokument, ale na server-side skript (najčastejšiepodľakoncovkysúboru, napr. „.php“); 2. webserverinicializuje a vykonápríslušnýskript, pričomnavstupe mu odovzdádotazovúčasť URI adresy, prípadnedátazaslanémetódou POST; 3. skriptpovykonanívrátivýstupwebserveru – v typickomprípadevygenerovaný HTML dokument; 4. webserverodošleklientu HTTP odpoveď s vygenerovanýmdokumentom.

 19. Webovýobsah a webovéaplikácie Zložitejšieprogramyvykonávanétoutotechnikounawebovomserverinazývamewebovéaplikácie. tentopojem je spájanýpredovšetkým so server-side programovaním, modernéwebovéaplikácie ho častokombinujúaj so skriptovanímnastraneklienta, pričomsahojnevyužívatechnológia AJAX. Väčšinastránok, ktorénavštevujeme, sú v skutočnostiwebovéaplikácie. Celátátooblasť v súčasnostiprudkonapreduje a intenzívnesavyvíjavovšetkýchsvojichaspektoch.

 20. Ďalšiewebovétechnológie V tejtočastismevymenovalihlavnétechnológie, ktorévytvárajúarchitektúruwebu. Tentozoznamvšaknie je úplný, web je veľmidynamickémédium a rôznenovétechnológiesaobjavujúveľmičasto, pritomniektoréinépočaseupadnú do zabudnutia, súnahradenéinýmialebosa z nejakéhodôvoduprestanúpoužívať. Trend: webovévyhľadávače systémysprávyobsahu syndikáciawebovéhoobsahu

 21. Ďalšiewebovétechnológie webové vyhľadávače: webových stránok je obrovské množstvo a sú veľmi premenlivej kvality, nájsť na webe to čo hľadáme si bez vyhľadávačov už neodkážeme predstaviť. Význam vyhľadávačov stále rastie: kým pred niekoľkými rokmi bolo najcennejšou komoditou na webe ľahko zapamätateľné a výstižné doménové meno, dnes jeho význam klesá – oveľa dôležitejšie je byť dostatočne vysoko vo výsledkoch vyhľadávania. systémy správy obsahu (Content Management System, CMS): je akákoľvek webová aplikácia, ktorá nám umožňuje jednoduchou formou spravovať štruktúru a obsah webovej stránky. Jej úlohou je, aby sme obsah mohli tvoriť jednoducho, často bez podrobných znalostí webových jazykov ako HTML, CSS, PHP a pod. Aj typický blog a wiki sú vlastne CMS systémy; syndikácia webového obsahu (Really Simple Syndication, RSS): RSS súbor veľmi stručne opisuje obsah stránky. RSS mávajú hlavne stránky, ktoré sa rýchlo a pravidelne menia (spravodajstvo, blogy). RSS nám umožňuje mať prehľad o tom, či sa na webe deje niečo nové a zaujímavé bez toho, aby sme stále prechádzali a kontrolovali množstvo stránok. Sledujeme len svoju RSS čítačku…