ob ansk sdru en vz jemn sou it n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Občanské sdružení Vzájemné soužití

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Občanské sdružení Vzájemné soužití - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Občanské sdružení Vzájemné soužití. Tým Hnízdo – Čiriklano Kher Mgr. Hana Žurovcová Ostrava. Dovolte nám na úvod naší prezentace seznámit Vás alespoň krátce s naší organizací…. KDO JSME?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Občanské sdružení Vzájemné soužití' - liliha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ob ansk sdru en vz jemn sou it

Občanské sdružení Vzájemné soužití

Tým Hnízdo – Čiriklano Kher

Mgr. Hana Žurovcová

Ostrava

dovolte n m na vod na prezentace sezn mit v s alespo kr tce s na organizac
Dovolte nám na úvod naší prezentace seznámit Vás alespoň krátce s naší organizací…
 • KDO JSME?

Občanské sdružení Vzájemné soužití je registrovaná nevládní nezisková apolitická organizace, působící v Ostravě od záplav v roce 1997, která se snaží vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou.

 • ČINNOSTI SDRUŽENÍ:

Činnosti se soustřeďují do oblasti humanitární, vzdělávací, sociálního a právního poradenství, terénní práce, problematiky bydlení, zaměstnanosti, ústavní výchovy dětí, řešení konfliktů a lidských práv.

z kladn teze z nich vych z me
Základní teze z nichž vycházíme:
 • Role biologické rodiny (nukleární i širší ) při výchově dítěte je nezastupitelná a nedá se nikdy a ničím zcela nahradit.
 • Český stát přijímá zodpovědnost za zajištění péče a výchovy dětí v situacích, kdy to nemohou nebo nedělají rodiče. Za tímto účelem vytvořil řadu různých nástrojů od nejméně přirozených – ústavní péče, přes ty blížící se standardní rodině – pěstounská péče, až po osvojení.
 • České zákony vztahující se k výchově a péči o děti jsou poměrně moderní a dobré, existuje však značný rozdíl mezi zákony a prováděnou praxí.
 • Podpora rodiny prostřednictvím terénní asistence ohroženým rodinám je účinným nástrojem k udržení celistvosti a funkčnosti rodiny a pro stát je v důsledku ekonomicky výhodnější.
kdo n s podporuje
Kdo nás podporuje:
 • Evropská komise, Direktorát justice, svobody a bezpečnosti, program Daphne II.
 • Úřad vlády České Republiky.
 • Nadace Terezy Maxové.
 • Statutární město Ostrava.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 • Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové.
na m c lem je
Naším cílem je:
 • Předcházení odebrání dětí z rodiny do ústavní výchovy.
 • Umožnění návratu dětí z ústavní výchovy do rodiny.
 • Rodiče, schopní hájit práva a zájmy sebe a svých dětí.
 • Účinný podporující a spolupracující systém pomoci rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.

Komu pomáháme:

 • Rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, v jejímž důsledku by mohlo dojít k umístění dítěte do institucionální výchovy.
 • Rodičům a příbuzným dětí umístěných do institucionální výchovy, kteří usilují o návrat dětí zpět do své péče nebo o posílení kontaktu se svými dětmi.
slide6

Tým pro terénní asistenci rodinám tvoří : 2 sociální pracovnice a 5 terénních asistentek, z toho jsou 4 Romky,

 • Spolupracujeme s externími odborníky : psycholog - PhDr. Jarmila Valoušková, vedoucí Centra náhradní rodinné péče Ostrava, FOD
 • právnička - Mgr. Kateřina Cilečková
 • policista MŘ PČR Frýdek – Místek- Ivan Žurovec

Spolupracujeme a vyměňujeme si zkušenosti s organizacemi z dalších evropských zemí, zabývajícími se podobnou problematikou – z Maďarska, Rakouska, Slovenska.

co dle na ich zku enost rodin m pom h
Co dle našich zkušeností rodinám pomáhá:
 • Osobní a dle potřeby dlouhodobý vztah s rodinami, založený na dobrovolném rozhodnutí ke spolupráci, individuální přístup.
 • Sociálně právní poradenství.
 • Nácvik rodičovských a sociálních dovedností.
 • Hájení práv a zájmů rodiny.
 • Zastupování rodičů během soudního řízení.
 • Zprostředkování služeb dalších organizací.
 • Doprovázení a asistence při jednáních se státními institucemi.
 • Zajištění humanitární pomoci při krizových situacích.
 • Podpora rodičů při udržování kontaktu s dětmi umístěnými do institucionální výchovy.
 • Zapojení do svépomocných podpůrných aktivit – setkávání rodičů, víkendové pobyty rodin.
d vody kter dle na ich zku enost vedou k odebr n d t te z rodiny
Důvody, které dle našich zkušeností vedou k odebrání dítěte z rodiny
 • Ztráta bydlení nebo kvalita bydlení neodpovídající zavedeným standardům.
 • Špatná ekonomická situace rodiny – zadluženost, dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, obtíže při hospodaření s financemi.
 • Nefungující komunikace mezi rodiči a odpovědnými sociálními pracovníky, neschopnost rodičů naplnit očekávání sociálních pracovníků.
 • Nedostatečné rodičovské kompetence.
 • Zanedbávání školní docházky dětí,nežádoucí chování dětí vůči okolí, špatný prospěch ve škole.
 • Nedostatečná spolupráce rodičů s pediatry a odbornými lékaři.
 • Negativní jevy ohrožující celistvost rodiny – závislosti, domácí násilí, týrání, sexuální zneužívání dětí, zneužívání dětí k trestné činnosti.
n kolik sel z na pr ce
Několik čísel z naší práce
 • Od ledna 2006 do prosince 2006 jsme pracovaly se 103 rodinami.
 • 76 rodin bylo ohroženo umístěním dítěte do ústavu z důvodu obtížné životní situace.
 • Ze 27 rodin již dítě do ústavu odebráno bylo a rodiče usilovali o jeho návrat nebo obnovení kontaktu s dítětem.
 • Nejčastějším typ obtíží s nimiž se rodiny potýkaly byly – výchova a péče o děti, rodinné vztahy, finanční situace a bytové podmínky, nedostatečná orientace v právním a sociálním systému.
 • V průběhu roku 2006 se nám podařilo podpořit 6 rodin v tom, aby dosáhly návratu svých dětí z ústavního zařízení do své péče.
vyu itelnost p padov ho setk n v praxi
Využitelnost případového setkání v praxi

Navrhujeme, aby se případová setkání konala vždy:

 • před podáním návrhu soudu ze strany OSPOD na nařízení ústavní výchovy u dítěte
 • bezprostředně po podání návrhu ze strany OSPOD na nařízení předběžného opatření a po umístění dítěte z rodiny do ústavního zařízení nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
vyu itelnost p padov ho setk n v praxi1
Využitelnost případového setkání v praxi

3. vždy do tří měsíců od faktického umístění dítěte do ústavní výchovy po nařízení ústavní výchovy

4. individuálně na základě návrhu OSPOD nebo jiného subjektu, který s rodinou pracuje v případě, že se rodina potýká s větším množstvím obtíží a je potřeba koordinovat práci různých subjektů – školy, pediatra, PČR, probační a mediační služby, neziskové organizace, apod.

nezbytn p edpoklady pro realizaci p padov ho setk n
Nezbytné předpoklady pro realizaci případového setkání
 • Místo konání – jako nejvhodnější se nám jeví prostory OSPOD z důvodu jeho nezastupitelné role v realizaci případového setkání v práci s rodinou. V případě, že je dítě již umístěno v ústavním zařízení nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc by mohlo být výhodou konání případového setkání v prostorách zařízení.
nezbytn p edpoklady pro realizaci p padov ho setk n1
Nezbytné předpoklady pro realizaci případového setkání
 • Kontaktování účastníků setkání – OSPOD ve spolupráci s dalšími subjekty do případu zapojenými vytvoří seznam osob a organizací, které jsou pro řešení situaci rodiny relevantní. Kontaktuje je písemně a telefonicky a dojedná vhodný termín setkání. Osloví také rodiče a na setkání je přizve. V případě, že je dítě již umístěno v ústavním zařízení nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pak by mohlo být výhodou, pokud by setkání organizoval ředitel zařízení ve spolupráci s OSPOD.
 • Všichni zúčastnění by měli mít pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí nebo před začátkem případového setkání podepsat prohlášení o mlčenlivosti.
 • Délka setkání – cca 1,5 hodiny.
pr b h p padov ho setk n
Průběh případového setkání

1.Přivítání účastníků a vzájemné představení – organizátor setkání přivítá účastníky, zajistí podepsání prohlášení o mlčenlivosti a všichni účastníci se představí, sdělí jak jsou do řešení situace rodiny zapojeni.

2. Organizátor setkání seznámí účastníky s cílem setkání a s jeho průběhem. Obecným cílem setkání by mělo být hledání cesty jak řešit jednotlivé obtíže rodiny tak, aby dítě z rodiny nemuselo být odebráno, aby se do ní mohlo vrátit nebo se pro něj našlo jiné vhodné řešení mimo ústavní výchovu.

pr b h p padov ho setk n1
Průběh případového setkání

3. OSPOD shrne své poznatky k situaci v rodině a případně důvody pro podání návrhu na nařízení ústavní výchovy u dítěte.

4. Každý z dalších účastníků sdělí, jaké má k situaci rodiny informace a kde vidí obtíže.

pr b h p padov ho setk n2
Průběh případového setkání

5. Všichni účastníci dávají své návrhy na to, jak by byly jednotlivé obtíže rodiny řešitelné tak, aby dítě z rodiny nemuselo být odebráno, aby se do ní mohlo vrátit nebo se pro něj našlo jiné vhodné řešení mimo ústavní výchovu. Účast rodičů je v této fázi téměř nezbytná, protože to budou právě oni, na kterých bude ležet hlavní zodpovědnost za naplnění dohodnutých kroků. Avšak každý ze zúčastněných by měl také svým dílem participovat.

pr b h p padov ho setk n3
Průběh případového setkání

6. Organizátor shrnuje dohodnuté kroky. V průběhu setkání pořizuje zápis,který všem účastníkům do 1 týdne od setkání zašle k připomínkování.

7. Účastníci se dohodnou na termínu dalšího setkání, kde společně vyhodnotí, co z dohodnutých kroků se podařilo uskutečnit, případně kroky přehodnotí vzhledem ke změněné situaci.

na e zku enosti
Naše zkušenosti

Zkušenosti z Maďarska a Rakouska – pokud je dítě z rodiny odebráno, je nejprve umístěno na 1 měsíc do přijímacího zařízení, kde jsou posouzeny jeho potřeby a proběhne společné setkání profesionálů a rodičů s cílem zhodnotit, co bude s dítětem dál. Obdobný systém funguje také v Rakousku.

na e zku enosti1
Naše zkušenosti

Podařilo se nám spoluorganizovat 5 případových setkání ke třem rodinám. U dvou rodin již byla dětem nařízena ústavní výchova, u jedné rodiny byl podán návrh na nařízení ústavní výchovy u dětí. Všechny proběhly na pracovištích příslušných OSPOD. Největšího setkání se účastnilo 10 osob. Účastníky případových setkání byli např. vedoucí OSPOD, klíčová pracovnice OSPOD, pediatr, učitelky a výchovná poradkyně, právní zástupce rodičů, jeden z rodičů, psycholožka, policista, pracovníci ústavních zařízení, terénní pracovníci města, pracovníci neziskové organizace.

zm ny z kona kter by mohly napomoci zaveden p padov ch setk n
Změny zákona, které by mohly napomoci zavedení případových setkání

Novelou v zákoně č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Navrhujeme doplnit

 • Navrhujeme změnit § 29 a doplnit ho o povinnost obecního úřadu vypracovat plán sociální práce s rodinou dítěte, cílem tohoto plánu by byly jednak opatření na úpravu rodinných poměrů rodiny dítěte a opatření na podporu udržení vztahů mezi dítětem a jeho rodiči.
zm ny z kona kter by mohly napomoci zaveden p padov ch setk n1
Změny zákona, které by mohly napomoci zavedení případových setkání

Novelou z.č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a zapracováním do vyhlášky MZ ČR o provozu dětských domovů pro děti do 3 let. V § 24, odst. 1, písm. m by bylo doplněno, že

 • „Ředitel zařízení je povinen kontrolovat vypracování a plnění individuálního plánu dítěte s cílem jeho návratu do vlastní nebo náhradní rodiny či do zařízení rodinného typu“
 • Tento individuální plán dítěte je vypracováván dle metodiky MPSV ČR a na jeho vytváření se během případového setkání podílí ředitel ústavu, klíčový pracovník, sociální pracovník příslušného OSPOD, další osoby a nezávislé subjekty pověřené výkonem SPOD.Je-li to s ohledem na zájem dítěte možné, pak také rodič.
d kuji v m za pozornost

Děkuji vám za pozornost

Za tým Hnízdo – Čiriklano Kher

Mgr. Hana Žurovcová

Tel: 775 761 189, 596 111 840

E-mail: hnizdo.souziti@seznam.cz