Vem gör vad - PowerPoint PPT Presentation

lilian
vem g r vad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vem gör vad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vem gör vad

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Vem gör vad
148 Views
Download Presentation

Vem gör vad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vem gör vad Ansvarsroller för arbetsmiljön

  2. Chefens uppgifter i arbetsmiljöarbetet är att: • Fördela uppgifter som krävs för att uppfylla arbetsgivarens ansvar • Ha egen kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och hur den ska tillämpas i verksamheten • Verka för att samverkan med arbetstagarna fungerar

  3. Chefens uppgifter i arbetsmiljöarbetet är att: • Komma överens med facklig organisation/skyddsombud om utbildning och tid för skyddsombudsuppdraget • Ge skyddsombud och medarbetare möjlighet att delta i planering av ändringar i verksamheten

  4. Arbetstagarens uppgifter i arbetsmiljöarbetet är att: • Utföra de uppgifter som fördelats till honom/henne av chefen • Meddela chefen om uppgifterna inte kan utföras beroende på bristande resurser, kompetens eller befogenheter • Medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet • Meddela chefen eller skyddsombudet i akuta farofyllda situationer

  5. Skyddsombudets uppgifter i arbetsmiljöarbetet är att: • Företräda arbetstagarna • Delta vid planering av nya och ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder, farliga ämnen och av ny arbetsorganisation inklusive viktiga förändringar av verksamheten • Ta del av handlingar som berör skyddsombudets verksamhet

  6. Skyddsombudets uppgifter i arbetsmiljöarbetet är att: • Delta vid upprättande av handlingsplaner och vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete • Vända sig till chefen och begära åtgärder som behövs för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö • Avbryta ett arbete om det innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa.