Финансиране чрез ЕСКО договори
Download
1 / 13

??????????? ???? ???? ???????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Финансиране чрез ЕСКО договори. Агенция по e нергийна e фективност 2011. Възможни публично частни партньорства в енергийната ефективност. договори за енергоефективни услуги. договори с гарантиран резултат. договори за енергийни услуги. договори “до ключ”. договори за услуга.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????? ???? ???? ????????' - lilah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4078542

Финансиране чрез ЕСКО договори

Агенция по eнергийнаeфективност

2011


4078542

Възможни публично частни партньорства в енергийната ефективност

 • договори за енергоефективни услуги

 • договори с гарантиран резултат

 • договори за енергийни услуги

 • договори “до ключ”

 • договори за услуга

 • договори за концесия

Публично - частните партньорства предлагат иновативна възможност, но в същото време изискват организационна готовност и систематичен подход


4078542
Договор с гарантиран резултат или финансиране от трета страна

Договорът е:

 • съвременен финансов механизъм за изпълнение на мерки за ЕЕ

 • Договорът постига:

 • енергоефективни услуги, изпълнени и цялостно или частично финансирани от ЕСКО компанията


4078542
E или финансиране от трета странаСКО компаниите - бизнес модел в областта наенергийната ефективност

 • ЕСКО компаниите прилагат:

  • финансов механизъм, основан на принципа капиталовите разходи по проекта да се изплащат от икономиите, постигнати чрез него

 • ЕСКО компаниите осигуряват:

  • на свои разноски енергийни услуги и инвестиции при гарантирано равнище на спестени енергийни разходи, възвръщащи инвестицията заедно с известна печалба

  • финансирането на услугата, не само чрез собствени средства, а и чрез привлечени средства и финансиране от трета страна

 • Целият финансов, технически и търговски риск е за сметка на изпълнителя


4078542
Дейности на ЕСКО компаниите или финансиране от трета страна

 • доставка на енергия, включително заплащане на разходите за гориво

 • експлоатация, ремонт и поддръжка на инсталациите

 • осигуряване на резервни части по гаранционен договор

 • осигуряване на финансирането за реконструкция на съоръжения и инсталации

 • консултантски и инженерни услуги, проучвания, проектиране, контрол на реализацията и др.

 • изграждане на съоръжения “до ключ”, инженерни услуги,доставка, надзор на строителството и пускане в експлоатация


4078542
Модел на работа на ЕСКО компанията

Обект, нуждаещ се от енергийна рехабилитация

EСКО

компания

1

2

3

4

Банка


4078542
Услуги предлагани от ЕСКО фирмите

 • енергийно обследване – определя размера на инвестицията; съдържа всички очаквани спестявания и разходи за всяка мярка за енергийна ефективност;

 • комплексно инженерно проектиране

 • финансиране на проекта

 • пълна инсталация и предаване за експлоатация

 • гаранции за постигане на енергийни спестявания

 • измерване и проверка на спестяванията


4078542

Законова рамка за сключване на ЕСКО договори

 • ЗЕЕ

  • разпоредбите на чл. 48 и чл. 49 от ЗЕЕ

 • МИЕ/Т и МФ

  • разпоредбите на Наредба № РД-16-347 от 02.04.2009

 • АЕЕ

 • участва в разглеждането и одобряването на средства за изпълнение на договори с гарантиран резултат в сгради общинска собственост

 • изпраща мотивирано предложение за финансиране на ЕСКО договора до МФ

 • удостоверява, че за съответната сграда няма издаден сертификат в резултат на изпълнени дейности по други програми


4078542
Планиране на средства в бюджета за изпълнение на ЕСКО услуги по договори с гарантиран резултат в сгради общинска собственост

 • Общините планират средства за изплащане на задължения по ЕСКО договори в сгради общинска собственост, в проекта на бюджет за съответната година след взето решение на общинския съвет.

 • Определянето и изплащането на средства от централния бюджет по ЕСКО договори за сгради общинска собственост, се извършва само за сгради, обслужващи делегирани от държавата дейности, с РЗП над 1000кв.м.

 • Средства от централния бюджет се предоставят за финансиране на ЕСКО договори след получаване на сертификат най- малко категория Б за сгради общинска собственост, за които са изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и са постигнати договорираните нива на енергийно потребление.

 • Определянето размера на средствата по ЕСКО договори се извършва на база парична равностойност на гарантираната икономия на енергия, остойностена по актуална цена на енергията.


4078542
Условия за финансиране на ЕСКО договори в сгради държавна и/или общинска собственост

Предвидените за изпълнение дейности и мерки по енергийна ефективност да гарантират постигането на енергийни спестявания и издаване на сертификат за енергийна ефективност, съответстващ най-малко на изискванията за издаване на сертификат категория Б.

Предвидените за изпълнение мерки за повишаване на енергийната ефективност да бъдат изпълнени с материали, съответстващи на изискванията на Закона за техническите изисквания на продуктите.

Предвидения в договора срок изплащане на инвестицията за енергийни спестявания да бъде не по-дълъг от 10 години.

Включените в предмета на договора с гарантиран резултата възстановителни и/или съпътстващи дейности, които гарантират експлоатационната годност на мерките за повишаване на енергийната ефективност не подлежат на финансиране.


4078542

Сгради общинска собственост подходящи за финансиране чрез ЕСКО договори в югозападен район за икономическо планиране

142 сгради – общинска собственост, са подходящи за сключване на ЕСКО договори

 • годишна икономия на енергия 10,4 mln.lv/year

 • спестени емисии СО2 24,5 kt / year

 • необходими инвестиции130 mln.lv.


4078542

Ползи за собствениците и ползвателите на сградитеслед изпълнени енергийно ефективни услуги по ЕСКО договори:

 • разходи за енергийно потребление не по-високи от досегашните до изплащане на проекта и значително по ниски след това

 • допълнителна възможност за доставка на енергийни продукти на по-ниски цени

 • красив външен вид на сградата

 • значително повишен комфорт за обитателите

 • социален ефект и повишено самочувствие на жителите на населеното място


4078542
Време за въпроси и дискусия ползвателите на сградите

Благодаря за вниманието!

Лидия Костова

Главен експерт“ДГР”

Агенция по енергийна ефективност

Телефон: +359 2 9154060

Имейл:LKostova@seea.government.bg


ad