misijn rozmer misijnej spolo nosti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Misijný rozmer Misijnej spoločnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Misijný rozmer Misijnej spoločnosti

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Misijný rozmer Misijnej spoločnosti - PowerPoint PPT Presentation

lila-hendrix
62 Views
Download Presentation

Misijný rozmer Misijnej spoločnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Misijný rozmer Misijnej spoločnosti • Misia Krista a Cirkvi • Misijný rozmer Spoločnosti • Zasvätenie sa Pravde

 2. Misia Krista a Cirkvi

 3. Kristocentrický rozmer • Cirkev má svoj pôvod v poslaní Syna a v zoslaní Ducha Svätého (AG 2) • „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28, 19 – 20a) – motto každého misionára • Pán prehovoril ku mne takto: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ (Jer 1, 4 – 5) • “Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste prinášali ovocie a aby ste ho prinášali v hojnosti.“ (Jn 15, 16) • „Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som sa naučila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti, koho chce...“ (bl. Matka Tereza)

 4. Vincentínsky rozmer • Povolanie misionára je Božia výzva nasledovať Krista ohlasujúc evanjelium chudobným. • „Chudobný dedinský ľud umiera od hladu a vystavuje sa zatrateniu“, opakoval Vincent po celý svoj život. Odpoveďou na tieto dve formy biedy sa stali jeho dve veľké diela – misie a charitatívne spoločenstvá. • Čakajú na misie.

 5. Charakteristické črty nášho zasvätenia • hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť • plniť Otcovu vôľu • žiť vincentínske čnosti • motto • hľadať vždy Boží záujem • pozerať sa na veci z pohľadu a plánov Božej Prozreteľnosti • poslušnosť predstavenému, ktorý je nositeľom Božej autority • misionárska láska • rozhodnosť a vytrvalosť v misiách

 6. Misijný rozmer Spoločnosti

 7. Naša komunita je komunitou pre misie • Komunitný plán • modlitba za misie a misionárskeho ducha • finančná podpora misií • spolupráca s tímami ľudových misionárov • spolupráca na zahraničných misiách

 8. Slovenská provincia CM • Provinciálne normy CM • Provinciálny plán našej provincie

 9. Misijná spoločnosť • Pomenovanie misionár sme dostali riadením Božej Prozreteľnosti • Poslušnosť misijnému povolaniu • Príklad prvých misionárov • Sv. Vincent hovorí na adresu misií

 10. Cirkev a Kristus • Autenticita a vernosť • Cieľ – poznať Krista a dosiahnuť spásu • Motto - „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“(Lk 4, 18 – 19)

 11. Zasvätenie sa Pravde

 12. Zasvätenie • Zasvätenie sa Bohu v Misijnej spoločnosti • stotožnenie sa s našou vlastnou charizmou • Disponibilita • ochota a pripravenosť odpovedať • misionárska Spoločnosť v srdciach a vôli členov • Sľub poslušnosti • hľadať Božiu vôľu • misionárska poslušnosť je dar seba samého • spoluzodpovednosť • pohotovo, radostne, vytrvalo • Svätosť • Použitie správnych prostriedkov na dosiahnutie dokonalosti