p p 11 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŽP 11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŽP 11

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PŽP 11 - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

PŽP 11. 22. Listopadu Ochrana přírody a krajiny II. Zvláštní ochrana rostlin a živočichů. Týká se vybraných druhů rostlin a živočichů zapsaných v seznamu v přílohách II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb. K ZOPK Kategorie Kriticky ohrožené Silně ohrožené Ohrožené

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PŽP 11' - lieu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p p 11

PŽP 11

22. Listopadu

Ochrana přírody a krajiny II.

zvl tn ochrana rostlin a ivo ich
Zvláštní ochrana rostlin a živočichů
 • Týká se vybraných druhů rostlin a živočichů zapsaných v seznamu v přílohách II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb. K ZOPK
 • Kategorie
  • Kriticky ohrožené
  • Silně ohrožené
  • Ohrožené
 • V jejím rámci je chráněn každý jedinec zvláště chráněného druhu
 • Chráněny jsou rovněž mrtví jedinci, jejich části nebo výrobky z nich
z kladn podm nky ochrany zvl t chr n n ch rostlin
Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin
 • Zákaz sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, přemisťovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji
 • Zákaz držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny
 • Vztahuje se na všechny části rostlin a vývojová stádia
 • Chráněn je rovněž jejich biotop
 • Z ochrany jsou vyloučeny rostliny
  • Rostoucí přirozeně uvnitř jiných kultur, které jsou běžným způsobem obhospodařovány
   • § 49 odstavec 3 ZOPK negativně vymezuje běžné obhospodařování
   • V kategorii kriticky a silně ohrožených rostlin je ke způsobu běžného obhospodařování nutné stanovisko OOP (ministerstvo) vydávané formou správního rozhodnutí, kde lze uložit náhradní ochranné opatření
  • Pěstované v kulturách získaných povoleným způsobem
  • Pocházející z dovozu, pokud nejsou předmětem ochrany podle mezinárodních úmluv
z kladn podm nky ochrany zvl t chr n n ch ivo ich
Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů
 • Zákazy jsou obdobné jako u zvláště chráněných rostlin, tj. vztahují se na veškeré nakládání
 • Chráněna jsou přirozená i umělá sídla těchto živočichů
 • Ochrana se nevztahuje na případy (s výjimkou druhů silně a kriticky ohrožených), kdy je nezbytné provést zásah
  • V důsledku běžného obhospodařování majetku a z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo leteckého provozu
   • V těchto případech je nutné předchozí stanovisko OOP (KÚ nebo správa) vydané formou správního rozhodnutí, nejde-li o naléhavý zásah
pam tn stromy
Památné stromy
 • Chráněni jsou konkrétní jedinci/skupiny mimořádně významné svým vzrůstem, stářím, výrazností v krajině, spojením s historickými událostmi nebo pověstmi
 • V terénu označeny malým státním znakem a označením „památný strom“
 • Zákaz poškozování, ničení a rušení v přirozeném vývoji
 • Ošetřování je možné jen se souhlasem OOP, který je často zajišťuje sám
 • Vyhlášení rozhodnutím OOP ve správním řízení, možná je též smluvní ochrana
 • Účastníkem řízení jsou vlastníci, případně nájemci pozemků, kde strom roste a kde bude jeho ochranné pásmo, obec a občanské sdružení dle § 70 ZOPK
 • Ochranné pásmo ze zákona činí kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného 130 cm nad zemí a zákonem je zakázána jakákoliv škodlivá činnost s výčtem příkladů
 • Výjimka ze zákazů je udělována rozhodnutím OOP při převaze veřejného zájmu
 • nebo jej vymezí OOP v rozhodnutí o vyhlášení, kde jsou rovněž stanoveny činnosti a zásahy, které lze v ochranném pásmu konat jen s předchozím souhlasem OOP
v jimky ze z kladn ch podm nek ochrany 56
Výjimky ze základních podmínek ochrany § 56
 • Povoluje orgán ochrany přírody správním rozhodnutím
  • Pro ohrožené druhy KÚ a správy na svém území
  • Pro kriticky a silně ohrožené druhy pouze správy
  • Správy NP pouze na území NP a jejich ochranných pásem, správy CHKO na zbývajícím území
  • Na pozemcích určených pro účely obrany státu vojenské újezdy
 • Výjimku lze udělit jsou-li zároveň splněny tyto podmínky
  • Jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody
  • Neexistuje jiné uspokojivé řešení
  • Populace daného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany
 • A je-li dán některý z taxativně uvedených důvodů veřejného zájmu
  • Veřejná bezpečnost, obrana státu, bezpečnost letového provozu
  • Provoz na dopravně významné vodní cestě nebo zájem stavby dálnice či rychlostní komunikace
  • Škody na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství, vodní hospodářství
  • Ochrana přírody, výzkum, vzdělávání
  • Opětovné osídlení či vysazení druhu (včetně chovu v zajetí a umělého rozmnožování)
  • Ostatní naléhavé důvody (včetně ekonomických a sociálních) s výrazně převažujícím veřejným zájmem, jež mají příznivý vliv na životní prostředí
  • Využívání ptáků k sokolnickým účelům
 • V rozhodnutí může být uložena povinnost označit živočicha
zvl tn zemn ochrana
Zvláštní územní ochrana
 • Přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území
 • Velkoplošná/maloplošná (asi 2 000)
 • Mezinárodní/národní/regionální význam
 • Kategorie
  • Národní park (NP)
  • Národní přírodní rezervace (NPR
  • Přírodní rezervace (PR)
  • Národní přírodní památky
  • Přírodní památky
  • CHKO
 • Ochranné pásmo
  • Ochrana před vlivy z okolí
  • U maloplošných, není-li vyhlášeno,ze zákona 50m,
  • U velkoplošných se vyhlašuje dle potřeby
 • Předmět ochrany
  • Ekosystémy (NP,NPR,PR)
  • Biotopy jednotlivých druhů živočichů či rostlin, naleziště nerostů či unikátní části neživé přírody (NPP,PP)
  • Současně příroda a krajinný ráz (CHKO)
slide8
ZCHÚ
 • Vyhlašování formou právního předpisu
  • NP zákonem, CHKO nařízením vlády, NPR a NPP vyhláškou MŽP, PR a PP nařízením KÚ nebo správy
  • Vyhláškou Ministerstva obrany na území vojenských újezdů
  • Postup vyhlašování
   • Zpracování návrhu na základě vyhodnocení stavu území a návrhu způsobů ochrany
   • Oznámení o návrhu a o místě, kde je možné do něj nahlížet, a o lhůtě k podání námitek písemně známým vlastníkům a nájemcům dotčených nemovitostí, obcí a krajům, návrhy velkoplošných ZCHÚ jsou zveřejněny rovněž na portálu veřejné správy
   • Zveřejnění oznámení o návrhu a o místě, kde je možno do něj nahlížet, a o lhůtě k podání námitek na úředních deskách dotčených obcí
   • Řízení o námitkách
   • Předběžná ochrana
 • Zřízení smlouvou mezi OOP a vlastníkem dotčeného pozemku (smluvní ochrana)
 • K vyhlášení ochranného pásma je příslušný stejný orgán jako k vyhlášení ZCHÚ a uplatňuje se stejný postup
slide9
ZCHÚ
 • Evidence v ústředním seznamu ochrany přírody a krajiny, který vede Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK)
 • Evidence v katastru nemovitostí
 • Vyhláška stanoví způsob označení v mapách
 • Označování v území (§ 13 vyhlášky)
  • NP, CHKO, NPR a NPP tabulí na hranici s velkým státním znakem, kategorií ZCHÚ a názvem NP či CHKO
  • PR a PP tabulí na hranici s malým státním znakem, kategorií ZCHÚ
  • U maloplošných ZCHÚ se hraniční stromy a hraniční sloupky označují červenými pruhy
zch z kladn ochrann podm nky z konn z kazy
§ 16 NP

Zpravidla 3 zóny ochrany přírody (vyhláška MŽP)

Zákazy pro celé území a pro první zónu

§ 26 CHKO

Povinnost vymezit nejméně 3 zóny odstupňované ochrany (vyhláškou MŽP)

Zákazy vztahující se k celému území,k I. zóně, k I. a II. zóně

§ 29 NPR a § 34 PR

Zákazy pro celé území

§ 35 odstavec 2 NPP

Zákaz změn a poškozování či hospodářského využívání, pokud by jím hrozilo poškození

§ 36 odstavec 2 PP

Zákaz změn a poškozování či hospodářského využívání vedoucího k poškození

ZCHÚ – základní ochranné podmínky (zákonné zákazy)
slide11
ZCHÚ
 • Bližší ochranné podmínky se vztahují ke konkrétnímu ZCHÚ a jsou uvedeny v jeho zřizovacím předpisu
 • Plány péče
 • Výjimka ze základních ochranných podmínek § 43 ZOPK
  • Uděluje vláda usnesením
  • V případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody
 • Souhlas OOP k některým činnostem v ZCHÚ
  • Nutný k umístění, povolení či změně v užívání stavby, k povolením či souhlasům podle vodního zákona
   • S výjimkou územního a stavebního řízení u staveb v souvisle zastaveném území obce ve 4. zóně CHKO a pokud má obec schválenou ÚPD se zapracovaným stanoviskem OOP
  • Nutný k činnostem a zásahům, o nichž tak stanoví bližší ochranné podmínky ZCHÚ
slide12
ZCHÚ
 • Zrušení ZCHÚ a jejich ochranných pásem
 • Orgán, který je vyhlásil
 • Stejným způsobem jako vyhlášení
 • Pouze z důvodů, pro něž lze udělit výjimku
 • Nebo pokud zanikl důvod zvláštní ochrany
odpov dnost v opk
Odpovědnost v OPK
 • Odpovědnost za protiprávní jednání (správní trestání)
  • Ukládají a vybírají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, (vymáhají samy, účelově vázaný příjem rozpočtu obce či kraje) nebo správy a inspekce (vymáhá finanční úřad, 50% SFŽP)
  • Přestupky § 87 odstavec 1 až 3 ZOPK
   • Pouze jednání (stačí nedbalost), které je za přestupek výslovně označeno zákonem, které není trestným činem nebo jiným správním deliktem
   • Musí vždy vycházet z primární povinnosti v zákoně
   • 3 skupiny podle závažnosti
   • U zvláště chráněných druhů a památných stromů ve zvláště chráněných územích je dvojnásobná sankce
   • Účastníkem řízení o přestupku je pouze obviněný, případně poškozený
   • Při naplnění více skutkových podstat se ukládá pokuta stanovená za nejpřísněji postižitelný přestupek
  • Správní delikty (pokuty za protiprávní jednání právnických osob a fyzických osob při podnikatelské činnosti)
   • Objektivní odpovědnost za následek bez ohledu na zavinění
   • Příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a škodlivým následkem (ohrožením či poškozením zájmů ochrany přírody)
   • Účastníkem řízení je obec, na jejímž území ke správnímu deliktu došlo
odpov dnost v opk1
Odpovědnost v OPK
 • Náhrada ekologické újmy
  • § 86 odstranění následků neoprávněného jednání
   • Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní zákonem chráněné části přírody (protiprávní jednání), je povinen je navrátit do původního stavu
   • o možnosti, účelnosti a podmínkách rozhoduje OOP
   • Při nemožnosti reparace může OOP uložit přiměřená náhradní opatření (kompenzace),
   • odpovědnost ve správním trestání není dotčena
  • § 89 Odebrání jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nebo ptáků
   • Není prokázán zákonný původ, prokazuje držitel
   • Odstranění protiprávního stavu, nikoliv sankce
   • OOP musí do 15i dnů od provedení odběru vydat písemné rozhodnutí o odebrání, jinak je odebrání neplatné
   • Vlastníkem se stává stát
   • Speciálně pro CITES (§ 34 z. č. 100/2004 Sb.)
 • Trestné činy v OPK
p stup do krajiny
Přístup do krajiny
 • Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce, nebo jiné právnické osoby
  • pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby
  • nezasahuje-li do práv daných LZPS či do sousedských práv
  • respektuje jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce a obecně závazné právní předpisy
 • Právo průchodu se nevztahuje na
  • Zastavěné či stavební pozemky
  • Dvory, zahrady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat
  • Ornou půdu, louky a pastviny v době, kdy může dojít k poškození půdy či porostu a v době pastvy dobytka
 • Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu musí vlastník či nájemce průchod zajistit (§ 32 odstavec 7 zakazuje až na výjimky oplocovat les)
 • Zvláštní předpisy i ZOPK mohou oprávnění omezit nebo upravit odchylně
 • Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obcí není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu OOP.
 • Hrozí-li poškozování území v NP, NPR, NPP, v první zóně CHKO nebo poškozování jeskyně (zejména nadměrnou návštěvností), může OOP přístup omezit nebo zakázat a zákaz či omezení řádně vyznačit v terénu
finan n p sp vky na zlep ov n stavu p rody a krajiny
Finanční příspěvky na zlepšování stavu přírody a krajiny
 • Vlastníci a nájemci pozemků jsou povinni zlepšovat podle svých možností dochovaný stav přírodního a krajinného prostředí
 • Nevynutitelné (OOP může pouze vyzvat)
 • OOP může provést na své vlastní náklady opatření sám
 • Možnost uzavření písemné dohody o provádění péče o pozemky z důvodu ochrany přírody a krajiny mezi OOP nebo obcemi a vlastníky nebo nájemci
 • Předmětem dohody může být rovněž úprava způsobu hospodaření v ZCHÚ a ptačích oblastech
 • Na základě dohody může být poskytnut finanční příspěvek na opatření ve prospěch ochrany přírody a krajiny (podrobnosti upravuje § 19 vyhlášky č. 395/1992 Sb.)
 • Příjemcem mohou být vlastníci nebo nájemci, kteří se zavážou provést dohodnuté práce nebo se zdržet určité činnosti nebo osoby, které provedou náhradní ochranné opatření
finan n n hrada za omezen z d vodu ochrany p rody a krajiny
Finanční náhrada za omezení z důvodu ochrany přírody a krajiny
 • § 58 ZOPK finanční náhrada za ztížení lesního nebo zemědělského hospodaření
  • Nárok mají vlastnící a nájemci zemědělské půdy, lesních pozemků a rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže (vždy buď nájemce nebo vlastník, vlastník má přednost)
  • Za omezení vyplývající z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu podle kteréhokoliv ustanovení ZOPK
  • Za omezení vyplývající přímo z části třetí, čtvrté nebo páté ZOPK
  • Náhrada se neposkytuje za omezení vyplývající z opatření uložených z důvodu protiprávního jednání nebo za neudělení souhlasu či výjimky
  • Na žádost poskytují správy na území NP, CHKO a jejich ochranných pásem, na ostatním území ministerstvo ze státního rozpočtu
  • Prekluzivní lhůta 3 měsíce od skončení roku, za nějž je nárok uplatňován
  • Žadatel předkládá podklady a doklady
  • Náhrada se snižuje o náhradu podle zvláštních právních předpisů a případný finanční příspěvek dle ZOPK
 • § 13 ZOPK náhrada za omezení vzniklá vyhlášením přechodně chráněné plochy
 • Zákon č. 115/2000 Sb. náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
organizace ve ejn spr vy v opk
Organizace veřejné správy v OPK
 • Územní působnost
  • Území NP, CHKO a jejich ochranných pásem (správy NP a CHKO)
  • Území vojenského újezdu (Ministerstvo obrany, MŽP, ČIŽP, zbytkově újezdní úřad)
  • Jiné pozemky určené pro účely obrany státu
  • Ostatní území
  • Na území ZCHÚ a jejich ochranných pásem je vyloučena příslušnost pověřených obecních úřadů
 • Orgány územní samosprávy (v přenesené působnosti)
  • Obecní úřady § 76 odstavec 1 ZOPK
   • (vše dle §§ 8 a 9 mimo NP, evidence veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin)
  • pověřené obecní úřady § 76 odstavec 2 ZOPK
   • Registrace VKP § 6, památné stromy § 46, vydávání souhlasu ke zřizování a rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností § 77 ZOPK
   • Většina kompetencí v obecné ochraně, zbytková působnost, sankce ad.
  • Krajské úřady
   • Většina kompetencí ve zvláštní ochraně (přírodní rezervace a přírodní památky, zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožené) a jiné
organizace opk
Organizace OPK
 • Speciální úřady
  • Správy
  • újezdní úřady
  • inspekce)
 • Ústřední správní úřady (MŽP a Ministerstvo obrany)
str p rody 81 a n sleduj c zopk
Stráž přírody § 81 a následující ZOPK
 • Strážci a zpravodajové
 • Ustanovují správy NP a CHKO a krajské úřady z řad dobrovolníků nebo v rámci pracovního zařazení v OOP
 • Podmínkou je mimo jiné trestní bezúhonnost, znalost relevantních právních předpisů a složení slibu
 • Povinnosti
  • prokázat se průkazem stráže přírody, kde je stanoven obvod její působnosti, a nosit služební odznak
  • dohlížet na dodržování právních předpisů a oznamovat zjištěné nedostatky, škody a závady
 • Strážce je oprávněn
  • zjišťovat totožnost osob porušujících právní předpisy v OPK a
  • případně tyto osoby zadržet a předat ke zjištění totožnosti Polici ČR
  • žádat o součinnost Policii ČR nebo obecní policii
  • v případě bezprostředního ohrožení zájmů OPK pozastavit rušivou činnost, toto opatření do 15i dnů potvrdí, změní nebo zruší OOP
  • vstupovat na cizí pozemky
 • Zpravodaj provádí činnost odbornou
 • Veřejný činitel ve smyslu trestního zákona
ochrana zv at proti t r n z kon 246 1992 sb
Ochrana zvířat proti týrání zákon č. 246/1992 Sb.
 • Zvíře = obratlovec kromě fáze embrya a plodu a kromě člověka
 • Zákaz týrání (demonstrativní výčet)
 • Zákaz usmrcení bez důvodu
 • Zákaz opuštění zvířete s úmyslem se jej zbavit či jej vyhnat
 • Ochrana hospodářských zvířat
 • Ochrana zvířat při přepravě
 • Ochrana zvířat v zájmových chovech
 • Ochrana volně žijících zvířat
 • Ochrana pokusných zvířat (část pátá – projekt pokusů)
 • Právní úprava chovu nebezpečných druhů zvířat
ochrana rostlinstva a ivo i stva
Ochrana rostlinstva a živočišstva
 • Obecná ochrana biodiverzity
 • Ochrana vybraných vzácných a ohrožených druhů
 • Ochrana před vnějšími škodlivými vlivy
  • Ochrana proti týrání
  • Veterinární péče
  • Rostlinolékařská péče
 • Ochrana zvířat v rámci myslivosti, rybářství a včelařství, živočišná výroba, zemědělské a lesní hospodářství
n hrada kod zp soben ch vybran mi zvl t chr n n mi ivo ichy z kon 115 2000 sb
Náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, zákon č. 115/2000 Sb.
 • Vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech
 • Jedná se o škody, které mohou způsobit pouze jedinci vybraných druhů zvláště chráněných živočichů, a to
  • Bobra evropského
  • Vydru říční
  • Kormorána velkého
  • Losa evropského
  • Medvěda hnědého
  • Rysa ostrovida
  • vlka
 • Jejich stavy není možné regulovat právem myslivosti
 • Povinnost vlastníků k preventivním opatřením
autorizace dle zopk
Autorizace dle ZOPK
 • Nutná k posuzování vlivů na Naturu 2000 dle § 45i a k přírodovědnému průzkumu dle § 67 (nařizuje OOP jako podklad pro své rozhodnutí na návrh investora)