1Gezin1Plan - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1Gezin1Plan PowerPoint Presentation
Download Presentation
1Gezin1Plan

play fullscreen
1 / 14
1Gezin1Plan
116 Views
Download Presentation
lieu
Download Presentation

1Gezin1Plan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1Gezin1Plan

 2. Doel =het vormen van een team om een gezin Vraagt: Flexibiliteit Ondersteunt de visie dat centraal de behoefte van het kind staan (in relatie tot zijn gezin) Vanuit de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin 1 G E Z I N 1 P L A N

 3. Hulpverlening rond complexe gezinssituaties vergt: Deelname van • 1e én 2e lijn Jeugdgezondheidszorg /Jeugdzorg • AMW, Volwassenenzorg, incl GGZ Deelname of betrokkenheid vanuit ‘andere’ zorgverleners (medisch, paramedisch e.a.) • Inzet vanuit gemeentelijke diensten (schuldsanering, huisvesting, voorschoolse voorzieningen e.a.) Team rond het gezin = Cultuuromslag!! 1 G E Z I N 1 P L A N

 4. 1 G E Z I N 1 P L A N ‘Lonkend perspectief’: • een team gespecialiseerde professionals die met snelle en effectieve interventies een groot aantal latere problemen kunnen voorkomen Nu situatie en problemen worden opgedeeld, resultaat valt in de praktijk vaak tegen • bij een ander neerleggen, niet zelf volledige verantwoording hebben • Gezin • Hulpverleners Maakt ook machteloos: ‘er niet op kunnen rekenen dat het goed komt’

 5. Nieuwe afspraken zijn niet genoeg! 1 G E Z I N 1 P L A N • Mentaliteitsverandering nodig die kan leunen op de gemaakte afspraken (vertrouwen) • Niet de organisaties maar het gezin en de professional voorop • Ofwel: ‘wat zou je doen als het jouw neefje was?’

 6. Aanpak: het vormen van een team Òm een gezin en Mèt een gezin 1Gezin, 1 Plan 1G1P 1 G E Z I N 1 P L A N

 7. Professionals, managers en bestuurders verbindende rol/taak 1 G E Z I N 1 P L A N • gemeenten in de samenwerkingsregio • 1e lijn: • JGZ 0-19 (+prenataal/verloskundige zorg) • AMW • MEE • (Huisarts • (voor)school) • 2e lijn: • BJZ • Jeugdzorgaanbieder • GGZ • Begin evt klein, met tzt uitbreiding naar: Welzijn - Onderwijs - Jongerenloket - Woningbouwcorporaties – Wijkagenten - Schuldhulpverlening - William Schrikker Groep - Zorgaanbieders LVG – Forensische Psychiatrie - Verslavingszorg - Daklozen opvang - Vrouwenopvang - Kraamzorg – Huisartsen, kinderartsen, paramedici.

 8. 1G1P: Wat is daarvoor nodig? 1 G E Z I N 1 P L A N Samen met de gezinsleden realiseren dat: • Er een team van bij het gezin betrokken professionals en vrijwilligers ontstaat • Er 1 gezinsplan komt: • Wat willen we (incl gezin) bereiken: doel • Wie doet wat en wanneer: tijdpad • Iemand de regie neemt: de zorgcoördinator (één van de betrokken zorgverleners: via vaste afspraken of in overleg tussen gezin en zorgverleners

 9. Hoe implementeer je dat? Samen met management/beleid kader ontwikkelen: Model zorgcoördinatie (convenant hele regio) • Wie doet wanneer de zorgcoördinatie • Met welke intensiteit • Hoe te handelen bij stagnatie (door gezin, hulpverleners of omstandigheden: • Procesregie: blijft buiten de zorg, coördineert en stuurt het proces • Doorzettingsmacht Samen met de professionals werkwijze ontwikkelen: De methodiek 1gezin1plan • Format gezinsplan (keukentafel) • Handleiding gezinsplan 1 G E Z I N 1 P L A N

 10. Algemene Zorgcoördinatie • De hamvraag: Wie ? • Een van de betrokken hulpverleners • De logische keuze van/voor dit gezin in relatie tot formeel eindverantwoordelijken • JGZ, MW, MEE, Zorgaanbieders jeugdzorg • BJZ, (gezinsvoogd, reclassering, intensief casemanagement) • Volgorde Verwijsindex Noord-Holland: BJZ, MEE, MW, JGZ. • Kenmerken • Taken en bevoegdheden: nu nog: ook indicatiestelling NB: uiteindelijk budgettair neutrale operatie! Maar wel schuiven met budgetten. 1 G E Z I N 1 P L A N

 11. Doorzettingsmacht 1 G E Z I N 1 P L A N ALS de uitvoering van het gezinsplan stagneert Door problemen in de samenwerking of niet beschikbare zorg DAN • Stap 1: acties door professionals • Stap 2: melden bij manager èn procesregisseur • Stap 3: acties door procesregisseur • Stap 4: acties door managers en bestuurders olv procesregisseur • Stap 5: acties door wethouder op basis van 1G1P (gemaakt door professionals olv procesregisseur); gedelegeerd: brandpuntfunctionaris

 12. Monitoring op resultaat/effect 1 G E Z I N 1 P L A N Eerste resultaten pilot: • Ouders zijn positief • Verplichtend kader voor de werkvloer • Winst in tijd en inhoud • Ontschot budget i.t.t. regelgeving • Grote respons ‘nieuwe’ signaleerders Vervolg (afhankelijk bestuursaccoord Rijk): Bestuurlijke en organisatorische borging (wetswijziging) Financiële afspraken (naar één financier) Kritische prestatieindicatoren (oordeel gezin telt mee)

 13. Samenvattend 1 G E Z I N 1 P L A N 1G1P is • Eigenlijk heel ’gewoon’: zo pak ik zelf ook problemen thuis aan • Eigenlijk heel ‘bijzonder’; sámen werken, en dichtbij zijn: dit wil toch iedereen eigenlijk? Vraagt een cultuuromslag; in denken en in doen.

 14. Meer lezen, horen, zien: 1 G E Z I N 1 P L A N google VNG Decentralisatie Jeugdzorg • Drie lezingen oa. Micha de Winter • Factsheets • Advies- en Onderzoeksrapporten • Standpunten kabinet en kamer