r gas 16 vidusskola n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rīgas 16.vidusskola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Rīgas 16.vidusskola - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Rīgas 16.vidusskola. 2009./2010.m. g. Administrācija:. Gaļina Melne - izglītības iestādes direktore. Kristina Priževoite izglītības iestādes direktores vietniece mācību darbā 5.-12. kl. Jekaterina Kamuškina izglītības iestādes direktores vietniece mācību darbā 1.-4. kl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rīgas 16.vidusskola' - liesel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r gas 16 vidusskola

Rīgas 16.vidusskola

2009./2010.m. g.

administr cija
Administrācija:

Gaļina Melne - izglītības iestādes direktore.

Kristina Priževoite

izglītības iestādes direktores vietniece mācību darbā 5.-12. kl.

Jekaterina Kamuškina

izglītības iestādes direktores vietniece mācību darbā 1.-4. kl.

Elvīra Sitņika izglītības iestādes direktores vietniece informātikas jautājumos.

Zaiga Monastirskaizglītības iestādes direktores vietniece audzināšanas darbā.

skolas darb bas pamatjomas
Skolas darbības pamatjomas
 • mācību saturs
 • mācīšana un mācīšanās
 • skolēnu sasniegumi
 • atbalsts skolēniem
 • skolas vide
 • resursi
 • skolas darba organizācija, vadība un darba kvalitātes nodrošināšana
izgl t bu valst nosaka un organiz saska ar
Izglītību valstī nosaka un organizē saskaņā ar

Izglītības likumu un

Vispārējās izglītības likumu

un MK noteikumiem (www.likumi.lv)

pamatizglītība – 1. - 9.klase

vidējā izglītība – 10. – 12.klases

(www.isec.gov.lv)

izgl t bas programmas
Izglītības programmas:
 • Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma (kods 21011121)
 • Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību vispārizglītojošā virzienā programma (kods 31011021)
r gas 16 vidusskolas m c bu priek metu un stundu pl ns 2009 2010 m g
Rīgas 16.vidusskolasmācību priekšmetu un stundu plāns2009./2010.m. g.

latviešu valodā

bilingvāli

mazākumtautības valodā

skol ni iepaz stas ar latvie u tautas trad cij m gan stund s gan rpusklases pas kumos
Skolēni iepazīstas ar latviešu tautas tradīcijām gan stundās, gan ārpusklases pasākumos

Skolēni aktīvi piedalījās latviešu valodas nedēļas pasākumos. Sākumskolas skolēni darināja maskas, skandēja tautas dziesmas un gatavojās Mārtiņdienas “gaiļu parādei”

sve valodu pied v jumi
Svešvalodu piedāvājumi
 • 1. -2.klasēs angļu valodas apguve par vecāku līdzekļiem
 • 3. – 9.klasēs angļu valodas apguve atbilstoši izglītības programmai
 • no 5.klases –vācu valodas apguve (otrā svešvaloda) papildus (tiem, kas vēlas)
 • 10.- 12.klasēs angļu valodas apguve atbilstoši izglītības programmai, vācu valodas apguve (otrā svešvaloda) atbilstoši izglītības programmai.
slide10
В школе работают:
 • психолог
 • логопед
 • специальный педагог
 • социальный педагог
 • библиотекарь
 • медсестра
slide11

Школа обеспечивает учебниками на латышском и русском языках, а также необходимыми методическими пособиями и техническими средствами.

Библиотечный фонд образует:

 • учебная литература -13946экз.
 • художественная и метод. литература – 10189экз.
pagarin t s dienas grupa
Pagarinātās dienas grupa
 • 1. - 3.klašu grupā 3 grupas

(25 skolēni grupā)

 • darbs no 13.00 – 17.00
    • mājas darbu sagatavošana
    • atpūta, rotaļas
    • iespējams launags par papildus samaksu
br v laika centrs
Brīvā laika centrs
 • darbojas no 14.00 – 19.00
 • nodrošina skolēnu lietderīga laika pavadīšanu skolotāja uzraudzībā

(bērni zīmē, skatās televizoru, lasa, veido aplikācijas, strādā ar datoru, spēlē sporta spēles u.c.)

peld anas nodarb bas
Peldēšanas nodarbības
 • skola nodrošina peldēt apmācību 2.klasē
 • nodarbības bērni apmeklē skolotāja pavadībā ar vecāku atbalstu interešu izglītības klubā „Auseklītis”
vasaras nometne
Vasaras nometne
 • darbojas no 01.06 – 21.06
 • programmā iekļauti veselību nostiprinoši pasākumi un atpūta
 • interesantas pēcpusdienas
 • ekskursijas
vec kiem
Vecākiem
 • kopsapulces – 2 reizes gadā (septembrī, II pusgadā)
 • „atvērto durvju dienas” - vecākiem 3 reizes gadā
 • klases vecāku sapulces – 3 reizes gadā
 • maijā – Mātes dienai veltīts pasākums
 • vecāku konference par kādu audzināšanas tēmu – reizi divos gados
 • vecāku lektoriji pa klašu paralēlēm par aktuālām audzināšanas tēmām
 • latviešu valodas kursi (bezmaksas) vecākiem, kuri vēlas apgūt valsts valodu
slide17
У учащихся нашей школы есть все возможности пополнить свои знания и умения:
 • в английском языке
 • на компьютере
 • в технике рисования и живописи
din ana skol
Ēdināšana skolā
 • ēdināšanu skolā nodrošina

SIA „Kolibri”

 • kompleksās pusdienas maksā 1Ls
 • 1.klašu skolēnus mācību gadā ēdinās par Rīgas Domes līdzekļiem
 • darbojas skolas bufete
slide19
Готовность к обучению:
 • обобщать предметы
 • объяснять значения предметов
 • классифицировать предметы: овощи, ягоды, транспорт и т.п.
 • выполнять задание,не отвлекаясь,15-20 минут
 • выполнять задание по образцу
 • определять положение предметов
 • правильно произносить звуки
 • раскрашивать картинки и срисовывать с образца
slide20
В кругу семьи
 • Психологическая и социальная готовность
 • Развитие функций значимых для школы
 • Развитие познавательной деятельности
slide21
Поддерживайте стремление стать школьником

Ребенок имеет право на ошибку

Составьте распорядок дня

Не пропускайте трудности

Хвалите за успехи и эмоционально поддерживайте

Обращайтесь за советом к учителю

Учение – это нелёгкий и ответственный труд

Памятка родителям
slide22
При поступлении необходимы:
 • Заявление родителей, копия паспорта;
 • Свидетельство о рождении;
 • 2 фотографии;
 • Медицинскую справка 026/u и выписку из амбулаторной медицинской карты 027/u о сделанных прививках сдать в школу до 20.06.2009
 • Справка о прохождении обязательной образовательной программы для 5-летних и 6-летних детей (из детского сада) необходимо сдать до 20.06.2009

Администрация

Тел. для справок: 67523984

slide23
Rīgas 16.vidusskola

Pāles iela, 9

 LV - 1024

67-52-19-33,

67-52-49-39

e-mail:R16vs@ijsd.riga.lv http://www.r16vs.lv

Skolas datoru klase(informātikas 2 kabineti ar 30 CELERON 2,66 Ghz, datoriem ir pieslēgums INTERNETAM)

Skolas sporta zāle

(Ir iespējams darboties trenažieru zālē)