slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fundacja jako rodzaj organizacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fundacja jako rodzaj organizacji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Fundacja jako rodzaj organizacji - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

Fundacja jako rodzaj organizacji. Rodzaje organizacji w g . Barbary Kożuch. komercyjne (biznesowe): gdy zaspokajanie potrzeb społecznych ma charakter indywidualny, a realizację tych potrzeb zapewniają organizacje oferujące dobra prywatne,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fundacja jako rodzaj organizacji


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Rodzaje organizacji

wg. Barbary Kożuch

komercyjne (biznesowe): gdy zaspokajanie potrzeb społecznych ma charakter indywidualny, a realizację tych potrzeb zapewniają organizacje oferujące dobra prywatne,

publiczne: gdy zaspokajanie potrzeb ma charakter zbiorowy, a potrzeby są zaspokajane przez dobra publiczne,

społeczne: jeśli zaspokajanie potrzeb odbywa się poprzez działalność nienastawioną na zysk, a oferowane dobra i usługi tworzone są dzięki dobrowolnemu członkostwu i pracy społecznej.

slide3

Fundacja- nazwa

Jest to jedna z podstawowych form prawnych organizacji społecznej. Nazwa fundacja z jednej strony, nawiązuje do powszechnego użycia tego terminu w znaczeniu ofiarowania czegoś lub zbudowania czegoś na własny koszt do użytku społecznego, ufundowanie czegoś. Z drugiej zaś strony nazwa ta określa instytucję, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel.

slide4

Fundacja

Fundacja polega na przeznaczaniu przez fundatorów, którymi mogą być osoby fizyczne bądź prawne, majątku wydzielonego aktem notarialnym na finansowe wspieranie celu wskazanego przez jego pierwotnych właścicieli. Fundacja to zespół ludzi, którzy pełnią zarząd nad powierzonym ich pieczy majątkiem, strzegą zgodnego z wolą fundatora wykorzystaniu środków materialnych, zabiegają o pomnożenia zasobów i w ten sposób uczestniczą a niezależnym od państwa promowaniu oraz zaspokajaniu potrzeb społecznych, określonych statutem fundacji.

slide5

Zgodnie z przepisami ustawy fundacja jest organizacją:

utworzoną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych,

utworzoną przez fundatora, czyli osoby fizyczne- nie zależnie od ich obywatelstwa oraz miejsca zamieszkania, które złożyły oświadczenie o założeniu fundacji,

posiadającą osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru sądowego.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku- O fundacjach art. 1, art.2, art.7

slide6

Cel fundacji

Cel fundacji musi być społecznie użyteczny, czyli powinien wykraczać poza indywidualne interesy fundatora. Ustawa wymienia kilka przykładowych celów fundacji tj:

Ochrona zdrowia

Rozwój gospodarki i nauki,

Oświata i wychowanie

Kultura i sztuka

Opieka i pomoc społeczna

Ochrona środowiska

Opieka nad zabytkami

slide7

Statut fundacji

Statut ustalany jest przez fundatorów. Zazwyczaj jest on sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez wszystkie osoby ustanawiające tą fundację. Statut fundacji powinien zawierać :

Nazwę fundacji, siedzibę i majątek;

Cele, zasady, formy i zakres działalności;

Skład i organizację zarządu oraz sposób powoływania i obowiązki, uprawnienia tego organu;

Inne postanowienia (np. prowadzenie przez fundacji działalności gospodarczej)

Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić osobę fizyczną lub prawną do ustalenia statutu.

slide8

Fundacja a działalność gospodarcza

Fundacja może prowadzić normalną działalność gospodarczą, jak każdy inny przedsiębiorca działający na rynku. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1 tys. złotych (art. 5). Działalność gospodarcza jest jedynie źródłem dochodów fundacji i pomnażania jej majątku początkowego. Z ustawowego wymagania prowadzenia działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów fundacji nie wynika bezwzględny zakaz pokrywania się przedmiotu działalności gospodarczej fundacji z przedmiotem jej działalności statutowej. W związku z tym działalność gospodarcza fundacji nie musi odróżniać się od działalności statutowej (czyli tej, dla której utworzono fundację).

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

slide9

Nazwa fundacji

Fundacje które nie podejmują działalności gospodarczej- fundatorom przysługuje w zakresie konstruowania nazwy duży zakres swobody, ponieważ ustawa o fundacji nie zawiera żadnych postanowień dotyczących tej kwestii. Nazwa fundacji może się składać z dowolnej liczby składników, mogą w niej występować zarówno określenia fantazyjne, jak i wyrazy związane z osobą fundatora czy miejscem jej działalności.

Fundacje prowadzące działalność gospodarczą- przy nazywaniu muszą przestrzegać reguł ujętych w kodeksie cywilnym. W nazwie fundacji musi znaleźć się określenie "fundacja", wskazujące na jej formę prawną. Firma fundacji powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

slide10

Nazwa fundacji

Fundacje które nie podejmują działalności gospodarczej- fundatorom przysługuje w zakresie konstruowania nazwy duży zakres swobody, ponieważ ustawa o fundacji nie zawiera żadnych postanowień dotyczących tej kwestii. Nazwa fundacji może się składać z dowolnej liczby składników, mogą w niej występować zarówno określenia fantazyjne, jak i wyrazy związane z osobą fundatora czy miejscem jej działalności.

Fundacje prowadzące działalność gospodarczą- przy nazywaniu muszą przestrzegać reguł ujętych w kodeksie cywilnym. W nazwie fundacji musi znaleźć się określenie "fundacja", wskazujące na jej formę prawną. Firma fundacji powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

slide11

Likwidacja fundacji

Ustawa w art. 15 reguluje dwa zdarzenia, które skutkują likwidacją fundacji

osiągnięcie celu, do którego fundacja została stworzona

wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji.

Likwidacja może być przymusowa lub statutowa.

slide12

Dziękuję za uwagę

Aleksandra Pol

Z1X2N1