KONCEPCJA PRACY
Download
1 / 23

Slajd 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

KONCEPCJA PRACY Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mariusza Zaruskiego i Gimnazjum Nr 27 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku w latach 2008-2013. „Otwarcie okna na świat”. Elżbieta-Anna Mionskowska. "Zawsze trzeba podejmować ryzyko.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slajd 1' - licia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

KONCEPCJA PRACY

Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mariusza Zaruskiego

i Gimnazjum Nr 27 im. Mariusza Zaruskiego

w Gdańsku

w latach 2008-2013

„Otwarcie okna na świat”

Elżbieta-Anna Mionskowska


Slide2 l.jpg

"Zawsze trzeba podejmować ryzyko.

Tylko wtedy uda nam się pojąć,

jak wielkim cudem jest życie,

gdy będziemy gotowi przyjąć

niespodzianki jakie niesie nam los."


Sprawozdanie z realizacji zada dyrektora zkpig nr 20 w latach 2003 2008 l.jpg

SZKOŁA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ DYREKTORA ZKPIG NR 20W LATACH 2003-2008

Główne obszary działań w latach 2003-2008

Podnoszenie efektów pracy dydaktycznej

Usprawnienie pracy szkoły

Nasilenie działań opiekuńczych i wychowawczych

Otwarcie się placówki na środowisko

Usprawnienie działania klas integracyjnych

Działalność menadżerska

i marketing


Slide4 l.jpg

REALIZACJA OBSZARU

podnoszenie efektów pracy dydaktycznej

 • Dbałam o systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. Obecnie mamy:

  47 nauczycieli dyplomowanych, 34 mianowanych, 9 kontraktowych 8 stażystów

 • Motywowałam do działań na rzecz tworzenia innowacji i programów autorskich. Obecnie nauczyciele realizują 27 programów autorskich (m.in.. programy kół teatralnych)

  Tekturowe miasteczko` 2008 Mały Książę` 2007 Wigilijny czas` 2006

 • Współzawodnictwo zostało zastąpione ideą współdziałania na rzecz całego Zespołu. Na rzecz poprawy jakości pracy szkoły organizowałam:

  - wspólną pracę na rzecz szkoły ( malowanie szkoły, tworzenie wspólnych projektów praca w zespołach)

  - wspólne imprezy (Dzień Nauczyciela, Wigilie…)


Slide5 l.jpg

- wspólne projekty ( XXV-lecie szkoły, Nadanie imienia w G27…)

- wspólne wyjazdy (Warszawa, Wilno, Berlin, Praga, Wdzydze…)

- lekcje koleżeńskie i otwarte

 • Założyłam działania w ramach przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym. (komputery w bibliotece, lekcje w pracowni z innych przedmiotów, informatyka przynajmniej przez dwa lata)


Slide6 l.jpg

Włączenie uczniów do współdecydowania o szkole odbyło się poprzez:

Włączenie uczniów do prac w SU- praca w sekcjach

Zdobywanie funduszy na bieżącą działalność SU

Zdobywanie funduszy na „obiady”, pomoc dla dzieci biednych….

Włączenie uczniów Gimnazjum do działań charytatywnych o charakterze wolontariatu

Realizowanie na wszystkich poziomach programu „Mój Gdańsk-Moja Ojczyzna-Nasza Europa)

Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

(Zrealizowano poprzez - zamontowanie kilku kamer wewnętrznych, zwiększenie liczby dyżurów nauczycieli, stworzenie wersji dwóch dzwonków, wykorzystywanie na długich przerwach uczniów gimnazjum do pomocy w szatni, zacieśnienie współpracy z Policją i Strażą Miejską – liczne spotkania,prelekcje z uczniami, rozszerzono zakres działań pedagoga, psychologa i świetlicy terapeutycznej, program do zajęć w świetlicy szkolnej „Stop przemocy”, zaangażowanie uczniów do prac na rzecz szkoły w ramach akcji „Dewastacjom STOP” - klasy gimnazjalne podzieliły obszar szkoły i dbają o estetyczny wygląd poszczególnych holi i korytarzy. Każdej klasie w szkole przydzielono pewien wycinek terenów zielonych wokół szkoły za który w okresie wiosenno-jesiennym uczniowie danej klasy odpowiadają).

REALIZACJA OBSZARU –

nasilenie działań opiekuńczych i wychowawczych


Slide7 l.jpg

Powołano wspólnego dla całego zespołu lidera klas integracyjnych

Siedmioro nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki

a dwie osoby ukończyły studia licencjackie z zakresu pedagogiki.

W ostatnich dwóch latach uczniowie z klas integracyjnych otrzymali wiele pomocy z EFS:

* komputery dla niedowidzących,

* zestawy pomocy do pracowni biologicznej,

* zestaw pomocy do pracowni fizycznej,

* pomoce do klas nauczania zintegrowanego.

* pomoce dla klas integracyjnych

Idea integracji bardzo dobrze przebiega na poziomie szkoły podstawowej. Na pewne problemy napotyka w szkole gimnazjalnej, gdyż oczekiwania rodziców związane z wysokim poziomem edukacji są bardzo duże i wiążą się z czekającymi dzieci egzaminami do szkół ponadgimnazjalnych.

REALIZACJA OBSZARU – usprawnienie działania klas integracyjnych

"Razem znaczy lepiej"


Slide8 l.jpg

Odbywało się poprzez: integracyjnych

Częściową komputeryzację placówki – wykorzystywanie nowoczesnych form i środków przekazu do usprawnienia pracy szkoły

Zwiększenie kontaktów dyrektor-nauczyciel

Kompleksową informację o zasobach i potrzebach kadrowych. Na każdej RP przed tworzeniem projektu oraz na RP czerwcowej dyrektor informuje o potrzebach kadrowych i trudnościach związanych z zatrudnieniem

Sprawny system informowania o zmianach prawnych. Na RP, po ukazaniu się nowych aktów prawnych lub zmian w starych, dyrektor zapoznaje pracowników ze zmianami. Podobnie dyrektor informuje rodziców na walnych zebraniach o zaistniałych zmianach, które dotyczą uczniów, rodziców lub szkoły.

Sprawną formę przepływu informacji

Zwiększenie kontaktów ze Związkami Zawodowymi na terenie Szkoły

REALIZACJA OBSZARU – usprawnienie pracy szkoły


Realizacja obszaru otwarcie si plac wki na rodowisko l.jpg

Był to jeden z ważniejszych priorytetów, stanowiących podstawę koncepcji. Miałam świadomość, że bez dobrze rozumianej współpracy ze środowiskiem nie powstanie „dobra szkoła”. Realizacja tego zadania odbyła się poprzez:

Rozszerzenie kontaktów ze szkołami na Morenie i Suchaninie.

Wprowadzenie nowych form współpracy z rodzicami. Zorganizowano:

- rodzinne turnieje sportowe,

- duże projekty zwieńczone licznymi konkursami : „Moja Ojczyzna-Polska” , „Dni Europejczyka”,

- wprowadzono listy-ulotki do rodziców informujące o dokonaniach szkoły w danym semestrze,

- zwiększono udział rodziców w pracach na rzecz szkoły (remonty, udział i pomoc w organizacji

imprez)

Dzieci z przedszkoli Moreny mogą uczestniczyć we wszystkich

imprezach na terenie naszej szkoły, biorą udział w imprezie

„Z Mikołajem na sportowo, wchodzą na zajęcia otwarte...)

REALIZACJA OBSZARU – otwarcie się placówki na środowisko


Realizacja obszaru dzia alno menad erska i marketing l.jpg

Postanowiłam – bazując na doświadczeniach wielu dobrych dyrektorów – zwiększyć możliwości finansowe szkoły i zmienić jej dotychczasowe oblicze poprzez:

Zdobycie sponsorów (Techno-Service, Energa, radna, Firma Szadółki…)

Pozyskanie sojuszników wśród rodziców (Rodzice wspomagają nas poprzez pracę w RR, zbieranie funduszy na Rady Klasowe i na Radę Rodziców oraz wspomagając nas w licznych pracach remontowych.)

Organizowanie kiermaszy, loterii... w celu zdobycia funduszy dla szkoły

Zdobycie środków z Miasta na remonty w szkole (łazienki, kuchnia, dach…)

Wymianę mebli w większości sal obu szkół

Odnowienie klas i holi w obu szkołach

Stworzenie dwóch niezależnych centrów multimedialnych w obu bibliotekach,

Podjęłam liczne działania marketingowe (współpraca z mediami, tworzenie biuletynów…)

REALIZACJA OBSZARU -działalność menadżerska i marketing


Slide11 l.jpg

 • DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ZKPiG Nr 20 I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJE

 • Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 składa się z dwóch typów szkół:

  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mariusza Zaruskiego i Gimnazjum Nr 27.

 • Obecnie w Zespole uczy się łącznie 760 uczniów.

  Szkoła Podstawowa - w 22 klasach - ma 450 uczniów, natomiast

  do 12 klas Gimnazjum uczęszcza 307 uczniów.

 • Cechą wyróżniającą tę placówkę, spośród innych, działających na

  Morenie i w jej pobliżu, są prężnie działające klasy integracyjne

  (obecnie jest 11 tego typu klas)

 • Kadrę nauczycielską całej szkoły stanowi 87 nauczycieli. Z tej

  liczby 83 nauczycieli ma wykształcenie wyższe, 3 osoby ukończyły

  studia licencjackie, 1 osoba jest po SN

 • W SP mieści się 14 dużych sal lekcyjnych, trzy sale do nauki języków, sala komputerowa,

  biblioteka z czytelnią multimedialną, pięć pomieszczeń do zajęć terapii indywidualnej, salka

  korekcyjna oraz mała sala gimnastyczna. Oprócz tego do dyspozycji uczniów mamy dwa duże

  pomieszczenia świetlicy szkolnej, jedno pomieszczenie świetlicy terapeutycznej i jedną salę, w

  które na dwie zmiany uczą się klasy”0”.

 • Gimnazjum dysponuje 11 salami lekcyjnymi, czterema salkami do nauki języków obcych, dwoma

 • pomieszczeniami do pracy indywidualnej z uczniami, biblioteką i czytelnią multimedialną oraz

 • pracownią komputerową. Uczniowie korzystają również z pełnowymiarowej Sali Sportowej.

 • budynek szkolny wymaga remonty (boiska, sala gimnastyczna, łazienki, wymiana okien)


Koncepcja pracy zkpig nr 20 w gda sku w latach 2008 2013 l.jpg
KONCEPCJA PRACY I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJEZKPiG Nr 20 W GDAŃSKU W LATACH 2008-2013

Nastawienie na kształcenie na bardzo wysokim poziomie

Zakorzenienie w tradycji szkoły klas integracyjnych

Nacisk na działania opiekuńcze i wychowawcze

Demokratyzacja szkoły, rozwijanie idei współzarządzania

Poprawa jakości

bazy szkoły

Zbudowanie trwałych relacji między szkołą a domem rodzinnym i środowiskiem

Dwie szkoły, dwa światy

Jeden wspólny cel

Otwarcie okna na świat


Slide13 l.jpg

Nastawienie na wykształcenie na bardzo wysokim poziomie I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJE

Aby obie szkoły znalazły się wśród placówek stojących na wysokim poziomie kształcenia

jest potrzebne jest wystąpienie trzech elementów:

ciekawe formy zajęć

oferta zajęć

wspierających

grupę uczniów mających

trudności w nauce

aktywni,

zaangażowani

nauczyciele


Aktywni zaanga owani nauczyciele l.jpg
aktywni, zaangażowani I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJEnauczyciele

Sukcesy dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela oraz podnoszenie

efektów pracy dydaktycznej szkoły będą się odbywać poprzez:

 • Motywowanie nauczycieli do permanentnego doskonalenia się Motywowanie do działań na rzecz tworzenia innowacji i programów autorskich.

 • Otoczenie szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

 • Systematyczny i pomocny monitoring pracy nauczyciela w różnych sferach jego działalności.

 • Tworzenie warunków do pracy zespołowej (praca w zespołach przedmiotowych, wspólnie  przygotowywane projekty, wspólne wyjazdy zwiększające więź z placówką...)

 • Zachęcanie do organizowania lekcji koleżeńskich i otwartych.

 • Nieodpłatne realizowanie 1-2 godzin zajęć dodatkowych .

 • Zachęcenie nauczycieli do kontaktów z uczniami na stronach internetowych (wyjaśnianie   trudnych zadań, proponowanie zadań dodatkowych do wykonania, prezentowanie klasówek...)

 • Motywowanie nauczycieli do dzielenia się swoją wiedzą na stronach internetowych obu szkół  (prezentacja kilku scenariuszy przedmiotowych rocznie i publikowanie scenariuszy  przygotowanych imprez)


Slide15 l.jpg

ciekawe formy zajęć I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJE

Talenty i zdolności uczniów będziemy rozwijać poprzez realizację Dni Nauki. Zwieńczeniem całorocznych dokonań uczniów byłyby prezentacje podczas Dni Otwartych obu szkół oraz na zakończenie roku i wręczenie Statuetki Mariusza Zaruskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczne.

Uczniowie będą rozwijać swe zainteresowania poprzez:

 • Liczne koła przedmiotowe

 • koła przygotowujące zdolnych uczniów do konkursów i zawodów sportowych

 • Poszerzoną ofertę języków obcych (na lekcjach w niektórych klasach, w kole języka angielskiego, w klubie germanistów, podczas wymiany z uczniami innych krajów)

 • Zwiększenie udziału uczniów z kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych w różnorodnych konkursach organizowanych poza szkołą

 • Udział uczniów w konkursach szkolnych

 • Wprowadzenie ligi zadaniowej w SP 1 (matematyczna)

 • Inny podział grup na języku angielskim

 • Rozbudzenie zainteresowania sztuką – organizacja na terenie szkoły wernisaży i wystaw malarstwa zaprzyjaźnionych artystów


Slide16 l.jpg

oferta zajęć I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJE

wspierających

grupę uczniów mających

trudności w nauce

W związku z lawinowo rosnącą grupą osób mających problemy z uczeniem postanowiliśmy rozszerzyć ofertę dla uczniów „z  problemami”

 • Obowiązkowe odrabianie lekcji w świetlicy

 • Każda klasa 1-3 w SP1 będzie mieć zajęcia wyrównawcze

 • W klasach 4-6 i I-III gimnazjum będą zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki

 • Stworzenie pomieszczeń do pracy indywidualnej z uczniem mającym problemy.


Slide17 l.jpg

Zakorzenienie w tradycji szkoły klas integracyjnych I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJE

Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, będziemy kontynuować i rozwijać pracę klas integracyjnych. Będziemy:

 • uczestniczyć we wszystkich spotkaniach związanych z pracą w klasach integracyjnych w celu wzbogacenia naszej wiedzy o formach pracy w tego typu zespołach,

 • kontynuować doroczne festyny integracyjne,

 • doposażymy sale przeznaczone na zajęcia indywidualne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • zaangażujemy rodziców dzieci niepełnosprawnych do włączania się

  w prowadzenie części spotkań z rodzicami poszczególnych grup

  wiekowych, aby logo naszych klas integracyjnych łączyło nie tylko

  dzieci, ale i dorosłych.

"Razem znaczy lepiej"


Slide18 l.jpg

Nacisk na działania o charakterze opiekuńczym I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJE

i wychowawczym

Będziemy kontynuować następujące działania:

 • akcję „dewastacjom STOP”

 • włącznie uczniów starszych klas SP i Gimnazjum do współtworzenia zadań dydaktycznych  i wychowawczych.

 • angażowanie uczniów klas starszych do pomocy w szatni szkolnej,

 • cykliczne spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji (prelekcje, spotkania z  uczniami, pogadanki dla rodziców...),

 • świąteczną zbiórkę do paczek dla potrzebujących,

 • zbiórki odzieży,

 • całoroczne projekty łączące dydaktykę z wychowaniem.,

 • Będziemy kontynuować współpracę z harcerzami Szczepu Byłych Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska.


Slide19 l.jpg

Pojawią się również nowe działania I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJE

 • włączenie społeczności szkolnej do ogólnopolskiego programu CEO,

 • rozpropagowanie wśród uczniów G-27 propozycji wyjazdów

  Edukacyjnych po Polsce i po Europie,

 • położę większy nacisk na systematyczne odwoływanie się podczas comiesięcznych apeli do ważnych  wydarzeń historycznych utrwalających naszą wiedzę o przeszłości,

 • przy wsparciu finansowym Wydziału Edukacji rozbudujemy sieć szkolnego monitoringu,

 • rozszerzymy ofertę zajęć integrujących młodzież gimnazjalną,

 • położymy większy nacisk na zajęcia, imprezy i spotkania, które będą przybliżać naszym uczniom  sylwetkę patrona obu szkół,

 • wprowadzimy zmiany w działaniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci zostaną podzielone na dwie grupy - klasy „0”-1 oraz klasy 2-3.

 • Nawiążemy współpracę ze szkołami z Niemiec


Slide20 l.jpg

Demokratyzacja szkoły, rozwijanie idei współrządzenia I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJE

Szkoła jest jednym z pierwszych miejsc, w których młody człowiek poznaje formy działania

społeczeństwa opartego na poszanowaniu prawa i zasadach demokracji. Współdecydowanie w sprawach szkoły dotyczy:

NAUCZYCIELI

RODZICÓW

UCZNIÓW

 • systematyczna wymiana

  nauczycieli w komisjach

 • aktywny wpływ Związków

  Zawodowych na życie

  szkoły

 • współdecydowanie o

  kształcie XXX-lecia

  szkoły

 • współdecydowanie

  o wszystkich imprezach

  szkolnych

 • ustalanie z rodzicami

  istotnych zmian mających

  wpływ na dzieci

 • Wzmocnienie roli SU

 • współdecydowanie

  o tych, aspektach życia

  szkoły, które dotyczą

  uczniów


Slide21 l.jpg

Zbudowanie trwałych relacji między szkołą I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJE

a domem rodzinnym   i środowiskiem

Szkolne życie powinno wyrastać stopniowo z życia domowego (...), powinno podejmować i kontynuować zachowania i nawyki, z którymi dziecko oswoiło się już w domu. J. Dewey

Budowanie trwałych relacji między szkołą a domem rodzinnym i środowiskiem poprzez:

 • organizowane duże projekty zwieńczone licznymi konkursami

 • zwiększone kontakty ze szkołami noszącymi imię Mariusza Zaruskiego,

 • rozbudowanie oferty kontaktów z rodzicami – zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły:

  • udział rodziców w imprezach szkoły,

  • udział rodziców w przygotowaniu projektów uczniowskich,

  • pomoc w opracowywaniu harmonogramu napraw i renowacji oraz pomoc w pozyskiwaniu sponsorów....

  • udział rodziców w przygotowanie wielkiego Jubileuszu Szkoły podstawowej – XXX lecia  placówki

  • włączenie rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi ( Harce pieczonego Ziemniaka, biegi  na orientację, sobotnie mecze sportowe...)

   Zwiększenie kontaktów z Domem Kultury, Biblioteką Miejską, teatrami, MOPS-em, Strażą

   Miejską i Policją


Slide22 l.jpg

Poprawa jakości bazy szkoły I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJE

W latach 2008-2013 priorytetowym zadaniem będzie przygotowanie placówki do Jubileuszu XXX-lecia   szkoły. Wszystkie działania związane z poszukiwaniem sponsorów i harmonogram prac remontowych będą podporządkowane tej uroczystości

Chciemy:

 • odmalować wszystkie korytarze w SP 1,

 • wyremontować dziedziniec przed wejściem głównym do szkoły,

 • zmieniać systematycznie lampy na holach w obu szkołach,

 • przy wsparciu rodziców odnowić 7 sal lekcyjnych (w ramach akcji „Wspólna praca zmienia naszą szkołę”),

 • zakupić składane krzesełka, wykonać podium i odremontować małą salę gimnastyczną, która będzie służyła jako mała sala widowiskowa,

 • zmienić wystrój placu zabaw przy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,

 • wzbogacić w sprzęt nasze gabinety terapii pedagogicznej.


Slide23 l.jpg

„ Nie ma takiego wielkiego czynu, który nie powstałby z marzenia”

Naszym wielkim marzeniem jest kierować szkołą, do której uczniowie przychodzą chętnie, nauczyciele z przyjemnością i satysfakcją a rodzice z poczuciem miłego zaskoczenia. Pragnę stworzyć placówkę bardzo dobrze uczącą, wspomagającą dom rodzinny w zakresie wychowania i oferującą wysokiej klasy opiekę. Mam nadzieję, że nasi absolwenci będą otwarci na świat i potrzeby drugiego człowieka.

Dziękuję za uwagę

Elżbieta-Anna Mionskowska