1 / 21

Z Á P O R

Z Á P O R. ZÁPOR. nein – ne nicht – ne- nichts - nic kein, keine, kein – žádný, žádná, žádné nie/niemals – nikdy niemand - nikdo nirgendwohin - nikam nirgendwo/nirgends - nikde. ZÁPOR. na rozdíl od čestiny smí německá věta obsahovat pouze jeden zápor. NEIN.

liang
Download Presentation

Z Á P O R

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Z Á P O R

 2. ZÁPOR • nein – ne • nicht – ne- • nichts - nic • kein, keine, kein – žádný, žádná, žádné • nie/niemals – nikdy • niemand - nikdo • nirgendwohin - nikam • nirgendwo/nirgends - nikde

 3. ZÁPOR na rozdíl od čestiny smí německá věta obsahovat pouze jeden zápor

 4. NEIN • Stojí samostatně a může mít platnost věty: Fährst du mit? Nein. Jedeš s námi? Ne. • Může být součástí věty, a potom ji oddělujeme čárkou: Gehst du mit? Nein, ich bleibe zu Hause. Jdeš s námi? Ne, zůstanu doma.

 5. NEIN • Částici NEIN i ve spojení s větou chápeme jako její samostatnou část, a proto ve zbytku věty můžeme užít další zápor: Hat er Kinder? Nein, er hat keine Kinder. Má děti? Ne, on nemá žádné děti.

 6. KEIN • záporným zájmenem kein, keine, kein(žádný, žádná, žádné) vyjadřujeme zápor u podstatného jména, které by v kladné větě mělo neurčitý nebo nulový člen (neguje nějakou neznámou, neurčitou věc) • zájmeno kein, keine, kein se skloňuje v jednotném čísle jako člen neurčitý • užívá se ve spojení s podstatnými jmény, zájmeny a zpodstatnělými přídavnými jmény, stojí vždy před nimi

 7. například • Ich kaufe ein Buch. / Ich kaufe kein Buch. Koupím nějakou knihu. / Nekoupím žádnou knihu. • Ich habe Hunger. / Ich habe keinen Hunger. Mám hlad. / Nemám žádný hlad. • Er hat kein neues Fahrrad. Nemá žádné nové kolo.

 8. skloňování v jednotném čísle mužský ženský střední 1. p. kein keine kein 2. p. keines keiner keines 3. p. keinem keiner keinem 4. p. keinen keine kein

 9. skloňování v množném čísle • 1. p. keine Kinder • 2. p. keiner Kinder • 3. p. keinen Kindern • 4. p. keine Kinder

 10. NICHT V Ě T N Ý Z Á P O R • neguje obsah celé věty • záporka nicht stojí co nejdále od určitého tvaru slovesa Ich koche nicht. Heute ruhe ich mich nicht aus. Er kommt heute nach Hause nicht. Ich habe gestern nicht ferngesehen.

 11. NICHT • S L O V N Í Z Á P O R • neguje některý z větných členů • záporka nicht proto stojí nezprostředně před tímto větným členem Ich lerne nicht gern. Sie erholt sich nicht. Er hat seinen Geburtstag nicht heute, sondern morgen. Er hat nicht deine Tochter gemeint, sondern deine Schwester.

 12. NIEMAND • záporné zájmeno NIEMAND se skloňuje jako člen určitý • 1.p. niemand • 2.p. niemandes • 3.p. niemandem • 4.p. niemanden

 13. Pravidlo jednoho větného záporu • v německé větě smí být jen jeden zápor • v české větě je v jedné větě zpravidla více záporů, z nichž do němčiny překládáme jen jeden záporně • k ostatním přiřadíme jejich české protějšky

 14. nein – ne nicht – ne- kein, keine, kein - - žádný/á/é nichts – nic niemand – nikdo ja – ano ein, eine, ein – - nějaký/á/é etwas – něco, alles – všechno jemand – někdo, alle – všichni výrazy vyjadřující zápor a jejich kladné protějšky

 15. nie/niemals – nikdy nirgendwohin – nikam nirgendwo - nikde immer – vždy irgendwann – někdy kdykoliv irgendwohin – někam überall – všude irgendwo - někde

 16. například • Nikdoneřeklnic. • Niemand sagte alles. • Žádní chlapci nepřišli. • Keine Jungen sind gekommen. • Neučil se nikdynic. • Er lernte nie etwas. • Neletělanikdynikam letadlem. • Sie flog nie irgendwohin mit dem Flugzeug.

 17. DOCH v odpovědi na zápornou otázku • Na kladnou otázku odpovídáme buď souhlasně – ja + kladná věta, nebo nesoulasně – nein + záporná věta. • Na zápornou otázku odpovídáme buď souhlasně – doch (ale ano) + kladná věta, nebo nesouhlasně – nein + záporná věta.

 18. použití Trinkt dein Freund Bier? • Ja, mein Freund trinkt Bier. • Nein, mein Freund trinkt kein Bier. Hat sie heute keine Zeit. • Doch, sie hat heute Zeit. • Nein, sie hat heute keine Zeit.

 19. záporná předpona un- • záporná předpona un- je součástí slova • neslouží k popření, ale k vyjádření opaku • v tomto případě neplatí pravidlo jednoho záporu • můžeme užít záporu nicht i záporu vyjádřeného předponou un-

 20. například • unpraktisch - nepraktický • unmodern - nemoderní • unzufrieden - nespokojený • unbequem - nepohodlný • uninteressant - nezajímavý • ungemütlich – neútulný • Die Wohnung ist nichtunmodern. • Das Buch ist nichtuninteressant.

More Related