2 zobowi zania i odpowiedzialno podatkowa
Download
Skip this Video
Download Presentation
2. Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

2. Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

2. Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa. Podatki w przedsiębiorstwie. Obowiązek podatkowy / Zobowiązanie podatkowe. Obowiązek podatkowy Definicja legalna:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2. Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa' - liana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 zobowi zania i odpowiedzialno podatkowa

2. Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

Podatki w przedsiębiorstwie

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

obowi zek podatkowy zobowi zanie podatkowe
Obowiązek podatkowy / Zobowiązanie podatkowe

Obowiązek podatkowy

Definicja legalna:

„Nieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie”

Rodzaje obowiązków podatkowych

 • Materialny = zapłata podatku
 • Formalny ( techniczny)

= zapewnienie prawidłowego wymiaru i poboru podatku poprzez m.in.:

 • dokonanie rejestracji podatkowej ( NIP, VAT UE)
 • prowadzenie ksiąg i innych dokumentów podatkowych
 • poddanie się kontroli podatkowej

Zobowiązanie podatkowe

Definicja legalna:

(art. 5 Ordynacji podatkowej)

Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

elementy zobowi zania podatkowego
Elementy zobowiązania podatkowego

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

powstawanie zobowi za podatkowych
Powstawanie zobowiązań podatkowych

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

podatnik p atnik inkasent
Podatnik – płatnik - inkasent

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

organ podatkowy
Organ podatkowy

= organ administracji publicznej, który w imieniu państwa lub JST dokonuje wymiaru i poboru podatków.

Inne zadania:

 • Rejestracja i ewidencja podatników
 • Prowadzenie kontroli podatkowej
 • Dochodzenie w sprawach karno-skarbowych

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

termin do wydania decyzji podatkowych
Termin do wydania decyzji podatkowych

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

termin przedawnienia zobowi za podatkowych
Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

reakcje na podatek
Reakcje na podatek

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

og lne zasady op acania podatk w
Ogólne zasady opłacania podatków

Termin:

Zobowiązania EX LEGE:

określony w ustawie podatkowej

Zobowiązania z decyzji organu podatkowego:

14 dni od jej doręczenia

Sposób:

przedsiębiorcy w zakresie podatków gospodarczych

oraz płatnicy przekazujący

te podatki do organów podatkowych –

forma bezgotówkowa

(polecenie przelewu)

pozostali dłużnicy

– w dowolny sposób

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

zaleg o podatkowa
Zaległość podatkowa

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

skala i struktura zaleg o ci podatkowych w polsce podatki pa stwowe stan na 31 12 2013 r
Skala i struktura zaległości podatkowychw Polsce ( podatki państwowe) – stan na 31.12.2013 r.

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

g wne przyczyny zaleg o ci podatkowych
Główne przyczyny zaległości podatkowych

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

skutki zaleg o ci podatkowych 1
Skutki zaległości podatkowych (1)

1/ Odsetki za każdy dzień zwłoki

Dług podatkowy X liczba dni zwłoki

Odsetki = x STAWKA

365

PODSTAWOWA STAWKA ODSETEK

= [ 2 x stopa kredytu lombardowego ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej + 2 % ] > 8%

(preferencyjna stawka – 0,75 x stawka podstawowa dla podatników,

którzy dokonają korekty deklaracji i w ciągu 7 dni zapłacą zaległość podatkową)

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

skutki zaleg o ci podatkowych 2
Skutki zaległości podatkowych(2)

2/ organ podatkowy może zabezpieczyć wykonanie zobowiązania podatkowego na majątku dłużnika ( np. hipoteka przymusowa)

3/ organ podatkowy może przenieść odpowiedzialność podatkową na osobę trzecią

4/ sankcje karno – skarbowe dla dłużnika

KKS 57: Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe

KKS 77: Płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rachunek właściwego organu podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

procedura zabezpieczenia wykonania zobowi za podatkowych
Procedura zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

hipoteka i zastaw
Hipoteka i zastaw

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

zabezpieczenie dobrowolne por czenie cywilnoprawne
Zabezpieczenie dobrowolne: poręczenie cywilnoprawne

Zobowiązanie podatkowe

Wierzyciel Dłużnik

[SP/JST] [ np.przedsiębiorca]

umowa poręczenia

( umowa akcesoryjna)

= wypłata sumy gwarantowanej opłata za poręczenie

[ relatywizowanej do świadczenia głównego]

+ odpowiedzialność na zasadach osoby trzeciej

Poręczyciel

[ bank]

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

zabezpieczenie dobrowolne gwarancja bankowa
Zabezpieczenie dobrowolne: gwarancja bankowa

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

procedury dotycz ce ustalenia odpowiedzialno ci za zobowi zania podatkowe
Procedury dotyczące ustalenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

schemat odpowiedzialno ci podatkowej
Schemat odpowiedzialności podatkowej

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

w jaki spos b podatnik jest odpowiedzialny za zobowi zania podatkowe
W jaki sposób podatnik jest odpowiedzialny za zobowiązania podatkowe?

ORD 26: Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe.

Odpowiedzialność podatnika powstaje EX LEGE wraz z powstaniem zobowiązania podatkowego i trwa do momentu jego wygaśnięcia

Odpowiedzialność podatnika ma charakter osobisty i nie zależy od:

 • wielkości posiadanego majątku,
 • wielkości posiadanego majątku a wysokości zobowiązania podatkowego,
 • sposobu nabycia składników majątku,
 • czasu nabycia składników majątku,
 • czasu nabycia składników majątku a momentu powstania zobowiązania podatkowego,
 • czasu nabycia składników majątku a upływu terminu płatności podatku.

Zakres odpowiedzialności podatnika wynika z ustawy i nie może być ograniczony ani zniesiony jakąkolwiek umową czy decyzją urzędową.

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

w jaki spos b p atnik inkasent jest odpowiedzialny za zobowi zania podatkowe
W jaki sposób płatnik / inkasent jest odpowiedzialny za zobowiązania podatkowe?

Płatnik: Inkasent:

 • Oblicza
 • Pobiera 1. Pobiera
 • Wpłaca 2. Wpłaca....... podatek podatnika

W momencie pobrania podatku gaśnie odpowiedzialność podatnika, za wykonanie swojego zobowiązania ( wpłacenie podatku do organu podatkowego) odpowiedzialni - całym swoim majątkiem - stają się płatnik lub inkasent

Powyższej zasady nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

w jaki spos b nast pca podatnika jest odpowiedzialny za zobowi zania podatkowe
W jaki sposób następca podatnika jest odpowiedzialny za zobowiązania podatkowe?

1. Jeśli następca jest osobą fizyczną:

2. W sytuacji przekształceń gospodarczych:

Następcy prawni spółek:

Przez połączenie, podział lub transformację

Generalna zasada: przejęcie wszystkich długów w sposób uniwersalny, chyba że przepisy szczególne mówią inaczej; pod uwagę bierze się również ustalony plan podziału

 • Jeżeli przyjmuje spadek wprost – odpowiada w sposób nieograniczony,
 • Jeśli przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza – odpowiada do wartości uzyskanego przysporzenia
 • Jeżeli odrzuca spadek – jego odpowiedzialność jest wykluczona,
 • Do momentu działu spadku wszyscy spadkobiercy są odpowiedzialniw sposób solidarny.
 • Odpowiedzialność konkretnego spadkobiercy za zobowiązanie podatkowe kształtowana jest odrębną decyzją podatkową, biorącą pod uwagę otrzymany udział w majątku spadkowym,

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

w jaki spos b osoby trzecie s odpowiedzialne za zobowi zania podatnika
W jaki sposób osoby trzecie są odpowiedzialne za zobowiązania podatnika?

Kim są osoby trzecie?

Za co odpowiadają osoby trzecie?

Niespłacone przez podatnika:

Zaległości,

Odsetki za zwłokę,

Koszty postępowania egzekucyjnego i inne świadczenia

WAŻNE!

Osoby trzecie są wyznaczane do odpowiedzialności przez decyzję organu podatkowe, który nie może przenieść długu na inne podmioty, niż te, które są wymienione w przepisach prawa podatkowe ( tzw. katalog zamknięty)

= podmioty związane z podatnikiem więzami rodzinnymi, gospodarczymi, własnościowymi, które miały lub mogły mieć udział w wypracowaniu dochodu / majątku / obrotu gospodarczego

np.

 • członek rodziny podatnika
 • wspólnik spółki osobowej
 • członek zarządu banku

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

przyk ad odpowiedzialno ci osoby trzeciej
Przykład odpowiedzialności osoby trzeciej

Spółka osobowa / cywilna

Spółka kapitałowa

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa

przyk ad odpowiedzialno ci osoby trzeciej1
Przykład odpowiedzialności osoby trzeciej

(2) Zobowiązania i odpowiedzialność podatkowa