dobbelkompetanseprosjektet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dobbelkompetanseprosjektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dobbelkompetanseprosjektet

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Dobbelkompetanseprosjektet - PowerPoint PPT Presentation

liam
146 Views
Download Presentation

Dobbelkompetanseprosjektet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dobbelkompetanseprosjektet EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON ANXIETY AND CO-MORBID EMOTIONAL DISTURBANCES: A CLINICAL TRIAL IN A DAY CARE UNIT Anders Hovland

 2. Forskergruppe Professor Inger Hilde Nordhus, IKP, UiB Førsteamanuensis Ståle Pallesen, ISP, UiB Cand. psychol Anders Hovland, IKP, UiB Professor Odd Havik, IKP, UiB Professor Gerd Kvale, IKP, UiB Forskningsleder Egil W. Martinsen, Modum Bad Professor Julian F. Thayer, National Institute on Aging, NIH, US Professor Bente Wold, Institutt for utdanning og helse, UiB Professor Bjørn Helge Johnsen, ISP, UiB Førsteamanuensis Norman Anderssen, ISP, UiB Forsker Anita Hansen, ISP, UiB

 3. Samarbeidende helseforetak Solli Sykehus og Fana og Os DPS Institusjonen har lang tradisjon i å bruke fysisk aktivitet som del av sin behandling av psykiske lidelser Institusjonen har svømmebasseng og gymnastikksal og har ansatt 3 fysioterapeuter

 4. Bakgrunn Tidligere studier har generelt vist at fysisk aktivitet har en positiv effekt også for ulike angstlidelser Få studier med clinical trials, de fleste ateoretiske Hjerteratevariabilitet (HRV) har vist seg som et sentralt mål i forbindelse med angstlidelser Teori der angstlidelser er konseptualisert som manglende inhibisjon i prefrontal cortex; HRV er markør for endret grad av inhibisjon. HRV kan moduleres via fysisk aktivitet.

 5. Hva er HRV? Central Autonomic Network (Benarroch, 1997) Anterior Executive Region (Devinsky et al., 1995) Ventromedial prefrontal cortex (+ insula, anterior cing.) Lavere hjernestrukturer (CN i amygdala, PV i hypothalamus, Periaq. gray, parabrach. nucl., nucl. i sol. trakt, nucl. ambig., VL medulla, VM medulla, medulla tegm. felt.) Nervus vagus HR

 6. Metode - I Måling av HRV: Kardiologiske mål registreres ved hjelp av et ambulatorisk monitor system Slag-til-slag variasjoner analyseres spektralt => index på vagus-mediert HRV Deltakergruppene i studiene: 40 pasienter (alder 18 – 50) med Agorafobi, GAD og Panikklidelse (DSM-IV-TR). Eksklusjon: Psykose, alvorlig depresjon, eller hjerneorganiske lidelser, samt pasienter som er under anxiolytisk, hypnotisk eller antidepressiv medikasjon 40 friske personer uten mental eller somatisk sykdom som representerer pasientgruppen i kjønn og alder.

 7. Metode - II Behandling: Treningsgruppen deltar i trening 5 ganger i uken i henhold til en utarbeidet manual basert på generelle anbefalinger for effektiv aerobisk trening Treningen ledes av fysioterapeuter CBT-gruppen mottar gruppeterapi 5 ganger per uke Behandlingen gjennomføres av psykolog under veiledning av spesialist i klinisk psykologi

 8. SCREENING/ • PRETEST • SCID I & II • - Hamilton Anxiety • Rating Scale • - State-Trait Anxiety • Inventory • - HR and HRV • at rest • - Harvard Step • test • - 2 km Walk • Test Exercise treatment (n=20) for 12 weeks. • POSTTREATMENT MEASURES • Hamilton Anxiety • Rating Scale • - State-Trait Anxiety • Inventory • - Beck Depression • Inventory • - Quality of Life • Inventory • - HR and HRV at • rest • - Harvard Step test • - 2 km Walk Test • MEASURES AT 6 MONTHS FOLLOW-UP • Hamilton Anxiety • Rating Scale • - State-Trait Anxiety • Inventory • - Beck Depression • Inventory • - Quality of Life • Inventory • - HR and HRV at • rest • - Harvard Step test • - 2 km Walk Test SELECTION 40 patients with anxiety disorders Cognitive behavioral treatment (n=20) for 12 weeks Hovedmål 1Hva er den kliniske effekten av fysisk trening hos pasienter med angst sammenliknet med egen baseline og sammenliknet med CBT

 9. PATIENTS 40 patients with anxiety disorders • TESTING • Clinical measures: • - State-Trait Anxiety Inventory • - Beck Depression Inventory • - Quality of Life Inventory • - HR and HRV at rest • Fitness/endurance measures: • - Harvard Step test • - 2 km Walk Test • Cognitive tests/measures: • - Wisconsin Card Sorting • Test ( HR and HRV • during testing and at • recovery • - Modified Stoop Test • (HR and HRV during testing and at recovery) • Go/No-go Test (HR and HRV during testing and at recovery) HEALTH CONTROLS 40 healthy controls Hovedmål 2Hvilke sammenhenger finnes mellom angstlidelser, HRV og kognitiv prestasjon under testing av inhibisjon hos angstpasienter og kontrollgruppe

 10. Hovedmål 3: Hvilken effekt har fysisk trening på kognitiv prestasjon under testing av inhibisjon hos ulike angstpasienter sammenliknet med a) egen baseline, b) CBT og c) kontrollgruppe BASELINE Clinical measures: - State-Trait Anxiety Inventory - Beck Depression Inventory - Quality of Life Inventory - HR and HRV at rest Fitness/endurance measures: - Harvard Step test - 2 km Walk Test Cognitive tests/measures: - Wisconsin Card Sorting Test ( HR and HRV during testing and at recovery - Modified Stoop Test (HR and HRV during testing and at recovery) - Go/No-go Test (HR and HRV during testing and at recovery) POST-TREATMENT Clinical measures: - State-Trait Anxiety Inventory - Beck Depression Inventory - Quality of Life Inventory - HR and HRV at rest Fitness/endurance measures: - Harvard Step test - 2 km Walk Test Cognitive tests/measures: - Wisconsin Card Sorting Test ( HR and HRV during testing and at recovery - Modified Stoop Test (HR and HRV during testing and at recovery) - Go/No-go Test (HR and HRV during testing and at recovery) 6 MONTH FOLLOW-UP Clinical measures: - State-Trait Anxiety Inventory - Beck Depression Inventory - Quality of Life Inventory - HR and HRV at rest Fitness/endurance measures: - Harvard Step test - 2 km Walk Test Cognitive tests/measures: - Wisconsin Card Sorting Test ( HR and HRV during testing and at recovery - Modified Stoop Test (HR and HRV during testing and at recovery) - Go/No-go Test (HR and HRV during testing and at recovery) SELECTION 40 patients with anxiety disorders Exercise treatment (n=20) for 12 weeks. Cognitive behavioral treatment (n=20) for 12 weeks

 11. Potensiell kunnskap Manual for angstbehandling ved hjelp av fysisk aktivitet der behandlingen er validert mot CBT Ytterligere innsikt i sammenhengene mellom kognitiv fungering operasjonalisert ved mål på inhibisjon, angst, angstbehandling og HRV HRV-profil for ulike angst-tilstander Kognitiv profil for ulike angst-tilstander Endring av disse målene under behandling, både ved hjelp av fysisk aktivitet og CBT Innsikt i hvorvidt kognitive mål på inhibisjon kan indexere nevronal inhibisjon i cortex, og videre hvorvidt denne type målt inhibisjon henger sammen med vagusmediert HRV