slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Priorytet VII-Promocja integracji społecznej.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Priorytet VII-Promocja integracji społecznej. - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, na postawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-14-005/08-01 z dnia 29 września 2008r. Priorytet VII-Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Priorytet VII-Promocja integracji społecznej.' - leyna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt systemowyrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie,na postawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-14-005/08-01z dnia 29 września 2008r.

Priorytet VII-Promocja integracji społecznej.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie – 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

projekt wsp finansowany przez uni europejsk w ramach europejskiego funduszu spo ecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TYTUŁ PROJEKTU-

,, Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”

zesp projektu
ZESPÓŁ PROJEKTU
 • 1.  Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR - koordynator
 • 2.  Agnieszka Jankowska – asystent koordynatora
 • 3.  Joanna Kłobuszewska – specjalista pracy socjalnej
 • 4.  Barbara Niedziela – specjalista pracy socjalnej
 • 5.  Michał Kowalski – doradca ds. osób niepełnosprawnych
 • 6.  Iwona Wiśniewska – pracownik socjalny
 • 7.  Barbara Chmielińska – specjalista ds. rozliczeń finansowych
 • 8.  Sylwia Epa – księgowa
 • 9.  Małgorzata Pytkowska – pracownik ds. kadr i płac
 • 10.  Jan Łukasik – specjalista ds. informacji i promocji
 • 11.  Opiekunowie osób niepełnosprawnych – 3 osoby
 • 12.  Izabela Dąbrowska – pracownik administracyjno-biurowy
 • 13.  Jolanta Gołębiewska – specjalista ds. zamówień publicznych
slide5

Projekt systemowy „AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM”

 • etap I – okres realizacji: 1 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.
 • budżet projektu: 440 994,00 PLN
 • 89,5% -środki Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • 10,5% - środki jednostki samorządu terytorialnego.
slide6

Projekt systemowy „AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM”

etap I -okres realizacji: 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r.

budżet projektu: 834,232,00 PLN

1. środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 746,637,00PLN

2. środki jednostki samorządu terytorialnego: 87,595,00PLN

etap II - okres realizacji: 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r.

budżet projektu: 834,232,00 PLN

1. środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 746 637,00PLN

2. środki jednostki samorządu terytorialnego: 87 595,00PLN

slide7

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Osoby niepełnosprawne
 • Wychowankowie rodzin zastępczych i różnego typu placówek
etap i 01 06 31 12 2008r typy dzia a
ETAP I -01.06-31.12.2008rTYPY DZIAŁAŃ:

Dla osób opuszczających rodziny zastępcze i różnego rodzaju placówki :

- kurs prawa jazdy, operatora wózków widłowych

- kurs języka angielskiego i francuskiego,

- kurs komputerowy,

- kurs kosmetyczny,

-warsztaty stacjonarne i wyjazdowe.

typy dzia a
TYPY DZIAŁAŃ:
 • Dla osób niepełnosprawnych
 • zajęcia na krytej pływalni/ 2x miesiąc x 4 m-ce/ .
 • kurs komputerowy /120 godz./,
 • 3 wyjazdy studyjne do Zakładów Pracy Chronionej
 • zajęcia rehabilitacyjne /100godz./,
 • Turnus rehabilitacyjny,
 • Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe z psychologiem i doradcą zawodowym.
 • Warsztaty stacjonarne z radcą prawnym.
na zako czenie i etapu odby a si wsp lna impreza integracyjna z udzia em w adz lokalnych
Na zakończenie I etapu odbyła się wspólna impreza integracyjna z udziałem władz lokalnych
slide11
Władze lokalne

Beneficjenci

slide13

Zadanie 1: Zarządzanie projektem– 122 500,00 P LN

Zadanie 2: Promocja Projektu – 70 130,00 PLN

Zadanie 3:–Praca socjalna - 105 107,00 PLN

Zadanie 4: Aktywna integracja– 382 000,00 PLN

Zadanie 5: Zasiłki i pomoc w naturze– 87 595 PLN

Zadanie 6: Działania o charakterze środowiskowym - 19 300 PLN

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

slide14

Cele projektu:

 • Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób niepełnosprawnych oraz 30 wychowanek i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i różnego typu placówki.
 • Cele szczegółowe:
 • zwiększenie kwalifikacji zawodowych
 • zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy
 • zwiększenie samooceny w znacznym stopniu,
 • poprawa stanu psychofizycznego,
 • zwiększenie zdolności komunikacyjnych
 • Wzmocnienie potrzeb samorozwoju;
 • Zwiększenie wiedzy na temat możliwości poszukiwania pracy i wykorzystania informacji o szkoleniach, kursach, ofertach pracy oraz poruszania się po rynku pracy;
 • Wzrost aktywności społecznej;
slide15

Narzędzia realizacji projektu systemowego:

  • kontrakt socjalny;
 • indywidualny program usamodzielnienia;
 • wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
slide16

Narzędzia realizacji projektu

Kontrakt socjalny – jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno – zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Podstawą prawną realizacji kontraktu socjalnego jest art.. 108 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

Kontrakt socjalny przewiduje wzajemne zobowiązania stron. Formułowanie zobowiązań powinna poprzedzić wnikliwa diagnoza środowiska. Uwzględnić należy możliwości, potrzeby i ograniczenia klienta (ale też pracownika socjalnego). To pozwoli na sformułowanie celów (główny i szczegółowe) oraz działań jakie należy podjąć, aby zakładane cele osiągnąć. Niezwykle istotne jest, aby określone w kontrakcie cele były „celami klienta”, aby były możliwe do zrealizowania.

W realizacji kontraktu socjalnego w projekcie systemowym można zastosować:

- Zasiłki i pomocy w naturze,

- Pracę socjalną,

- prace społecznie użyteczne,

- instrumenty aktywnej integracji ( co najmniej trzy),

- Działania o charakterze integracyjnym,

- Dodatkowe wsparcie,

slide17

Narzędzia realizacji projektu –

Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Działanie na rzecz integracji społecznej i zawodowej obejmują zadania mające na celu:

Wsparcie osoby niepełnosprawnej w podejmowaniu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej;

W ramach wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób

niepełnosprawnych przewiduje się możliwość zastosowania:

- Środowiskowej pracy socjalnej;

- Instrumentów aktywnej integracji;

- Działań o charakterze środowiskowym;

- Innych działań o charakterze integracyjnym.

slide18

W ramach realizacji kontraktów socjalnych oraz przy

 • wsparciu działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, można stosować i finansować zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie
 • wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • Zestaw ten nazywa się – instrumentami aktywnej integracji.
 • Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy:
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej;
 • Instrumenty aktywizacji edukacyjnej;
 • Instrumenty aktywizacji zdrowotnej;
 • Instrumenty aktywizacji społecznej
dzia ania podejmowane na rzecz os b niepe nosprawnych
Działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych:
 • - organizacja i dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 57 osób,zorganizowanie przewozu osób na i z turnusów;
 • - organizacja i sfinansowanie warsztatów terapeutycznych dla 30 osób. Warsztaty wyjazdowe wpłynęły na poprawę stanu psychofizycznego osób niepełnosprawnych oraz na lepszą integrację grupy;
 • - organizacja i sfinansowanie warsztatów stacjonarnych dla 28 osób;
 • - sfinansowanie kursu języka angielskiego dla 7 osób;
 • - sfinansowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 6 osób;
 • - sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 11 osób;
 • - sfinansowanie kursu prawa jazdy dla 5 osób;
 • - sfinansowanie kursu pracownika administracyjno-biurowego dla 4 osób;
 • - sfinansowanie kursu opiekunki dziecięcej i dla osób starszych dla 5 osób.
dzia ania na rzecz wychowanek i wychowank w z rodzin zast pczych i r nego typu plac wek
Działania na rzecz wychowanek i wychowanków z rodzin zastępczych i różnego typu placówek
 • -wyjazd terapeutyczny dla 21 osób,
 • - warsztaty stacjonarne ,
 • -sfinansowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób,
 • - sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 4 osób,
 • - sfinansowanie kursu prawa jazdy dla 17 osób,
 • - sfinansowanie kursu operatora wózków jezdniowych dla 2 osób,
 • - sfinansowanie kursu pracownika administracyjno-biurowego dla 1 osoby,
 • - sfinansowanie 13 osobom pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
dla wszystkich beneficjent w
Dla wszystkich beneficjentów
 • zorganizowanie i sfinansowanie poradnictwa specjalistycznego w formie indywidualnych porad
 • Impreza integracyjna
kurs kosmetyczny
KURS KOSMETYCZNY
 • W dniach 02-17 lipca 15 osób brało udział w szkoleniu zorganizowanym przez PCPR pt. ,,Kurs kosmetyczny". Zajęcia prowadziła firma z Warszawy Akademia Zdrowia. Uczestniczki kursu oprócz zdobycia nowych umiejętności zawarły nowe znajomości. Grupa wykazała się wielką aktywnością, zaangażowaniem oraz wykazała wielką wolę wzajemnej integracji. Z anonimowych ankiet, które wypełniła grupa wynika, że kurs spełnił ich oczekiwania. Dzięki szkoleniu zdobyli wymaganą wiedzę i niezbędne umiejętności a zarazem zostali odpowiednio przygotowani, aby zmierzyć się z każdym zawodowym wyzwaniem
kurs kosmetyczny1
KURS KOSMETYCZNY

Uczestniczyło 11 osób niepełnosprawnych

warsztaty stacjonarne
WARSZTATY STACJONARNE
 • W dniach 03-10.08.2009r odbywały się ,,warsztaty stacjonarne dla 30 wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych i różnego typu placówek w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym na rynek pracy i aktywizację zawodową".
 • warsztaty dla osób niepełnosprawnych odbędą się w miesiącu październiku. Weźmie w nich udział 28 osób niepełnosprawnych.
wyjazd terapeutyczny
WYJAZD TERAPEUTYCZNY .
 • W dniach 20-25 lipca 21 osobowa grupa wychowanek i wychowanków z rodzin zstępczych oraz różnego typu placówek przebywała w Stegnie w ORW ,,Bałtyk" na warsztatach terapeutycznych z psychologiem, socjoterapeutą i pedagogiem. Warsztaty wpłynęły pozytywnie na poprawę stanu psychofizycznego wszystkich uczestników.
 • Natomiast od 21 września 30 osób niepełnosprawnych wyjedzie na warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym do Ciechocinka.
turnusy rehabilitacyjne
TURNUSY REHABILITACYJNE
 • 57 osób niepełnosprawnych przebywało na turnusach rehabilitacyjnych
kurs obs ugi kasy fiskalnej
KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ

6 osób niepełnosprawnych

4 osoby z rodzin zastępczych i placówek

kurs pracownik administracyjno biurowy
KURS PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY

4 osoby niepełnosprawne

1 wychowanka placówki

kurs opiekunka dziecieca i os b starszych
KURS OPIEKUNKA DZIECIECA I OSÓB STARSZYCH
 • 3 osoby niepełnosprawne
  • 2 osoby z rodzin zastępczych
kurs komputerowy ix xi 2009
KURS KOMPUTEROWY IX –XI 2009

16 osób niepełnosprawnych

slide39

Realizacja projektu systemowego – to wielkie wyzwanie dla całego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. Nowe zadanie, skala problemów tak merytorycznych jak i formalno -prawnych sprawiała, że często jest trudno. Bardzo trudno.

Trudno jest nie tylko beneficjentowi projektu, ale także jego uczestnikom.

slide40

Realizacja projektu wymaga i wielkiego zaangażowania, nakładu pracy, odpowiedzialności, zdyscyplinowania tak od pracowników PCPR, jak i od osób w nim uczestniczących. Bo to przecież dla nich, ale i z nimi projekt realizujemy. Czy warto ? Przedstawione Państwu rezultaty kilku-miesięcznej pracy, są odpowiedzią na to pytanie. Tak warto było – bo wszyscy wiemy, że nie tylko w sferze życia społecznego, ale i gospodarczego – nie ma trudniejszej, a jednocześnie najefektywniejszej inwestycji, od inwestycji w CZŁOWIEKA

slide41

Nasz Samorząd stwarza równe szanse osobom niepełnosprawnym, ponieważ podejmowane są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mimo możliwości uwzględniania w projektach innych beneficjentów.

slide42

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w realizacji projektu systemowego w 2009 r.

Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Zespół Projektowy

Dziękuję za uwagę!!!