Sektor transportu
Download
1 / 27

Sektor transportu - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Sektor transportu. prognozy rozwoju sektora transportu w województwie podlaskim. dr Katarzyna Dębkowska. Perspektywy rozwoju opracowano na podstawie:. Badań ilościowych Badań jakościowych Danych z GUS Badań typu foresight.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sektor transportu' - lexi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sektor transportu

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Sektor transportu

prognozy rozwoju sektora transportu

w województwie podlaskim

dr Katarzyna Dębkowska


Perspektywy rozwoju opracowano na podstawie
Perspektywy rozwoju opracowano na podstawie:

  • Badań ilościowych

  • Badań jakościowych

  • Danych z GUS

  • Badań typu foresight

Sektor transportu


Kierunki planowanych inwestycji w firmach sektora transportu w perspektywie najbliższych 3 lat

Źródło: opracowanie własne (n=300)

Sektor transportu


Strategiczne kierunki rozwoju firm sektora transportu w perspektywie najbli szych 3 lat
Strategiczne kierunki rozwoju firm sektora transportu w perspektywie najbliższych 3 lat w perspektywie najbliższych 3 lat

Źródło: opracowanie własne (n=300)

Sektor transportu


Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD2007) w województwie podlaskim w latach 2007-2011 oraz prognozy na lata 2012-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US

w Białymstoku.

Sektor transportu


Poziomy przeciętnego wynagrodzenia brutto w zł w sektorze przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 2007) w województwie podlaskim w latach 2007-2011 oraz prognozy na lata 2012-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US

w Białymstoku.

Sektor transportu


Badania typu foresight
Badania typu przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 2007) w województwie podlaskim w latach 2007-2011 oraz prognozy na lata 2012-2014foresight

  • Analiza STEEPVL

  • Panele ekspertów

  • Burza mózgów

Sektor transportu


Etapy prac eksperckich w ramach analizy steepvl
Etapy prac eksperckich w ramach analizy STEEPVL przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 2007) w województwie podlaskim w latach 2007-2011 oraz prognozy na lata 2012-2014

Sektor transportu


Czynniki spo eczne
Czynniki Społeczne przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 2007) w województwie podlaskim w latach 2007-2011 oraz prognozy na lata 2012-2014

S1 - Sprawność procesów przygotowania inwestycji infrastrukturalnych

S2 - Rozwój e-handlu i jego wpływ na strukturę i organizację transportu

S3 - Poziom i jakość kształcenia (w szczególności zawodowego w obszarze transportu)

Sektor transportu


Czynniki technologiczne
Czynniki technologiczne przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 2007) w województwie podlaskim w latach 2007-2011 oraz prognozy na lata 2012-2014

T1 - Rozwój technologii związanych z logistyką i magazynowaniem

T2 - Rozwój infrastruktury transportowej (jakościowy)

T3 - Rozwój infrastruktury transportowej (ilościowy)

Sektor transportu


Czynniki ekonomiczne
Czynniki ekonomiczne przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 2007) w województwie podlaskim w latach 2007-2011 oraz prognozy na lata 2012-2014

Ekon1 - Sytuacja gospodarcza w UE

Ekon2 - Sytuacja gospodarcza na rynkach wschodnich

Ekon3 - Koszty prowadzenia działalności

Sektor transportu


Czynniki ekologiczne
Czynniki ekologiczne przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 2007) w województwie podlaskim w latach 2007-2011 oraz prognozy na lata 2012-2014

Ekol 1 - Wymogi w zakresie ekologii transportu (m. in. emisja spalin, opłaty ekologiczne etc.)

Ekol 2 - Wymogi ekologiczne w zakresie budowy infrastruktury transportowej

Ekol 3 - Działalność organizacji ekologicznych

Sektor transportu


Czynniki polityczne
Czynniki polityczne przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 2007) w województwie podlaskim w latach 2007-2011 oraz prognozy na lata 2012-2014

P1 - Polityka gospodarcza: rynki wschodnie (głównie Rosja)

P2 - Polityka gospodarcza UE

P3 - Polityka gospodarcza Polski

Sektor transportu


Czynniki odnosz ce si do warto ci
Czynniki odnoszące się do wartości przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 2007) w województwie podlaskim w latach 2007-2011 oraz prognozy na lata 2012-2014

V1 - Jakość życia

V2 - Konsumpcyjny styl życia

V3 - Mobilność społeczna

Sektor transportu


Czynniki prawne
Czynniki prawne przedsiębiorstw w dziale 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 2007) w województwie podlaskim w latach 2007-2011 oraz prognozy na lata 2012-2014

L1 - Mechanizmy stanowienia prawa i jego jakość

L2 - Międzynarodowe otoczenie prawne

L3 - Funkcjonowanie prawa i jego instytucji

Sektor transportuRednie oceny si y wp ywu czynnik w determinuj cych rozw j sektora transportu
Średnie oceny siły wpływu czynników determinujących rozwój sektora transportu

Sektor transportuRednie oceny niepewno ci czynnik w determinuj cych rozw j sektora transportu
Średnie oceny niepewności czynników determinujących rozwój sektora transportu

Sektor transportu


Ocena czynników determinujących sektor transportu pod względem ważności i niepewności w perspektywie roku 2017

Sektor transportu


Identyfikacja scenariuszy rozwoju sektora transportu względem ważności i niepewności w perspektywie roku 2017 w województwie podlaskim w perspektywie roku 2017

Sektor transportu


Scenariusz 1 wzrost gospodarczy wspierany czynnikami politycznymi
Scenariusz 1 – Wzrost gospodarczy wspierany czynnikami politycznymi

W warunkach wysokiego wzrostu gospodarczego w krajach UE oraz na rynkach wschodnich, przekładającego się na korzystną sytuację gospodarczą, przy jednoczesnym sprzyjającym klimacie politycznym w zakresie wspierania gospodarki spodziewany jest znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe. Tym samym, również w skali regionu, zarówno liczba, jak i wielkość przedsiębiorstw sektora transportu będą wzrastać. Stymulantami rozwoju sektora transportu będą mogły być zarówno działania na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w szczególności polityka wspierania rozwoju przedsiębiorstw w analizowanym sektorze oraz polityka infrastrukturalna, przekładająca się na poprawę jakości i dostępności infrastruktury transportowej. W ramach powyższego scenariusza znaczącemu zwiększeniu ma szanse ulec popyt na specjalistów, zarówno z zakresu organizacji transportu i logistyki, jak i pracowników bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług transportowych, obsługę magazynową, oraz biorących udział w świadczeniu usług towarzyszących.

Sektor transportu


Scenariusz 2 recesja w niesprzyjaj cych warunkach politycznych
Scenariusz 2 – Recesja w niesprzyjających warunkach politycznych

W warunkach niekorzystnej sytuacji ekonomicznej w krajach UE oraz na rynkach wschodnich, objawiającej się spowolnieniem gospodarczym lub recesją, przy jednoczesnym niesprzyjającym klimacie politycznym spodziewane jest znaczące ograniczenie zapotrzebowania na usługi transportowe, magazynowe oraz towarzyszące. Tym samym, również w skali regionu, zarówno liczba, jak i wielkość przedsiębiorstw sektora transportu będą się zmniejszać. Szanse na utrzymanie się na rynku i przetrwanie będą miały jedynie przedsiębiorstwa nowoczesne, o zdywersyfikowanej ofercie, świadczące usługi na rzecz podmiotów o najlepszej sytuacji ekonomicznej lub działające w niszowych segmentach rynku. W ramach powyższego scenariusza zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze transportu będzie spadało, przy jednoczesnym ograniczeniu poziomu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w sektorze. Realizacji niniejszego scenariusza towarzyszyć będzie ograniczenie bądź wstrzymanie inwestycji infrastrukturalnych, co przełoży się na stopniową degradację infrastruktury transportowej w skali regionu.

Sektor transportu


Scenariusz 3 recesja mimo sprzyjaj cych warunk w politycznych
Scenariusz 3 - Recesja, mimo sprzyjających warunków politycznych

W warunkach niekorzystnej sytuacji ekonomicznej w krajach UE oraz na rynkach wschodnich, objawiającej się spowolnieniem gospodarczym lub recesją, przy jednoczesnej aktywnej polityce gospodarczej państwa, polegającej m. in. na wsparciu aktywności ekonomicznej przedsiębiorstw, jak i zmierzającej do rozwoju infrastruktury spodziewana jest stagnacja lub spowolnienie w sektorze transportu. W skali regionu, zarówno liczba, jak i wielkość przedsiębiorstw sektora transportu nie będą ulegać znaczącym zmianom. Przedsiębiorstwa nowoczesne, innowacyjne, ze względu na relatywnie łatwą dostępność zewnętrznych źródeł finansowania będą miały warunki do intensyfikacji rozwoju. Jednakże dla większości przedsiębiorstw operujących w sektorze, realizacja powyższego scenariusza będzie przekładała się na ograniczenie skali działalności lub konieczność likwidacji. Sytuacja taka warunkowana będzie ograniczeniem zapotrzebowania na usługi transportowe, zwłaszcza świadczone przez przedsiębiorstwa niewielkie, o relatywnie niskiej pozycji konkurencyjnej. W ramach realizacji powyższego scenariusza zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze transportu nie ulegnie znaczącym zmianom. Realizacji niniejszego scenariusza towarzyszyć będzie znaczący rozwój infrastruktury transportowej (zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym), co może częściowo skutkować redukcją kosztów działalności. Nie przełoży się to jednak na wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe.

Sektor transportu


Scenariusz 4 wzrost gospodarczy w niesprzyjaj cych warunkach politycznych
Scenariusz 4 - Wzrost gospodarczy w niesprzyjających warunkach politycznych

W warunkach korzystnej sytuacji ekonomicznej w krajach UE oraz na rynkach wschodnich, objawiającej się wzrostem gospodarczym, przy jednoczesnej niesprzyjającej polityce gospodarczej państwa, polegającej m. in. na ograniczeniu wsparcia aktywności ekonomicznej przedsiębiorstw, jak i ograniczeniu rozwoju infrastruktury spodziewane jest stagnacja lub spowolnienie w sektorze transportu. W skali regionu, zarówno liczba, jak i wielkość przedsiębiorstw sektora transportu nie będą wówczas ulegać znaczącym zmianom. Rozwój przedsiębiorstw w sektorze będzie znacząco ograniczony. Sytuacja taka, mimo rosnącego zapotrzebowania na usługi transportowe, nie przełoży się znacząco na kondycję finansową przedsiębiorstw w sektorze. Niesprzyjające warunki polityczne sprawią, iż działalność firm transportowych będzie napotykała na szereg utrudnień o charakterze administracyjnym, organizacyjnym i prawnym. Realizacji niniejszego scenariusza towarzyszyć będzie ograniczenie bądź wstrzymanie inwestycji infrastrukturalnych, co przełoży się na stopniową degradację infrastruktury transportowej w skali regionu, co będzie skutkowało wzrostem kosztów działalności.

Sektor transportu


Dzi kuj za uwag

Wojewódzki Urząd Pracy warunkach politycznychw Białymstoku

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

dr Katarzyna Dębkowska


Podlaski Absolwent warunkach politycznych


ad