application of information technology system into distance learning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presented by: Sunadda Sa- nguandet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presented by: Sunadda Sa- nguandet

play fullscreen
1 / 32
Download Presentation

Presented by: Sunadda Sa- nguandet - PowerPoint PPT Presentation

lewis
82 Views
Download Presentation

Presented by: Sunadda Sa- nguandet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การพัฒนาระบบการเรียนทางไกลให้อยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศApplication of Information Technology System into Distance Learning Presented by: Sunadda Sa-nguandet

 2. ที่มา และความสำคัญ

 3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง • ระบบการเรียนทางไกล • ด้านเทคโนโลยี • ระบบสารสนเทศ • ระบบการเรียนแบบอีเล็กทรอนิกส์ (E-learning) • หลักการจัดการความรู้

 4. ระบบการเรียนทางไกล • ดร.เกษม สุวรรณกุล ระบบการศึกษาทางไกลนับว่าเป็นสิ่งใหม่ในระบบการศึกษาขั้นสูงของประเทศ และยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านดารติดต่อสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้าด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดเทคนิคใหม่ ๆ ที่เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษานี้ ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น • อาจารย์สุมาลี สังข์ศรี การศึกษาทางไกลเป็นวิธีการในการจัดการศึกษาวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง • การศึกษาทางไกล (distance education) หรือ การเรียนทางไกล(distance learning) หมายถึง ระบบการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกันทั้งสถานที่และเวลา แต่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงการเรียนการสอน

 5. การจัดระบบการเรียนทางไกลการจัดระบบการเรียนทางไกล • ยุคเริ่มแรกเป็นการเรียนการสอนทางไปรษณีย์ • พัฒนาการสอนผ่านทางวิทยุกระจายเสียง • การเรียนการสอนผ่านทางวีดีโอ และพัฒนาเป็น video conference • การเรียนการสอนผ่านทางสื่ออีเล็กทรอนิกส์

 6. เทคโนโลยี Technology

 7. แนวคิดด้านเทคโนโลยี • กรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการพัฒนาเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มในการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้มีการรับส่งข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วทั่วโลก จนเปรียบเสมือนกับโลกที่ไร้พรมแดนอันมีผลในการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาอย่างรวดเร็ว • Chen-WoKuo, Jiann-Min Yang, Quo-Ping Lin, และ MaigaChangระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการคมนาคมได้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศ และไม่ว่าจะเป็นองกรธุรกิจต่างก็ให้ความสำคัญและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา, การสอน หรือด้านการอบรม เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง

 8. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในประเทศไทยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในประเทศไทย • ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน และ กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน ได้แบ่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีออกเป็น 5 ยุค คือ • 1. ยุคลูกคิด • 2. เครื่องเจาะบัตร • 3. ยุคที่สำคัญที่สุดสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย • 4. การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาที่ประเทศไทย • 5. ยุคของ Internet

 9. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในประเทศไทยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในประเทศไทย • ระบบออนไลน์ (pirun.ku.ac.th) • 500,000 ปีที่แล้วมนุษย์มีการใช้สัญญาณและท่าทางสื่อสารกันและจึงค่อย ๆ พัฒนาเป็นภาษา • 5,000 ปีที่แล้วมนุษย์สามารถสร้างตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนัง • 500-800 ปีที่แล้วมนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือเพราะมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการพิมพ์ และการสื่อสารที่เข้าใจมากขึ้น • 100 กว่าปีที่ผ่านมาเริ่มมีการสื่อสารโดยมีการส่งข้อความเป็นเสียงทางโทรศัพท์ • 50 ปีที่แล้วมีการส่งภาพโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น

 10. ระบบสารสนเทศInformation system

 11. แนวคิดด้านระบบสารสนเทศแนวคิดด้านระบบสารสนเทศ • อ.นิภาภรณ์ คำเจริญ กล่าวว่า สารสนเทศถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งขององค์กรเนื่องจากสารสนเทศจะช่วยให้การดำเนินงาน และการประสานงานแต่ละฝ่ายสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ • รศ. ชุมพล ศฤงคารศิริสารสนเทศ คือข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล และถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้รับ • ผศ. ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และผศ. ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล การประกาอบการธุรกิจในปัจจุบันจะมีการแข่งขันเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างรุนแรงปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกันคือ การมีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์

 12. การเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์E-learningการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์E-learning

 13. ความหมายของ e-learning • ผศ. ดร.งามนิจ อาจอินทร์ และคณะ ระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไปสู่ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning system) ซึ่งได้เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดความชำนาญและองค์ความรู้ไปสู่ผู้เรียน โดยมีระบบบริหารจัดการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารจัดการเนื้อหา • ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า E-learningสามารถจะเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งช่วยสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนได้ เนื่องจากคุณสมบัติของE-learningทำให้ผู้เรียนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่

 14. ความหมายของ e-learning • (www.cs.buu.ac.th)e- Learningเป็นการนำไอทีไปใช้ในด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการ เรียนการ สอนใน หลากหลายรูปแบบ เช่น การนำมัลติมีเดียมาใช้เป็นสื่อการสอนของครู/ อาจารย์ให้ นักเรียนเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ตการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การนำไอทีมาใช้เพื่อการ เรียนการ สอนของ e-Learning ในยุคปัจจุบัน

 15. แนวคิดของระบบ e-learning • Ming-Lang Tseng และ Ru-Jen Lin (อ้างอิงใน Sheeและ Wang, 2008) การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่ใช้เป็นสื่อการสอน สืบเนื่องมาจากหลาย ๆ เหตุผล เช่น เป็นการลดต้นทุน, สถาบันสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่กลับออกมาใช้อีกครั้ง, และนอกจากนั้นยังเป็นความเอื้อความสะดวกสบายให้แก่ผู้เรียน • Rosenberg กล่าวไว้ว่า e-learning คือ เทคโนโลยีที่ต้องใช้โดยผ่านอินเตอร์เนตในการถ่ายโอนข้อมูลในการเรียนรู้ ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานสามประการคือ 1. E-learning คือเครือข่ายที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล (update) ได้ตลอดเวลา, สามารถดูข้อมูลเก่า ๆ ได้, และยังสามารถเก็บรักษาข้อมูลได้ นอกจากนั้น e-learning ยังสามารถเผยแพร หรือแชร์ความรู้โดยผ่านทางเครื่องมือบางเครื่องมือ หรือผ่านทางเทคโนโลยีให้กับคนอื่น ๆ โดยไม่ปิดกั้น

 16. แนวคิดของระบบ e-learning • National Program: ได้ให้คำนิยามของ e-learning ไว้ว่ามันเป็นสื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และทำให้ครูมีสื่อการสอนที่ดีขึ้น เพราะโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว e-learning ก็มีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน

 17. ข้อดีของการเรียนการสอนแบบ e-learning • นางสาวรุ่งกานต์ กันทะหงส์ ข้อดีของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เห็นได้ชัดคือ ช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะทางระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เช่น การสอนทางไกลโดยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และอาจใช้เทปบันทึกเสียงหรือวิดีทัศน์ช่วยแก้ปัญหากรณีที่ผู้เรียนและผู้สอนว่างไม่ตรงกัน ซึ่งนับเป็นการช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาได้ทางหนึ่ง สำหรับข้อดีของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ซึ่งถือว่าเป็นแกนหลักของ E-Learning ในความหมายปัจจุบัน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ การเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเดิมๆ แล้วสามารถอธิบายได้หลายประเด็นดังนี้ • 1. ความยืดหยุ่นและความสะดวก • 2. เรียนได้ทันใจตามต้องการ • 3. ผู้เรียนเป็นฝ่ายควบคุม

 18. ข้อดีของการเรียนการสอนแบบ e-learning • 4. รูปแบบมัลติมีเดีย • 5. แหล่งทรัพยากรข้อมูล • 6. ความทันสมัย • 7. ช่วยเผยแพร่ผลงาน • 8. เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี

 19. การจัดการความรู้ Knowledge Management

 20. แนวความคิดเกี่ยวกับความรู้แนวความคิดเกี่ยวกับความรู้ • ดร.กีรติ ยศยิ่งยง โลกยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ในปัจจุบัน (Knowledge-base Economy) ความรู้เป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับองค์กร ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ให้โดดเด่นอันเป็นต้นทุนที่สำคัญขององค์กรเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

 21. แนวความคิดเกี่ยวกับความรู้แนวความคิดเกี่ยวกับความรู้ • Ryoko Toyama กล่าว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่และประสบการณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนานวต-กรรมที่จะทำให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง • Carla O’Dell และ Jackson Grayson กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกลยุทธในการที่จะทำให้คนได้รับความรู้ที่ต้องการภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อยกระดับขององค์กร

 22. ประเภทของความรู้ • Tacit Knowledge (ความรู้ซ่อนเร้น)ความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล ที่เกิดจากประสบการ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ • Explicit Knowledge (ความรู้เด่นชัด)ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ

 23. ขอบเขตและวิธีการวิจัยขอบเขตและวิธีการวิจัย ในการทำวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย Global University อยู่ภายใต้ขอบเขตและวิธีการวิจัยที่เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัย, ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต์, ขอบเขตและวิธีการวิจัย, วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย, การวิเคราะห์ข้อมูล, และสถานที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล

 24. วัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย • เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย Global University ให้เป็นระบบการเรียนรู้ในรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย • เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยโดยมีการแบ่งปันความรู้บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น • เพื่อให้มีระบบการเก็บข้อมูลที่ดี เพื่อป้องกันข้อมูลขององค์กรสูญหาย

 25. ประโยชน์ที่ได้รับ • ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำระบบสารสนเทศทั้งในหลักทฤษฎี และการนำมาใช้ • งานวิจัยชิ้นนี้สามารถที่จะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดขององค์กรที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งให้หมดไป • ช่วยให้องค์กรมีสื่อในการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการประหยัดทั้งทรัพยากร และเวลาในการขนส่ง

 26. ขอบเขตและวิธีการวิจัยขอบเขตและวิธีการวิจัย • เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ใช้เครื่องมือของเทคโนโลยีคือระบบ e-learning ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยสร้างและพัฒนาระบบการเรียนทางไกลของ Global University ให้ดีขึ้น • ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ระบบ ISO 12207 เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานให้กับระบบ e-learning

 27. ขอบเขตและวิธีการวิจัยขอบเขตและวิธีการวิจัย • ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา หรือสำรวจในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย Global University และนักเรียนที่เรียนที่กำลังศึกษาอยู่กับทางมหาวิทยาลัย Global University แห่งประเทศ • ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยในครั้งนี้เพื่อที่จะต้องการพัฒนาระบบการเรียนทางไกลของมหาวิทยาลัย Global University ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยใช้ระบบ E-learning เข้ามาเป็นส่วนช่วยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้เรียน และผู้สอนมากยิ่งขึ้น

 28. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย • เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นสำรวจจากการแจกแบบสอบถามสำหรับนักศึกษา 30 คน และผู้บริหารที่อยู่ในแต่ละประเทศจำนวน 10 คน • โดยการทำแบบสอบถามถึงความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนผ่านระบบ e-learning • จัดทำแบบสอบถามสำหรับผู้บริหารถึงความพึงพอใจ และความสะดวกสบายต่อการตรวจสอบข้อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 29. การวิเคราะห์ข้อมูล • เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว จึงทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงปริมาณ

 30. สถานที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูลสถานที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล • สถาบันพระคริสตธรรมสากล (Global University) ประเทศไทย • 78/2 ม.14 ต.สุเทพ อ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 31. ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัยระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย • เดือนมีนาคม 2555 –กรกฏาคม 2555

 32. Thank you