slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน PowerPoint Presentation
Download Presentation
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

คณะวิทยาการจัดการ. ยินดีต้อนรับ. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน. ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2556. ประวัติความเป็นมาของคณะ. ปี พ . ศ 2527 เริ่มมีการเตรียมการเรียนการสอนในสาขาบริหารธุรกิจ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน' - lewis-chase


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

คณะวิทยาการจัดการ

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2555วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ.2556

slide2
ประวัติความเป็นมาของคณะประวัติความเป็นมาของคณะ

ปี พ.ศ 2527 เริ่มมีการเตรียมการเรียนการสอนในสาขาบริหารธุรกิจ

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2529 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิทยาการจัดการเป็นโครงสร้างหนึ่งของวิทยาลัยครู

ปี พ.ศ. 2538 เปลี่ยนสภาพเป็นคณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฏพระนคร

ปี พ.ศ. 2547 เป็นคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

slide3
ปรัชญา

“เสริมสร้างองค์ความรู้สู่สังคม

ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรม

ชี้นำชุมชนให้พึ่งพาตนเอง

บนพื้นฐานความพอเพียง”

slide4
วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สามารถพึ่งพาตนเองเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

slide5
พันธกิจ
 • ดำเนินการจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาต่างๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเองและตอบสนองความต้องการของสังคม
 • ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อท้องถิ่นโดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินการที่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญ
 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีใจรักในการสอน การวิจัย การบริหาร วิชาการและการบำรุงศิลปวัฒนธรรม
slide6
นโยบาย
 • พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
 • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
 • พึ่งพาตนเองและตอบสนองความต้องการของสังคม
 • จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสบการณ์โดยตรง
 • สามารนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
slide7

นโยบาย

 • กระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับท้องถิ่น และส่งเสริม
 • การพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
 • สังคม โดยคำนึงถึงหลังเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
 • ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 • ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดนมุ่งเน้น
 • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
 • กระบวนการเรียนรู้
slide8

นโยบาย

 • ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า การวิจัย เพื่อการเรียนรู้ทาง
 • ธุรกิจ โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
 • พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส
 • โดยยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม
 • ปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นไทยให้กับนักศึกษาและ
 • บุคลาการของคณะวิทยาการจัดการ
 • เร่งรัดพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิ
 • และตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
slide9
คุณลักษณะของบัณฑิต

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านวิชาการ

ที่ทันสมัย มีทักษะและความสามารถนำเทคโนโลยี

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์สุจริต

ยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา สามารถพึ่งพาตนเอง เป็นผู้นำท้องถิ่นและสังคมได้

slide10
โครงสร้างการบริหารงานโครงสร้างการบริหารงาน

คณบดี

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้ช่วยคณบดี

รองคณบดี

สำนักงานคณบดี

กรรมการบริหารหลักสูตร

บริหารธุรกิจ

งานบริหารทั่วไป

งานบริการการศึกษา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

นิเทศศาสตร์

slide11
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ
slide12

ดร.ชินวงศ์ ศรีงามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

slide13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ เที่ยงธรรมรองคณบดีฝ่ายบริหาร

slide14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอยเรศ ลิบลับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

slide15

ดร.ชิติพัทธ์ ชิตสกุลรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

slide16

อาจารย์สาวิตรี คุ้มทะยายผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

slide17

อาจารย์ประภาภรณ์ แสนภักดีผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

slide18
จำนวนสาขาและหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา2555จำนวนสาขาและหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา2555
slide23
รายงานผลการประเมินตนเองรายงานผลการประเมินตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

slide27

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

 • และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
slide28

ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ

และตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ

slide29

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

slide30

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

slide31
สถานที่สำคัญคณะวิทยาการจัดการสถานที่สำคัญคณะวิทยาการจัดการ
slide35

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

slide37

ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม

slide38

บริษัทจำลองต้นกล้ากาซะลองบริษัทจำลองต้นกล้ากาซะลอง

slide39

กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาค กศ.พบ. ณ เขายายเที่ยง จังหวัดนครราชสีมา

slide41

ขอขอบคุณ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน