slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hornovltavský luh

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Hornovltavský luh - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Hornovltavský luh. - severská niva ve střední Evropě?. Ivana Bufková Správa NP a CHKO Šumava ivana.bufkova @npsumava.cz. Lokalizace území. Jedna z nejzachovalejších říčních niv v České republice. pulsující vliv pravidelných záplav - zachovány funkční vztahy mezi řekou a okolní nivou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hornovltavský luh' - lew


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hornovltavský luh

- severská niva ve střední Evropě?

Ivana Bufková

Správa NP a CHKO Šumava

ivana.bufkova@npsumava.cz

slide3

Jedna z nejzachovalejších říčních niv

v České republice

 • pulsující vliv pravidelných záplav
 • - zachovány funkční vztahy mezi řekou a okolní nivou
 • - dynamické a nestálé prostředí
 • - obnova raných sukcesních stadií
 • - uptake živin, atd.
 • přirozené funkce v krajině
 • - retence vody v krajině, snížení a zpomalení postupu
 • povodňových vln
 • - zachycení živin
 • - centrum biodiverzity, migrační cesty
horsk niva s geomorfologi n inn ch tok
Horská niva s geomorfologií nížinných toků
 • široké ploché údolí (sklon do 1,2‰)
 • poměrně široká říční niva (až 1,5km)
 • meandrující tok
 • četná odstavená ramena, tůně, „backwaters“,
 • výrazná laterální dimenze říční nivy
 • horizontální členitost
slide5

Specifický charakter vegetace

 • Výzkumný projekt:
 • „Vazby mezi vegetací a abiotickým prostředím v horské říční nivě“
 • (1998-2005)
 • fytocenologický průzkum, detailní
 • mapa aktuální vegetace (1:5000)
 • 3 transekty napříč říční nivou
 • sledování hladiny a chemismu
 • podzemní vody a vegetace na trvalých
 • plochách (4x4m)
 • - vegetace vodních makrofyt
 • velký podíl biotopů a společenstev s těžištěm
 • výskytu v boreální zóně
 • výrazné zastoupení boreomontánních a
 • boreokontinentálních druhů
 • připomíná sverské nivy podél středních toků
 • v oblasti tajgy
reliktn biotopy s t i t m v skytu v seversk ch oblastech
Reliktní biotopy s těžištěm výskytu v severských oblastech
 • Rašeliniště

(téměř 70% rozlohy říční nivy, převládající typ biotopu)

ombrotrofní rašeliniště:

- údolní vrchoviště (blatkové bory, keříčkové formace

otevřených ploch)

minerotrofní rašeliniště

- rašelinné a podmáčené smrčiny

- rašelinné březiny

- přechodová rašeliniště

- rašelinné ostřicové louky

 • Oligotrofní tůně odstavených říčních ramen
 • Vysokostébelné a vysokobylinné porosty

(„pralouky“)

slide10

Schematický průřez říční nivou - laterální gradienty prostředí

převládající vliv meso-trofní vody z říčního toku

převládající vliv oligotrofní vody z okolních svahů

(boční průsak, podzemní voda, boční povrchové přítoky)

poříční zóna

zóna rašelinišť

po n z na pravideln zaplavovan zem
Poříční zóna- pravidelně zaplavované území
 • horizontální členitost vegetace

- intenzivní erozně-akumulační

procesyvýrazná členitost

mikroreliéfu strmé vlhkostní

gradienty střídání druhů a

společenstev s rozdílnými ekol.

nároky

- časté střídání maloplošných

druhově chudých společenstev

 • silně rozkolísaný vodní režim
 • slabě mesotrofní prostředí
 • převládá minerální sedimentace
po n z na typy vegetace
Poříční zóna - typy vegetace
 • pobřežní olšiny a vrbiny
 • (Salix fragilis-Alnus incana ze sv. Alnion incanae)
 • porosty vysokých ostřic a rákosin
 • (Phalaridion arundinaceae, Caricion rostratae, Caricion
 • gracilis,Magnocaricion elatae, Calthion)
 • společenstva vodních makrofyt
 • (Lemnion minoris, Utricularion vulgaris,Nitellion
 • flexilis,Fontinalion antipyreticae,Nymphaeion albae,
 • Potamion lucentis , Batrachion fluitantis, Oenanthion
 • aquaticae, Glycerio-Sparganion, Caricion rostratae,
 • Carici-Rumicion hydrolapathi, Sphagno-Utricularion,
 • Bidention tripartitae, Littorellion uniflorae,Phragmition
 • communis, Agropyro-Rumicion crispi)
 • minerotrofní rašeliniště plovoucích rašelinných plaurů
 • (Sphagno recurvi-Caricion canescentis)
 • vysokobylinné porosty(Calthion)
 • mokřadní vrbiny a porosty Spiraea salicifolia

(Salicion cinereae)

 • aluviální louky
 • (Molinion, Alopecurion?, Calthion)
slide13

Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava) - (kapitola IV/)

Cíl:charakteristika vodních makrofyt Horno-

vltavského luhu v biogeografickém kontextu

 • Metodika:
 • historický průběh řečiště (staré mapy, recentní ortofoto,
 • vegetační indikace), fytoc. snímkování 2004

Nuphar pumila

slide14

Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava) - (kapitola IV/)

 • převaha společenstev preferujících oligotrofní
 • čisté vody
 • významné zastoupení společenstev s těžiš-
 • těm výskytu v boreální zóně příp. se subat-
 • lanticko-boreálním rozšířením:
 • - Nupharetum pumilae
 • - Myriophylletum alterniflori
 • - Equiseto limosi-Caricetum rostratae
 • - Potentilla palustris - Menyanthes trifoliata
 • - Sparganietum minimi
 • - spol. s Utricularia ochroleuca
 • terestrializace tůní plovoucími rašelin-
 • nými plaury (se spol. sv. Sphagno recurvi-
 • Caricion canescentis) – char. rašel. jezírka,
 • boreální nivy
 • diverzita (22% tj. 63 druhů v říčních
 • ramenech)
 • výrazná odlišnost zátopy Lipna – odlišné
 • hydrologické poměry, trofie – teplomilnější
 • společenstva typická pro eutrofnější vody

Schematické znázornění zonace společenstev při terestrizaci tůní (mimo zátopovou oblast Lipenské nádrže).

slide15

Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen

Sphagno recurvi-

Caricion canescentis

Potentilla palustris-

Menyanthes trifoliata

Utricularia australis

Nupharetum pumilae

Nymphaeetum albo-luteae

nupharetosum

Potametum natantis

Sparganietum ramosi

Cicuto-Caricetum pseudocyperi

z na ra elini
Zóna rašelinišť
 • téměř 70% plochy říční nivy
 • stabilní vodní režim

(lokálně fluktuace v důsledku

odvodnění)

 • hladina vody těsně pod povrchem
 • silně oligotrofní, kyselé prostředí
 • převládající rašelinná sedimentace
 • mikroreliéf relativně zarovnaný –

členitost hlavně na úrovni

mikrostruktur = bulty/šlenky

 • horizontální členitost vegetace (na

úrovni svazů) poměrně nízká

- mozaika hlavně na úrovni facií -

mikrostruktury

slide17

Zóna rašelinišť– typy vegetace

 • ombrotrofní: sv.Sphagnion medii

blatkové bory (Pino rotundatae-Sphagnetum)

(středoevr. areál, subkontinent. část temperátní

Evropy)

sv.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi

keříčková společenstva (Vaccinium uliginosum-Calluna vulgaris) (boreální, reliktní výskyt v mont. a subalp. střední Evropy)

 • minerotrofní: sv. Piceion excelsae

podmáčené smrčiny (Mastigobryo-Piceetum)

lesní:

sv. Betulion pubescentis

rašelinné březiny (Betula pubescens-Pinus sylvestris)

nelesní:

sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis

- Carex rostrata-C. canescens(vegetace rašelinných plaurů)

- Sphagno apiculati-Caricetum rostratae

- Polytricho communis-Molinietum caerulae

sv. Caricion fuscae

slide18

Zóna rašelinišť– typy vegetace

Oxycocco-Empetrion hermaphroditi

Pino rotundatae-Sphagnetum

Betulion pubescentis

Mastigobryo-Piceetum

Sphagno apiculati-Caricetum rostratae

Polytricho communis-Molinietum caerulae

spol. s C. lasiocarpa

Caricion fuscae

vegetace ra elini
Vegetace rašelinišť
 • údolní vrchoviště
 • (Sphagnion medii, Oxycocco-Empetrion)
 • rašelinné březiny
 • (Betulion pubescentis)
 • podmáčené smrčiny
 • (Piceion excelsae)
 • minerotrofní ostřicová rašeliniště
 • (Sphagno recurvi-Caricion canescentis,
 • Caricion fuscae)
heterogenita a dynamika n nivy vysok diverzita
Heterogenita a dynamika říční nivy - vysoká diverzita

Druhová diverzita

 • kolem 300 druhů vyšších rostlin
 • 36 zvláště ohrožených druhů
 • přes 20 druhů na Šumavě jen

ve Vltavském luhu

Prstnatec Traunsteinerův

(Dactylorhiza traunsteineri)

Stulík malý (Nuphar pumila)

vysok diverzita na rovni druh i biotop
Vysoká diverzita na úrovni druhů i biotopů
 • přirozená nestálost prostředí

- dynamika říčního koryta

- eroze x sedimentace

 • tradiční hospodaření
 • sukcese

MOZAIKA BIOTOPŮ

 • florogeneze území
florogeneze zem
Florogeneze území

subatlantské druhy

boreomontánní druhy

teplomilnější druhy

horské druhy

subkontinentální

druhy

alpské druhy

slide23

Praktická doporučení pro ochranu přírody a management v oblasti Hornovltavského luhu

Cíl: I/ zachování přirozených ekologických procesů a

funkcí říční nivy

II/ zachování stávající vysoké biodiverzity

 • dynamika toku/záplavy
 • oligo/mesotrofie prostředí, laterální gradient
 • revitalizace narušeného vodního režimu
 • vazby na management v povodí
 • vysoká diverzita – různé úrovně (druhy, biotopy)
 • - různé skupiny organismů
 • - rozdílná geneze (prim. sekundární)
 • MOZAIKOVITÝ MANAGEMENT

(matrix bez zásahu, patches s aktivním magementem)

slide24

ZÁVĚRY

I/biogeografický význam:plochá strukturovaná horská niva s oligo/mesotrofní chladnomilnou vegetací s vysokým zastoupením boreálních a boreomontánních prvků extrazonální charakter(střední toky boreální zóny)

II/ výrazná diferenciace stanovištních podmínek a vegetace v laterálním rozměru I/ pobřežní

zóna, II/ zóna rašelinišť

III/ vysoká diverzita na úrovni druhů i biotopů, významný podíl sekundární diverzity

IV/ základní implikace pro ochranné podmínky a management:

- zachovat přirozenou dynamiku říčního koryta a režim záplav

- zachovatoligo/mesotrofní charakter prostředí (včetně adekvátního managementu v

povodí)

- zavést mozaikovitý management s matrix bezzásahového území a vyčleněnými celky s

aktivním managementem

- revitalizace úseků s narušeným vodním režimem (zejména zóna II)