medi cijas principi teorij un praks str dos kas izriet no gimenes tiesiskaj m attiec b m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ MEDIĀCIJAS PRINCIPI TEORIJĀ UN PRAKSĒ STRĪDOS, KAS IZRIET NO GIMENES TIESISKAJĀM ATTIECĪBĀM ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ MEDIĀCIJAS PRINCIPI TEORIJĀ UN PRAKSĒ STRĪDOS, KAS IZRIET NO GIMENES TIESISKAJĀM ATTIECĪBĀM ”

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 58
levana

“ MEDIĀCIJAS PRINCIPI TEORIJĀ UN PRAKSĒ STRĪDOS, KAS IZRIET NO GIMENES TIESISKAJĀM ATTIECĪBĀM ” - PowerPoint PPT Presentation

218 Views
Download Presentation
“ MEDIĀCIJAS PRINCIPI TEORIJĀ UN PRAKSĒ STRĪDOS, KAS IZRIET NO GIMENES TIESISKAJĀM ATTIECĪBĀM ”
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “MEDIĀCIJAS PRINCIPI TEORIJĀ UN PRAKSĒ STRĪDOS, KAS IZRIET NO GIMENES TIESISKAJĀM ATTIECĪBĀM” Rīgā 2009. gada 10. decembrī Laima Ārija Zelmene

 2. STRĪDU RISINĀŠANAS MEHANISMI • Sarunas • Samierināšana • Mediācija • Arbitrāža • Tiesa

 3. SAMIERINĀŠANA • trešā persona saved kopā konflikta puses, lai tās pašas diskutētu • samierinātājam parasti nav aktīva loma • samierinātājs var darboties kā mediators, ja puses nesastopas tieši • samierinātājs var darboties kā moderators, ja tiek noturētas kopīgas sapulces

 4. MEDIĀCIJA • strīda puses satiekas ar vienu vai vairākāmtrešajām personām, lai apspriestu domstarpības un panāktu vienošanos • mediatori nepieņem lēmumu lietā,bet palīdz to pieņemt pusēm • konfidenciāla, process netiek pierakstīts • palīdz pusēm saprast savas un pretējās pusespatiesās intereses • noskaidro katras puses idejas iespējamajam • risinājumam • mediators palīdz pusēm izstrādāt un rakstiski noformēt vienošanos

 5. MEDIĀCIJAS DEFINĪCIJA MEDIĀCIJA ir brīvprātīgs process, kurā konflikta partneri ar neitrālā trešā palīdzību, kuram nav saturisku lēmēj- pilnvaru, vienojas par kopīgiem, abpusēji attiecināmiem, pēc iespējas auglīgiem lēmumiem, kuri veidojas uz augošās sevis paša un otras puses, kā arī pušu realitātes skatījuma izpratnes.

 6. MEDIĀCIJAS IZPRATNEI • Mediācija (mediation) - starpniecība • Strukturēts pakāpenisks process • Konfidenciāls un ātrs process • Problēmu noskaidrošana • Iespēju rašana • Risinājums= ieguvējs/ieguvējs

 7. SARUNU VEŠANAS PRINCIPIK.Rodžerss • Empātija • Īstums (autentiskums) un atklātība • Beznosacījumu pozitīvs novērtējums, cieņa un katras konfliktējošās puses pieņemšana • Sistēmiskā domāšana kas izzina konfliktus izejot no esošās attiecību sistēmas

 8. MEDIĀCIJAS PAMATPRINCIPI • Brīvprātība • Konfidencialitāte • Neitralitāte • Pušu kontrolēts iznākums

 9. MEDIĀCIJAS KLASIFIKĀCIJA PĒC PĀRRUNU PRIEKŠMETA • Ģimenes un škiršanās mediācija • Biznesa mediācija • Skolu mediācija • Mediācija mantojuma jautājumos • Vides mediācija • Mediācija darba strīdos • Mediācija nomas un īres attiecībās • Politiskā mediācija • Cietušā-Vainīgā izlīgums • Kaimiņu mediācija

 10. MEDIĀCIJĀ IESAISTĪTĀS PUSES PUSE I PUSE 2 MEDIATORS

 11. KOMEDIĀCIJA MEDIA TORS MEDIA TORS A A PUSE I PUSE II

 12. ĢIMENES MEDIĀCIJAS DALĪBNIEKI • Mediatori • vīrietis un sieviete • psihologs un jurists • Atbalstītāji • Advokāti • Konsultanti • Bērni • Citas personas, kuras nepastarpināti ieinteresētas mediācijā

 13. KOLABORATĪVAIS MEDIĀCIJAS MODELIS I • Akcentēt Win Win risinājumu, pamatojoties uz abu pušu interesēm • Atšķirību uztverē atzīšana pretēji pareizai un nepareizu uztverei • Empātiska reaģēšana pretēji aizsargājošai un agresīvai reakcijai • Izzināšana un līdzcietība pretēji vērtējumam un vainošanai • Abas puses kopā pret problēmu pretēji abas puses viena pret otru • Iespēju meklēšana pretēji pārsvaram un dominēšanai

 14. KOLABORATĪVAIS MEDIĀCIJAS MODELIS II • Process, kurā tiek iesaistīta starpdisciplināra komanda pretēji tikai divām strīda pusēm • Komandu veido puses, to advokāti, šķiršanās konsultants (veicinot izpratni un virzību caur šķiršanās procesu), bērnu speciālists (iestājoties par bērnu vajadzībām) un finanšu konsultants (palīdzot risināt budžeta un finanšu jautājumus) • Progresīvāks un perspektīvāks mediācijas modelis, kas uzsver veselīgāku attiecību izveidošanu, nevis vienkārši konflikta atrisināšanu kā iznākumu šķiršanās mediācijā

 15. MEDIĀCIJAS PRIEKŠROCĪBAS • IZMAKSU IETAUPĪŠANA • LAIKA EKONOMIJA • PRIVĀTUMS • TURPMĀKU ATTIECĪBU SARGĀŠANA • KOPĒJU IEGUVUMU IESPĒJA • PAAUGSTINĀTA PUŠU APMIERINĀTĪBA

 16. MEDIĀCIJAS TRŪKUMI • IESPĒJAMS, TIKS ZAUDĒTS LAIKS • TRŪKST TIESAS PIESPIEDU FUNKCIJAS • LIETAS, KURU IZNĀKUMS VARĒTU RADĪT JAUNU TIESISKU PAMATU

 17. PRASĪBAS PUSĒM • Pušu atbildība (konfliktu risina nevis mediatori, bet puses) • Brīvprātība (visi iesaistītie, arī mediatori, procesā piedalās brīvprātīgi un var to jebkurā laikā izbeigt)

 18. PRASĪBAS PROCESAM • Konfidencialitāte (nedrīkst izpaust procesā iegūto informāciju) • Informētība (visiem iesaistītajiem jāsniedz procesam vajadzīgā informācija)

 19. PRASĪBAS MEDIATORAM • Mediatora neitralitāte (bezpartejiskums) (nenostāties nevienas personas pusē, neaizstāvēt vienas puses intereses) • Neesošas lēmēj-pilnvaras (neieņemt varas pozīciju un nelemt strīda priekšmetu)

 20. KĀ PALĪDZ MEDIATORS? • Paliekot neitrāls • Netiesājot • Ieklausoties un palīdzot cilvēkiem ieklausīties • Radot drošu vidi • Risinot konfliktu konstruktīvi • Radoši pieejot risinājuma meklēšanā

 21. MEDIATORA ĪPAŠĪBAS I 1.Ir neitrāls • izturas pret pusēm vienlīdzīgi un taisnīgi • neļauj savām personiskajām jūtām pret pusēm ietekmēt darbu 2.Ir labs klausītājs • izrāda simpātijas • viņa ķermeņa valoda norāda, ka viņš klausās • uztur acu kontaktu • ik pa laikam pozitīvi māj ar galvu, rādot izpratni 3.Izmanto aktīvās klausīšanās metodi un profesionāliizjautā puses • iegūst visu būtisko informāciju • atzīst jūtas un emocijas ar aktīvās klausīšanās metodēm • mudina puses uz runāšanu • īsumā atkārto pušu stāstus

 22. MEDIATORA ĪPAŠĪBAS II 4. Rada uzticību • liek pusēm saprast, ka viņš saprot pušu jūtas un domas • rada atmosfēru, kurā puses jūtas ērti • ļauj pusēm pašām izlemt • ar savu pieeju un uzvedību ļauj pusēm saprast, ka viņš tiešām ir ieinteresēts pusēm palīdzēt risināt strīdu 5. Kontrolē pats sevi • piedomā, lai netīšām neradītu nepareizu iespaidu par savu neitralitāti 6. Ir profesionāls • nopietns pret savu darbu • ir sagatavojies un ierodas laikā • vienmēr izrāda pusēm cieņu

 23. MEDIATORA ĪPAŠĪBAS III 7. Ir radošs • viņam ir radošas idejas un ieteikumi par iespējamiem risinājumiem 8. Spēj pārliecināt • ir spējīgs pārliecināt puses par sadarbību un elastīgumu 9. Nepakļaujas pušu ietekmei: • nereaģē uz pušu personiskiem komentāriem vai sašutumu pret viņu 10.Ir pacietīgs • neuztraucas, ja process ieilgst vai puses gari runā 11.Ir elastīgs • ir ar mieru mainīt mediācijas gaitu un procedūru, lai tā pielāgotos pušu vēlmēm un sesijas situācijai

 24. SAPRATNES TEHNIKAS • Aktīvā klausīšanās • Pārjautāšana • Pārfrazēšana • Verbalizēšana • Apkopošana • Atkārtošana • Es-vēstījums • Normalizācija

 25. MEDIĀCIJAS ANALĪZE • Intereses • Citi fakti • LAVA/SAVA • Iespējamie risinājumi

 26. CITI PARASTIE FAKTI • Personiskās problēmas • Šī strīda risināšanas vēsture • Atrašanās hierarhijas pakāpē • Objektīvie standarti • tirgus cena • cits partneris • Ko saka likums?

 27. IEGUVUMS-REZULTĀTS • Esmu apmierinātāks • Ekonomēju līdzekļus • Ekonomēju laiku • Paplašinu redzesloku • Iegūstu drošību • Saglabāju attiecības • Kļūstu mierīgāks • Kļūstu atslābinātāks • Vairāk enerģijas • Varu vairāk rūpēties par sevi

 28. KONSENSS Kas mums nepieciešams, lai sasniegtu konsensu? • pretējās puses interešu saprašana • savu interešu saprašana • atbildība • brīvprātība / gatavība • līdzsvars / atteikšanās no varas • saskaņa

 29. STRATĒĢISKĀS PRASĪBAS Lai vienotos ir jānovērš šķēršļi • nedrošība • varas nevienlīdzība • emocijas • bailes zaudēt • atriebība • pārliecība par uzvaru • vērtības • komunikācija

 30. MEDIĀCIJAS MAĢIJA • GRIBĒT UN VARĒT SAPRAST • GRIBĒT UN VARĒT SAPRASTO NODOT TĀLĀK • APSPRIEST TĀLĀK NODOTO PUSE PUSE MEDIATORS

 31. MEDIĀCIJAS IESPĒJAS ĢIMENES LIETĀS • Strīdi par uzturlīdzekļiem • Strīdi par aizgādnību • Strīdi par laulāto kopmantas sadali • Strīdi par saskarsmes tiesībām • Strīdi par bērna dzīvesvietu • Strīdi par attiecībām pēc laulības šķiršanas • Strīdi par bērnu audzināšanu

 32. MEDIĀCIJAS IEGUVUMI ĢIMENES LIETĀS • Tiek atrasti konstruktīvi risinājumi • Tiek ievērotas bērnu intereses • Saīsina strīdu risināšanas laiku • Ekonomē līdzekļus • Novērš stresu • Rada uzticēšanos • Puses jūtas apmierinātākas • Ļauj saglabāt attiecības • Ļauj civilizēti pārtraukt attiecības • Ļauj pusēm atgriezties pie labākas saskarsmes

 33. MEDIĀCIJAS SOĻI • Pirmais kontakts • Pirmā kopējā sesija • Privātās sesijas • Kopējās un privātās sesijas tiek atkārtotas pēc vajadzības • Pēdējā kopējā sesija • Vienošanās dokumenti • Izpildes kontrole

 34. MEDIĀCIJAS IEMAŅAS • Uzticības iegūšana • Informācijas vākšana • Informācijas nodošana • Darbības, lai sasniegtu vienošanos

 35. UZTICĪBAS IEGŪŠANA • Saglabāt neitralitāti • Būt atvērtam, informatīvam un pozitīvam • Rūpīgi izvēlēties frāzes • Klausīties uzmanīgi

 36. INFORMĀCIJAS VĀKŠANA • apkopot faktus un izpratni • apkopot problēmu jautājumus un iespējamos risinājumus • apkopot problēmu jautājumu iemeslus • apkopot informāciju par pusēm • apkopot pozitīvo informāciju • apkopot jomas, kurās pastāv vienošanās • pierakstu veikšana

 37. INFORMĀCIJAS NODOŠANA • hipotētisko jautājumu izmantošana • pozitīvo lietu uzsvēršana • laika koordinācijas svarīgums

 38. MEDIĀCIJAS PROCESS STRUKTŪRA

 39. MEDIĀCIJAS PROCESA FĀZES Iepriekšējā fāze (nosēdināt puses pie galda) • Ievads ( ieskaitot sarunu tēmas) • Konflikta uzrunāšana (pušu redzējuma un pozīciju uzklausīšana) • Konflikta izzināšana (slēpto jūtu, interešu, vajadzību un konflikta iemeslu noskaidrošana) • Problēmas risināšana (risinājumu vākšana un iespējamā lēmuma izstrāde) • Vienošanās noslēgšana Realizācija (kontrole un korekcija)

 40. TIKŠANĀS PIRMS PROCESA • Informēt par to, kas ir mediācija • Informēt par procesu • Informēt par mediācijas principiem • Informēt par pušu atbildību • Vienoties par darba kārtību • Parakstīt mediācijas līgumu

 41. MEDIĀCIJAS LĪGUMS • Īss strīda saturs • Komunikācijas noteikumi (nekādu apvainojumu un draudu u.c.) • Vienošanās par negriešanos citās iestādēs (piem. tiesā) vai iesākto procesu apturēšana • Informācija, kas iegūta mediācijas laikā netiek izmantota liecinot tiesā, izņemot gala vienošanos • Katrs no dalībniekiem var pamest procesu jebkurā laikā, ja neuzskata to par perspektīvu vai efektīvu • Vienošanās par tikšanos skaitu • Vienošanās par mediatora darba samaksu (ir ieteicams, ka puses sedz to līdzīgās daļās)

 42. I Fāze IEVADS UN MĒRĶU NOTEIKŠANA • Iepazīt • Radīt attiecības • Vienošanās par mērķiem • Vienošanās par tēmām • Saprast

 43. IEVADS • Sagaidīšana un sasveicināšanās • Izskaidrot mediācijas sesiju • Izskaidrot mediatora lomu • Izskaidrot procesu • Izskaidrot konfidencialitāti • Izskaidrot pamatnoteikumus • Atbildēt uz jautājumiem • Pirms ievada nepieciešams sagatavot telpu!

 44. II Fāze KONFLIKTA UZRUNĀŠANA • Konflikta noskaidrošana • Pušu versijas • Pušu pozīcijas • Jautājumi • Apkopojums

 45. SITUĀCIJAS NOSKAIDROŠANA UN TĒMU APKOPOŠANA • Informācijas savākšana • Kas? Kur? Kad? Kādēļ? • Ko puses grib? • Katrai pusei ir telpa savam viedoklim • Par ko pastāv vienošanās? • Par ko trūkst konsensa? • Ko ir nepieciešams noskaidrot?

 46. III Fāze INTEREŠU ATKLĀŠANA • Saredzēt intereses • Atklāt intereses • Saprast intereses • Būt par starpnieku interesēs • Novērst uzmanību uz risinājumiem

 47. INTERESES • Ir noteiktās situācijās atrodošos cilvēku problēmas un vajadzības, kas liek viņiem darīt to, kas pēc viņu domām sekmēs šo vajadzību apmierināšanu un doto problēmu atrisināšanu

 48. INTEREŠU TIPI I INTERESES, kuru apmierināšanai pietiek noregulēt esošo konfliktu un atrisināt problēmu • vēlēšanās atbrīvoties no stresa • saglabāt attiecības • noskaidrot nākotni • gūt pārliecību par konflikta atrisināšanu • ieekonomēt laiku un enerģiju, kuru var izmantot lietderīgāk • samazināt konflikta noregulēšanas izdevumus

 49. INTEREŠU TIPI II INTERESES, kuru apmierināšana atkarīga no pieņemtā lēmuma konkrētiem noteikumiem • uzturlīdzekļi • laulāto mantas sadale • aizgādnība • saskarsme • dzīvesvieta