Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS PowerPoint Presentation
Download Presentation
DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS

DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS

157 Views Download Presentation
Download Presentation

DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS

 2. INHOUD • Wat doet Kind en Gezin? • Decreet Kinderopvang baby’s en peuters • Nieuwe organisatie van de kinderopvang • De vergunning • Subsidies • Meer weten

 3. Wat doet Kind en Gezin? Samen geven we elk kind alle kansen! • Onze opdracht Actief bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen: • dankzij deskundige ondersteuning voor alle ouders • via kwaliteitsvolle kinderopvang • Concreet • Het beleid voorbereiden • De regelgeving uitvoeren • Ouders en opvang ondersteunen • Vlaanderen en Brussel

 4. INHOUD • Wat doet Kind en Gezin? • Decreet Kinderopvang baby’s en peuters • Nieuwe organisatie van de kinderopvang • De vergunning • Subsidies • Meer weten

 5. Wat gaat goed in de kinderopvang? • Vlaanderen is een goed voorbeeld in Europa. • Problemen in andere landen: te duur voor ouders, onvoldoende regionaal gespreid, overheersende commerciële belangen, beperkt toegankelijk, … • Ouders zijn tevreden over hun opvang. • De Vlaamse regering is blijven investeren in kinderopvang. 100 miljoen euro extra in de huidige regeerperiode voor: • meer plaatsen • meer prijs op basis van inkomen van ouders • beter gesubsidieerde plaatsen en beter betaalde medewerkers • meer ondersteuning van kinderopvang

 6. Waarom een decreet? • Kinderopvang moet goed kunnen blijven. • Het is belangrijk om structurele problemen toekomstgericht aan te pakken. • Er zijn algemene budgettaire beperkingen. • Om in kinderopvang te blijven investeren, is een helder plan en motivering nodig: waarom, wat en hoe? • Er is nood aan duidelijkheid: • Nu: 6 soorten opvang met verschillende kwaliteitsvoorwaarden en subsidiesystemen. • Verschillen zijn onlogisch en niet te verantwoorden.

 7. Waarom een decreet? • Er is meer kinderopvang nodig • De vraag naar kinderopvang stijgt: • geboortecijfer is gestegen; • veel werkende ouders; • grootouders minder beschikbaar; • besef van meerwaarde voor het kind. • Het aanbod volstaat zeker nog niet overal.

 8. Waarom een decreet? ‘Goede kinderopvang? Dat merk je aan de glimlach van je kind.’ Mama Veerle • Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk • Goede kinderopvang heeft een positieve impact op de ontwikkeling van kinderen. Ouders kiezen ook daarom voor opvang. • Kinderopvang ondersteunt ouders: contacten, ervaringen delen, meedoen, … • Kinderopvang is een vak geworden. Dat verdient een professioneel kader. • Kinderopvang moet warm en geborgen blijven: kinderen centraal.

 9. Wat als … er geen decreet kwam? • Minder toekomstperspectieven voor de sector • Geen eenduidig beleid, geen toekomstplan, ieder voor zich • Geen financieel groeipad • Onzekere arbeidssituatie voor zeer veel medewerkers van kinderopvang • Geen ondersteuning van wie kinderen begeleidt • Minder toekomstperspectieven voor de ouders • Geen transparantie over basiskwaliteit • Geen zekerheid op meer opvangplaatsen • Geen hulp bij het zoeken van opvang • Geen duidelijkheid: welke soorten, welke verschillen? • Om het even wie kan Kinderopvang inrichten: • Geen verplichte vergunning voor kinderopvang, maar wél voor een frituur, café, dierenasiel,….

 10. Conclusie: stilstaan is achteruitgaan • De huidige organisatie van de kinderopvang is onevenwichtig en biedt te weinig toekomstkansen • Doelstellingen decreet: • Voldoende opvang • Toegankelijk en betaalbaar voor ouders • Financieel haalbaar voor sector • Kwaliteitsvol

 11. De overgang wordt haalbaar gemaakt • Geleidelijke omschakeling via overgangsmaatregelen en afwijkingen • Ondersteuning door Kind en Gezin en partners • Stap voor stap: volledige realisatie in 2024

 12. Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters http://www.youtube.com/watch?v=ZWoDP6xLcII

 13. Stand van zaken • Decreet • Vlaamse Regering 20 april 2012 • Besluiten vergunning en subsidie: • Vlaamse Regering 22 november 2013 • Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,… • 1 april 2014!

 14. Vandaag • Presentatie: grote lijnen vergunning en subsidie • Mapje: volledige tekst! • Vragen: achteraf, ook bij de partners

 15. INHOUD • Wat doet Kind en Gezin? • Decreet Kinderopvang baby’s en peuters • Nieuwe organisatie van de kinderopvang • De vergunning • Subsidies • Meer weten

 16. 2 soorten kinderopvang • Gezinsopvang tot maximum 8 kinderen tegelijk • Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 17. Nieuwe namen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 18. Vergunning – wat? • Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling • Vergunningsvoorwaarden • Infrastructuur • Veiligheid en Gezondheid • Omgang met kinderen en gezinnen • Personen werkzaam in de kinderopvang • Organisatorisch management • Samenwerking • Start- en werkingsvoorwaarden • Buitenschoolse • Samen met baby’s en peuters: vergunningsvoorwaarden • Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 19. Vergunning – hoe? • Kind en Gezin kent de vergunning toe • aan een organisator • voor een bepaalde opvanglocatie • voor een maximum aantal kinderen • voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden • Toezicht • Op documenten (Kind en Gezin) • Ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie) • Handhaving • Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldoen? • Besluit nog op komst Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 20. Vergunning – aanpak op 1 april 2014 • Je attest van toezicht wordt op 1 april 2014 omgezet naar een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als op je attest van toezicht • Starters: streefdoel is vanaf maart 2014 aanvraag vergunning mogelijk te maken • Gemelde opvang: moet ten laatste op 1 januari 2015 een vergunning aanvragen • Opvang mogelijk maken! • Sommige voorwaarden: voldoende overgangsperiode • Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk toegestaan door Kind en Gezin • advies van de commissie afwijkingen • gelijkwaardige kwaliteit gegarandeerd Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 21. Vergunningsvoorwaarden • Aantal plaatsen • Infrastructuur • Veiligheid en Gezondheid • Omgang met kinderen en gezinnen • Personen werkzaam in de kinderopvang • Organisatorisch management • Samenwerking

 22. Vergunning –aantal plaatsen • Op 1 april krijg je een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als nu. • Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van: • De wens van de organisator • De beschikbare ruimte en inrichting • Attest draagkracht uitgereikt door de pedagogische ondersteuningsorganisatie(overgangsperiode 2 jaar) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 23. Attest draagkracht • Wie en wanneer? • Voor elke kinderbegeleider gezinsopvang. • Wat? • Samen stilstaan bij wat mogelijk is, rekening houdend met alle factoren die een invloed hebben op je draagkracht: je fysieke en psychische conditie, gezinssituatie, sociaal netwerk, huisvesting.... • Voor hoeveel kinderen is er draagkracht? • Waarom? • Kwaliteit voor de kinderen, de gezinnen én de kinderbegeleider • Begeleiders in gezinsopvang werken meestal alleen en kunnen niet even terugvallen op een collega of verantwoordelijke. • Hoe? • Door de erkende pedagogische ondersteuningsorganisatie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 24. Maximum aantal plaatsen in de gezinsopvang • 8 is het maximum voor gezinsopvang • Overheid vraagt inspanning voor gemiddeld 4 kinderen per kwartaal. • Er mogen nooit meer kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn dan het aantal vergunde plaatsen • Schoolgaande kinderen tot en met de lagere school tellen mee voor de aanwezigheid Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 25. Werkingsvoorwaarden • Aantal plaatsen • Infrastructuur • Veiligheid en Gezondheid • Omgang met kinderen en gezinnen • Personen werkzaam in de kinderopvang • Organisatorisch management • Samenwerking

 26. Afzonderlijke binnenruimtes = wanden van plafond tot vloer • Leefruimte • Rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts • Sanitaire ruimte voor volwassenen: toilet en wasbak Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 27. Netto vloeroppervlakte • Berekend op basis van vloeroppervlakte met plafondhoogte min 2,2 m • Uitzonderingen: zie tekst in je map • Als attest van toezicht op 31 maart 2014 • Overgangsperiode tot 1 april 2017 • Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen • Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin • Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen • Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 28. Natuurlijk daglicht en verluchting • Vergelijkbaar met vroeger • Natuurlijk daglicht in leefruimte • Min. 1 buitenraam per leefruimte • Raamoppervlakte: zie mapje • Als attest van toezicht: • Overgangsperiode tot 1 april 2017 • Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen • Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk • Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen • Voldoende ventilatie van binnenruimtes Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

 29. Keuken Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 30. Andere Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 31. Veilig slapen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 32. Uitrusting voor verzorging Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 33. Werkingsvoorwaarden • Aantal plaatsen • Infrastructuur • Veiligheid en Gezondheid • Omgang met kinderen en gezinnen • Personen werkzaam in de kinderopvang • Organisatorisch management • Samenwerking

 34. Nieuw: brandveiligheid De opvanglocatie moet: • de mogelijkheid hebben om de opgevangen kinderen veilig te evacueren; • maatregelen inzake brandpreventie nemen. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

 35. Nieuw: Risicoanalyse • Organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving • Risicoanalyse gaat minimaal over: • de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen; • de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging • Plan van aanpak en een tijdspad om de risico’s te beheersen • Minstens binnen een cyclus van twee jaar • alles komt binnen de twee jaar aan bod, maar het werk kan gespreid worden over die twee jaar. • Model van Kind en Gezin op komst Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 36. Veiligheid en gezondheid • Zoals nu • Dieren buiten bereik • Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank • Telefoontoestel • Procedure en melden: crisis • Nieuw • Flessenwater bij loden waterleiding • Procedure en melden: grensoverschrijdend gedrag Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 37. Verzekeringen • Check de specificaties voor deze verzekeringen in je mapje! Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 38. Vergunningsvoorwaarden • Aantal plaatsen • Infrastructuur • Veiligheid en Gezondheid • Omgang met kinderen en gezinnen • Personen werkzaam in de kinderopvang • Organisatorisch management • Samenwerking

 39. Omgang met kinderen en gezinnen • Fysieke en psychische integriteit respecteren • Niet discrimineren • Je opvang realiseert een pedagogisch beleid met als doel: • ontwikkeling stimuleren • welbevinden en de betrokkenheid bevorderen • rekening houden met het aantal, de noden en de eigenheid van elk kind Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 40. Pedagogisch - nieuwe elementen • Wennen • Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten • Taalbeleid • Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren • Positieve aandacht voor thuistaal • Pedagogische kwaliteit voldoet aan de norm • Meetinstrument pedagogische kwaliteit wordt hiervoor ontwikkeld Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 41. Pedagogische ondersteuning - nieuw • Elke organisator zorgt ten laatste op 1april 2016 voor pedagogische ondersteuning: • ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; • ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie; • Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin • info volgt Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 42. Betrokkenheid en participatie gezinnen – nieuwe elementen • Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin • Bekend maken aan de ouders binnen een bepaalde termijn: • Vergunningsbeslissingen • Schriftelijke aanmaningen op vraag van Kind en Gezin • Huishoudelijk reglement: informatie voor alle gezinnen(1 jaar overgangsperiode) • Specifieke bepalingen voor: • Schriftelijke overeenkomst (1 jaar overgangsperiode) • Inlichtingenfiche • Aanwezigheidsregister Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 43. Vergunningsvoorwaarden • Aantal plaatsen • Infrastructuur • Veiligheid en Gezondheid • Omgang met kinderen en gezinnen • Personen werkzaam in de kinderopvang • Organisatorisch management • Samenwerking

 44. Kwalificaties • Welke competenties? • opvoeden, verzorgen en ontwikkeling stimuleren van individuele kinderen en een groep kinderen • samenwerken met • het gezin als partner in de opvoeding • externen in functie van kinderopvang • collega’s en de pedagogisch ondersteuner • reflecteren over het pedagogisch handelen en kunnen verbeteren • omgaan met diversiteit • Kwalificatiebewijzen: concreet in ministerieel besluit Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 45. Kwalificaties • Alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders • Wie 3 jaar werkt kan afwijking van Kind en Gezin krijgen • tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt • in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming • voor dezelfde functie • Wie hiervoor niet in aanmerking komt: overgang • Verantwoordelijken: • als gestart voor 1 april 2015: tijd om kwalificatie te behalen tot 1 april 2020 • als later gestart: onmiddellijk voldoen aan kwalificaties • Begeleiders: kwalificerend traject Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 46. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 47. Nieuw • Vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke • Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 48. Vergunningsvoorwaarden • Aantal plaatsen • Infrastructuur • Veiligheid en Gezondheid • Omgang met kinderen en gezinnen • Personen werkzaam in de kinderopvang • Organisatorisch management • Samenwerking

 49. Nieuw: organisatorisch management • Ondernemingsnummer • Zelfevaluatie van de werking • Financiële werking opvolgen • Klachtenprocedure en evaluatie ervan: • Wat: zie mapje Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

 50. Vergunningsvoorwaarden • Aantal plaatsen • Infrastructuur • Veiligheid en Gezondheid • Omgang met kinderen en gezinnen • Personen werkzaam in de kinderopvang • Organisatorisch management • Samenwerking