slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAREDZAMĀ LĪGUMCENA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAREDZAMĀ LĪGUMCENA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PAREDZAMĀ LĪGUMCENA - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS. IEPIRKUMA KOMISIJA. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA. PAREDZAMĀ LĪGUMCENA. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZVĒLE. PRETENDENTU ATLSES KRITĒRIJI. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS LAIKS. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DEFINĒŠANA. BŪVNIECĪBAS PROCESS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PAREDZAMĀ LĪGUMCENA' - lev-pugh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

IEPIRKUMA KOMISIJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PAREDZAMĀ LĪGUMCENA

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZVĒLE

PRETENDENTU ATLSES KRITĒRIJI

PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS LAIKS

iepirkuma priek meta defin ana
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DEFINĒŠANA

BŪVNIECĪBAS PROCESS

PROJEKTĒŠANAS SAGATAVOŠANA

BŪVPROJEKTĒŠANA

BŪVNIECĪBA

PASŪTĪTĀJS

PROJEKTĒTĀJS

BŪVUZŅĒMĒJS

b vprojekt ana projekta stadijas
BŪVPROJEKTĒŠANAPROJEKTA STADIJAS

METS

Brīvas formas pirmsprojekta materiāls, kas uzskatāmi ilustrē būvniecības ieceri

ARHITEKTONISKĀ IDEJA, SKICE

Atbilstoši vispārīgiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem noformēta projekta dokumetācija, kas pilnībā uzrāda projekta risinājumus attiecībā uz tā apjomu, raksturu, funkciju, apdares materiāliem, vides kontekstu kād arī satur konstruktīvo un inženiertehnisko risinājumu aprakstus

SKIČU

PROJEKTS

Atbilstoši vispārīgiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem noformēta projekta dokumetācija, kas pilnībā definē visus projekta parametrus, ieskaitot (bet neaprobežojoties ar) izmērus, funkciju, drošības un pieejamības risinājumus, būvmateriālus un būvizstrādājumus, to dizaina un tehniskās īpašības, realizācijas metodes

TEHNISKAIS

PROJEKTS

DETALIZĒTI RISINĀJUMI

DETALIZĒTI RISINĀJUMI

AUTORUZRAUDZĪBA

b vprojekta sast vs
BŪVPROJEKTA SASTĀVS
 • INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA:

- būvkonstrukcijas (BK, DZK,MK, KK);

- ūdensapgāde un kanalizācija (UK, UKT);

-apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana(AVK);

-elektroapgāde (EL, ELT);

-siltumapgāde (SM, SAT);

- gāzes apgāde (GA, GAT);

-telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas (VS, VST, UAS, VAS);

-vides aizsardzības pasākumi (VAR);

-citi inženierrisinājumi;

-būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

- tehnoloģiskā daļa (ražošanas ēku un būvju projektiem) (TN)

 • EKONOMIKAS DAĻA (valsts un pašvaldību finansētiem objektiem):

-iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums (IS);

-būvdarbu apjomi (BA);

-izmaksu aprēķins (tāme) (T);

 • BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA (DOP);
 • UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS (sabiedriski nozīmīgām būvēm) (UPP)
 • VISPĀRĪGĀ DAĻA:

-būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

- topogrāfiskā izpēte (TI)

-ģeotehniskā izpēte (ĢI);

-paskaidrojuma raksts

 • ARHITEKTŪRAS DAĻA:

- ģenerālplāns (ĢP)

-teritorijas sadaļa (TS);

- arhitektūras sadaļa (AR)

-iekārtas izvietojums (sabiedrisko ēku projektiem) (IE);

-būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

(- interjera dizains (IN))

b vprojekta stadijas un b vprojekta sast vs
BŪVPROJEKTA STADIJAS UN BŪVPROJEKTA SASTĀVS

SKIČU

PROJEKTS

TEHNISKAIS

PROJEKTS

DETALIZĒTI RISINĀJUMI

METS

slide6
METS

PIRMSPROJEKTA IZPĒTE

ARHITEKTONISKĀ IDEJA

 • MĒRĶIS IR iegūt iespējamās apbūves/ plānojuma idejas, veikt dažādu alternatīvu risinājumu salīdzinājumu, paplašinot priekšstatu par konkursa objekta potenciālu.
 • Palīdz formulēt/precizēt pasūtītāja uzdevumu
 • MĒRĶIS pārsvarā NAV konkrēta arhitekta vai konkrēta arhitektūras vai pilsētbūvnieciskā risinājuma izvēle
 • MĒRĶIS IR atrast labāko projektu starp iesniegtajiem priekšlikumiem, atbilstoši konkursa nolikumā definētajam uzdevumam un būvprogrammas prasībām, kura autoram tiek uzticēts izpildīt turpmākos projektēšanas darbus
 • Pasūtītāja telpu programmas precizēšana
 • Orientējoša ēkas kopējās platības noteikšana
 • Aptuvena būvapjomu, būvmasu kārtojuma un augstumu definēšana
 • Paredzamo apbūves rādītāju noteikšana
 • Zemes gabala analīze: ierobežojumi, iespējas izpildīt apbūves noteikumos definētos apbūves rādītājus, citus normatīvus.
 • Nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgumu jaudu noteikšana
 • Aptuvens būvniecības budžeta aprēķins
 • Atrisināts apbūves novietojums zemes gabalā, gājēju un transporta plūsmas, labiekārtojums
 • Atrisināta funkcija (optimāli izkārtota pasūtītāja definētā telpu programma)
 • Atrisināts arhitektoniskais veidols (apjomi, fasādes)
 • Metu konkursu šai stadijai var rīkot lielāku teritoriju attīstībai, pilsētbūvnieciskiem projektiem, ēku kompleksiem
 • Aptuvens būvniecības budžeta aprēķins
autorties bas autorties bu likums
AUTORTIESĪBASAUTORTIESĪBU LIKUMS

4. pants. Aizsargājamie darbi

10) celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku projekti un risinājumi, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti;

14.pants. Autora personiskās tiesības

(1) Darba autoram ir neatsavināmas autora personiskās tiesības uz:

1) autorību — tiesības tikt atzītam par autoru;

2) izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots;

3) darba atsaukšanu — tiesības pieprasīt, lai darba izmantošana tiek pārtraukta, ar noteikumu, ka autors sedz zaudējumus, kas pārtraukšanas dēļ radušies izmantotājam;

4) vārdu — tiesības pieprasīt, lai viņa vārds būtu pienācīgi norādīts visās kopijās un jebkurā ar viņa darbu saistītā publiskā pasākumā, vai pieprasīt pseidonīma lietošanu vai anonimitāti;

5) darba neaizskaramību — tiesības atļaut vai aizliegt izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus gan pašā darbā, gan tā nosaukumā;

6) pretdarbību (arī uz vienpusēju atkāpšanos no līguma, neatlīdzinot zaudējumus) jebkurai sava darba izkropļošanai, sagrozīšanai vai citādai pārveidošanai, kā arī tādai autora tiesību aizskaršanai, kas var kaitēt autora godam vai cieņai.

(2) Neviena no šā panta pirmajā daļā minētajām tiesībām autora dzīves laikā nevar pāriet citai personai.

15.pants. Autora mantiskās tiesības

(1) Autoram, izņemot datorprogrammas vai datu bāzes autoru, attiecībā uz sava darba izmantošanu ir šādas izņēmuma tiesības:

1) publiskot darbu;

2) publicēt darbu;

3) publiski izpildīt darbu;

4) izplatīt darbu;

5) raidīt darbu;

6) retranslēt darbu;

7) padarīt darbu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā;

8) iznomāt, izīrēt vai publiski patapināt darba oriģinālu vai kopijas, izņemot trīsdimensiju arhitektūras darbus un lietišķās mākslas darbus;

9) tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt darbu;

10) tulkot darbu;

11) aranžēt, dramatizēt, ekranizēt vai citādi pārveidot darbu.

koncepcija paredz t sl gt l gumu ar meta autoru
KONCEPCIJA: PAREDZĒT SLĒGT LĪGUMU AR META AUTORU

+ VEICINA ATBILDĪGU PROJEKTĒŠANU JAU SĀKOTNĒJĀ STADIJĀ

+ VIEGLĀK NODROŠINĀT GALAREZULTĀTA ATBILSTĪBU SĀKOTNĒJAI IECEREI

+ NODROŠINĀTA AUTORTIESĪBU IEVĒROŠANA

+ VAR PAREDZĒT MAZĀKU METU KONKURSA BALVU FONDU

- PASŪTĪTĀJS IR IEINTERESĒTS IEGŪT KVALITATĪVI IZSTRĀDĀTU TEHNISKO PROJEKTU, TĀDĒJĀDI PRETENDENTIEM TIEK NOTEIKTAS AUGSTĀKAS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS, SAŠAURINOT TO LOKU UN SAMAZINOT VĒRTĪGU IDEJU IEGŪŠANAS POTENCIĀLU

slide9

KONCEPCIJA: NEPAREDZĒT SLĒGT LĪGUMU AR META AUTORU

+ VAR NOTEIKT ZEMĀKAS PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS, PAPLAŠINOT TO LOKU UN IEGŪSTOT VAIRĀK IDEJAS

- LIELĀKS RISKS, KA GALAREZULTĀTS ATŠĶIRSIES NO SĀKOTNĒJĀS IECERES

- JĀPAREDZ LIELĀKU GODALGU FONDU

- VAR RASTIES PROBLĒMAS AR AUTORTIESĪBU IEVĒROŠANU

Šādu metodi var paredzēt gadījumos, kad pasūtītāja galvenā vēlme ir iegūt neparastu, neikdienišķu risinājumu, taču būtu jāparedz vismaz sarunu procedūras piemērošanu pēc metu konkursa.

Ja meta autoram netiek uzticēta tālāka projektēšana, ir jānodrošina viņa iesaistīšanās projektēšanas procesā un autortiesību ievērošana.

Lai nodrošinātos pret “autora šantāžu” projektēšanas izmaksu un termiņu ziņā, kopā ar metu jāprasa iesniegt arī būvprojektēšanas izmaksu un termiņu piedāvājumu

iepirkuma komisija
IEPIRKUMA KOMISIJA
 • IEPIRKUMA KOMISIJAS KOMPETENCE
 • Izpratne par sabiedrības vajadzībām, vēlmēm
 • Pašvaldības prioritāšu un iespēju izpratne
 • Projektējamā objekta funkcijas pārzināšana
 • Spēja novērtēt mākslinieciskos, estētiskos faktorus
 • Spēja novērtēt objekta iekļaušanos vidē
 • Kultūrvēsturisko aspektu izpratne
 • Pašvaldības attīstības plāna, apbūves noteikumu pārzināšana
 • Būvniecības procesa un tehnoloģiju izpratne
 • Zināšanas par ēku inženieraprīkojumu
 • Pieredze ēku apsaimniekošanā

IEPIRKUMA KOMISIJAS SASTĀVS

•Pasūtītāja pārstāvis – pašvaldības amatpersona

•Projektējamās ēkas lietotājas iestādes pārstāvis

•Būvvaldes pārstāvis

•Arhitekts/-i

•Būvinženieris

•Kultūras pieminekļu inspekcijas pārstāvis

Iespēja piesaistīt ekspertus!

tehnisk specifik cija b vprojekt anas pakalpojumu iepirk anai
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMU IEPIRKŠANAI
 • PASŪTĪTĀJA UZDEVUMS

- telpu programma

- telpu un to grupu funkcionālās saistības prasības, ja tādas ir

- vispārīgs pasūtītāja vēlmju un prioritāšu apraksts

- inženieraprīkojuma līmenis (energoefektivitātes prasības, BMS, klimata kontrole, apsardzes, signalizācijas sistēmas, prasības atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanai)

 • BŪVVALDES IZSNIEGTS PLĀNOŠANAS - ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS (PAU)
 • IZPĒTES

- topogrāfiskais plāns

- ģeotehniskā izpēte

- tehniskā apsekošana

- energoaudits

- arhitektoniski - mākslinieciskā izpēte vai inventarizācja

- arheoloģiskā izpēte

- uzmērīšana

 • BŪVES INVENTARIZĀCIJAS PLĀNI (esošām būvēm)
 • BUDŽETS
 • TEHNISKIE NOTEIKUMI
iepirkuma proced ras izv le
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZVĒLE
 • “MAZAIS IEPIRKUMS” 8' PANTA KĀRTĪBĀ
 • Nelielu objektu vienkāršota renovācija
 • Ražošanas, noliktavu ēkas, lauksaimniecības būves, tehnoloģiskas būves
 • Citas vienkāršas funkcijas jaunbūves un rekonstrukcijas, ja tās

- nav sabiedriski nozīmīgas ēkas

- neatrodas pilsētu vēsturiskajos centros, citās

pilsētbūvnieciski vai ainaviski nozīmīgās vietās

- nav kultūras pieminekļi, neatrodas kultūras

pieminekļu vai to aizsardzības zonās

 • ATKLĀTS VAI SLĒGTS KONKURSS
 • Lielu objektu vienkāršota renovācija
 • Sarežģītas, specifiskas funkcijas ražošanas, noliktavu ēkas, lauksaimniecības būves, tehnoloģiskas būves vai to kompleksi
 • Jaunbūves un rekonstrukcijas, ja tās

- nav sabiedriski nozīmīgas ēkas

- neatrodas pilsētu vēsturiskajos centros, citās

pilsētbūvnieciski vai ainaviski nozīmīgās vietās

- nav pieminekļi, neatrodas pieminekļu vai to aizsardzības zonās

 • METU KONKURSS
 • Sabiedriski nozīmīgu ēku jaunbūve un rekonstrukcija
 • Ēkas pilsētu vēsturiskajos centros, citās pilsētbūvnieciski vai ainaviski nozīmīgās vietās
 • Kultūras pieminekļu rekonstrukcijas
 • Publiskās ārtelpas labiekārtojums
pretendenta kvalifik cija
PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA
 • BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI, SERTIFICĒŠANAS JOMAS
 • Arhitekta prakse
 • Būvprakse:
 • -inženierizpēte — ģeotehniskā inženierizpēte
 • -projektēšana:
 • -ēku konstrukciju projektēšana
 • -ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana
 • -siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana
 • -aukstumapgādes sistēmu projektēšana
 • -lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana
 • -maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu projektēšana
 • -elektroietaišu projektēšana
 • -telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana
 • -meliorācijas sistēmu projektēšana
 • -jūras hidrotehnisko būvju projektēšana
 • -upju hidrotehnisko būvju projektēšana
 • -dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana
 • projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība:
 • - ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
 • -tiltu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība

pieminekļu vai to aizsardzības zonās

slide15

PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS KRITĒRIJI

 • Pieredze līdzīgu objektu projektēšanā:

- pretendenta - juridiskas personas

pieredze

- vadošo speciālistu izglītība un kvalifikācija

 • Pasūtītāju atsauksmes
 • Finanšu kritēriji
 • Garantijas
 • Apdrošināšana
 • KAS IR LĪDZVĒRTĪGS OBJEKTS?
 • Funkcija
 • Sabiedriski nozīmīga ēka
 • Lielums
 • Atrašanās pilsētas vēsturiskajā centrā
 • Pieminekļa status
pied v juma v rt anas krit riji
PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
 • FUNKCIONALITĀTE (vai ir ērtas gājēju un transporta plūsmas? Vai ir ērtas, funkcionāli pamatotas plūsmas ēkas iekšienē? Vai telpu funkcionālā saistība ir atbilstoša?)
 • VIDES PIEEJAMĪBA
 • DROŠĪBA (konstruktīvie risinājumi, ugunsdrošība, evakuācija, apsardze)
 • TEHNOLOĢIJA (veicināt cilvēku darba produktivitāti – dabīgais apgaismojums, ēkas inženiertehniskais aprīkojums, telpiskie risinājumi)
 • ESTĒTIKA
 • ILGTSPĒJĪBA (energoefektivitāte, materiāli, apkalpošana)
 • KULTŪRAS UN VIDES MANTOJUMA SAGLABĀŠANA (iekļaušanās vidē)
 • IZMAKSU EFEKTITĀTE (projektēšanas, būvniecības, apsaimniekošanas izmaksas)
 • BŪVPROJEKTĒŠANAS LAIKA GRAFIKS
 • Apbūves noteikumu ievērošana (var piemērot, ja ir sarežģīta novietne un paredzams, ka būs grūtības ar to ievērošanu)
pied v juma sagatavo anas laiks
PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS LAIKS
 • PIEPRASOT IZSTRĀDĀT ARHITEKTONISKO IDEJU, JĀPAREDZ VISMAZ 52 DIENAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS

- BŪVPROJEKTĒŠANAS SAGATAVOŠANA – 4-8 NEDĒĻAS- META (ARHITEKTONISKĀS IDEJAS IZSTRĀDE 6-16 NEDĒĻAS- SKIČU PROJEKTA IZSTRĀDE- SKIČU PROJEKTA SASKAŅOŠANA – 30 DIENAS- TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE- EKSPERTĪZE ~4 NEDĒĻAS- TEHNISKĀ PROJEKTA SASKAŅOŠANA 30 DIENAS

citi ieteikumi
CITI IETEIKUMI
 • Skaidri jādefinē projekta izmantošanas nosacījumus - tālāko projekta stadiju izstrāde, projekta vienreizēja vai atkārtota izmantošana
 • Iepirkuma dokumentiem jāpievieno līguma projektu
 • Projekta izstrādes laikā pasūtītājs deleģē kompetentu pārstāvi - projekta vadītāju
 • Jāplāno regulāras iknedēļas/divu nedēlu sanāksmes
 • Pasūtītājs nodrošina sanāksmju protokolēšanu