Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Download
1 / 28

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przy udzielaniu zamówienia publicznego SIWZ jest podstawowym, niezbędnym dokumentem dla wykonawcy, na podstawie którego sporządza on ofertę.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia' - lev-fletcher


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation TranscriptZamawiaj cy nie mo e
Zamawiający nie może: części wykraczającej poza określenie przedmiotu zawarte w specyfkacji

 • Podawać pochodzenia, znaków towarowych i patentów dotyczących przedmiotu zamówienia

 • Opisywać przedmiotu wskazując cechy lub parametry techniczne odpowiadające wąskiej grupie odbiorcówPochodzenie
Pochodzenie: publicznych oraz zapobieżenie nieuczciwej konkurencji leżą u podstaw regulacji dotyczących przedmiotu zamówienia

 • oznaczenie słowne odnoszące się bezpośrednie lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przepisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznym tego towaru


Znak towarowy
Znak towarowy: publicznych oraz zapobieżenie nieuczciwej konkurencji leżą u podstaw regulacji dotyczących przedmiotu zamówienia

 • każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa


Patent
Patent: publicznych oraz zapobieżenie nieuczciwej konkurencji leżą u podstaw regulacji dotyczących przedmiotu zamówienia

 • prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


Specyfika przedmiotu zam wienia
Specyfika przedmiotu zamówienia publicznych oraz zapobieżenie nieuczciwej konkurencji leżą u podstaw regulacji dotyczących przedmiotu zamówienia

 • Zamawiający ma prawo w wyjątkowych sytuacjach posłużyć się nazwami własnymi lub w inny sposób określić przedmiot lub usługę jeżeli:

 • jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia

 • nie można go/jej opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń


Specyfika przedmiotu zam wienia normy
Specyfika przedmiotu zamówienia - normy publicznych oraz zapobieżenie nieuczciwej konkurencji leżą u podstaw regulacji dotyczących przedmiotu zamówienia

 • Opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych należy pamiętać o przestrzeganiu Polskiej Normy przenoszącej na nasz grunt normy europejskie


W przypadku braku polskiej normy uwzgl dnia si w kolejno ci
W przypadku braku Polskiej Normy uwzględnia się w kolejności:

 • europejskie aprobaty techniczne

 • wspólne specyfikacje techniczne

 • normy międzynarodowe

 • inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne


 • Zamawiający ma obowiązek posługiwania się normami europejskimi, a wykonawca nie może oferować produktów niespełniających tych norm.

 • Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary i usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte w siwz
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte w SIWZ: stosunku do SIWZ może stanowić naruszenie prawa wykonawcy do uzyskania zamówienia

 • Wysokość kar przysługująca mu z tytułu niewykonania umowy

 • Wysokość odsetek

 • Gwarancje jakości


Kryteria oceny ofert
Kryteria oceny ofert stosunku do SIWZ może stanowić naruszenie prawa wykonawcy do uzyskania zamówienia

 • Pominięcie jakiegoś kryterium w SIWZ powoduje, iż nie może być ono użyte przy ocenie ofert

 • Możemy podzielić na:

 • Kryteria kosztowe

 • Kryteria przedmiotowe

 • Kryteria kontaktowe

 • Zamawiający ma obowiązek podać system punktacji oraz sposób przydzielania punktów w ocenie ofert


Kryteria podmiotowe
Kryteria podmiotowe stosunku do SIWZ może stanowić naruszenie prawa wykonawcy do uzyskania zamówienia

 • Zamawiający, określając warunki podmiotowe, nie może wykraczać poza regulacje wskazane w ustawie pzp oraz rozporządzeniu

 • Wyliczenie potrzebnych dokumentów powinno być kompletne

 • Warunki powinny być opisane bardzo dokładnie, najlepiej przy użyciu nazw, liczb i innych porównywalnych parametrów


Wiczenie
Ćwiczenie stosunku do SIWZ może stanowić naruszenie prawa wykonawcy do uzyskania zamówienia

„Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy w okresie trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, zrealizował zamówienia na wykonie usług o wartości odpowiadającej wartości oferty – z należytą starannością i w terminie, posiadają środki finansowe oraz dysponują odpowiednią liczbą osób do wykonania zamówienia” czy przy takich warunkach wykonawca może wnieść protest???


Pozosta e wymagania siwz
Pozostałe wymagania SIWZ stosunku do SIWZ może stanowić naruszenie prawa wykonawcy do uzyskania zamówienia

 • Nazwa oraz adres zamawiającego

 • Tryb udzielenia zamówienia

 • Opis części zamówienia

 • Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

 • Zgoda na składanie ofert wariantowych oraz warunków jakie powinna spełniać

 • Termin wykonania zamówienia

 • Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z wykonawcami


Pozosta e wymagania siwz1
Pozostałe wymagania SIWZ stosunku do SIWZ może stanowić naruszenie prawa wykonawcy do uzyskania zamówienia

 • Wymagania dotyczące wadium

 • Termin związania z ofertą

 • Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

 • Opis sposobu obliczania ceny

 • Informacje dotyczących walut obcych

 • Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty

 • Pouczenie o środkach prawnych

 • Informacje o stosowaniu aukcji elektronicznej


Podwykonawcy
Podwykonawcy stosunku do SIWZ może stanowić naruszenie prawa wykonawcy do uzyskania zamówienia

 • Jeżeli zamawiający tego zażąda w SIWZ, wykonawca musi wskazać, którą część zamówienia zamierza zlecić podwykonawcom


Ograniczenie katalogu informacji siwz
Ograniczenie katalogu informacji SIWZ stosunku do SIWZ może stanowić naruszenie prawa wykonawcy do uzyskania zamówienia

 • Niektóre informacje nie muszą być zamieszczane w SIWZ ze względu na:

 • wartość zamówienia

 • brak obowiązku stosowania w tych zamówieniach określonych przepisówPytanie
Pytanie ofertowego

 • Jakie są wymagania odnośnie treści SIWZ?

 • Opis przedmiotu zamówienia musi być jednoznaczny i wyczerpujący

 • Opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji

 • Opis przedmiotu powinien zawierać jego proponowane pochodzenie, a także patenty lub znaki towarowe


Pytanie1
Pytanie ofertowego

 • Które odpowiedzi określają prawidłowo termin wykonania zamówienia?

 • W ciągu kilku miesięcy

 • W ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 • Do 2 lat


Pytanie2
Pytanie ofertowego

 • Zamawiający może dopuścić do składania oferty wariantowej, gdy:

 • Oprócz ceny zamawiający określił również inne kryteria oceny ofert

 • Wykonawca złoży oświadczenie, że zaproponował korzystniejszy sposób realizacji zamówienia niż opisany przez zamawiającego

 • Cena jest jedynym kryterium oceny ofert


Pytanie3
Pytanie ofertowego

 • Czy zamawiający jest zobowiązany do podania sposobu, w jaki będzie oceniał spełnienie warunków przez wykonawcę?

 • Tak, jest to obowiązkowe

 • Nie, może to fakultatywnie umieścić w SIWZ


Pytanie4
Pytanie ofertowego

 • Zamawiający wskazał w SIWZ następujące kryteria oceny ofert: cena-60%; termin realizacji-15%; serwis gwarancyjny-15%; zsumowana wartość obrotu za ostatnie 3 lata-10%. Wobec tego kryterium podmiotowy jest:

 • Zsumowana wartość obrotu za ostatnie 3 lata

 • Cena

 • Serwis gwarancyjny

 • Termin realizacji


ad