Wat je hier zal vinden - PowerPoint PPT Presentation

lester-hunt
wat je hier zal vinden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wat je hier zal vinden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wat je hier zal vinden

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Wat je hier zal vinden
113 Views
Download Presentation

Wat je hier zal vinden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wat je hier zal vinden • CODIP geeft u niet de Palestijnse of Israëlische versie, wèl historische feiten, die u naast de Israëlische mythen kan leggen: aan u om uit te maken wat u verdedigt. • Internationaal Recht, respect voor de mensenrechten én democratie zijn waarden die CODIP hoog in het vaandel draagt. Ze zijn tè belangrijk om alleen “in te kaderen”; CODIP strijdt opdat deze waarden toegepast worden, overal en voor iedereen.

 2. Palestina was niet leeg • Palestina was bewoond. Het kaartje toont ons de talrijke Palestijnse steden en dorpen in Palestina in 1878, vóór de zionisten er toekwamen • De zwarte bolletjes waren steden waar er een gemengde bevolking was van joden en Palestijnen • Mythe: “een land zonder volk voor een volk zonder land” • Kaart: Walid Khalidi, Before their diaspora, Institute for Palestine studies Washington, 1991, p.34

 3. Export naar Europa • Palestina had een bloeiende economie en industrie. • Er was zelfs export naar de havens in zuid Europa, o.a.Marseille, van Jaffa sinaasappelen, sesam, graan enz… • Foto: Walid Khalidi, Before their diaspora, Institute for Palestine studies Washington, 1991, p 135

 4. Ontstaan van huidig conflict • Het huidige conflict is ontstaan met Theodor Herzl(1896) die een joodse staat wou als oplossing voor het racisme en anti-semitisme in Europa, mede geïnspireerd door westerse landen die zelf kolonies hadden en vrijwel willekeurig staten vormden en grenzen trokken met de ‘meetlat’. • Het zionisme met de terugkeer naar Zion, werd de basis voor het streven naar een joodse staat en bepaalde nadien het beleid van de joodse staat. • Omdat Palestina bewoond was, werd er gewerkt met ‘geheime plannen’ om Palestina te koloniseren. • Zionisten zijn niet altijd joden! Er zijn ook vele atheïsten en christenen (vooral protestanten) die achter het zionistisch project staan. Ook niet alle joden zijn zionisten!

 5. 1919: “Palestina” opgeëist door zionistische organisatie • Lang vóór de holocaust waren er plannen om Palestina te koloniseren en de Palestijnse inwoners te verjagen. • De zionisten wilden gans Palestina, het zuiden van Libanon, de Golanhoogte van Syrië en het vruchtbare gedeelte van Jordanië. • Een plan dat in de vorige eeuw beetje bij beetje werd gerealiseerd. Plan: Verenigde Naties, Oorsprong en evolutie van het Palestijns probleem, 1978-1984, p.109

 6. Palestijnen kwamenbedrogen uit • Tijdens WO I was Palestina bezet door de Turken. Groot-Brittannië beloofde de onafhankelijkheid aan de Arabische volkeren in ruil voor hun steun tegen de Turken. • De oorlog werd gewonnen, maar de Palestijnen werden bedrogen, ze kregen de onafhankelijkheid niet. Palestina werd als mandaatgebied gegeven aan Groot-Brittannië. • Dit zou een voorlopige periode worden tot Palestina onafhankelijk zou zijn.

 7. De Balfourverklaring : 2-11-1917 • "Zijne Majesteits Regering staat gunstig tegenover de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het joodse volk en zal haar beste krachten aanwenden om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken, met dien verstande dat niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en godsdienstige rechten van de bestaande niet-joodse gemeenschappen in Palestina of de rechten en politieke status, die de joden in enig ander land genieten, zou kunnen schaden." • Deze belofte is Groot-Brittannië wèl nagekomen tav de joden, maar niet tav de Palestijnen

 8. Balfourverklaring, juridisch ongeldig "Drie aspecten trekken de aandacht: 1. niet in overeenstemming met de onafhankelijkheidsbeloften gedaan aan de Arabieren 2. het lot van Palestina werd beslist in nauw overleg met een politieke organisatie, die als uitgesproken doel het vestigen van niet-Palestijnen in Palestina had. Niet enkel werden hierdoor de belangen van de autochtone Palestijnen ontkend, het ging hier om een opzettelijke schending van hun rechten. 3. de Britse regering ging een verbintenis aan ten aanzien van de Zionistische Organisatie betreffende het land van de Palestijnen, op een moment dat Palestina officieel nog steeds deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. De Verklaring was juridisch ongeldig. Groot-Brittannië had immers geen soevereine rechten op Palestina, het had geen eigendomsrecht en geen enkele macht om over dat land te beschikken. (Verenigde Naties, Oorsprong en evolutie van het Palestijns probleem, 1978-1984, p 22-23)

 9. Tijdens het Brits mandaat: de zionisten konden kolonies bouwen

 10. Stel je in de plaats van de Palestijnen • De zionisten mochten gewapende milities vormen, terwijl het verboden was voor een Palestijn een mes bij zich te hebben groter dan 10 cm • Stel je voor dat nieuwe migranten milities mogen vormen in België en jij als Belg niet.

 11. Jarenlang verzet van het Palestijnse volk • De Palestijnen gingen niet akkoord met het beleid van Groot-Brittannië over hun land • In 1918 was er een vreedzame betoging tegen de Balfourverklaring, maar men hield geen rekening met de bevolking • Er waren vele opstanden, 1920, 1922, 1929 met vele doden en gewonden, zowel joden als Palestijnen. • Tijdens de opstand van ‘36-’39 kwamen 15.000 Palestijnen om.

 12. Holocaust = gevolg van racisme en haat • Het is belangrijk dat er herinnerd wordt aan de holocaust. • Vooral om te weten waartoe haat en racisme in staat zijn, want haat en racisme leiden tot totale vernietiging... • De holocaust werd èn wordt misbruikt om het beleid van Israël te rechtvaardigen • Moeten de Palestijnen meer dan 50 jaar boeten voor wat er in Europa gebeurde met de joden?

 13. Voorstel tot verdeling van Palestina 1947 • 1.302.000 Palestijnen en 608.000 joden • Dit plan was een aanbeveling van de Algemene Vergadering van de VN om Palestina te verdelen in een joodse (groen) en een Palestijnse staat (geel), met Jeruzalem en Bethlehem (wit vlekje) onder internationaal statuut. • Een economische unie tussen beide staten was noodzakelijk opdat de staten leefbaar zouden zijn. • In de joodse staat zou de helft van de bevolking Palestijnen zijn. • Dit verdeelplan werd NOOIT uitgevoerd, want Israël werd geboren uit oorlog

 14. Verdeelplan: onrechtvaardig voor Palestijnen • In 1947 maakten de zionisten 1/3 van de bevolking uit. Zij hadden 6,7% van het land onder controle. Kaartje links • Toch zou het verdeelplan hen 54% van het land toewijzen (groen op het kaartje rechts) • De oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen, werden niet geraadpleegd. • Tussen nov ‘47 en mei ‘48 worden vele dorpen uitgemoord en verwoest. 300.000 Palestijnen waren vluchteling vóór de staat Israël uitgeroepen werd. • Het was dus reeds oorlog voor het Palestijnse volk, nog vóór de zionisten de staat Israël uitriepen.

 15. 1948: Israël ontstaat uit oorlog • Op 15 mei 1948 riepen de zionisten eenzijdig de staat Israël uit, zonder bepaling van de grenzen. De Arabische buurlanden kwamen de Palestijnen ter hulp, waardoor de oorlog zich uitbreidde met de omringende Arabische landen. • In jan 1949 heeft Israël 78% van het land etnisch gezuiverd. Al het roze gedeelte wordt bij ingenomen: Israël wordt geboren uit oorlog en maakt +/-750.000 Palestijnen tot vluchteling. • De Israëli ’s noemen het de onafhankelijkheidsoorlog; de Palestijnen, Al Naqba, de catastrofe. • Mythe: Israël werd opgericht door de VN

 16. Palestijnen gevlucht én verdreven • 750.000 tot 900.000 Palestijnse vluchtelingen (al naar gelang de bron): honderdduizenden vluchtten voor het oorlogsgeweld; honderdduizenden werden met geweld verdreven uit hun huizen. • Israël vaardigde « De Wet op Terugkeer » (1950) uit opdat deze vluchtelingen nooit zouden kunnen terugkeren. Elke jood, daarentegen, vanwaar ook ter wereld, heeft het recht zich in Israël of de bezette gebieden te vestigen.

 17. 1948 Al Naqba-de catastrofe • Kaart: 418 Palestijnse dorpen (in wat nu Israël is) werden ontvolkt en verwoest. De Palestijnse namen werden vervangen door Hebreeuwse; Israël werd gebouwd op de ruïnes van de Palestijnse maatschappij. De Palestijnse inwoners werden vluchtelingen • 11-12-1948: Resolutie 194 (III): Recht op terugkeer. De Algemene Vergadering besluit dat de vluchtelingen die willen terugkeren bij de eerst mogelijke gelegenheid wordt toegestaan, en voor hen die niet willen terugkeren, schadevergoeding wordt betaald.

 18. Mythe: Dé joden kochten dé grond in Israël • In 1947 hadden de zionisten amper 6,7% van het land onder controle. • In januari 1949 controleert Israël 78% van het historische Palestina. • Dat betekent dat meer dan 90% van de grond in Israël, ‘gestolen’ is van de Palestijnse bevolking. • Door, indien nodig, tijdelijk strijdkrachten ter handhaving van de vrede ter beschikking te stellen,

 19. Het was een plan van kolonisatie en etnische zuivering, lang vóór de holocaust! Eerste fase van de etnische zuivering: 1948-1949: een klein miljoen Palestijnen vluchtten en / of worden verdreven. Israël zorgt ervoor dat de vluchtelingen nooit meer kunnen terugkeren naar hun eigendommen. De godsdienst wordt misbruikt om dit goed te praten; cynisch of niet: zogenaamd “thuis uit diaspora” en men veroorzaakt een diaspora voor de Palestijnen. Onthouden: