A k lts gvet si rendelet megszerkeszt se megsz vegez se tartalmi elemei
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGSZERKESZTÉSE, MEGSZÖVEGEZÉSE, TARTALMI ELEMEI. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. Előzetes hatásvizsgálat Jat. 17. §. Vizsgálni kell: a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lester-burton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A k lts gvet si rendelet megszerkeszt se megsz vegez se tartalmi elemei

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGSZERKESZTÉSE, MEGSZÖVEGEZÉSE, TARTALMI ELEMEIEl zetes hat svizsg lat jat 17
Előzetes hatásvizsgálat Jat. 17. § MEGSZÖVEGEZÉSE,

Vizsgálni kell:

 • a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

  • aa)társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

  • ab)környezeti és egészségi következményeit,

  • ac)adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

 • b)a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményeit, és

 • c)a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.


Indokol si k telezetts g
Indokolási kötelezettség MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását.


A rendelet tervezet megjel l se
A rendelet-tervezet megjelölése MEGSZÖVEGEZÉSE,

Minta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…/……(……)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről


Bevezet r sz
Bevezető rész MEGSZÖVEGEZÉSE,

Felhatalmazó rendelkezések:

 • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja ( a költségvetési rendelet módosításánál is ez a felhatalmazó rendelkezés),

 • valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése


Bevezet r sz1
Bevezető rész MEGSZÖVEGEZÉSE,

Feladatkör:

a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § - ból ered


A bevezet r sz
A bevezető rész MEGSZÖVEGEZÉSE,

Minta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


A k lts gvet si rendelet tartalmi elemei
A költségvetési rendelet tartalmi elemei MEGSZÖVEGEZÉSE,

Jogszabályi háttér

A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (MK 200. száma)

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény


Tartalmi elemek
Tartalmi elemek MEGSZÖVEGEZÉSE,

Az adott helyi önkormányzat

 • összes bevétele,

 • kiadása,

 • előirányzat felhasználási terve,

 • helyi önkormányzat által alapított, irányított költségvetési szervek kiadásának és bevételeinek előirányzatai

  A címrend


Tartalmi elemek1
Tartalmi elemek MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • a) az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei forrásonként az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

 • b) az önkormányzat és a költségvetési szervek működési,fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,


Tartalmi elemek2
Tartalmi elemek MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • c) a felújítási előirányzatok célonként,

 • d) a felhalmozási kiadások feladatonként,


Tartalmi elemek3
Tartalmi elemek MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben

 • ea) az általános és

 • eb) a céltartalék,


Tartalmi elemek4
Tartalmi elemek MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • ec) a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összege,

 • ed) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,


Tartalmi elemek5
Tartalmi elemek MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • ee) az ed) ponton kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, kiadásai működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,


Hitelfelv tel
Hitelfelvétel MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • Az Ötv. 92/A. § (2 )bekezdése: „Amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel ismertetni. Az előzetes véleményről a képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetet köteles tájékoztatni. Az éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.”


Tartalmi elemek6
Tartalmi elemek MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • f) éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként, a g) pontban foglaltak kivételével,

 • g) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata,

 • h) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,

 • i) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban


Tartalmi elemek7
Tartalmi elemek MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • j) elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése,


Tartalmi elemek8
Tartalmi elemek MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • k) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv,

 • l) elkülönítettenaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.


A k rjegyz s g k lts gvet se
A körjegyzőség költségvetése MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • A körjegyzőség, mint költségvetési szerv költségvetése a székhely település költségvetésében szerepel.

 • „38. § (1) Ha körjegyzőség látja el a települési önkormányzatok gazdálkodási feladatait, a körjegyzőségnek - mint költségvetési szervnek - a költségvetése a körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel.

 • (2) A körjegyzőségben részt vevő települési önkormányzatok mindegyike önálló költségvetéssel rendelkezik, amelynek része az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetése is, amelyet a körjegyző készít elő, s az illetékes települések polgármesterei terjesztik a képviselő-testületük elé.

 • (3) A körjegyzőség költségvetéséről az érdekelt önkormányzatok - saját költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülésük előtt - együttes testületi ülésen döntenek.”


Hat sk r k
Hatáskörök MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • Hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

 • A tartalékkal való rendelkezés jogának átruházása

 • Előirányzatok átcsoportosításának joga


Hat lyba l ptet rendelkez s
Hatályba léptető rendelkezés MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • A jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

 • Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.


Mell kletekre hivatkoz s
Mellékletekre hivatkozás MEGSZÖVEGEZÉSE,

Példa a helyesszövegezésre:

 • „ Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”


Mell kletek megjel l se
Mellékletek megjelölése MEGSZÖVEGEZÉSE,


Sz vegez si minta
Szövegezési minta MEGSZÖVEGEZÉSE,

Példa ahelyesszövegezésre:

„ 1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

a) bevételi főösszegét 555 millió forintban

b)kiadási főösszegét 565 millió forintban

c)hiányát forintban 15 millió forintban állapítja meg.”


Sz vegez si minta1
Szövegezési minta MEGSZÖVEGEZÉSE,

Példa a helytelenszövegezésre:

„ 1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

- bevételi főösszegét 555 millió forintban

- kiadási főösszegét 565 millió forintban

- hiányát forintban 15 millió forintban állapítja meg.”


Sszegz s
Összegzés MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • a 2011-ben megalkotandó költségvetési rendelet-tervezet esetében is el kell végezni az előzetes hatásvizsgálatot,

 • előkészítése során le kell folytatni a jogszabályban meghatározott egyeztetéseket (pl. kisebbségi önkormányzat elnökével, intézményvezetőkkel, reprezentatív szakszervezetekkel),

 • körjegyzőségben a rendelet elfogadását megelőzően a körjegyzőségben részvevő települések együttes ülésén döntenek a körjegyzőség költségvetéséről,


Sszegz s1
Összegzés MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében ki kell kérni a könyvvizsgáló írásos véleményét,

 • a rendelet-tervezethez indokolást kell csatolni,

 • a tervezethez készült előterjesztésben szövegesen indokolni a jogszabályban meghatározott bevételeket, kiadásokat,

 • az szmsz szerint ki kell kérni a bizottságok véleményét, illetve 2000 fő feletti településeknél a pénzügyi bizottság véleményét,


Sszegz s2
Összegzés MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • a rendelet-tervezethez indokolást kell csatolni,

 • a tervezethez készült előterjesztésben szövegesen indokolni a jogszabályban meghatározott bevételeket, kiadásokat,


Sszegz s3
Összegzés MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • a költségvetési rendeletet megalapozó rendelet-tervezetek előkészítése (előzetes hatásvizsgálat, indokolás csatolása)

 • Az elfogadott rendeleteket ki kell hirdetni.


Sszegz s4
Összegzés MEGSZÖVEGEZÉSE,

 • Dokumentáció csatolása a jegyzőkönyvhöz


A k lts gvet si rendelet megszerkeszt se megsz vegez se tartalmi elemei

Köszönöm a figyelmet! MEGSZÖVEGEZÉSE,