slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konferencia s medzinárodnou účasťou „Výchovný poradca a jeho budúcnosť na Slovensku“ 22.apríla 2010 Bratislava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konferencia s medzinárodnou účasťou „Výchovný poradca a jeho budúcnosť na Slovensku“ 22.apríla 2010 Bratislava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Konferencia s medzinárodnou účasťou „Výchovný poradca a jeho budúcnosť na Slovensku“ 22.apríla 2010 Bratislava - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Konferencia s medzinárodnou účasťou „Výchovný poradca a jeho budúcnosť na Slovensku“ 22.apríla 2010 Bratislava. PhDr. Eva Smiková, PhD. Poruchy správania a možnosti ich eliminácie v školskom prostredí Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava eva.smikova@vudpap.sk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Konferencia s medzinárodnou účasťou „Výchovný poradca a jeho budúcnosť na Slovensku“ 22.apríla 2010 Bratislava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Konferencia s medzinárodnou účasťou„Výchovný poradca a jeho budúcnosť na Slovensku“22.apríla 2010Bratislava

PhDr. Eva Smiková, PhD.

Poruchy správania a možnosti ich eliminácie v školskom prostredí

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Bratislava

eva.smikova@vudpap.sk

v chodisk
Správanie je vonkajšie pozorovateľná aktivita ľudského jedinca napr. reč, výraz, konanie, ktorá je súčasťou jeho prispôsobenia sa podmienkam (aktuálnym, minulým aj očakávaným), jeho odpoveďou na podnety.

Poruchy správania charakterizujeme ako odchýlku v oblasti socializácie, kedy jedinec nie je schopný rešpektovať normy správania na úrovni zodpovedajúcej jeho veku prípadne na úrovni svojich rozumových schopností.

Východiská
slide3
MKCH

F90 – F98 PORUCHY SPRÁVANIA A EMÓCIÍ SO ZAČIATKOM OBVYKLE V DETSTVE A ADOLESCENCII

Hyperkinetické poruchy - charakterizované raným začiatkom, kombináciou nadmerne aktívneho, zlého ovládania správania s výraznou nepozornosťou a neschopnosťou trvalo sa sústrediť na danú úlohu. Tieto rysy správania sa objavujú vo všetkých situáciách a sú trvalé

Poruchy správania - charakterizované opakujúcim sa a trvalým obrazom disociálneho, agresívneho a vzdorovitého správania. Ak je takéto správanie u daného jedinca extrémne, malo by porušovať sociálne očakávanie primerané veku, a preto byť závažnejšie než obyčajná detská nezbednosť alebo rebelantstvo v adolescencii.

prevalencia a komorbidita
Prevalencia a komorbidita
 • DSM IV 4 – 19%
 • MKCH 10 1 – 3%

Najčastejšie komorbidné(pridružené) poruchy:

 • dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia,
 • zneužívanie návykových látok,
 • tikové poruchy (vrátane Touretteovho syndrómu),
 • úzkostné stavy – somatické symptómy, bolesti brucha, hlavy, vracanie, obsedantné správanie,
 • emočné poruchy (depresie a hypomanické stavy),
delenie por ch vo vz ahu k pedagogick mu pr stupu koviera 2002
Delenie porúch vo vzťahu k pedagogickému prístupu (Škoviera, 2002)
 • a/ etiológie porúch správania (bio – psycho – sociálna determinovanosť), ktorý nám odpovedá na otázku „ prečo poruchy správania vznikli“
 • b/ vonkajších prejavov (behaviorálne poňatie) - ako sa jednotlivé poruchy správania navonok manifestujú a ako dochádza k upevňovaniu týchto prejavov v živote žiaka
 • c/ intenzita – stupeň narušenia (postihnutia) resp. výchovnej náročnosti - v akejintenzite sa dané správanie prejavuje a ako náročné výchovne zásahy sú potrebné
 • d/ spoločenskej nebezpečnosti (právne aspekty) - aké sú dopady poruchového správania vzhľadom na spoločenskú normu
prejavy hyperaktivity
Prejavy hyperaktivity
 • Hyperaktívny syndróm - už v predškolskom veku, najnápadnejší býva medzi 8. – 10. rokom
 • 1. hyperaktivita - nadmerné nutkanie k pohybu, k aktivite, ktorá je neúčelná až nezmyselná
 • 2. impulzivita - tendencia reagovať bez rozmyslenia, náhle a často neprimerane podnetu
 • 3. hyperexcitabilita -tj. zvýšená emočná dráždivosť so sklonom k  výkyvom v emočnom ladení a zníženou toleranciou k záťaži
 • 4. poruchy pozornosti - ktorých typickým prejavom je slabá pozornosť, unaviteľnosť
psychologick aspekty
Psychologické aspekty
 • odchýlky v osobnostnom vývine nekľudného dieťaťa vznikajú sekundárne dôsledkom negatívnych reakcií okolia
 • deti bývajú často odmietané alebo prijímané ambivalentne
 • zažívajú častejšie kritiku, bývajú obyčajne hodnotené ako neúspešné
 • ovplyvnené opakovanou negatívnou skúsenosťou
 • deprivácia v oblasti potreby citovej akceptácie
 • prežívanie stresu
slide8
nebýva prijateľne uspokojovaná potreba sebarealizácie
 • reakciou na záťaž negatívnej skúsenosti býva nejaká forma obrany napr. hľadanie náhradného prostriedku alebo iného cieľa
 • náhradné uspokojovanie sa môže prejaviť rôznym spôsobom (napr. vtieravosťou, agresivitou a pod.)
 • negatívny obraz vlastnej bytosti ako jedinca nežiadúceho, neschopného a neúspešného
 • obrana vlastnej identity máva tiež charakter popierania nepriaznivej informácie
 • porucha v oblasti psychickej autoregulácie
soci lne aspekty
Sociálne aspekty
 • špecifické ťažkosti vo vzťahoch s rovesníkmi, s rodičmi, súrodencami
 • správanie ruší, dráždi a vyčerpáva
 • rodičia sa cítia bezmocní, pretože dieťa nereaguje na žiadny výchovný zákrok
 • nespokojní a sklamaní, volia tvrdšie výchovné prostriedky, prípadne po určitom čase rezignujú
 • často hľadajú vinu i v sebe, majú pocit, že v rodičovskej úlohe zlyhali
 • dávajú dieťaťu najavo skôr odmietanie než bezvýhradné citové prijatie
vz ahy k rovesn kom
Vzťahy k rovesníkom
 • hyperaktívne deti sa nedokážu správať na úrovni svojho veku a nespĺňajú preto očakávania detskej skupiny
 • nedokážu spolupracovať, bývajú nezrelo egocentrické a koncentrované na vlastné bezodkladné uspokojenie
 • nevedia sa podriadiť normám, reagujú impulzívne a kazia hru
 • na bežné problémy odpovedajú skratkovým, afektívnym správaním, neberú ohľad na druhých
 • správanie býva nestále a nepredvídateľné, ovplyvňujú ich všetky možné aktuálne podnety
 • citové zážitky a impulzy sa okamžite odrážajú v správaní - odmietané rovesníkmi, kamarátmi
v chovn aspekty
Výchovné aspekty
 • poruchy nepriaznivo ovplyvňujú školskú adaptáciu
 • žiaci sa nedokážu na prácu sústrediť, pracujú povrchne, s chybami a úlohu často vôbec nedokončia
 • učitelia ich zlyhanie považujú za dôsledok nedostatočnej snahy a úsilia.
 • neschopnosť dodržovať sociálne normy, správať sa primerane roli školáka
 • zmena vzťahu ku školskej práci
 • problémy v školskom výkone
probl my v dospelosti
Problémy v dospelosti
 • Profesná kariéra
 • Osobné vzťahy
 • Konflikty so spoločnosťou
slide13

Vývinové kontinuum intervencie problémového správania

Vek dieťaťa Fáza Intervencia a podpora

­­­­­­­­­

predškolský vek Prevencia rozvíjanie sociálnych zručností

rozvíjanie vedomostí

podpora rodiny

včasný skríning a identifikácia

ml. školský vek Náprava rozvíjanie sociálnych zručností

rozvíjanie vedomostí

podpora rodiny

st. školský vek Zlepšenie sebakontrola

akademické zručnosti

príprava na povolanie

podpora rodiny

adolescencia Akomodácia zručnosti k prežitiu

zručnosti k povolaniu

prechod zo školy do práce

zvládacie zručnosti

Podľa Bullis and Walker, 1994 In:Antisocial Behavior in School: Strategies and Best Practices (1995)

literat ra
Literatúra
 • GOETZ, M. – UHLÍKOVÁ, P.: ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou. Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-630-4.
 • LEVČÍKOVÁ, M. a kol.: Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole. Metodicko-informatívny materiál.
 • MATĚJČEK, Z.: Praxe dětského psychologického poradenství. Praha, SPN, 1991.
 • MATULA, Š. a kol.: Psychologické a výchovné aspekty vzdelávania žiakov s poruchami aktivity a pozornosti. Záverečná správa úlohy P – 89, VÚDPaP, Bratislava, 2005.
 • Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Diagnostická kritéria pro výzkum. Psychiatrické centrum, Zprávy č. 134, Praha, 1996.
 • PACLT, I.: Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1426-4.