slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunene som aktive eiere 15. september 2008 – Stokmarknes Advokat og partner Vibeke Resch-Knudsen / rådgiver og partne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunene som aktive eiere 15. september 2008 – Stokmarknes Advokat og partner Vibeke Resch-Knudsen / rådgiver og partne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Kommunene som aktive eiere 15. september 2008 – Stokmarknes Advokat og partner Vibeke Resch-Knudsen / rådgiver og partne - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Kommunene som aktive eiere 15. september 2008 – Stokmarknes Advokat og partner Vibeke Resch-Knudsen / rådgiver og partner Jan Lunder Agendum strategi og ledelse as. Agenda. Etablering av selskap Formål med etablering og formål i dag Eierstyring Hva er aktivt eierskap?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kommunene som aktive eiere 15. september 2008 – Stokmarknes Advokat og partner Vibeke Resch-Knudsen / rådgiver og partne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kommunene som aktive eiere

15. september 2008 – Stokmarknes

Advokat og partner Vibeke Resch-Knudsen / rådgiver og partner Jan Lunder

Agendum strategi og ledelse as

slide2

Agenda

Etablering av selskap

Formål med etablering og formål i dag

Eierstyring

Hva er aktivt eierskap?

Selskapet og lokaldemokrati

Kommunens politiske og administrative forhold til selskapet

Hvordan ivareta godt eierskap i interkommunale selskaper

Eierstrategier og eiermelding

Selskapsstyring

Rammer for selskapet (lov, avtaler og vedtekter)

Omdømme og etikk (selskapet som verktøy for kommunene)

Styrets rolle, oppgaver og ansvar

trender
Trender
 • Eierskap
 • Varsling og bedriftsinterne prosedyrer for varsling
 • Etikk og omdømme
 • Sterkt fokus på rolleblanding og styreverv (ordfører/rådmenn i selskapsstyrer)
hvorfor alternativ organisering
Hvorfor alternativ organisering?
 • Muliggjøre mer profesjonell drift
 • Sikre mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
 • Gi virksomhetsområdet større selvstendighet
 • Muliggjøre konkurranseutsetting av tjenesten
 • Gi bedre kvalitet på tjenesten
 • Forenkle den økonomiske kontrollen med tjenesten
 • Sikre oversiktelig kommunal organisering
 • Muliggjøre investeringer
 • Skaffe private investorer til prosjekter
 • Formalisere eksisterende samarbeid
 • Mer brukermedvirkning
 • Av hensyn til lovverket
 • Gi politikere interessante verv
 • Redusere sannsynlighet for korrupsjon
slide5

Kommunalt Selskap Konkurranse Privatisering

Produksjon

(utfører)

Selskap

Internt

bud

Eksternt

bud

Finansiering

Blandet

Private

Ansvar og myndighet

(bestiller)

Trad. drift

Kontraktstyring

Kontraktstyring

noen vurderinger som m foretas f r selskapsetablering
Noen vurderinger som må foretas før selskapsetablering
 • Er det behov for politisk styring av tjenesten?
 • Kreves det økonomisk lønnsomhet ved driften?
 • Skal vi gå sammen med andre om etablering av selskapet?
 • Hvilke relasjoner skal selskapet ha til kommunen?
 • Opererer vi i et marked eller har vi monopol på denne tjenesten?
 • Hvilke eiendeler og gjeld skal overføres til selskapet? Åpningsbalanse?
 • Tilstrekkelig økonomisk grunnlag til å stå på egne ben? (Brukerbetalt eller tilskuddsbasert)
 • Definere markedet
 • Hvor mye skal selskapet ta betalt for tjenestene? (Kostpris  forretningsbasert)
sp rsm l som b r stilles ved eksisterende selskap
Spørsmål som bør stilles ved eksisterende selskap:
 • Hvem er eieren eller eierne?
  • Direkte/indirekte eierskap
  • Blandet eierskap
  • Aksjonær eller deltaker
  • Styrkeforhold mellom eierne
 • Hva vil eierne med selskapet?
  • Hva var formålet ved etablering
  • Har det skjedd endringer?
  • Hvilken selskapsform er valgt?
  • Begrunnelse for valgt selskapsform?
  • Hvordan ser styringsmodellen ut?
styring og kontroll med interkommunale samarbeid

Kommunestyre

Samarbeid

Politisk styring

Selskaper

Indirekte politisk styring = Eierstyring

§ 28c

§ 27

§ 28b

IKS

AS

Styring og kontroll med interkommunale samarbeid

Stiftelser

eierrollen demokratisk legitimitet
Eierrollen – demokratisk legitimitet

Folkevalgtrollen:

  • Ombudsrollen
  • Styringsrollen
  • Lederrollen
 • Selskaper og eierinteresser må ses i sammenheng med hva kommunen ellers gjør
 • Dette må være transperent, åpent og tilgjengelig for alle som har interesse av det (f. eks styreverv, honorar o.l)
kommunal interkommunal organisering

Integrert del av kommunen

Selvstendig rettsubjekt

Politisk styring

Forretning

Etat

(kml. § 10)

Institusjon

(kml. § 11)

Foretak

(kml. kap. 11)

Aksjeselskap

(asl)

Stiftelse

(stiftelsesloven)

IKS

(IKS-loven)

Samarbeid

(kml.§ 27)

Vertskommune

(kml.§ 28a-f)

Samvirkeforetak

(SF-loven)

Aksjeselskap

(asl)

Stiftelse

(stiftelsesloven)

Selskap (kml.§ 27)

Eiere: begrenset

Ansvar: ubegrenset

Eiere: ubegrenset

Ansvar: begrenset

Eiere: selveiet

www.lovdata.no

Kommunal/interkommunal organisering
aktiv eierstyring

Styring

Tjenestesalg/leveranse

Informasjon

Aktiv eierstyring

Kommune

Selskap

Kommunestyret

Utøvende eierorgan

Eier

Formannskap

Rådmannen

Kommunens administrasjon

Styret

tilrettelegger

iverksetter

bestiller

bruker

kunde

bevilger

Bestiller/ utfører

Selskapets administrasjon

Eksterne brukere/

kunder

utfordring 1

Styring

Tjenestesalg/leveranse

Informasjon

Kommune

Selskap

Kommunestyret

Utøvende eierorgan

Eier

Formannskap

 • Kommunestyret skal gi instrukser/signaler til sine representanter i eierorganet.
 • Eierskapsrepresentantene skal ivareta kommunens interesser og har myndighet til å stemme på generalforsamling/representantskapsmøter.
 • Politiske diskusjoner skal tas i kommunestyret med hele kommunens tjenesteproduksjon som fokus.
Utfordring 1
 • Hvordan kan vi nå ”styre” tjenesteproduksjonen?
 • Forutsetning: Skille politikk og utøvelse av aktivt eierskap.
utfordring 2

Styring

Tjenestesalg/leveranse

Informasjon

Selskap

Utøvende eierorgan

Eier

Styret

Bestiller/ utfører

Selskapets administrasjon

Eksterne brukere/

kunder

Utfordring 2
 • Hvordan skille rollene som eierrepresentant og som styremedlem i kommunalt eide selskaper?
 • Forutsetning: Eierrepresentantene fatter formelle vedtak i det operative eierorgan og velger styret som fokuserer utelukkende på selskapets beste.
 • Eierne velger representanter til det utøvende eierorgan som fatter vedtak på vegne av alle eierne
 • Styret sammensettes av den beste kompetanse til å forvalte dette tjenesteområdet.
 • Styret tar ikke signaler fra eierne men følger vedtak fra eierorganet.
 • Ingen styremedlemmer ”representerer” noen andre enn seg selv – utad fremstår de som et team.
 • Samlet er styret daglig leders overordnet.
utfordring 3

Styring

Tjenestesalg/leveranse

Informasjon

Rådmannen

Kommunens administrasjon

Styret

bestiller

bruker

kunde

bevilger

Bestiller/ utfører

Selskapets administrasjon

Eksterne brukere/

kunder

Kommune

Selskap

Utfordring 3
 • Hvordan skal kommunens administrasjon forholde seg til tjenesteleverandøren?
 • Kontrakt mellom kommunen og selskapet om utførelsen av tjenesten utarbeides i samarbeid mellom administrasjonen i kommunen og selskapet.
 • Dialog om beregning av selvkost i selskapet går mellom administrasjon i selskapet og administrasjonen i kommunen – fremlegges av selskapet.
 • Forutsetning: Etablere rammer for bestiller (kommunen) og utfører (selskapet).
utfordring 4

Styring

Tjenestesalg/leveranse

Informasjon

Kommune

Kommunestyret

Eier

Formannskap

Rådmannen

Kommunens administrasjon

tilrettelegger

iverksetter

bestiller

bruker

kunde

bevilger

Bestiller/ utfører

Utfordring 4
 • Hvordan skape rolleforståelse hos folke-valgte og administrasjon i kommunen i forhold til eierskap og bestiller av tjenester?
 • Forutsetning: Skille eier (kommunestyret) og kunde/bevilger/bestiller/bruker (administrasjon med rådmannen som øverste leder).
 • Kommunestyret er eier som etablerer selskapet, velger representanter til det operative eierorgan og gir signaler/instrukser til disse.
 • Kommunestyret skal gjennom sitt eierskap tenke på kommunens helhetlige tjenesteproduksjon.
 • Kommunens administrasjon er ikke eier, og skal ivareta kommunens interesser som kunde/bevilger/bestiller/bruker av selskapets tjenester.
aktiv eierstyring1

Styring

Tjenestesalg/leveranse

Informasjon

Aktiv eierstyring

Kommune

Selskap

Kommunestyret

Utøvende eierorgan

Eier

Formannskap

Rådmannen

Kommunens administrasjon

Styret

tilrettelegger

iverksetter

bestiller

bruker

kunde

bevilger

Bestiller/ utfører

Selskapets administrasjon

Eksterne brukere/

kunder

hensikt med eiermelding
Hensikt med eiermelding:
 • Bidra til aktiv eierstyring av kommunalt eide selskaper
 • Sikre helhetlig politisk styring av kommunens eierinteresser
 • Oversikt over og vurdering av alle kommunes selskaper; interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Stiftelse bør vurderes unntatt
 • Strategisk, målrettet og forutsigbar eierutøvelse til beste for kommunens innbyggere, kommunen selv og kommunens selskaper
 • Bidra til klargjøring av roller og ansvar
 • Legge grunnlag for utvikling av selskapene i tråd med eiers interesser og syn
 • Bidra til samfunnsansvarlig eierskap
eiermelding som et levende dokument
Eiermelding som et levende dokument:
 • Evalueres én gang pr. år (til ”eierdagen”)
 • Benyttes aktivt som grunnlag for styresammensetning
 • Inneholder verktøy for evaluering av styre, selskap og daglig leder
 • Kompetansegrunnlag for politiske diskusjoner
 • Gir grunnlag for kontinuerlig vurdering av hvorvidt selskapene oppfyller sin hensikt
omd mme eierskap
Omdømme - eierskap
 • Omgivelsene bedømmer og gir innhold til eierskapet hvis kommunen ikke gjør det
 • Effektivitet, deltakelse og gjennomsiktighet er nøkkelfaktorer for hvordan politisk styring og kontroll med selskapene kan skje
 • Kommunens eierskap må være:
  • forutsigbart
  • åpent og tydelig for våre omgivelser
  • del av vårt lokaldemokrati
 • Politikerne bør framstår som aktive eiere med et bevisst og reflektert forhold til kommunens eierinteresser
styrets myndighet etter iks loven
Styrets myndighet etter IKS-loven

IKS-loven § 13.Styrets myndighet

       Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

       Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

aksjeloven
Aksjeloven

§ 6-12.Forvaltningen av selskapet

       (1) Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

       (2) Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.

       (3) Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

       (4) Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

       (5) Hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet ledd, gjelder lov om allmennaksjeselskaper § 6-37 fjerde ledd tilsvarende.

§ 6-13.Styrets tilsynsansvar

       (1) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.

       (2) Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.

       (3) I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig

styrets oppgaver
Styrets oppgaver
 • IKS-loven gjelder for IKS, kommuneloven kapittel 11 for KF. Aksjeloven gjelder ikke for disse selskapene, men aksjeloven angir rammene for styrets oppgaver.
 • Blant annet:
  • Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling.
  • Det er styrets ansvar å påse at selskapet har en forsvarlig egenkapital i forhold til risiko og omfang av selskapets virksomhet.
  • Styret skal føre tilsyn med daglig ledelse og med selskapets virksomhet. Styret skal sørge for at bedriften har forsvarlig organisering, tilstrekkelig kvalifisert personell og klare ansvarslinjer.
styrets oppgaver1

Tjeneste(r)

Markede(r)

Økonomi

Organisasjon

Styrets oppgaver

Kontroll

Tilsyn

Service

Kommunikasjon

Interne interesser

Eksterne interesser

habilitet etter forvaltningsloven fvl 6
Habilitet etter forvaltningsloven – fvl. § 6

Folkevalgte er inhabile til å behandle eller treffe avgjørelse i en sak, når:

-vedkommende er medlem av styret eller bedriftsforsamlingen eller har ledende stilling i et selskap som ikke er fullt ut offentlig eid. (1. ledd)

-andre særegne forhold er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. (2. ledd)

ansattvalgtes representant i styret og bedriftsforsamlingen
Ansattvalgtes representant i styret og bedriftsforsamlingen
 • Er IKKE representant for de ansatte

(ekstratillitsvalgt)

 • Medlem på lik linje med de eiervalgte (kompetanse)
 • Bør ikke benyttes som infokilde mht indre forhold i organisasjonen
 • Benytt de organer/arenaer som er gjort tilgjengelig – om nødvendig
anbefalinger
Anbefalinger:
 • Mistanke om dobbeltroller er uheldig både for eier og selskap
 • Utarbeid eiermelding
 • Styr selskapene gjennom de operative eierorganene
 • Velg styremedlemmer ut fra kompetanse
 • Bruk valgkomitè – utarbeid retningslinjer for denne

Takk for oss!

Jan Lunder

jtl@agendum.no

Mobil: 41 44 18 85

Vibeke Resch-Knudsen

vrk@agendum.no

Tlf. 97 51 00 99

ISBN 978-82-446-1180-0