Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digital Kultur & Identitet(er) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digital Kultur & Identitet(er)

Digital Kultur & Identitet(er)

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Digital Kultur & Identitet(er)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lisbeth Klastrup 5. kursusgang 2. oktober Digital Kultur & Identitet(er) Digital Kultur/02.10/1

 2. Digital Kultur/02.10/2

 3. perspektiver på identitet identitet og ”selv” (”identity laboratory”, distributed selves) identitet og repræsentation (f.i. ”identity tourism”, performance, ”architectures of belief”) jeg og de andre, relationel identitet (identitet og community, gruppeid.) identitet og nettets muligheder/umuligheder (anonymitet, ”identity fraud”, identity tourism) Digital Kultur/02.10/3

 4. I dag • identitet og postmodernitet • identitet og repræsentation • relationel identitet • eksempler til eftertanke Digital Kultur/02.10/4

 5. identitet, selv og postmodernisme Hvad er postmodernisme - postmodernitet? en genre ("stil") en tilstand (samfundsmæssigt, kulturelt paradigme) en teori (om samfund, om identitet, om stil) en praksis (kunst, litteratur, "hjemmesiden") Digital Kultur/02.10/5

 6. identitet, selv og postmodernisme modernisme - modernitet: troen på fremskridtet og udvikling, "det nye", kunsten som objekt i sig selv & avantgarde; subjekt som sammenhængende enhed hvorfra verden forstås og erkendes; skel mlm massekultur og finkultur; Sandheden; de skjulte strukturer, der "forklarer" alting; de klare diktomier (natur/kultur, finkultur/massekultur, mand/kvinde) postmodernisme - postmodernitet: de store fortællingers sammenbrud (der er ingen overordnede forklaringer på verden, fremskridt etc, der holder - også de er kun bekvemme fortællinger), "her og nu", "anything goes" - eclecticisme, mangfoldighed (kunsten bruger alle stilarter, orienterer sig også mod fortiden), massekultur og finkultur blandes, kunst bliver performance (også: generobre nærvær), der stilles spørgsmålstegn ved subjektets enhed, "vi er mange", overflade, lokale sandheder, anti-fortællinger, teori som historieskrivning Digital Kultur/02.10/6

 7. Brian Mchale et spørgsmål om “tematisk dominant”: bevægelse fra en epistemologisk til en ontologisk dominant dvs fra fokus på hvordan vi erkender verden til fokus på verden-som-konstruktion og hermed en forskydning i de spørgsmål, billedkunst, litteratur mv stiller.. identitet, selv og postmodernisme Brian McHale: Postmodernist Fiction 1987 Digital Kultur/02.10/7

 8. det moderne spørgsmål: "How can I interpret this world of which I am part? And what am I in it?” det postmoderne (postcognitive) spørgsmål: "Which world is this? What is to be done in it? Which of my selves is to do it?” identitet, selv og postmodernisme D. Higgins "A Dialectics of Centuries: Notes toward a theory of the New Arts” 1978 Digital Kultur/02.10/8

 9. jeget som konstruktion: identitet er en diskursiv konstruktion eller er naturligt “fragmentarisk”, “distribueret” (postmoderne teori) der er ikke noget sammenhængende jeg/enhed pomo tilstand tillader os mulighed for at udforske mange mulige identiter eller “jeg-positioner” identitet, genderbending, indgåelse i fællesskaber som identitetslaboratorium nye roller, nye muligheder, kroppen ikke længere nødvendigvis stedet for det ”primære” jeg, internettet som stedet hvor dette er muligt (Sherry, Turkle, Judith Butler, Amy Bruckman, Sandy Stone, Susan Leigh Star, socialkonstruktivismen som retning) Giddens: identitet som refleksivt projekt identitet, selv og postmodernisme Anthony Giddens Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age 1991 Digital Kultur/02.10/9

 10. Alter Ego: Avatars and Their Creators Tracy Spaight & Robbie Cooper 2007 Digital Kultur/02.10/10

 11. identitet og repræsentation nettet giver os mulighed for at styre præsentationen af os selv på en mere kontrolleret måde?!: Barney:”Online, the potential is there for people to construct identities as they choose rather than having their ’self’ determined for them based on prejudicial attribtes like location, body or physical attributes...” (p. 152) “Computer-mediated communication contexts, like no other person-to-person media before them, offer communicators the ability to manipulate their personal identities in ways that call into question assumptions about what is possible and what is appropriate in the presentation of self” (Wood & Smith, 2001, p. 47) Wood, Andrew F. & Smith, Matthew “Forming Online Identities” in Online Communication – Linking Technology, Identity & Culture 2001 Digital Kultur/02.10/11

 12. identitet og repræsentation Goffman: dramaturgisk indfaldsvinkel frontstage – backstage facework impressions given – impressions given off Meyrowitz: middleregion Hvilke muligheder for at ”performe” og udtrykke identitet er tilstede inden for et givent ”system”? (f.eks. en spilverden, en blogudbyder, et socialt netværkssite): kommunikationskanaler, ”kropserstatning”/valgmuligheder, ”mood indicators”, påvirkning af design, ”emoting” Erving Goffman (1922-1982) The Presentation of Self in Everyday Life 1959 Joshua Meyrowitz No Sense of Place – The Impact of Electronic Media on Social Behaviour 1986 Digital Kultur/02.10/12

 13. identitetsrepræsentationskonventioner?! Digital Kultur/02.10/13

 14. 15 min pause! Digital Kultur/02.10/14

 15. identitet og repræsentation Nakamura: repræsentationsmuligheder begrænset af sociale og tekniske kontrolfunktioner repræsentation af ”den anden” (andet køn, race etc) styret af stereotyper fra populærkulturen vi opfører os som ”turister” når vi påtager os identiteter vi ikke kender (The Turing Game) Digital Kultur/02.10/15

 16. identitet og repræsentation autenticitetsmarkører ”troværdighed” forankring af identitet blogs og moblogs: det ukontrollerede kontrollerede? Digital Kultur/02.10/16

 17. jeg og de andre repræsentation og dialog identitet som noget der skabes gennem social interaktion med andre gruppetilhørsforhold(smagsklasser, sociale klasser osv) Digital Kultur/02.10/17

 18. jeg og de andre Tajfel og Turner: social identity theory personlig identitet:selvopfattelse af egne karakteristika som karaktertræk, preferencer o.lign social identitet: opfattelse af en selv set i relation til de grupper man tilhører og evalueringen af disse grupper – positiv social identitet opretholdes ved at kategorisere en selv som tilhørende bestemte grupper og sammenligne sig med tilsvarende social identitetsskabelse sker altså gennem kategorisering, selvfremstilling og sammenligning Tajfel Henri & Turner, John: “An Intergrative Theory of Intergroup Conflict” i The Social Psychology of Intergroup Relations 1979 Digital Kultur/02.10/18

 19. Sanford Lewis (i Stone tekst) drevet af lysten til at gøre en forskel for andre. Det er blandt andet positive sociale relationer og ”status”, betydning i et community motiverer ham til at fortsætte sit bedrag Disse relationer kan ikke opretholdes efter bedraget er afsløret – det var den specifikke relation mellem ”hende” og veninderne der skabte mening jeg og de andre Digital Kultur/02.10/19

 20. jeg og de andre Digital Kultur/02.10/20

 21. the circuit of culture ”system” muligheder & eget input systemregler og social konventioner for identitetsudtryk hvad vi ”ser”, social/kulturel kategorisering id som noget der konstant (re)produceres gennem interaktion og kommunikation brug: online identiteter som kulturprodukter vi ”konsumerer”, vores id. som udtrykt gennem det vi konsumerer Digital Kultur/02.10/21

 22. identitet på nettet idag • samme problematikker/ muligheder i ny forklædning? • mindre identitetsleg, mere ”troværdige kroppe? • identitet i stigende et spørgsmål om relationer? Digital Kultur/02.10/22

 23. identitet på nettet idag Kaycee Nicole, 2000-2001 Blog: Living Colours LonelyGirl15 aka BreeYoutube, 2006 - Digital Kultur/02.10/23

 24. Digital Kultur/02.10/24

 25. Digital Kultur/02.10/25

 26. Digital Kultur/02.10/26

 27. ”she doesn’t belong here” “Look, Youtube is only for people like me, that film in good lighting and in bad lighting, and in my house but in my yard, and you know, I say uh all the time. Uh, and uh. And I don’t edit my videos and I don’t put really cool music to my videos, like Lonelygirl did. No wonder, cos she had a whole freaking production team! No wonder she’s like the second most subscribed! And no wonder she gets millions and millions of video views, it’s cos she’s cheating! And it makes me sick! (..) YouTube’s not for fake stuff! It’s for real stuff! (..) Kick her off of YouTube, she doesn’t belong here. “ Renetto’s videoresponse to lonelygirl15, transcriberet på jill/txt, 11/9-2006. Digital Kultur/02.10/27

 28. identitet på nettet idag Susanne Vega i Second Life Second Life Avatar, wheelies nightclub Digital Kultur/02.10/28

 29. identitet på nettet idag “the technical properties of the medium are such that it enables a significant degree of customization or personalization of cultural consumption” (Barney) ikke længere fælles kulturelle referencerammer at ”producere” en identitet ud fra - er vores identitet på nettet til gengæld selv blevet et kulturelt produkt? Digital Kultur/02.10/29

 30. NB! Næste gang Dobbeltforelæsning! Vi starter kl. 9.15. Lokale følger på bloggen/mail 9.15 – 12.15: forelæsninger 13.15 – 15.00: midtvejsevaluering og gruppevejledning re cases