Wpływ wody i powietrza na organizmy żywe - PowerPoint PPT Presentation

leora
wykona a natalia furma czyk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wpływ wody i powietrza na organizmy żywe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wpływ wody i powietrza na organizmy żywe

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Wpływ wody i powietrza na organizmy żywe
188 Views
Download Presentation

Wpływ wody i powietrza na organizmy żywe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wykonała: Natalia Furmańczyk Wpływ wody i powietrza na organizmy żywe

 2. Woda to jeden z najważniejszych związków chemicznych występujący na Ziemi. Zajmuje około ponad 70% powierzchni Ziemi. Znajduje się także w skorupie ziemskiej i pod w postacią pary w atmosferze. Woda stanowi niezbędny składnik do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Organizm ludzki wytrzyma bez wody tylko kilka dni. Człowiek nie ma możliwości gromadzić wody, musi codziennie na nowo się w nią zaopatrywać. Woda

 3. Rośliny są bezpośrednio związane ze środowiskiem poprzez wymianę energii i wody. W związku z tym są bardzo wrażliwe na burze, susze i powodzie. Zjawiska te mogą negatywnie oddziaływać na plony. Nadmiernie mokre lata też mogą powodować spadek plonów. Nadmiar wody może spowodować zatopienie roślin lub też rośliny giną, ponieważ ich korzenie gniją w wodzie. Gwałtowne ulewy mogą uszkadzać młodsze rośliny poprzez silne uderzenia dużych kropel wody, które dodatkowo sprzyjają erozji gleby. Wpływ wody na rośliny

 4. Gospodarka wodna organizmu zwierzęcego zależy od otaczającego środowiska. Zwierzęta lądowe narażone są na deficyt wody. Zwierzęta, które żyją w wodzie morskiej są zaopatrzone w mechanizmy chroniące przed nadmierną utratą wody. Wpływ wody na zwierzęta

 5. Woda stanowi niezbędny składnik do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Poza tym związek ten warunkuje życie na kuli ziemskiej. Organizm ludzki składa się w 80 procentach z wody. Jest niezastąpiona w procesach, które mają miejsce na poziomie komórkowym. Organizm ludzki wytrzyma bez wody tylko kilka dni. Człowiek nie ma możliwości gromadzić wody, musi codziennie na nowo się w nią zaopatrywać. Wpływ wody na Organizm człowieka

 6. Powietrze atmosferyczne to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów, składająca się z azotu-78%, tlenu ok. 21%, gazów szlachetnych, dwutlenku węgla-0,03% oraz pary wodnej i zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i mineralnego. powietrze

 7. Prawdopodobnie najważniejszym elementem środowiska jest klimat, gdyż wpływa na rozwój wszystkich istot żyjących na Ziemi. Rośliny do wzrostu potrzebują wody, związków mineralnych i powietrza. Po wchłonięciu przez rośliny, zanieczyszczenia takie, wywołują szereg zarówno widocznych jak i utajonych objawów. Wpływ powietrza na rośliny

 8. Problem stanowią także zakwaszone jeziora i rzeki. Dochodzi do zaburzeń rozmnażania się żab oraz rozwoju ptaków żyjących przy takich zbiornikach. Wśród wielu zwierząt, takich jak łosie, sarny i zające, które odżywiają się roślinnością wzrastającą na terenach silnie zakwaszonych, zaobserwowano podwyższoną ilość kadmu w nerkach oraz w wątrobie. Wpływ powietrza na zwierzęta

 9. Powietrze atmosferyczne stanowi dla człowieka jeden z podstawowych czynników niezbędnych do życia. Klimat miasta oddziałuje na organizm człowieka przede wszystkim poprzez emisję zanieczyszczeń i hałas, a obecność w obszarach zurbanizowanych miejskiej wyspy ciepła wpływa zaś znacząco na odczuwalność cieplną. Zła jakość powietrza ma bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka. Wpływ powietrza na organizm człowieka

 10. Część wód opadowych wyparowuje, część w wyniku spływu powierzchniowego dostaje się do cieków wodnych, a z nimi do mórz i oceanów, reszta wsiąka w grunt zasilając wody gruntowe; woda zatrzymana w glebie zwiększa jej wilgotność. Parowanie wody odbywa się zarówno z powierzchni wód, gleby jak i z innych organizmów a w szczególności roślin(transpiracja). Para wodna przedostaje się do atmosfery a tam wraz z deszczem ponownie powraca do ziemi. Obieg wody w przyrodzie

 11. Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Stan powietrza atmosferycznego jest uwarunkowany przez emisje zanieczyszczeń do atmosfery z terytorium Polski transport trans graniczny oraz warunki meteorologiczne. Nadmierne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego występuje na ponad 20% powierzchni Polski. Zanieczyszczenia powietrza

 12. Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami. Innymi źródłami zanieczyszczeń wód są transport wodny i lądowy, stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych oraz odpady komunalne i przemysłowe. Wody ulegają zanieczyszczeniu także w wyniku eutrofizacji. Obieg wody w przyrodzie został zakłócony przez człowieka - wycinanie lasów, monokulturę rolnictwa, niewłaściwe i nadmierne zabiegi rolnicze, urbanizację. Zanieczyszczenia wód

 13. Tereny w okolicy wody są bardzo atrakcyjnym i popularnym wśród pobliskich mieszkańców oraz turystów miejscem wypoczynku i relaksu. Sam widok błękitu jeziora działa na nas bardzo odprężająco. Dochodzą do tego jeszcze dodatkowe atrakcje w postaci sportów wodnych. Nie można też zapomnieć o wędkarzach, którzy całymi dniami przebywają w rzece, cierpliwie oczekując, upragnionej zdobyczy. Piękno wód

 14. Bez powietrza nie możliwy by był także przemysł produkcyjny, energetyczny, chemiczny, itp. Rozwój wielu technologii przemysłowych jest nierozłącznie związany z powietrzem. Powietrze bardzo często odgrywa rolę środowiska współuczestniczącego w procesie produkcyjnym, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Bardzo często stanowi ono medium transportowe wielu gazów, płynów, cieczy. Powietrze niezbędne do życia

 15. Dziękuje za obejrzenie prezentacji