1 / 3

3M: Mångvetenskap, mångkultur, medborgerlig bildning.

3M: Mångvetenskap, mångkultur, medborgerlig bildning. Utbildning och forskning inom humaniora, miljövetenskap, samhällsvetenskap, teknik, och utbildningsvetenskap. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå. Ca 60 utbildningsprogram och 250 fristående kurser.

leone
Download Presentation

3M: Mångvetenskap, mångkultur, medborgerlig bildning.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 3M: Mångvetenskap, mångkultur, medborgerlig bildning. • Utbildning och forskning inom humaniora, miljövetenskap, samhällsvetenskap, teknik, och utbildningsvetenskap. • Utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå. • Ca 60 utbildningsprogram och 250 fristående kurser. • 13 000 studenter (7500 helårsstudenter) • 800 anställda. Rebecka Lettevall Prorektor, Södertörns högskola Södertörns högskola – tredje största lärosätet i Stockholmsområdet efter Stockholms universitet och KTH.

  2. förvårastudenter, medarbetareoch samarbetspartners: • Lokalt förankrade studenter: 80 % från Stockholms län. • Medarbetarna bor såväl i hela Stockholmsregionen som i Uppsala och Mälardalen. • Miljöperspektiv på pendling viktigt för studenter och personal. • Stark önskan att region- och fjärrtåg återfår tidigare nivå på service och turtäthet. Goda och pålitliga kommunikationer är avgörande

  3. Ett lärosäte med internationella nätverk som bidrar till regionens livaktighet, attraktionskraft och tillväxt behöver stark infrastruktur. • Internationell forskarutbildning, internationella konferenser, nationella och internationella forskningsprojekt. • Omfattande samarbeten på forsknings- och utbildningsnivå med olika aktörer i regionen. • Innovationsstöd ges genom utvecklingsprogrammet – från affärskoncept till företagande tillsammans med KI Science Park (KISP). Utmaningar på vägen mot en hållbar infrastruktur är till för att lösas! En högskola mitt i världen

More Related