programowanie w vba n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programowanie w VBA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programowanie w VBA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
leonard

Programowanie w VBA - PowerPoint PPT Presentation

208 Views
Download Presentation
Programowanie w VBA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Programowaniew VBA Programowanie obiektowe. Obiekty. Metody. Właściwości.

  2. Programowanie obiektowe • Tworzenie programów z obiektów – elementów posiadających właściwości i metody (zachowanie); • Program składa się z obiektów komunikujących się ze sobą i/bądź wykonujących swoje zadania;

  3. Obiekty • Excel też jest obiektem – zawierającym obiekty takie jak skoroszyty (w nich arkusze, a w nich z kolei komórki), przyciski, formularze (np. przy uruchamianiu makr); • Obiekty są zhierarchizowane – mogą posiadać obiekty wewnątrz siebie (pasek narzędzi ma przyciski, listy, itd., formularz ma napisy i przyciski, miejsca do wpisania, jak InputBox);

  4. Obiekty c.d. • Obiekt Application to Excel (w przypadku VBA), dalej mamy Worksheets (arkusze), Cells (komórki), zaznaczenia (Selection), itd. Hierarchia adresowania obiektów jest od najwyższego (np. Application), do najniższego (Cells, Font), a za tym jeszcze są metody/właściwości (wszystko oddzielone kropką, np. Selection.Rows.Count); Application i Worksheets, jeśli nie podane, są domyślne (przy czym Worksheets domyślny to ten aktualnie wybrany). Application.Worksheets(„Arkusz1”).Cells(1,1).Font.Size = „20” Application.Worksheets(„Arkusz1”).Cells(1,1).Value = „abc” Cells(2,2).Value=„abc”

  5. Metody i właściwości • Metody to „czynności” które może mieć obiekt (np. być załadowanym do pamięci, pokazać się albo zniknąć); • Właściwości to stany – widoczność obiektu, opis tekstowy, wartość (value – dla komórki); Każda właściwość może mieć tylko jeden stan na raz; • Właściwości możemy ustawiać ręcznie lub przez program; • Każdy obiekt ma przypisany swój zbiór metod i właściwości.

  6. Obiekty c.d. • Obiekty mogą być tworzone przez użytkownika, np. formularze, zawierające inne obiekty – przyciski, etykiety (opisy), pola tekstowe (miejsca do wpisywania), itd. • Właściwości formularza pozwalają na przechwytywanie działań użytkownika na wyświetlanym formularzu i uruchamianie związanych z danym działaniem podprogramów; • Formularze są obiektami w grupie obiektów UserForms (np.: Application.UserForms.UserForm1).

  7. Formularze • Ponieważ wszystkie elementy formularzy są również obiektami, posiadają na przykład swoje miejsce na formularzu jako właściwość (koordynaty x,y w pixelach od rogu formularza), można również np. tworzyć i rysować elementy formularza z poziomu programu (aczkolwiek jest to mało wygodne);

  8. Formularze • Obsługa zdarzeń – zdarzenie dla obiektu (np. przycisku) to na przykład „kliknięcie” na przycisk; • Programowanie w językach programowania typu „Visual” polega w głównej mierze na projektowaniu „wizualnej” strony (rozmieszczenia graficznych reprezentacji obiektów w aplikacji (VB)/formularzu(VBA)), a następnie oprogramowaniu zdarzeń poprzez odpowiednie programy uruchamiane przez zdarzenia i ich podprogramy/funkcje;

  9. Formularze c.d. • Formularz zanim się pojawi, należy zaprojektować, a makro uruchamiające formularz powinno zawierać komendy ładujące formularz do pamięci (load), pokazujące (metoda .show), ewentualnie deklarujące zmienne ogólnodostępne dla procedur obsługujących zdarzenia w formularzu – w programie initialize (inicjalizacja formularza – obsługa zdarzenia uruchamiana w momencie pojawienia się formularza);